VisualElement.Rotation Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví otočení (ve stupních) kolem osy Z (rotace spřažení) při vykreslení elementu.

public double Rotation { get; set; }
member this.Rotation : double with get, set

Hodnota vlastnosti

Double

Rotace kolem osy Z ve stupních.

Poznámky

Rotace se aplikuje relativně k AnchorX a AnchorY .

Platí pro