RepeatBehavior.Type Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví jednu z RepeatBehaviorType hodnot, které popisují, jak se chování opakuje.Gets or sets one of the RepeatBehaviorType values that describes the way behavior repeats.

public:
 property Windows::UI::Xaml::Media::Animation::RepeatBehaviorType Type { Windows::UI::Xaml::Media::Animation::RepeatBehaviorType get(); void set(Windows::UI::Xaml::Media::Animation::RepeatBehaviorType value); };
public Windows.UI.Xaml.Media.Animation.RepeatBehaviorType Type { get; set; }
member this.Type : Windows.UI.Xaml.Media.Animation.RepeatBehaviorType with get, set
Public Property Type As RepeatBehaviorType

Hodnota vlastnosti

Typ chování opakování.The type of repeat behavior.

Poznámky

Tato struktura představuje projekci .NET pro prostředí Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct.This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct. Další informace najdete v tématu RepeatBehavior v referenčních informacích k rozhraní API UWP.For more information, see RepeatBehavior in the UWP API reference.

Platí pro