Začínáme s C#Get started with C#

Tato část poskytuje krátké, jednoduché kurzy, které vám umožní rychle vytvořit aplikaci pomocí C# nástroje a .NET Core.This section provides short, simple tutorials that let you quickly build an application using C# and .NET Core. K dispozici jsou témata Začínáme pro Visual Studio 2017 a Visual Studio Code.There are getting started topics for Visual Studio 2017 and Visual Studio Code. Tyto články předpokládají některé programovací prostředí.These articles assume some programming experience. Pokud s programováním začínáte, vyzkoušejte naše Úvod k C# interaktivním kurzům.If you are new to programming, try our introduction to C# interactive tutorials.

K dispozici jsou následující témata:The following topics are available:

  • Průvodce programováním v jazyce C#C# Programming Guide

    Obsahuje informace o C# konceptech programování a popisuje, jak provádět různé úlohy v C#nástroji.Provides information about C# programming concepts, and describes how to perform various tasks in C#.

  • C#OdkazC# Reference

    Poskytuje podrobné referenční informace o C# klíčových slovech, operátorech, direktivách preprocesoru, možnostech kompilátoru a chybách a upozorněních kompilátoru.Provides detailed reference information about C# keywords, operators, preprocessor directives, compiler options, and compiler errors and warnings.

  • NávodyWalkthroughs

    Poskytuje odkazy na programovací návody, které používají jazyk C#, a stručný popis každého návodu.Provides links to programming walkthroughs that use C# and a brief description of each walkthrough.

Viz také:See also