Application.MainPage Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví kořenovou stránku aplikace.

public Xamarin.Forms.Page MainPage { get; set; }
member this.MainPage : Xamarin.Forms.Page with get, set

Hodnota vlastnosti

Page

Kořenová stránka aplikace

Poznámky

Tato vlastnost vyvolá výjimku, pokud se vývojář aplikace pokusí ji nastavit na null .

Platí pro