Speciální znaky v jazyce C#C# Special Characters

Speciální znaky jsou předdefinované, kontextové znaky, které upravují prvek programu (literální řetězec, identifikátor nebo název atributu), ke kterému jsou předdefinovány.Special characters are predefined, contextual characters that modify the program element (a literal string, an identifier, or an attribute name) to which they are prepended. C#podporuje následující speciální znaky:C# supports the following special characters:

  • @, doslovného identifikátoru znaku.@, the verbatim identifier character.

  • $, interpolovaná řetězcová znak.$, the interpolated string character.

Viz také:See also