VisualElement.AnchorY Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví komponentu Y centrálního bodu pro libovolnou transformaci vzhledem k hranicím prvku. Toto je vlastnost s možností vazby.

public double AnchorY { get; set; }
member this.AnchorY : double with get, set

Hodnota vlastnosti

Double

Hodnota, která deklaruje komponentu Y transformace. Výchozí hodnota je 0,5.

Platí pro

Viz také