Element.Id Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, kterou lze použít k jedinečné identifikaci elementu prostřednictvím spuštění aplikace.

public Guid Id { get; }
member this.Id : Guid

Hodnota vlastnosti

Guid

Identifikátor GUID jednoznačně identifikuje prvek.

Poznámky

Tato hodnota se generuje za běhu a není stabilní napříč spuštěními vaší aplikace.

Platí pro