BindableObject.BindingContextChanged Událost

Definice

Vyvolá se při každé BindingContext změně vlastnosti.

public event EventHandler BindingContextChanged;
member this.BindingContextChanged : EventHandler 

Event Type

EventHandler

Platí pro