BindingBase.Mode Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví režim pro tuto vazbu.

public Xamarin.Forms.BindingMode Mode { get; set; }
member this.Mode : Xamarin.Forms.BindingMode with get, set

Hodnota vlastnosti

BindingMode

Platí pro