RepeatBehavior.GetHashCode Metoda

Definice

Vrátí hodnotu hash této instance.Returns the hash code of this instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Návraty

Kód hash.A hash code.

Poznámky

Tato struktura představuje projekci .NET pro prostředí Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct.This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct. Další informace najdete v tématu RepeatBehavior v referenčních informacích k rozhraní API UWP.For more information, see RepeatBehavior in the UWP API reference.

Platí pro