Co je nového v rozhraní .NET FrameworkWhat's new in .NET Framework

Tento článek shrnuje klíčové nové funkce a vylepšení v následujících verzích rozhraní .NET Framework:This article summarizes key new features and improvements in the following versions of the .NET Framework:

Tento článek neposkytuje komplexní informace o každé nové funkci a může se změnit.This article does not provide comprehensive information about each new feature and is subject to change. Obecné informace o rozhraní .NET Framework naleznete v tématu Začínáme.For general information about the .NET Framework, see Getting Started. Podporované platformy naleznete v tématu Systémové požadavky.For supported platforms, see System Requirements. Odkazy ke stažení a pokyny k instalaci naleznete v příručce k instalaci.For download links and installation instructions, see Installation Guide.

Poznámka

Tým rozhraní .NET Framework také vydává funkce mimo pásmo s NuGet rozšířit podporu platformy a zavést nové funkce, jako jsou neměnné kolekce a simd povoleno vektorové typy.The .NET Framework team also releases features out of band with NuGet to expand platform support and to introduce new functionality, such as immutable collections and SIMD-enabled vector types. Další informace naleznete v tématu Další knihovny tříd a rozhraní API a rozhraní .NET Framework a Out-of-Band releases.For more information, see Additional Class Libraries and APIs and The .NET Framework and Out-of-Band Releases. Podívejte se na úplný seznam balíčků NuGet pro rozhraní .NET Framework.See a complete list of NuGet packages for the .NET Framework.

Představujeme rozhraní .NET Framework 4.8Introducing .NET Framework 4.8

Rozhraní .NET Framework 4.8 vychází z předchozích verzí rozhraní .NET Framework 4.x přidáním mnoha nových oprav a několika nových funkcí a zároveň zůstává velmi stabilním produktem..NET Framework 4.8 builds on previous versions of the .NET Framework 4.x by adding many new fixes and several new features while remaining a very stable product.

Stahování a instalace rozhraní .NET Framework 4.8Downloading and installing .NET Framework 4.8

Rozhraní .NET Framework 4.8 si můžete stáhnout z následujících umístění:You can download .NET Framework 4.8 from the following locations:

Rozhraní .NET Framework 4.8 lze nainstalovat do systému Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 a odpovídajících serverových platforem počínaje aktualizací Windows Server 2008 R2 SP1..NET Framework 4.8 can be installed on Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, and the corresponding server platforms starting with Windows Server 2008 R2 SP1. Rozhraní .NET Framework 4.8 můžete nainstalovat pomocí webového instalačního programu nebo offline instalačního programu.You can install .NET Framework 4.8 by using either the web installer or the offline installer. Doporučeným způsobem pro většinu uživatelů je použití webového instalačního programu.The recommended way for most users is to use the web installer.

Rozhraní .NET Framework 4.8 v sadě Visual Studio 2012 nebo novější můžete cílit instalací sady .NET Framework 4.8 Developer Pack.You can target .NET Framework 4.8 in Visual Studio 2012 or later by installing the .NET Framework 4.8 Developer Pack.

Co je nového v rozhraní .NET Framework 4.8What's new in .NET Framework 4.8

Rozhraní .NET Framework 4.8 zavádí nové funkce v následujících oblastech:.NET Framework 4.8 introduces new features in the following areas:

Vylepšená přístupnost, která umožňuje aplikaci poskytovat odpovídající prostředí pro uživatele asistenční technologie, je i nadále hlavním zaměřením rozhraní .NET Framework 4.8.Improved accessibility, which allows an application to provide an appropriate experience for users of Assistive Technology, continues to be a major focus of .NET Framework 4.8. Informace o vylepšení usnadnění v rozhraní .NET Framework 4.8 naleznete v tématu Co je nového v usnadnění přístupnosti v rozhraní .NET Framework.For information on accessibility improvements in .NET Framework 4.8, see What's new in accessibility in the .NET Framework.

Základní třídyBase classes

Snížený dopad FIPS na kryptografii.Reduced FIPS impact on Cryptography. V předchozích verzích rozhraní .NET Framework byly SHA256Managed spravovány CryptographicException třídy zprostředkovatele kryptografických služeb, například throw a když jsou systémové kryptografické knihovny konfigurovány v režimu FIPS.In previous versions of the .NET Framework, managed cryptographic provider classes such as SHA256Managed throw a CryptographicException when the system cryptographic libraries are configured in “FIPS mode”. Tyto výjimky jsou vyvolány, protože spravované verze tříd kryptografického zprostředkovatele, na rozdíl od systémových kryptografických knihoven, neprošly certifikací FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2.These exceptions are thrown because the managed versions of the cryptographic provider classes, unlike the system cryptographic libraries, have not undergone FIPS (Federal Information Processing Standards) 140-2 certification. Vzhledem k tomu, že několik vývojářů má své vývojové počítače v režimu FIPS, výjimky jsou běžně vyvolány v produkčních systémech.Because few developers have their development machines in FIPS mode, the exceptions are commonly thrown in production systems.

Ve výchozím nastavení v aplikacích, které cílí na rozhraní .NET CryptographicException Framework 4.8, následující spravované třídy kryptografie již v tomto případě nepřihazují:By default in applications that target .NET Framework 4.8, the following managed cryptography classes no longer throw a CryptographicException in this case:

Místo toho tyto třídy přesměrovat kryptografické operace do knihovny kryptografické systému.Instead, these classes redirect cryptographic operations to a system cryptography library. Tato změna účinně odstraňuje potenciálně matoucí rozdíl mezi vývojářskými prostředími a produkčními prostředími a umožňuje nativní mařivé součásti a spravované součásti pracovat v rámci stejné kryptografické zásady.This change effectively removes a potentially confusing difference between developer environments and production environments and makes native components and managed components operate under the same cryptographic policy. Aplikace, které závisí na těchto výjimkách můžete obnovit Switch.System.Security.Cryptography.UseLegacyFipsThrow předchozí truechování nastavením AppContext přepínač na .Applications that depend on these exceptions can restore the previous behavior by setting the AppContext switch Switch.System.Security.Cryptography.UseLegacyFipsThrow to true. Další informace naleznete v tématu Spravované kryptografické třídy nevyvolání cryptographyException v režimu FIPS.For more information, see Managed cryptography classes do not throw a CryptographyException in FIPS mode.

Použití aktualizované verze ZLibUse of updated version of ZLib

Počínaje rozhraním .NET Framework 4.5 používá sestavení clrcompression.dll ZLib, nativní externí knihovnu pro kompresi dat, aby bylo možné poskytnout implementaci pro algoritmus deflate.Starting with .NET Framework 4.5, the clrcompression.dll assembly uses ZLib, a native external library for data compression, in order to provide an implementation for the deflate algorithm. Rozhraní .NET Framework 4.8, clrcompression.dll je aktualizován o použití ZLib verze 1.2.11, který obsahuje několik klíčových vylepšení a oprav.The .NET Framework 4.8, clrcompression.dll is updated to use ZLib Version 1.2.11, which includes several key improvements and fixes.

Windows Communication Foundation (WCF)Windows Communication Foundation (WCF)

Zavedení servicehealthbehaviorIntroduction of ServiceHealthBehavior

Koncové body stavu jsou široce používány orchestračními nástroji ke správě služeb na základě jejich stavu.Health endpoints are widely used by orchestration tools to manage services based on their health status. Kontroly stavu lze také použít pomocí nástrojů pro sledování ke sledování a poskytování oznámení o dostupnosti a výkonu služby.Health checks can also be used by monitoring tools to track and provide notifications about the availability and performance of a service.

