bool (Referenční dokumentace jazyka C#)

boolKlíčové slovo Type je alias pro System.Boolean typ struktury .NET, který představuje logickou hodnotu, která může být buď true nebo false .

K provádění logických operací s hodnotami bool typu použijte logické logické operátory. boolTyp je výsledný typ operátoru porovnání a rovnosti . boolVýraz může být řídicí podmíněný výraz v příkazech if, do, whilea for a v podmíněných operátorech ?: .

Výchozí hodnota bool typu je false .

Literály

trueLiterály a lze použít false k inicializaci bool proměnné nebo k předání bool hodnoty:

bool check = true;
Console.WriteLine(check ? "Checked" : "Not checked");  // output: Checked

Console.WriteLine(false ? "Checked" : "Not checked");  // output: Not checked

Logická logika se třemi hodnotami

Typ s povolenou hodnotou null použijte bool? , pokud potřebujete podporovat logiku se třemi hodnotami, například když pracujete s databázemi, které podporují logický typ se třemi hodnotami. Pro bool? operandy, předdefinované & a | operátory podporují logiku se třemi hodnotami. Další informace naleznete v části s možnou hodnotou null logických operátorů v článku Boolean Logical Operators .

Další informace o typech hodnot s možnou hodnotou null naleznete v tématu typy hodnot s možnou hodnotou null.

Převody

Jazyk C# poskytuje pouze dva převody, které obsahují bool typ. Jedná se o implicitní převod na odpovídající typ s možnou hodnotou null bool? a explicitní převod z bool? typu. Nicméně rozhraní .NET poskytuje další metody, které lze použít pro převod na nebo z bool typu. Další informace naleznete v části Převod do a z logických hodnot na System.Boolean referenční stránce rozhraní API.

specifikace jazyka C#

Další informace naleznete v části typ bool specifikace jazyka C#.

Viz také