Postupy: Práce se skupinami řádků tabulky pomocí vlastnosti RowGroupsHow to: Manipulate a Table's Row Groups through the RowGroups Property

Tento příklad ukazuje některé z nejběžnějších operací, které lze provádět na skupinách řádků tabulky prostřednictvím RowGroups Vlastnosti.This example demonstrates some of the more common operations that can be performed on a table's row groups through the RowGroups property.

PříkladExample

Následující příklad vytvoří novou tabulku a poté pomocí Add metody přidá sloupce do RowGroups kolekce tabulky.The following example creates a new table and then uses the Add method to add columns to the table's RowGroups collection.

Table tbl = new Table();
int rowGroupsToAdd = 4;
for (int x = 0; x < rowGroupsToAdd; x++)
  tbl.RowGroups.Add(new TableRowGroup());
Dim tbl As New Table()
Dim rowGroupsToAdd As Integer = 4
For x As Integer = 0 To rowGroupsToAdd - 1
  tbl.RowGroups.Add(New TableRowGroup())
Next x

PříkladExample

Následující příklad vloží nový TableRowGroup .The following example inserts a new TableRowGroup. Nový sloupec je vložen na pozici indexu 0, takže se stane novou skupinou prvního řádku v tabulce.The new column is inserted at index position 0, making it the new first row group in the table.

Poznámka

TableRowGroupCollectionKolekce používá standardní indexování založené na nule.The TableRowGroupCollection collection uses standard zero-based indexing.

tbl.RowGroups.Insert(0, new TableRowGroup());
tbl.RowGroups.Insert(0, New TableRowGroup())

PříkladExample

Následující příklad přidá několik řádků do konkrétního TableRowGroup (určeného indexem) v tabulce.The following example adds several rows to a particular TableRowGroup (specified by index) in the table.

int rowsToAdd = 10;
for (int x = 0; x < rowsToAdd; x++)
  tbl.RowGroups[0].Rows.Add(new TableRow());
Dim rowsToAdd As Integer = 10
For x As Integer = 0 To rowsToAdd - 1
  tbl.RowGroups(0).Rows.Add(New TableRow())
Next x

PříkladExample

Následující příklad přistupuje k nějakým libovolným vlastnostem v řádcích v první skupině řádků v tabulce.The following example accesses some arbitrary properties on rows in the first row group in the table.

// Alias the working TableRowGroup for ease in referencing.
TableRowGroup trg = tbl.RowGroups[0];
trg.Rows[0].Background = Brushes.CornflowerBlue;
trg.Rows[1].FontSize = 24;
trg.Rows[2].ToolTip = "This row's tooltip";
' Alias the working TableRowGroup for ease in referencing.
Dim trg As TableRowGroup = tbl.RowGroups(0)
trg.Rows(0).Background = Brushes.CornflowerBlue
trg.Rows(1).FontSize = 24
trg.Rows(2).ToolTip = "This row's tooltip"

PříkladExample

Následující příklad přidá několik buněk do konkrétního TableRow (určeného indexem) v tabulce.The following example adds several cells to a particular TableRow (specified by index) in the table.

int cellsToAdd = 10;
for (int x = 0; x < cellsToAdd; x++)
  tbl.RowGroups[0].Rows[0].Cells.Add(new TableCell(new Paragraph(new Run("Cell " + (x + 1)))));
Dim cellsToAdd As Integer = 10
For x As Integer = 0 To cellsToAdd - 1
  tbl.RowGroups(0).Rows(0).Cells.Add(New TableCell(New Paragraph(New Run("Cell " & (x + 1)))))
Next x

PříkladExample

Následující příklad přistupuje k některým metodám a vlastnostem v buňkách prvního řádku v první skupině řádků.The following example access some arbitrary methods and properties on cells in the first row in the first row group.

// Alias the working for for ease in referencing.
TableRow row = tbl.RowGroups[0].Rows[0];
row.Cells[0].Background = Brushes.PapayaWhip;
row.Cells[1].FontStyle = FontStyles.Italic;
// This call clears all of the content from this cell.
row.Cells[2].Blocks.Clear();
' Alias the working for for ease in referencing.
Dim row As TableRow = tbl.RowGroups(0).Rows(0)
row.Cells(0).Background = Brushes.PapayaWhip
row.Cells(1).FontStyle = FontStyles.Italic
' This call clears all of the content from this cell.
row.Cells(2).Blocks.Clear()

PříkladExample

Následující příklad vrátí počet TableRowGroup prvků hostovaných tabulkou.The following example returns the number of TableRowGroup elements hosted by the table.

int rowGroups = tbl.RowGroups.Count;
Dim rowGroups As Integer = tbl.RowGroups.Count

PříkladExample

Následující příklad odebere určitou skupinu řádků podle odkazu.The following example removes a particular row group by reference.

tbl.RowGroups.Remove(tbl.RowGroups[0]);
tbl.RowGroups.Remove(tbl.RowGroups(0))

PříkladExample

Následující příklad odebere určitou skupinu řádků podle indexu.The following example removes a particular row group by index.

tbl.RowGroups.RemoveAt(0);
tbl.RowGroups.RemoveAt(0)

PříkladExample

Následující příklad odebere všechny skupiny řádků z kolekce skupin řádků tabulky.The following example removes all row groups from the table's row groups collection.

tbl.RowGroups.Clear();
tbl.RowGroups.Clear()

Viz takéSee also