ServiceHealthBehavior je chování služby WCF, které rozšiřuje IServiceBehavior.ServiceHealthBehavior is a WCF service behavior that extends IServiceBehavior. Při přidání ServiceDescription.Behaviors do kolekce chování služby provádí následující akce:When added to the ServiceDescription.Behaviors collection, a service behavior does the following:

 • Vrátí stav služby s kódy odpovědí HTTP.Returns service health status with HTTP response codes. V řetězci dotazu můžete zadat stavový kód HTTP pro požadavek sondy stavu HTTP/GET.You can specify in a query string the HTTP status code for a HTTP/GET health probe request.

 • Publikuje informace o stavu služby.Publishes information about service health. Podrobnosti specifické pro službu, včetně stavu služby, počty omezení a kapacity ?health lze zobrazit pomocí požadavku HTTP/GET s řetězcem dotazu.Service-specific details, including service state, throttle counts, and capacity can be displayed by using an HTTP/GET request with the ?health query string. Snadný přístup k těmto informacím je důležité při řešení potíží s nechová WCF služby.Ease of access to such information is important when troubleshooting a misbehaving WCF service.

Existují dva způsoby, jak vystavit koncový bod stavu a publikovat informace o stavu služby WCF:There are two ways to expose the health endpoint and publish WCF service health information:

 • Prostřednictvím kódu.Through code. Příklad:For example:

  ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(Service1),
            new Uri("http://contoso:81/Service1"));
  ServiceHealthBehavior healthBehavior =
    host.Description.Behaviors.Find<ServiceHealthBehavior>();
  healthBehavior ??= new ServiceHealthBehavior();
  host.Description.Behaviors.Add(healthBehavior);
  
  Dim host As New ServiceHost(GetType(Service1),
        New Uri("http://contoso:81/Service1"))
  Dim healthBehavior As ServiceHealthBehavior =
    host.Description.Behaviors.Find(Of ServiceHealthBehavior)()
  If healthBehavior Is Nothing Then
    healthBehavior = New ServiceHealthBehavior()
  End If
  host.Description.Behaviors.Add(healthBehavior)
  
 • Pomocí konfiguračního souboru.By using a configuration file. Příklad:For example:

  <behaviors>
   <serviceBehaviors>
    <behavior name="DefaultBehavior">
     <serviceHealth httpsGetEnabled="true"/>
    </behavior>
   </serviceBehaviors>
  </behaviors>
  

Stav služby lze dotazovat pomocí parametrů dotazu, OnServiceFailure OnDispatcherFailurejako OnListenerFailure OnThrottlePercentExceededje například , , , a kód odpovědi HTTP lze zadat pro každý parametr dotazu.A service's health status can be queried by using query parameters such as OnServiceFailure, OnDispatcherFailure, OnListenerFailure, OnThrottlePercentExceeded), and an HTTP response code can be specified for each query parameter. Pokud je pro parametr dotazu vynechán kód odpovědi HTTP, použije se ve výchozím nastavení kód odpovědi 503 HTTP.If the HTTP response code is omitted for a query parameter, a 503 HTTP response code is used by default. Příklad:For example:

 • Selhání služby:https://contoso:81/Service1?health&OnServiceFailure=450OnServiceFailure: https://contoso:81/Service1?health&OnServiceFailure=450

  Stavový kód odpovědi 450 HTTP je vrácen, CommunicationState.Openedkdyž ServiceHost.State je větší než .A 450 HTTP response status code is returned when ServiceHost.State is greater than CommunicationState.Opened. Parametry dotazu a příklady:Query parameters and examples:

 • OnDispatcherSelhání:https://contoso:81/Service1?health&OnDispatcherFailure=455OnDispatcherFailure: https://contoso:81/Service1?health&OnDispatcherFailure=455

  Stavový kód 455 HTTP je vrácen, pokud je stav některého z dispečerů kanálu větší než CommunicationState.Opened.A 455 HTTP response status code is returned when the state of any of the channel dispatchers is greater than CommunicationState.Opened.

 • Selhání naslouchací hospodařící síly:https://contoso:81/Service1?health&OnListenerFailure=465OnListenerFailure: https://contoso:81/Service1?health&OnListenerFailure=465

  Stavový kód odpovědi 465 HTTP je vrácen, pokud je stav CommunicationState.Openedněkterého z posluchačů kanálu větší než .A 465 HTTP response status code is returned when the state of any of the channel listeners is greater than CommunicationState.Opened.

 • OnThrottlePercentExceeded:https://contoso:81/Service1?health&OnThrottlePercentExceeded= 70:350,95:500OnThrottlePercentExceeded: https://contoso:81/Service1?health&OnThrottlePercentExceeded= 70:350,95:500

  Určuje procento {1 – 100}, které aktivuje odpověď a její kód odpovědi HTTP {200 – 599}.Specifies the percentage {1 – 100} that triggers the response and its HTTP response code {200 – 599}. V tomto příkladu:In this example:

  • Pokud je procento větší než 95, je vrácen kód odpovědi 500 HTTP.If the percentage is greater than 95, a 500 HTTP response code is returned.

  • Pokud procento nebo mezi 70 a 95, 350 je vrácena.If the percentage or between 70 and 95, 350 is returned.

  • V opačném případě je vráceno 200.Otherwise, 200 is returned.

Stav služby lze zobrazit buď v HTML zadáním https://contoso:81/Service1?health řetězce dotazu jako nebo ve https://contoso:81/Service1?health&Xmlformátu XML zadáním řetězce dotazu, jako je .The service health status can be displayed either in HTML by specifying a query string like https://contoso:81/Service1?health or in XML by specifying a query string like https://contoso:81/Service1?health&Xml. Řetězec dotazu, jako https://contoso:81/Service1?health&NoContent je tomu však vrátí prázdnou stránku HTML.A query string like https://contoso:81/Service1?health&NoContent returns an empty HTML page.

Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF)

Vylepšení vysokého dpiHigh DPI enhancements

V rozhraní .NET Framework 4.8 wpf přidává podporu pro sledování V2 DPI povědomí a škálování DPI ve smíšeném režimu.In .NET Framework 4.8, WPF adds support for Per-Monitor V2 DPI Awareness and Mixed-Mode DPI scaling. Další informace o vývoji vysokého výkonu dpi desktopových aplikací v systému Windows naleznete v tématu Vývoj aplikací pro stolní počítače S Vysokým obsahem DPI.See High DPI Desktop Application Development on Windows for additional information about high DPI development.

Rozhraní .NET Framework 4.8 zlepšuje podporu hostovaných HWND a Windows Forms interoperace v aplikacích WPF s vysokým dpi na platformách, které podporují škálování DPI ve smíšeném režimu (počínaje aktualizací Windows 10 duben 2018)..NET Framework 4.8 improves support for hosted HWNDs and Windows Forms interoperation in High-DPI WPF applications on platforms that support Mixed-Mode DPI scaling (starting with Windows 10 April 2018 Update). Při hostované HWNDs nebo Windows Forms ovládací prvky jsou vytvořeny jako okna s použitím míchaného režimu DPI pomocí volání SetThreadDpiHostingBehavior a SetThreadDpiAwarenessContext, mohou být hostovány v aplikaci V2 WPF per-monitor a jsou velikosti a škálování odpovídajícím způsobem.When hosted HWNDs or Windows Forms controls are created as Mixed-Mode DPI-scaled windows by calling SetThreadDpiHostingBehavior and SetThreadDpiAwarenessContext, they can be hosted in a Per-Monitor V2 WPF application and are sized and scaled appropriately. Takový hostovaný obsah není vykreslen v nativním DPI; místo toho operační systém škáluje hostovaný obsah na příslušnou velikost.Such hosted content is not rendered at the native DPI; instead, the operating system scales the hosted content to the appropriate size. Podpora pro režim povědomí DPI v2 monitorování také umožňuje WPF ovládací prvky, které mají být hostovány (tj. nadřazené) v nativním okně v aplikaci s vysokým DPI.The support for Per-Monitor v2 DPI awareness mode also allows WPF controls to be hosted (i.e., parented) in a native window in a high-DPI application.

