RepeatBehavior.Forever Vlastnost

Definice

Získá RepeatBehavior, který určuje nekonečný počet opakování.Gets a RepeatBehavior that specifies an infinite number of repetitions.

public:
 static property Windows::UI::Xaml::Media::Animation::RepeatBehavior Forever { Windows::UI::Xaml::Media::Animation::RepeatBehavior get(); };
public static Windows.UI.Xaml.Media.Animation.RepeatBehavior Forever { get; }
member this.Forever : Windows.UI.Xaml.Media.Animation.RepeatBehavior
Public Shared ReadOnly Property Forever As RepeatBehavior

Hodnota vlastnosti

RepeatBehavior, který určuje nekonečný počet opakování.A RepeatBehavior that specifies an infinite number of repetitions.

Poznámky

Tato struktura představuje projekci .NET pro prostředí Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct.This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct. Další informace najdete v tématu RepeatBehavior v referenčních informacích k rozhraní API UWP.For more information, see RepeatBehavior in the UWP API reference.

Platí pro