Element.DescendantAdded Událost

Definice

Vyvolá se vždy, když je do podstromu prvků přidán podřízený element.

public event EventHandler<Xamarin.Forms.ElementEventArgs> DescendantAdded;
member this.DescendantAdded : EventHandler<Xamarin.Forms.ElementEventArgs> 

Event Type

EventHandler<ElementEventArgs>

Platí pro