BindableObject.GetValue(BindableProperty) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která je obsažena v BindableProperty.

public object GetValue (Xamarin.Forms.BindableProperty property);
member this.GetValue : Xamarin.Forms.BindableProperty -> obj

Parametry

property
BindableProperty

BindableProperty, pro který má být získána hodnota

Návraty

Object

Hodnota, která je obsažena v BindableProperty .

Poznámky

GetValue(BindableProperty) a SetValue slouží k přístupu k hodnotám vlastností, které jsou implementovány pomocí BindableProperty . To znamená, že vývojáři aplikací obvykle poskytují rozhraní pro vázanou vlastnost definováním public vlastnosti, jejíž get přistupující objekt přetypování výsledku GetValue(BindableProperty) na příslušný typ a vrátí jej a jehož set přistupující objekt používá SetValue k nastavení hodnoty u správné vlastnosti. Vývojáři aplikací by neměli provádět žádné další kroky ve veřejné vlastnosti, která definuje rozhraní vlastnosti Bound.

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit rozhraní vlastností s možností vazby pro implementaci, která bude k dispozici ve vlastnosti target, pokud je vytvořena vazba za běhu.

class MyBindable : BindableObject
{
  public static readonly BindableProperty MyProperty = 
    BindableProperty.Create<MyBindable, string> (w => w.My, default(string));

  public string My {
    get { return (string)GetValue (MyProperty); }
    set { SetValue (MyProperty, value); } 
  }
}

Platí pro