RepeatBehavior.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToString(String, IFormatProvider).For a description of this member, see ToString(String, IFormatProvider).

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ formatProvider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider formatProvider);
Function ToString (format As String, formatProvider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

Řetězec určující formát, který se má použít, nebo null pro použití výchozího formátu definovaného pro typ implementace IFormattable.The string specifying the format to use, or null to use the default format defined for the type of the IFormattable implementation.

formatProvider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování hodnoty, nebo null pro získání informací o číselném formátu z aktuální jazykové verze.An object that provides formatting information for value, or null to obtain the numeric format information from the current culture.

Návraty

Řetězec obsahující hodnotu aktuální instance v zadaném formátu.A string containing the value of the current instance in the specified format.

Implementuje

Poznámky

Tato struktura představuje projekci .NET pro prostředí Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct.This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct. Další informace najdete v tématu RepeatBehavior v referenčních informacích k rozhraní API UWP.For more information, see RepeatBehavior in the UWP API reference.

Platí pro