RepeatBehavior.Count Vlastnost

Definice

Vrátí počet pokusů o opakování Windows. UI. XAML. Media. Animation. Timeline.Gets the number of times a Windows.UI.Xaml.Media.Animation.Timeline should repeat.

public:
 property double Count { double get(); void set(double value); };
public double Count { get; set; }
member this.Count : double with get, set
Public Property Count As Double

Hodnota vlastnosti

Počet iterací, které se mají opakovat.The number of iterations to repeat.

Výjimky

Tato RepeatBehavior popisuje dobu trvání opakování, nikoli počet iterací.This RepeatBehavior describes a repeat duration, not an iteration count.

Poznámky

Tato struktura představuje projekci .NET pro prostředí Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct.This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct. Další informace najdete v tématu RepeatBehavior v referenčních informacích k rozhraní API UWP.For more information, see RepeatBehavior in the UWP API reference.

Platí pro