ProjectProperties2.DefaultHTMLPageLayout Vlastnost

Definice

Tento člen poskytuje jenom interní přístup k vlastnostem souboru.This member provides internal-only access to file properties. Další informace naleznete v tématu přístup k typu projektu specifickým pro projekt, položku projektu a konfigurační vlastnosti.For more information, see Accessing Project Type Specific Project, Project Item, and Configuration Properties.

public:
 property VSLangProj::prjHTMLPageLayout DefaultHTMLPageLayout { VSLangProj::prjHTMLPageLayout get(); void set(VSLangProj::prjHTMLPageLayout value); };
public:
 property VSLangProj::prjHTMLPageLayout DefaultHTMLPageLayout { VSLangProj::prjHTMLPageLayout get(); void set(VSLangProj::prjHTMLPageLayout value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(10023)]
[get: System.Runtime.InteropServices.DispId(10023)]
[set: System.Runtime.InteropServices.DispId(10023)]
public VSLangProj.prjHTMLPageLayout DefaultHTMLPageLayout { get; set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(10023)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(10023)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(10023)>]
member this.DefaultHTMLPageLayout : VSLangProj.prjHTMLPageLayout with get, set
Public Property DefaultHTMLPageLayout As prjHTMLPageLayout

Hodnota vlastnosti

prjHTMLPageLayout

Implementuje

Atributy

Poznámky

Externí komponenty mají k těmto vlastnostem přístup prostřednictvím Properties kolekce pro příslušný automatizační objekt sady Visual Studio.External components can access these properties through the Properties collection for the appropriate Visual Studio automation object. (To znamená ProjectItem pro soubory projektu a složky, Project pro projekty a Configuration pro konfigurace).(That is, ProjectItem for project files and folders, Project for projects, and Configuration for configurations). Názvy vlastností členů tohoto typu lze použít jako indexer do Properties kolekce.The property names for the members of this type can be used as an indexer into the Properties collection. Další informace o přístupu k vlastnostem projektu prostřednictvím automatizace naleznete v tématu přístup k typu projektu specifickým pro projekt, položku projektu a vlastnosti konfigurace.For more information about accessing project properties through automation, see Accessing Project Type Specific Project, Project Item, and Configuration Properties.

Platí pro