Chcete-li povolit podporu škálování s vysokým dpi ve smíšeném režimu, můžete nastavit následující přepínače AppContext v konfiguračním souboru aplikace:To enable support for Mixed-Mode High DPI scaling, you can set the following AppContext switches the application configuration file:

<runtime>
  <AppContextSwitchOverrides value = "Switch.System.Windows.DoNotScaleForDpiChanges=false; Switch.System.Windows.DoNotUsePresentationDpiCapabilityTier2OrGreater=false"/>
</runtime>

Běžný jazyk runtimeCommon language runtime

Runtime v rozhraní .NET Framework 4.8 obsahuje následující změny a vylepšení:The runtime in .NET Framework 4.8 includes the following changes and improvements:

Vylepšení kompilátoru JIT.Improvements to the JIT compiler. Kompilátor Just-in-time (JIT) v rozhraní .NET Framework 4.8 je založen na kompilátoru JIT v rozhraní .NET Core 2.1.The Just-in-time (JIT) compiler in .NET Framework 4.8 is based on the JIT compiler in .NET Core 2.1. Mnoho optimalizací a všechny opravy chyb provedené v kompilátoru .NET Core 2.1 JIT jsou zahrnuty v kompilátoru .NET Framework 4.8 JIT.Many of the optimizations and all of the bug fixes made to the .NET Core 2.1 JIT compiler are included in the .NET Framework 4.8 JIT compiler.

zlepšení NGEN.NGEN improvements. Doba runtime zlepšila správu paměti pro nativní image generátoru (NGEN) obrázky tak, aby data mapovaná z ngen bitové kopie nejsou rezidentní paměti.The runtime has improved its memory management for Native Image Generator (NGEN) images so that data mapped from NGEN images are not memory-resident. To snižuje plochu k dispozici pro útoky, které se pokoušejí spustit libovolný kód úpravou paměti, která bude spuštěna.This reduces the surface area available to attacks that attempt to execute arbitrary code by modifying memory that will be executed.

Antimalwarové skenování pro všechna sestavení.Antimalware scanning for all assemblies. V předchozích verzích rozhraní .NET Framework modul runtime prohledá všechna sestavení načtená z disku pomocí programu Windows Defender nebo antimalwarového softwaru jiného výrobce.In previous versions of the .NET Framework, the runtime scans all assemblies loaded from disk using either Windows Defender or third-party antimalware software. Sestavení načtená z jiných zdrojů, například Assembly.Load(Byte[]) metodou, však nejsou kontrolována a mohou potenciálně obsahovat nezjištěný malware.However, assemblies loaded from other sources, such as by the Assembly.Load(Byte[]) method, are not scanned and can potentially contain undetected malware. Počínaje rozhraním .NET Framework 4.8 spuštěným v systému Windows 10 modul runtime spustí kontrolu antimalwarovými řešeními, která implementují rozhraní AMSI (Antimalware Scan Interface).Starting with .NET Framework 4.8 running on Windows 10, the runtime triggers a scan by antimalware solutions that implement the Antimalware Scan Interface (AMSI).

Co je nového v rozhraní .NET Framework 4.7.2What's new in .NET Framework 4.7.2

Rozhraní .NET Framework 4.7.2 obsahuje nové funkce v následujících oblastech:.NET Framework 4.7.2 includes new features in the following areas:

Trvalé zaměření v rozhraní .NET Framework 4.7.2 je lepší usnadnění přístupu, což umožňuje aplikaci poskytovat odpovídající prostředí pro uživatele asistenční technologie.A continuing focus in .NET Framework 4.7.2 is improved accessibility, which allows an application to provide an appropriate experience for users of Assistive Technology. Informace o vylepšení usnadnění v rozhraní .NET Framework 4.7.2 naleznete v tématu Co je nového v usnadnění přístupnosti v rozhraní .NET Framework.For information on accessibility improvements in .NET Framework 4.7.2, see What's new in accessibility in the .NET Framework.

Základní třídyBase classes

Rozhraní .NET Framework 4.7.2 obsahuje velké množství kryptografických vylepšení, lepší podporu dekomprese archivů ZIP a další rozhraní API kolekce..NET Framework 4.7.2 features a large number of cryptographic enhancements, better decompression support for ZIP archives, and additional collection APIs.

Nové přetížení RSA. Vytvořit a DSA. VytvořitNew overloads of RSA.Create and DSA.Create

Metody DSA.Create(DSAParameters) RSA.Create(RSAParameters) a umožňují zadat klíčové parametry při vytváření DSA RSA instancí nového nebo klíče.The DSA.Create(DSAParameters) and RSA.Create(RSAParameters) methods let you supply key parameters when instantiating a new DSA or RSA key. Umožňují nahradit kód takto:They allow you to replace code like the following:

// Before .NET Framework 4.7.2
using (RSA rsa = RSA.Create())
{
  rsa.ImportParameters(rsaParameters);
  // Other code to execute using the RSA instance.
}
' Before .NET Framework 4.7.2
Using rsa = RSA.Create()
  rsa.ImportParameters(rsaParameters)
  ' Other code to execute using the rsa instance.
End Using

s kódem, jako je tento:with code like this:

// Starting with .NET Framework 4.7.2
using (RSA rsa = RSA.Create(rsaParameters))
{
  // Other code to execute using the rsa instance.
}
' Starting with .NET Framework 4.7.2
Using rsa = RSA.Create(rsaParameters)
  ' Other code to execute using the rsa instance.
End Using

Metody DSA.Create(Int32) RSA.Create(Int32) a umožňují generovat DSA RSA nové nebo klíče s určitou velikostí klíče.The DSA.Create(Int32) and RSA.Create(Int32) methods let you generate new DSA or RSA keys with a specific key size. Příklad:For example:

using (DSA dsa = DSA.Create(2048))
{
  // Other code to execute using the dsa instance.
}
Using dsa = DSA.Create(2048)
  ' Other code to execute using the dsa instance.
End Using

Konstruktory Rfc2898DeriveBytes přijímají název algoritmu hashRfc2898DeriveBytes constructors accept a hash algorithm name

Třída Rfc2898DeriveBytes má tři nové konstruktory s parametrem, HashAlgorithmName který identifikuje algoritmus HMAC pro použití při odvození klíčů.The Rfc2898DeriveBytes class has three new constructors with a HashAlgorithmName parameter that identifies the HMAC algorithm to use when deriving keys. Namísto použití SHA-1 by vývojáři měli používat hmac založený na SHA-2, jako je SHA-256, jak je znázorněno v následujícím příkladu:Instead of using SHA-1, developers should use a SHA-2-based HMAC like SHA-256, as shown in the following example:

private static byte[] DeriveKey(string password, out int iterations, out byte[] salt,
                out HashAlgorithmName algorithm)
{
  iterations = 100000;
  algorithm = HashAlgorithmName.SHA256;

  const int SaltSize = 32;
  const int DerivedValueSize = 32;

  using (Rfc2898DeriveBytes pbkdf2 = new Rfc2898DeriveBytes(password, SaltSize,
                               iterations, algorithm))
  {
   salt = pbkdf2.Salt;
   return pbkdf2.GetBytes(DerivedValueSize);
  }
}
Private Shared Function DeriveKey(password As String, ByRef iterations As Integer,
                 ByRef salt AS Byte(), ByRef algorithm As HashAlgorithmName) As Byte()
  iterations = 100000
  algorithm = HashAlgorithmName.SHA256

  Const SaltSize As Integer = 32
  Const DerivedValueSize As Integer = 32

  Using pbkdf2 = New Rfc2898DeriveBytes(password, SaltSize, iterations, algorithm)
   salt = pbkdf2.Salt
   Return pbkdf2.GetBytes(DerivedValueSize)
  End Using
End Function

Podpora dočasných klávesSupport for ephemeral keys

Import PFX může volitelně načíst soukromé klíče přímo z paměti, obcházet pevný disk.PFX import can optionally load private keys directly from memory, bypassing the hard drive.Při nový X509KeyStorageFlags.EphemeralKeySet příznak je X509Certificate2 zadán v konstruktoru nebo X509Certificate2.Import jeden z přetížení metody, soukromé klíče budou načteny jako dočasné klíče. When the new X509KeyStorageFlags.EphemeralKeySet flag is specified in an X509Certificate2 constructor or one of the overloads of the X509Certificate2.Import method, the private keys will be loaded as ephemeral keys. Tím zabráníte, aby byly klíče viditelné na disku.This prevents the keys from being visible on the disk. Nicméně:However:

 • Vzhledem k tomu, že klíče nejsou trvalé na disk, certifikáty načtené tímto příznakem nejsou vhodné kandidáty přidat do X509Store.Since the keys are not persisted to disk, certificates loaded with this flag are not good candidates to add to an X509Store.

