RepeatBehavior Struktura

Definice

Popisuje, jak Timeline opakuje jeho jednoduchou dobu trvání.Describes how a Timeline repeats its simple duration.

public value class RepeatBehavior : IFormattable
[System.Security.SecurityCritical]
public struct RepeatBehavior : IFormattable
type RepeatBehavior = struct
    interface IFormattable
Public Structure RepeatBehavior
Implements IFormattable
Dědičnost
RepeatBehavior
Atributy
Implementuje

Poznámky

Tato struktura představuje projekci .NET pro prostředí Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct.This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct. Další informace najdete v tématu RepeatBehavior v referenčních informacích k rozhraní API UWP.For more information, see RepeatBehavior in the UWP API reference.

Konstruktory

RepeatBehavior(Double)

Inicializuje novou instanci RepeatBehavior struktury se zadaným počtem iterací.Initializes a new instance of the RepeatBehavior struct with the specified iteration count.

RepeatBehavior(TimeSpan)

Inicializuje novou instanci RepeatBehavior struktury se zadanou dobou trvání opakování.Initializes a new instance of the RepeatBehavior struct with the specified repeat duration.

Vlastnosti

Count

Vrátí počet pokusů o opakování Windows. UI. XAML. Media. Animation. Timeline.Gets the number of times a Windows.UI.Xaml.Media.Animation.Timeline should repeat.

Duration

Získá celkovou dobu, po kterou se má přehrát Windows. UI. XAML. Media. Animation. Timeline.Gets the total length of time a Windows.UI.Xaml.Media.Animation.Timeline should play.

Forever

Získá RepeatBehavior, který určuje nekonečný počet opakování.Gets a RepeatBehavior that specifies an infinite number of repetitions.

HasCount

Načte hodnotu, která označuje, zda chování opakování má zadaný počet iterací.Gets a value that indicates whether the repeat behavior has a specified iteration count.

HasDuration

Načte hodnotu, která indikuje, jestli chování opakování má zadanou dobu trvání opakování.Gets a value that indicates whether the repeat behavior has a specified repeat duration.

Type

Získá nebo nastaví jednu z RepeatBehaviorType hodnot, které popisují, jak se chování opakuje.Gets or sets one of the RepeatBehaviorType values that describes the way behavior repeats.

Metody

Equals(Object)

Určuje, zda je zadaný objekt roven této RepeatBehavior.Indicates whether the specified object is equal to this RepeatBehavior.

Equals(RepeatBehavior)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je zadaný RepeatBehavior rovna tomuto RepeatBehavior.Returns a value that indicates whether the specified RepeatBehavior is equal to this RepeatBehavior.

Equals(RepeatBehavior, RepeatBehavior)

Určuje, zda jsou dvě zadané hodnoty RepeatBehavior stejné.Indicates whether the two specified RepeatBehavior values are equal.

GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash této instance.Returns the hash code of this instance.

ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci tohoto RepeatBehavior.Returns a string representation of this RepeatBehavior.

ToString(IFormatProvider)

Vrátí řetězcovou reprezentaci tohoto RepeatBehavior se zadaným formátem.Returns a string representation of this RepeatBehavior with the specified format.

Operátory

Equality(RepeatBehavior, RepeatBehavior)

Určuje, zda jsou dvě zadané hodnoty RepeatBehavior stejné.Indicates whether the two specified RepeatBehavior values are equal.

Inequality(RepeatBehavior, RepeatBehavior)

Určuje, zda se dvě zadané hodnoty RepeatBehavior neshodují.Indicates whether the two specified RepeatBehavior values are not equal.

Explicitní implementace rozhraní

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToString(String, IFormatProvider).For a description of this member, see ToString(String, IFormatProvider).

Platí pro

Viz také