Windows.UI.Xaml.Media.Animation Obor názvů

Poskytuje rozhraní API animace a scénáře pro přechod animace, vizuální stavy nebo animovaný součásti uživatelského rozhraní. Provides animation and storyboard API for transition animations, visual states, or animated UI components.

Struktury

KeyTime

Určuje, kdy by měl být konkrétní klíčový snímek proveden během animace.Specifies when a particular key frame should take place during an animation.

RepeatBehavior

Popisuje, jak Timeline opakuje jeho jednoduchou dobu trvání.Describes how a Timeline repeats its simple duration.

Výčty

RepeatBehaviorType

Určuje režim opakování, který představuje RepeatBehavior nezpracovaná hodnota.Specifies the repeat mode that a RepeatBehavior raw value represents.

Poznámky

Tato dokumentace obor názvů obsahuje pouze .NET projekce typů modulu Windows Runtime (WinRT), kde projekci se liší od typu WinRT.This namespace documentation contains only .NET projections of Windows Runtime (WinRT) types where the projection differs from the WinRT type. Pokud chcete zobrazit úplný seznam typů pro tento obor názvů, naleznete v tématu Windows.UI.Xaml.Media.Animation v referenční dokumentaci rozhraní API pro UPW.To see the complete list of types for this namespace, see Windows.UI.Xaml.Media.Animation in the UWP API reference.