 • Klíče načtené tímto způsobem jsou téměř vždy načteny přes Windows CNG.Keys loaded in this manner are almost always loaded via Windows CNG. Proto volající musí přistupovat k soukromému klíči voláním rozšiřujících metod, jako je například cert. GetRSAPrivateKey().Therefore, callers must access the private key by calling extension methods, such as cert.GetRSAPrivateKey(). Vlastnost X509Certificate2.PrivateKey nefunguje.The X509Certificate2.PrivateKey property does not function.

 • Vzhledem X509Certificate2.PrivateKey k tomu, že starší vlastnost nefunguje s certifikáty, vývojáři by měli před přepnutím na dočasné klíče provádět přísné testování.Since the legacy X509Certificate2.PrivateKey property does not work with certificates, developers should perform rigorous testing before switching to ephemeral keys.

Programové vytváření žádostí o podpis podpisu certifikace PKCS# 10 a certifikátů veřejného klíče X.509Programmatic creation of PKCS#10 certification signing requests and X.509 public key certificates

Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7.2 mohou úlohy generovat žádosti o podepisování certifikátů (CSRs), což umožňuje, aby generování žádostí o certifikát bylo připraveno do existujících nástrojů.Starting with .NET Framework 4.7.2, workloads can generate certificate signing requests (CSRs), which allows certificate request generation to be staged into existing tooling. To je často užitečné v testovacích scénářích.This is frequently useful in test scenarios.

Další informace a příklady kódu naleznete v tématu Programatické vytváření žádostí o podpis certifikátu PKCS#10 a certifikátů veřejného klíče X.509 v blogu .NET.For more information and code examples, see "Programmatic creation of PKCS#10 certification signing requests and X.509 public key certificates" in the .NET Blog.

Noví členové SignerInfoNew SignerInfo members

Počínaje rozhraním .NET Framework SignerInfo 4.7.2, třída zveřejňuje další informace o podpisu.Starting with .NET Framework 4.7.2, the SignerInfo class exposes more information about the signature. Můžete načíst hodnotu System.Security.Cryptography.Pkcs.SignerInfo.SignatureAlgorithm vlastnosti k určení podpisu algoritmus používaný podepisující osoby.You can retrieve the value of the System.Security.Cryptography.Pkcs.SignerInfo.SignatureAlgorithm property to determine the signature algorithm used by the signer. SignerInfo.GetSignaturemůžete být voláni, abyste získali kopii kryptografického podpisu pro tohoto podepisujícího.SignerInfo.GetSignature can be called to get a copy of the cryptographic signature for this signer.

Ponechání zabaleného datového proudu otevřeného po vyřazení CryptoStreamLeaving a wrapped stream open after CryptoStream is disposed

Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7.2 má CryptoStream třída Dispose další konstruktor, který umožňuje nezavírat zalomený datový proud.Starting with .NET Framework 4.7.2, the CryptoStream class has an additional constructor that allows Dispose to not close the wrapped stream.Chcete-li po nechat zabalený datový proud otevřený po uvolnění CryptoStream instance, zavolejte nový CryptoStream konstruktor takto: To leave the wrapped stream open after the CryptoStream instance is disposed, call the new CryptoStream constructor as follows:

var cStream = new CryptoStream(stream, transform, mode, leaveOpen: true);
Dim cStream = New CryptoStream(stream, transform, mode, leaveOpen:=true)

Dekompresní změny v DeflateStreamDecompression changes in DeflateStream

Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7.2 se implementace DeflateStream dekompresních operací ve třídě ve výchozím nastavení změnila na nativní rozhraní API systému Windows.Starting with .NET Framework 4.7.2, the implementation of decompression operations in the DeflateStream class has changed to use native Windows APIs by default. Obvykle to má za následek podstatné zlepšení výkonu.Typically, this results in a substantial performance improvement.

Podpora dekomprese pomocí rozhraní API systému Windows je ve výchozím nastavení povolena pro aplikace, které cílí na rozhraní .NET Framework 4.7.2.Support for decompression by using Windows APIs is enabled by default for applications that target .NET Framework 4.7.2. Aplikace, které cílí na starší verze rozhraní .NET Framework, ale jsou spuštěny v rozhraní .NET Framework 4.7.2, se mohou do tohoto chování přihlásit přidáním následujícího přepínače AppContext do konfiguračního souboru aplikace:Applications that target earlier versions of .NET Framework but are running under .NET Framework 4.7.2 can opt into this behavior by adding the following AppContext switch to the application configuration file:

<AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.IO.Compression.DoNotUseNativeZipLibraryForDecompression=false" />

Další kolekce APIAdditional collection APIs

Rozhraní .NET Framework 4.7.2 přidává do SortedSet<T> typů HashSet<T> a řadu nových rozhraní API..NET Framework 4.7.2 adds a number of new APIs to the SortedSet<T> and HashSet<T> types. Mezi ně patří:These include:

Třída ConcurrentDictionary<TKey,TValue> obsahuje nové přetížení AddOrUpdate a GetOrAdd metody načíst hodnotu ze slovníku nebo přidat, pokud není nalezen a přidat hodnotu do slovníku nebo aktualizovat, pokud již existuje.The ConcurrentDictionary<TKey,TValue> class includes new overloads of the AddOrUpdate and GetOrAdd methods to retrieve a value from the dictionary or to add it if it is not found, and to add a value to the dictionary or to update it if it already exists.

public TValue AddOrUpdate<TArg>(TKey key, Func<TKey, TArg, TValue> addValueFactory, Func<TKey, TValue, TArg, TValue> updateValueFactory, TArg factoryArgument)

public TValue GetOrAdd<TArg>(TKey key, Func<TKey, TArg, TValue> valueFactory, TArg factoryArgument)
Public AddOrUpdate(Of TArg)(key As TKey, addValueFactory As Func(Of TKey, TArg, TValue), updateValueFactory As Func(Of TKey, TValue, TArg, TValue), factoryArgument As TArg) As TValue

Public GetOrAdd(Of TArg)(key As TKey, valueFactory As Func(Of TKey, TArg, TValue), factoryArgument As TArg) As TValue

ASP.NETASP.NET

Podpora vkládání závislostí ve webových formuláříchSupport for dependency injection in Web Forms

Vkládání závislostí (DI) odděluje objekty a jejich závislosti tak, aby kód objektu již není třeba změnit jen proto, že se změnila závislost.Dependency injection (DI) decouples objects and their dependencies so that an object's code no longer needs to be changed just because a dependency has changed. Při vývoji ASP.NET aplikací, které cílí na rozhraní .NET Framework 4.7.2, můžete:When developing ASP.NET applications that target .NET Framework 4.7.2, you can:

Podpora souborů cookie stejného webuSupport for same-site cookies

SameSite brání prohlížeči v odesílání souboru cookie spolu s požadavkem na více stránek.SameSite prevents a browser from sending a cookie along with a cross-site request. Rozhraní .NET Framework 4.7.2 přidá HttpCookie.SameSite System.Web.SameSiteMode vlastnost, jejíž hodnota je člen výčtu..NET Framework 4.7.2 adds a HttpCookie.SameSite property whose value is a System.Web.SameSiteMode enumeration member. Pokud je SameSiteMode.Strict jeho SameSiteMode.Laxhodnota nebo SameSite , ASP.NET přidá atribut do hlavičky set-cookie.If its value is SameSiteMode.Strict or SameSiteMode.Lax, ASP.NET adds the SameSite attribute to the set-cookie header. Podpora Stejnéstránky se HttpCookie vztahuje na objekty, stejně jako na FormsAuthentication a System.Web.SessionState cookies.SameSite support applies to HttpCookie objects, as well as to FormsAuthentication and System.Web.SessionState cookies.

