Shell.FlyoutHeaderBehavior Vlastnost

Definice

Nastavením FlyoutHeaderBehavior na CollapseOnScroll se rozbalí informační rámeček, protože dojde k posouvání. Ostatní platné hodnoty FlyoutHeaderBehavior jsou výchozí, pevné a rolovací (posuňte se pomocí položek nabídky).

public Xamarin.Forms.FlyoutHeaderBehavior FlyoutHeaderBehavior { get; set; }
member this.FlyoutHeaderBehavior : Xamarin.Forms.FlyoutHeaderBehavior with get, set

Hodnota vlastnosti

FlyoutHeaderBehavior

Platí pro