VisualElement.Behaviors Vlastnost

Definice

Získá seznam chování přidružených k tomuto prvku. Toto je vlastnost s možností vazby.

public System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.Behavior> Behaviors { get; }
member this.Behaviors : System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.Behavior>

Hodnota vlastnosti

IList<Behavior>

Platí pro