RepeatBehaviorType Výčet

Definice

Určuje režim opakování, který představuje RepeatBehavior nezpracovaná hodnota.Specifies the repeat mode that a RepeatBehavior raw value represents.

public enum class RepeatBehaviorType
[System.Security.SecurityCritical]
public enum RepeatBehaviorType
type RepeatBehaviorType = 
Public Enum RepeatBehaviorType
Dědičnost
RepeatBehaviorType
Atributy

Pole

Count 0

RepeatBehavior představuje případ, kdy se má časová osa opakovat pro pevný počet úplných spuštění.The RepeatBehavior represents a case where the timeline should repeat for a fixed number of complete runs.

Duration 1

RepeatBehavior představuje případ, kdy se má časová osa opakovat po dobu trvání, což může vést k ukončení části animace.The RepeatBehavior represents a case where the timeline should repeat for a time duration, which might result in an animation terminating part way through.

Forever 2

RepeatBehavior představuje případ, kdy se má časová osa opakovat po neomezenou dobu.The RepeatBehavior represents a case where the timeline should repeat indefinitely.

Poznámky

Tento výčet představuje projekci .NET pro prostředí Windows Runtime (WinRT) RepeatBehaviorType výčtu.This enumeration represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehaviorType enum. Další informace najdete v tématu RepeatBehaviorType v referenčních informacích k rozhraní API UWP.For more information, see RepeatBehaviorType in the UWP API reference.

Platí pro