RepeatBehavior.Equals Metoda

Definice

Přetížení

Equals(Object)

Určuje, zda je zadaný objekt roven této RepeatBehavior.Indicates whether the specified object is equal to this RepeatBehavior.

Equals(RepeatBehavior)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je zadaný RepeatBehavior rovna tomuto RepeatBehavior.Returns a value that indicates whether the specified RepeatBehavior is equal to this RepeatBehavior.

Equals(RepeatBehavior, RepeatBehavior)

Určuje, zda jsou dvě zadané hodnoty RepeatBehavior stejné.Indicates whether the two specified RepeatBehavior values are equal.

Poznámky

Tato struktura představuje projekci .NET pro prostředí Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct.This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct. Další informace najdete v tématu RepeatBehavior v referenčních informacích k rozhraní API UWP.For more information, see RepeatBehavior in the UWP API reference.

Equals(Object)

Určuje, zda je zadaný objekt roven této RepeatBehavior.Indicates whether the specified object is equal to this RepeatBehavior.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ value);
public override bool Equals (object value);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (value As Object) As Boolean

Parametry

value
Object

Objekt, který se má porovnat s tímto RepeatBehavior.The object to compare with this RepeatBehavior.

Návraty

true, pokud value je RepeatBehavior, které představuje stejné chování opakování jako tento RepeatBehavior; v opačném případě false.true if value is a RepeatBehavior that represents the same repeat behavior as this RepeatBehavior; otherwise, false.

Equals(RepeatBehavior)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je zadaný RepeatBehavior rovna tomuto RepeatBehavior.Returns a value that indicates whether the specified RepeatBehavior is equal to this RepeatBehavior.

public:
 bool Equals(Windows::UI::Xaml::Media::Animation::RepeatBehavior repeatBehavior);
public bool Equals (Windows.UI.Xaml.Media.Animation.RepeatBehavior repeatBehavior);
override this.Equals : Windows.UI.Xaml.Media.Animation.RepeatBehavior -> bool

Parametry

repeatBehavior
RepeatBehavior

Hodnota, která se má porovnat s tímto RepeatBehavior.The value to compare to this RepeatBehavior.

Návraty

true, je-li typ i chování repeatBehavior rovno tomuto RepeatBehavior; v opačném případě false.true if both the type and repeat behavior of repeatBehavior are equal to this RepeatBehavior; otherwise, false.

Equals(RepeatBehavior, RepeatBehavior)

Určuje, zda jsou dvě zadané hodnoty RepeatBehavior stejné.Indicates whether the two specified RepeatBehavior values are equal.

public:
 static bool Equals(Windows::UI::Xaml::Media::Animation::RepeatBehavior repeatBehavior1, Windows::UI::Xaml::Media::Animation::RepeatBehavior repeatBehavior2);
public static bool Equals (Windows.UI.Xaml.Media.Animation.RepeatBehavior repeatBehavior1, Windows.UI.Xaml.Media.Animation.RepeatBehavior repeatBehavior2);
static member Equals : Windows.UI.Xaml.Media.Animation.RepeatBehavior * Windows.UI.Xaml.Media.Animation.RepeatBehavior -> bool
Public Shared Function Equals (repeatBehavior1 As RepeatBehavior, repeatBehavior2 As RepeatBehavior) As Boolean

Parametry

repeatBehavior1
RepeatBehavior

První hodnota pro porovnání.The first value to compare.

repeatBehavior2
RepeatBehavior

Druhá hodnota pro porovnání.The second value to compare.

Návraty

true, je-li typ i opakování repeatBehavior1 rovno hodnotě repeatBehavior2; v opačném případě false.true if both the type and repeat behavior of repeatBehavior1 are equal to that of repeatBehavior2; otherwise, false.

Platí pro