VisualElement.Layout(Rectangle) Metoda

Definice

Aktualizuje meze elementu během cyklu rozložení.

public void Layout (Xamarin.Forms.Rectangle bounds);
member this.Layout : Xamarin.Forms.Rectangle -> unit

Parametry

bounds
Rectangle

Nové meze elementu.

Poznámky

Volání rozložení aktivuje cyklus rozložení pro dílčí strom tohoto prvku.

Platí pro