Můžete nastavit SameSite HttpCookie pro objekt takto:You can set SameSite for an HttpCookie object as follows:

var c = new HttpCookie("secureCookie", "same origin");
c.SameSite = SameSiteMode.Lax;
Dim c As New HttpCookie("secureCookie", "same origin")
c.SameSite = SameSiteMode.Lax

Soubory cookie SameSite můžete také nakonfigurovat na úrovni aplikace úpravou souboru web.config:You can also configure SameSite cookies at the application level by modifying the web.config file:

<system.web>
  <httpCookies sameSite="Strict" />
</system.web>

Můžete přidat SameSite FormsAuthentication System.Web.SessionState pro a cookies úpravou webového konfiguračního souboru:You can add SameSite for FormsAuthentication and System.Web.SessionState cookies by modifying the web config file:

<system.web>
  <authentication mode="Forms">
   <forms cookieSameSite="Lax">
     <!-- ...  -->
   </forms>
  </authentication>
  <sessionState cookieSameSite="Lax"></sessionState>
</system.web>

SítěNetworking

Implementace vlastností HttpClientHandlerImplementation of HttpClientHandler properties

Rozhraní .NET Framework 4.7.1 System.Net.Http.HttpClientHandler přidalo do třídy osm vlastností..NET Framework 4.7.1 added eight properties to the System.Net.Http.HttpClientHandler class. Nicméně, dva PlatformNotSupportedExceptionhodil .However, two threw a PlatformNotSupportedException. Rozhraní .NET Framework 4.7.2 nyní poskytuje implementaci těchto vlastností..NET Framework 4.7.2 now provides an implementation for these properties. Mezi vlastnosti patří:The properties are:

SQLClientSQLClient

Podpora univerzálního ověřování azure služby Azure AD a vícefaktorového ověřováníSupport for Azure Active Directory Universal Authentication and Multi-Factor authentication

Rostoucí požadavky na dodržování předpisů a zabezpečení vyžadují, aby mnoho zákazníků používalo vícefaktorové ověřování (MFA).Growing compliance and security demands require that many customers use multi-factor authentication (MFA). Kromě toho aktuální osvědčené postupy odradit včetně uživatelských hesel přímo v připojovacích řetězcích.In addition, current best practices discourage including user passwords directly in connection strings. Pro podporu těchto změn rozšiřuje rozhraní .NET Framework 4.7.2 připojovací řetězce SQLClient přidáním nové hodnoty Active Directory Interactive pro existující klíčové slovo Ověřování pro podporu ověřování vícefaktorové ověřování a ověřování Azure AD.To support these changes, .NET Framework 4.7.2 extends SQLClient connection strings by adding a new value, "Active Directory Interactive", for the existing "Authentication" keyword to support MFA and Azure AD Authentication. Nová interaktivní metoda podporuje nativní a federované uživatele Azure AD, stejně jako uživatele hosta Azure AD.The new interactive method supports native and federated Azure AD users as well as Azure AD guest users. Při použití této metody ověřování MFA uložené službou Azure AD je podporována pro databáze SQL.When this method is used, the MFA authentication imposed by Azure AD is supported for SQL databases. Kromě toho proces ověřování požaduje heslo uživatele dodržovat doporučené postupy zabezpečení.In addition, the authentication process requests a user password to adhere to security best practices.

V předchozích verzích rozhraní .NET Framework SqlAuthenticationMethod.ActiveDirectoryPassword připojení SqlAuthenticationMethod.ActiveDirectoryIntegrated SQL podporovalo pouze možnosti a.In previous versions of the .NET Framework, SQL connectivity supported only the SqlAuthenticationMethod.ActiveDirectoryPassword and SqlAuthenticationMethod.ActiveDirectoryIntegrated options. Oba tyto jsou součástí neinteraktivní protokol ADAL, který nepodporuje vícefaktorové.Both of these are part of the non-interactive ADAL protocol, which does not support MFA. S novou SqlAuthenticationMethod.ActiveDirectoryInteractive možností, sql připojení podporuje Vícefaktorové ověřování, stejně jako existující metody ověřování (heslo a integrované ověřování), který umožňuje uživatelům zadávat uživatelská hesla interaktivně bez uchování hesla v připojovacím řetězci.With the new SqlAuthenticationMethod.ActiveDirectoryInteractive option, SQL connectivity supports MFA as well as existing authentication methods (password and integrated authentication), which allows users to enter user passwords interactively without persisting passwords in the connection string.

Další informace a příklad naleznete v tématu SQL -- Azure AD Univerzální a vícefaktorové ověřování Support" v .NET Blog.For more information and an example, see "SQL -- Azure AD Universal and Multi-factor Authentication Support" in the .NET Blog.

Podpora pro vždy šifrované verze 2Support for Always Encrypted version 2

NET Framework 4.7.2 přidává podpěry pro enklávu vždy šifrované.NET Framework 4.7.2 adds supports for enclave-based Always Encrypted. Původní verze always encrypted je technologie šifrování na straně klienta, ve které šifrovací klíče nikdy neopustí klienta.The original version of Always Encrypted is a client-side encryption technology in which encryption keys never leave the client. V enklávě založené vždy šifrované, klient může volitelně odeslat šifrovací klíče do zabezpečené enklávy, což je zabezpečené výpočetní entity, které lze považovat za součást SQL Server, ale že kód SQL Server nelze manipulovat s.In enclave-based Always Encrypted, the client can optionally send the encryption keys to a secure enclave, which is a secure computational entity that can be considered part of SQL Server but that SQL Server code cannot tamper with. Pro podporu enklávy založené vždy šifrované, .NET Framework 4.7.2 přidá následující typy a členy System.Data.SqlClient do oboru názvů:To support enclave-based Always Encrypted, .NET Framework 4.7.2 adds the following types and members to the System.Data.SqlClient namespace:

Konfigurační soubor aplikace pak určuje System.Data.SqlClient.SqlColumnEncryptionEnclaveProvider konkrétní implementaci abstraktní třídy, která poskytuje funkce pro zprostředkovatele enklávy.The application configuration file then specifies a concrete implementation of the abstract System.Data.SqlClient.SqlColumnEncryptionEnclaveProvider class that provides the functionality for the enclave provider. Příklad:For example:

<configuration>
  <configSections>
    <section name="SqlColumnEncryptionEnclaveProviders" type="System.Data.SqlClient.SqlColumnEncryptionEnclaveProviderConfigurationSection,System.Data,Version=4.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
  </configSections>
  <SqlColumnEncryptionEnclaveProviders>
    <providers>
   <add name="Azure" type="Microsoft.SqlServer.Management.AlwaysEncrypted.AzureEnclaveProvider,MyApp"/>
   <add name="HGS" type="Microsoft.SqlServer.Management.AlwaysEncrypted.HGSEnclaveProvider,MyApp" />
    </providers>
  </SqlColumnEncryptionEnclaveProviders >
</configuration>

Základní tok enklávy vždy šifrované je:The basic flow of enclave-based Always Encrypted is:

 1. Uživatel vytvoří alwaysencrypted připojení k SQL Server, který podporoval enklávy založené vždy šifrované.The user creates an AlwaysEncrypted connection to SQL Server that supported enclave-based Always Encrypted. Řidič kontaktuje atestační službu, aby se ujistil, že se připojuje k pravé enklávě.The driver contacts the attestation service to ensure that it is connecting to right enclave.

