Label Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci třídy Label.

public Label ();

Platí pro