Picker.TextColor Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví barvu textu.

public Xamarin.Forms.Color TextColor { get; set; }
member this.TextColor : Xamarin.Forms.Color with get, set

Hodnota vlastnosti

Color

Platí pro