BaseShellItem.Icon Vlastnost

Definice

Definuje ikonu, která se zobrazí v částech okolí, které nejsou v informačním rámečku.

public Xamarin.Forms.ImageSource Icon { get; set; }
member this.Icon : Xamarin.Forms.ImageSource with get, set

Hodnota vlastnosti

ImageSource

ImageSourceKterý představuje ikonu.

Platí pro