InputView.Text Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví text pro zobrazení vstupu. Toto je vlastnost s možností vazby.

public string Text { get; set; }
member this.Text : string with get, set

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec obsahující text zobrazení vstupu. Výchozí hodnotou je hodnota null.

Poznámky

Nastavení této vlastnosti způsobí TextChanged vygenerování události.

Platí pro