Modifikátory přístupu (Referenční dokumentace jazyka C#)Access Modifiers (C# Reference)

Modifikátory přístupu jsou klíčová slova sloužící k určení deklarovaného přístupnosti člena nebo typu.Access modifiers are keywords used to specify the declared accessibility of a member or a type. V této části se seznámíte se čtyřmi modifikátory přístupu:This section introduces the four access modifiers:

  • public
  • protected
  • internal
  • private

Pomocí modifikátorů přístupu lze zadat následující šest úrovní dostupnosti:The following six accessibility levels can be specified using the access modifiers:

  • public: přístup není omezený.public: Access is not restricted.

  • protected: přístup je omezen na obsahující třídu nebo typy odvozené z nadřazené třídy.protected: Access is limited to the containing class or types derived from the containing class.

  • internal: přístup je omezen na aktuální sestavení.internal: Access is limited to the current assembly.

  • protected internal: přístup je omezen na aktuální sestavení nebo typy odvozené z nadřazené třídy.protected internal: Access is limited to the current assembly or types derived from the containing class.

  • private: přístup je omezen na nadřazený typ.private: Access is limited to the containing type.

  • private protected: přístup je omezen na obsahující třídu nebo typy odvozené z obsažené třídy v rámci aktuálního sestavení.private protected: Access is limited to the containing class or types derived from the containing class within the current assembly.

Tato část také obsahuje následující informace:This section also introduces the following:

Viz také:See also