 2. Po otestování enklávy ovladač vytvoří zabezpečený kanál se zabezpečenou enklávou hostovoci hostovoci na serveru SQL Server.Once the enclave has been attested, the driver establishes a secure channel with the secure enclave hosted on SQL Server.

 3. Ovladač sdílí šifrovací klíče autorizované klientem se zabezpečenou enklávou po dobu trvání připojení SQL.The driver shares encryption keys authorized by the client with the secure enclave for the duration of the SQL connection.

Windows Presentation FoundationWindows Presentation Foundation

Hledání ResourceDictionaries podle zdrojeFinding ResourceDictionaries by Source

Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7.2 může ResourceDictionaries diagnostický pomocník vyhledat ty, které byly vytvořeny z daného zdroje Uri.Starting with .NET Framework 4.7.2, a diagnostic assistant can locate the ResourceDictionaries that have been created from a given source Uri.(Tato funkce je určena diagnostickými asistenty, nikoli produkčními aplikacemi.) Diagnostický asistent, jako je například visual studio "Upravit a pokračovat" zařízení umožňuje jeho uživateli upravit ResourceDictionary s úmyslem, že změny se použijí na spuštěné aplikace. (This feature is for use by diagnostic assistants, not by production applications.) A diagnostic assistant such as Visual Studio’s “Edit-and-Continue” facility lets its user edit a ResourceDictionary with the intent that the changes be applied to the running application. Jedním z kroků v dosažení tohoto je nalezení všech ResourceDictionaries, které spuštěná aplikace vytvořila ze slovníku, který je upravován.One step in achieving this is finding all the ResourceDictionaries that the running application has created from the dictionary that’s being edited. Aplikace může například deklarovat ResourceDictionary, jehož obsah je zkopírován z daného zdroje URI:For example, an application can declare a ResourceDictionary whose content is copied from a given source URI:

<ResourceDictionary Source="MyRD.xaml" />

Diagnostický pomocník, který uetuje původní značky v MyRD.xaml můžete použít novou funkci k vyhledání slovníku.A diagnostic assistant that edits the original markup in MyRD.xaml can use the new feature to locate the dictionary.Tato funkce je implementována ResourceDictionaryDiagnostics.GetResourceDictionariesForSourcenovou statickou metodou . The feature is implemented by a new static method, ResourceDictionaryDiagnostics.GetResourceDictionariesForSource. Diagnostický asistent volá novou metodu pomocí absolutní Uri, který identifikuje původní značky, jak je znázorněno na následujícím kódu:The diagnostic assistant calls the new method using an absolute Uri that identifies the original markup, as illustrated by the following code:

IEnumerable<ResourceDictionary> dictionaries = ResourceDictionaryDiagnostics.GetResourceDictionariesForSource(new Uri("pack://application:,,,/MyApp;component/MyRD.xaml"));
Dim dictionaries As IEnumerable(Of ResourceDictionary) = ResourceDictionaryDiagnostics.GetResourceDictionariesForSource(New Uri("pack://application:,,,/MyApp;component/MyRD.xaml"))

Metoda vrátí prázdný výčt, VisualDiagnostics pokud není ENABLE_XAML_DIAGNOSTICS_SOURCE_INFO  povolena a je nastavena proměnná prostředí.The method returns an empty enumerable unless VisualDiagnostics is enabled and the ENABLE_XAML_DIAGNOSTICS_SOURCE_INFO environment variable is set.

Hledání resourcedictionary vlastníkůFinding ResourceDictionary owners

Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7.2 může diagnostický asistent ResourceDictionaryvyhledat vlastníky daného .Starting with .NET Framework 4.7.2, a diagnostic assistant can locate the owners of a given ResourceDictionary.(Tato funkce je určena pro diagnostické asistenty a nikoli pro produkční aplikace.) Vždy, když je ResourceDictionaryprovedena změna , WPF automaticky vyhledá všechny odkazy DynamicResource, které mohou být ovlivněny změnou. (The feature is for use by diagnostic assistants and not by production applications.) Whenever a change is made to a ResourceDictionary, WPF automatically finds all DynamicResource references that might be affected by the change.

Diagnostický asistent, jako je například visual studio "Upravit a pokračovat" zařízení může chtít rozšířit to pro zpracování staticresource odkazy.A diagnostic assistant such as Visual Studio's "Edit-and-Continue" facility may want to extend this to handle StaticResource references. Prvním krokem v tomto procesu je najít vlastníky slovníku; to znamená najít všechny objekty, jejichž Resources vlastnost odkazuje na slovník (buď ResourceDictionary.MergedDictionaries přímo, nebo nepřímo prostřednictvím vlastnosti).The first step in this process is to find the owners of the dictionary; that is, to find all the objects whose Resources property refers to the dictionary (either directly, or indirectly via the ResourceDictionary.MergedDictionaries property). Tři nové statické metody System.Windows.Diagnostics.ResourceDictionaryDiagnostics implementované na třídu, jeden Resources pro každý základní typy, které má vlastnost, podporují tento krok:Three new static methods implemented on the System.Windows.Diagnostics.ResourceDictionaryDiagnostics class, one for each of the base types that has a Resources property, support this step:

Tyto metody vrátí prázdný výčt, VisualDiagnostics pokud ENABLE_XAML_DIAGNOSTICS_SOURCE_INFO  není povolena a je nastavena proměnná prostředí.These methods return an empty enumerable unless VisualDiagnostics is enabled and the ENABLE_XAML_DIAGNOSTICS_SOURCE_INFO environment variable is set.

Hledání odkazů na statickou prostředekFinding StaticResource references

Diagnostický pomocník nyní může přijímat oznámení při každém vyřešení odkazu staticresource.A diagnostic assistant can now receive a notification whenever a StaticResource reference is resolved.(Funkce je určena pro diagnostické asistenty, nikoli produkční aplikace.) Diagnostický asistent, jako je například visual studio "Upravit a pokračovat" zařízení může chtít aktualizovat ResourceDictionary všechna použití prostředku při jeho hodnota v změně. (The feature is for use by diagnostic assistants, not by production applications.) A diagnostic assistant such as Visual Studio’s “Edit-and-Continue” facility may want to update all uses of a resource when its value in a ResourceDictionary changes. WPF to provádí automaticky pro odkazy DynamicResource, ale záměrně tak nečiní pro odkazy StaticResource.WPF does this automatically for DynamicResource references, but it intentionally does not do so for StaticResource references. Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7.2 může diagnostický pomocník použít tato oznámení k vyhledání těchto použití statického prostředku.Starting with .NET Framework 4.7.2, the diagnostic assistant can use these notifications to locate those uses of the static resource.

