BaseShellItem.IsTabStop Vlastnost

Definice

Určuje, zda je FlyoutItem součástí navigace na kartě.

public bool IsTabStop { get; set; }
member this.IsTabStop : bool with get, set

Hodnota vlastnosti

Boolean

Výchozí hodnota je true ; když je false FlyoutItem ignorována infrastrukturou navigace na kartě, bez ohledu na to, zda je nastavena vlastnost TabIndex.

Implementuje

Platí pro