Operátory porovnání (Referenční dokumentace jazyka C#)

Porovnání < (menší než), > (je větší než), (je menší než <= nebo rovno)a >= (větší než nebo rovno ), známé také jako relační, operátory porovnávají své operandy. Tyto operátory jsou podporovány všemi celočíselnými typy a čísly s plovoucí desetinnou čárkou.

Poznámka

Pro == operátory, < , > , <= a >= , pokud některý z operandů není číslo ( Double.NaN nebo Single.NaN ), výsledek operace je false . To znamená, že NaN hodnota není větší než, menší nebo rovna žádné jiné double hodnotě (nebo float ), včetně NaN . Další informace a příklady naleznete v tématu Double.NaN nebo v Single.NaN referenčním článku.

Typ znaku také podporuje operátory porovnání. V případě char operandů jsou porovnány odpovídající kódy znaků.

Výčtové typy také podporují operátory porovnání. Pro operandy stejného typu výčtu jsou porovnány odpovídající hodnoty základního integrálního typu.

== != Operátory a zkontrolují, zda jsou jejich operandy stejné.

Operátor menší než <

<Operátor vrátí, true Pokud je jeho levý operand menší než jeho pravý operand, false jinak:

Console.WriteLine(7.0 < 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(5.1 < 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(0.0 < 5.1);  // output: True

Console.WriteLine(double.NaN < 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(double.NaN >= 5.1); // output: False

> operátoru větší než

>Operátor vrátí, true Pokud je jeho levý operand větší než jeho pravý operand, false jinak:

Console.WriteLine(7.0 > 5.1);  // output: True
Console.WriteLine(5.1 > 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(0.0 > 5.1);  // output: False

Console.WriteLine(double.NaN > 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(double.NaN <= 5.1); // output: False

Operátor menší než nebo rovno <=

<=Operátor vrátí true , pokud je jeho levý operand menší nebo roven jeho pravému operandu, false jinak:

Console.WriteLine(7.0 <= 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(5.1 <= 5.1);  // output: True
Console.WriteLine(0.0 <= 5.1);  // output: True

Console.WriteLine(double.NaN > 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(double.NaN <= 5.1); // output: False

Operátor větší než nebo rovno >=

>=Operátor vrátí true , pokud je jeho levý operand větší než nebo roven jeho pravému operandu, false jinak:

Console.WriteLine(7.0 >= 5.1);  // output: True
Console.WriteLine(5.1 >= 5.1);  // output: True
Console.WriteLine(0.0 >= 5.1);  // output: False

Console.WriteLine(double.NaN < 5.1);  // output: False
Console.WriteLine(double.NaN >= 5.1); // output: False

Přetížení operátoru

Uživatelsky definovaný typ může přetížit < > operátory,, a <= >= .

Pokud typ přetěžuje jeden z < > operátorů nebo, musí přetížit jak < a > . Pokud typ přetěžuje jeden z <= >= operátorů nebo, musí přetížit jak <= a >= .

specifikace jazyka C#

Další informace naleznete v části relační operátory and type-Testing v tématu specifikace jazyka C#.

Viz také