Oznámení je implementováno ResourceDictionaryDiagnostics.StaticResourceResolved novou událostí:The notification is implemented by the new ResourceDictionaryDiagnostics.StaticResourceResolved event:

public static event EventHandler<StaticResourceResolvedEventArgs> StaticResourceResolved;
Public Shared Event StaticResourceResolved As EventHandler(Of StaticResourceResolvedEventArgs)

Tato událost je vyvolána vždy, když runtime řeší odkaz StaticResource.This event is raised whenever the runtime resolves a StaticResource reference.Argumenty StaticResourceResolvedEventArgs popisují řešení a označují objekt a vlastnost, které jsou ResourceDictionary hostitelem staticresource odkaz a a klíč použitý pro řešení: The StaticResourceResolvedEventArgs arguments describe the resolution, and indicate the object and property that host the StaticResource reference and the ResourceDictionary and key used for the resolution:

public class StaticResourceResolvedEventArgs : EventArgs
{
  public Object TargetObject { get; }

  public Object TargetProperty { get; }

  public ResourceDictionary ResourceDictionary { get; }

  public object ResourceKey { get; }
}
Public Class StaticResourceResolvedEventArgs : Inherits EventArgs
  Public ReadOnly Property TargetObject As Object
  Public ReadOnly Property TargetProperty As Object
  Public ReadOnly Property ResourceDictionary As ResourceDictionary
  Public ReadOnly Property ResourceKey As Object
End Class

Událost není vyvolána (a add jeho přistupující ho je ignorován), pokud VisualDiagnostics není povolena a ENABLE_XAML_DIAGNOSTICS_SOURCE_INFO  je nastavena proměnná prostředí.The event is not raised (and its add accessor is ignored) unless VisualDiagnostics is enabled and the ENABLE_XAML_DIAGNOSTICS_SOURCE_INFO environment variable is set.

ClickOnceClickOnce

Aplikace podporující HDPI pro Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF) a Visual Studio Tools for Office (VSTO) lze nasadit pomocí ClickOnce.HDPI-aware applications for Windows Forms, Windows Presentation Foundation (WPF), and Visual Studio Tools for Office (VSTO) can all be deployed by using ClickOnce. Pokud je v manifestu aplikace nalezena následující položka, nasazení bude úspěšné v rámci rozhraní .NET Framework 4.7.2:If the following entry is found in the application manifest, deployment will succeed under .NET Framework 4.7.2:

<windowsSettings>
   <dpiAware xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">true</dpiAware>
</windowsSettings>

Pro aplikaci Windows Forms předchozí řešení nastavení povědomí O DPI v konfiguračním souboru aplikace, nikoli manifest u aplikace již není nutné pro nasazení ClickOnce úspěšné.For Windows Forms application, the previous workaround of setting DPI awareness in the application configuration file rather than the application manifest is no longer necessary for ClickOnce deployment to succeed.

Co je nového v rozhraní .NET Framework 4.7.1What's new in .NET Framework 4.7.1

Rozhraní .NET Framework 4.7.1 obsahuje nové funkce v následujících oblastech:.NET Framework 4.7.1 includes new features in the following areas:

Kromě toho hlavní zaměření v rozhraní .NET Framework 4.7.1 je lepší přístupnost, která umožňuje aplikaci poskytovat odpovídající prostředí pro uživatele asistenční technologie.In addition, a major focus in .NET Framework 4.7.1 is improved accessibility, which allows an application to provide an appropriate experience for users of Assistive Technology. Informace o vylepšení usnadnění v rozhraní .NET Framework 4.7.1 naleznete v tématu Co je nového v usnadnění přístupnosti v rozhraní .NET Framework.For information on accessibility improvements in .NET Framework 4.7.1, see What's new in accessibility in the .NET Framework.

Základní třídyBase classes

Podpora pro standard .NET 2.0Support for .NET Standard 2.0

Standard .NET definuje sadu rozhraní API, která musí být k dispozici pro každou implementaci rozhraní .NET, která podporuje tuto verzi standardu..NET Standard defines a set of APIs that must be available on each .NET implementation that supports that version of the standard. Rozhraní .NET Framework 4.7.1 plně podporuje rozhraní .NET Standard 2.0 a přidává přibližně 200 rozhraní API, která jsou definována v rozhraní .NET Standard 2.0 a chybí v rozhraní .NET Framework 4.6.1, 4.6.2 a 4.7..NET Framework 4.7.1 fully supports .NET Standard 2.0 and adds about 200 APIs that are defined in .NET Standard 2.0 and are missing from .NET Framework 4.6.1, 4.6.2, and 4.7. (Všimněte si, že tyto verze rozhraní .NET Framework podporují rozhraní .NET Standard 2.0 pouze v případě, že jsou v cílovém systému nasazeny také další soubory podpory standardu .NET.) Další informace naleznete v tématu "BCL - .NET Standard 2.0 Support" v blogu .NET Framework 4.7.1 Runtime a Compiler Features.(Note that these versions of the .NET Framework support .NET Standard 2.0 only if additional .NET Standard support files are also deployed on the target system.) For more information, see "BCL - .NET Standard 2.0 Support" in the .NET Framework 4.7.1 Runtime and Compiler Features blog post.

Podpora pro tvůrce konfiguracíSupport for configuration builders

Tvůrce konfigurace umožňují vývojářům injektáponovat a vytvářet nastavení konfigurace pro aplikace dynamicky za běhu.Configuration builders allow developers to inject and build configuration settings for applications dynamically at run time. Vlastní konfigurátory konfigurace lze použít k úpravě existujících dat v konfigurační části nebo k vytvoření oddílu konfigurace zcela od začátku.Custom configuration builders can be used to modify existing data in a configuration section or to build a configuration section entirely from scratch. Bez konfigurátorů jsou soubory .config statické a jejich nastavení jsou definována někdy před spuštěním aplikace.Without configuration builders, .config files are static, and their settings are defined some time before an application is launched.

Chcete-li vytvořit vlastní tvůrce konfigurace, odvodit tvůrce z abstraktní ConfigurationBuilder třídy a přepsat jeho ConfigurationBuilder.ProcessConfigurationSection a ConfigurationBuilder.ProcessRawXml.To create a custom configuration builder, you derive your builder from the abstract ConfigurationBuilder class and override its ConfigurationBuilder.ProcessConfigurationSection and ConfigurationBuilder.ProcessRawXml. V souboru .config také definujete své tvůrce.You also define your builders in your .config file. Další informace naleznete v části "Konfigurační stavitelé" v příspěvku blogu .NET Framework 4.7.1 ASP.NET a funkce konfigurace.For more information, see the "Configuration Builders" section in the .NET Framework 4.7.1 ASP.NET and Configuration Features blog post.

Detekce funkcí za běhuRun-time feature detection

Třída System.Runtime.CompilerServices.RuntimeFeature poskytuje mechanismus pro určení, zda je předdefinovaná funkce podporována v dané implementaci rozhraní .NET v době kompilace nebo běhu.The System.Runtime.CompilerServices.RuntimeFeature class provides a mechanism for determine whether a predefined feature is supported on a given .NET implementation at compile time or run time. V době kompilace může kompilátor zkontrolovat, zda existuje zadané pole, aby zjistil, zda je funkce podporována; Pokud ano, může vyzařovat kód, který využívá této funkce.At compile time, a compiler can check whether a specified field exists to determine whether the feature is supported; if so, it can emit code that takes advantage of that feature. Za běhu aplikace může volat RuntimeFeature.IsSupported metodu před vyzařováním kódu za běhu.At run time, an application can call the RuntimeFeature.IsSupported method before emitting code at runtime. Další informace naleznete v tématu Přidání pomocné metody k popisu funkcí podporovaných modulem runtime.For more information, see Add helper method to describe features supported by the runtime.

Typy řazené kolekce členů hodnoty lze serializovatValue tuple types are serializable

Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7.1 System.ValueTuple a přidruženými obecnými typy jsou označeny jako serializovatelné, což umožňuje binární serializaci.Starting with .NET Framework 4.7.1, System.ValueTuple and its associated generic types are marked as Serializable, which allows binary serialization. To by mělo usnadnit migraci Tuple<T1,T2,T3> typů Tuple<T1,T2,T3,T4>tuple, například a , hodnotu řazené kolekce členů.This should make migrating Tuple types, such as Tuple<T1,T2,T3> and Tuple<T1,T2,T3,T4>, to value tuple types easier. Další informace naleznete v tématu "Kompilátor – ValueTuple je serializovatelný" v .NET Framework 4.7.1 Runtime a compiler funkce blogu.For more information, see "Compiler -- ValueTuple is Serializable" in the .NET Framework 4.7.1 Runtime and Compiler Features blog post.

