> <souhrnuC# (Průvodce programováním)<summary> (C# programming guide)

SyntaxeSyntax

<summary>description</summary>

ParametryParameters

 • description

  Souhrn objektu.A summary of the object.

PoznámkyRemarks

K popisu typu nebo členu typu by měla být použita značka <Summary >.The <summary> tag should be used to describe a type or a type member. Pomocí <poznámky > přidat doplňující informace k popisu typu.Use <remarks> to add supplemental information to a type description. Pomocí atributu cref můžete povolit nástroje dokumentace, jako je DocFX a Sandcastle , a vytvářet interní hypertextové odkazy na stránky dokumentace pro prvky kódu.Use the cref Attribute to enable documentation tools such as DocFX and Sandcastle to create internal hyperlinks to documentation pages for code elements.

Text > Značka <Summary je jediným zdrojem informací o typu v technologii IntelliSense a je také zobrazen v okně Prohlížeč objektů.The text for the <summary> tag is the only source of information about the type in IntelliSense, and is also displayed in the Object Browser Window.

Zkompilujte s -doc a zpracujte komentáře k dokumentaci do souboru.Compile with -doc to process documentation comments to a file. Chcete-li vytvořit konečnou dokumentaci založenou na souboru generovaném kompilátorem, můžete vytvořit vlastní nástroj nebo použít nástroj, jako je DocFX nebo Sandcastle.To create the final documentation based on the compiler-generated file, you can create a custom tool, or use a tool such as DocFX or Sandcastle.

PříkladExample

// compile with: -doc:DocFileName.xml 

/// text for class TestClass
public class TestClass
{
  /// <summary>DoWork is a method in the TestClass class.
  /// <para>Here's how you could make a second paragraph in a description. <see cref="System.Console.WriteLine(System.String)"/> for information about output statements.</para>
  /// <seealso cref="TestClass.Main"/>
  /// </summary>
  public static void DoWork(int Int1)
  {
  }

  /// text for Main
  static void Main()
  {
  }
}

Předchozí příklad vytvoří následující soubor XML.The previous example produces the following XML file.

<?xml version="1.0"?>
<doc>
  <assembly>
    <name>YourNamespace</name>
  </assembly>
  <members>
    <member name="T:TestClass">
      text for class TestClass
    </member>
    <member name="M:TestClass.DoWork(System.Int32)">
      <summary>DoWork is a method in the TestClass class.
      <para>Here's how you could make a second paragraph in a description. <see cref="M:System.Console.WriteLine(System.String)"/> for information about output statements.</para>
      <seealso cref="M:TestClass.Main"/>
      </summary>
    </member>
    <member name="M:TestClass.Main">
      text for Main
    </member>
  </members>
</doc>

PříkladExample

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit cref odkaz na obecný typ.The following example shows how to make a cref reference to a generic type.

// compile with: -doc:DocFileName.xml 

// the following cref shows how to specify the reference, such that,
// the compiler will resolve the reference
/// <summary cref="C{T}">
/// </summary>
class A { }

// the following cref shows another way to specify the reference, 
// such that, the compiler will resolve the reference
// <summary cref="C &lt; T &gt;">

// the following cref shows how to hard-code the reference
/// <summary cref="T:C`1">
/// </summary>
class B { }

/// <summary cref="A">
/// </summary>
/// <typeparam name="T"></typeparam>
class C<T> { }

class Program
{
  static void Main() { }
}

Předchozí příklad vytvoří následující soubor XML.The previous example produces the following XML file.

<?xml version="1.0"?>
<doc>
  <assembly>
    <name>CRefTest</name>
  </assembly>
  <members>
    <member name="T:A">
      <summary cref="T:C`1">
      </summary>
    </member>
    <member name="T:B">
      <summary cref="T:C`1">
      </summary>
    </member>
    <member name="T:C`1">
      <summary cref="T:A">
      </summary>
      <typeparam name="T"></typeparam>
    </member>
  </members>
</doc>

Viz také:See also