MenuItem.Command Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví příkaz, který se spustí po kliknutí na nabídku.

public System.Windows.Input.ICommand Command { get; set; }
member this.Command : System.Windows.Input.ICommand with get, set

Hodnota vlastnosti

ICommand

Platí pro