Podpora odkazů jen pro čteníSupport for read-only references

Rozhraní .NET Framework 4.7.1 přidává rozhraní System.Runtime.CompilerServices.IsReadOnlyAttribute..NET Framework 4.7.1 adds the System.Runtime.CompilerServices.IsReadOnlyAttribute. Tento atribut se používá kompilátory jazyka označit členy, kteří mají jen pro čtení ref návratové typy nebo parametry.This attribute is used by language compilers to mark members that have read-only ref return types or parameters. Další informace naleznete v tématu "Kompilátor -- podpora pro ReadOnlyReferences" v .NET Framework 4.7.1 Runtime a compiler funkce blogu.For more information, see "Compiler -- Support for ReadOnlyReferences" in the .NET Framework 4.7.1 Runtime and Compiler Features blog post. Informace o vrácené hodnoty ref naleznete v tématu ref vrácené hodnoty a ref locals (C# Guide) a ref vrácené hodnoty (Visual Basic).For information on ref return values, see Ref return values and ref locals (C# Guide) and Ref return values (Visual Basic).

Common language runtime (CLR)Common language runtime (CLR)

Vylepšení výkonu uvolňování pamětiGarbage collection performance improvements

Změny uvolňování paměti (GC) v rozhraní .NET Framework 4.7.1 zlepšit celkový výkon, zejména pro přidělení haldy velkých objektů (LOH).Changes to garbage collection (GC) in .NET Framework 4.7.1 improve overall performance, especially for large object heap (LOH) allocations. V rozhraní .NET Framework 4.7.1 samostatné zámky se používají pro malé objekty haldy (SOH) a LOH přidělení, který umožňuje přidělení LOH dojít při pozadí GC je zametání SOH.In .NET Framework 4.7.1, separate locks are used for small object heap (SOH) and LOH allocations, which allows LOH allocations to occur when background GC is sweeping the SOH. V důsledku toho aplikace, které dělají velký počet přidělení LOH by měl vidět snížení konfliktu zámek přidělení a lepší výkon.As a result, applications that make a large number of LOH allocations should see a reduction in allocation lock contention and improved performance. Další informace naleznete v části "Runtime -- GC vylepšení výkonu" v .NET Framework 4.7.1 Runtime a compiler funkce blogu.For more information, see the "Runtime -- GC Performance Improvements" section in the .NET Framework 4.7.1 Runtime and Compiler Features blog post.

SítěNetworking

Sha-2 podpora message.hashAlgorithmSHA-2 support for Message.HashAlgorithm

V rozhraní .NET Framework 4.7 Message.HashAlgorithm a starších HashAlgorithm.Md5 HashAlgorithm.Sha verzích vlastnost podporuje hodnoty a pouze.In .NET Framework 4.7 and earlier versions, the Message.HashAlgorithm property supported values of HashAlgorithm.Md5 and HashAlgorithm.Sha only. Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7.1, HashAlgorithm.Sha256, HashAlgorithm.Sha384, a HashAlgorithm.Sha512 jsou také podporovány.Starting with .NET Framework 4.7.1, HashAlgorithm.Sha256, HashAlgorithm.Sha384, and HashAlgorithm.Sha512 are also supported. Zda je tato hodnota skutečně použita, závisí Message na službě MSMQ, protože samotná instance neprovádí žádné hodnoty, ale jednoduše předává hodnoty službě MSMQ.Whether this value is actually used depends on MSMQ, since the Message instance itself does no hashing but simply passes on values to MSMQ. Další informace naleznete v části "Podpora SHA-2 pro Message.HashAlgorithm" v rozhraní .NET Framework 4.7.1 ASP.NET a funkce konfigurace blogu.For more information, see the "SHA-2 support for Message.HashAlgorithm" section in the .NET Framework 4.7.1 ASP.NET and Configuration features blog post.

ASP.NETASP.NET

Kroky spuštění v ASP.NET aplikacíchExecution steps in ASP.NET applications

ASP.NET zpracovává požadavky v předdefinovaném kanálu, který zahrnuje 23 událostí.ASP.NET processes requests in a predefined pipeline that includes 23 events. ASP.NET provede každou obslužnou rutinu události jako krok spuštění.ASP.NET executes each event handler as an execution step. Ve verzích ASP.NET až .NET Framework 4.7, ASP.NET nemůže tok kontextu spuštění z důvodu přepínání mezi nativní a spravované podprocesy.In versions of ASP.NET up to .NET Framework 4.7, ASP.NET can't flow the execution context due to switching between native and managed threads. Místo toho ASP.NET selektivně proudí pouze HttpContext.Instead, ASP.NET selectively flows only the HttpContext. Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7.1 HttpApplication.OnExecuteRequestStep(Action<HttpContextBase,Action>) metoda také umožňuje modulům obnovit okolní data.Starting with .NET Framework 4.7.1, the HttpApplication.OnExecuteRequestStep(Action<HttpContextBase,Action>) method also allows modules to restore ambient data. Tato funkce je zaměřena na knihovny týkající se trasování, profilování, diagnostiky nebo transakcí, které se starají o tok provádění aplikace.This feature is targeted at libraries concerned with tracing, profiling, diagnostics, or transactions, for example, that care about the execution flow of the application. Další informace naleznete v příspěvku blogu "ASP.NET spuštění kroku" v ASP.NET rozhraní .NET Framework 4.7.1 a funkce konfigurace.For more information, see the "ASP.NET Execution Step Feature" in the .NET Framework 4.7.1 ASP.NET and Configuration Features blog post.

ASP.NET analýza httpcookieASP.NET HttpCookie parsing

Rozhraní .NET Framework 4.7.1 HttpCookie.TryParseobsahuje novou metodu , která HttpCookie poskytuje standardizovaný způsob vytvoření objektu z řetězce a přesné přiřazení hodnot souborů cookie, jako je datum vypršení platnosti a cesta..NET Framework 4.7.1 includes a new method, HttpCookie.TryParse, that provides a standardized way to create an HttpCookie object from a string and accurately assign cookie values such as expiration date and path. Další informace naleznete v tématu "ASP.NET httpcookie analýzy" v rozhraní .NET Framework 4.7.1 ASP.NET a funkce konfigurace blogu.For more information, see "ASP.NET HttpCookie parsing" in the .NET Framework 4.7.1 ASP.NET and Configuration Features blog post.

Možnosti hash SHA-2 pro přihlašovací údaje pro ověřování ASP.NET formulářůSHA-2 hash options for ASP.NET forms authentication credentials

V rozhraní .NET Framework 4.7 a starších verzích ASP.NET vývojářům povolily ukládat pověření uživatelů s zahálčenými hesly v konfiguračních souborech pomocí MD5 nebo SHA1.In .NET Framework 4.7 and earlier versions, ASP.NET allowed developers to store user credentials with hashed passwords in configuration files using either MD5 or SHA1. Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7.1 podporuje ASP.NET také nové zabezpečené možnosti hash SHA-2, jako jsou SHA256, SHA384 a SHA512.Starting with .NET Framework 4.7.1, ASP.NET also supports new secure SHA-2 hash options such as SHA256, SHA384, and SHA512. SHA1 zůstává výchozí a výchozí algoritmus hash, který není výchozí, lze definovat v konfiguračním souboru webu.SHA1 remains the default, and a non-default hash algorithm can be defined in the web configuration file. Příklad:For example:

<system.web>
  <authentication mode="Forms">
    <forms loginUrl="~/login.aspx">
     <credentials passwordFormat="SHA512">
      <user name="jdoe" password="6D003E98EA1C7F04ABF8FCB375388907B7F3EE06F278DB966BE960E7CBBD103DF30CA6D61F7E7FD981B2E4E3A64D43C836A4BEDCA165C33B163E6BCDC538A664" />
     </credentials>
    </forms>
  </authentication>
</system.web>

Co je nového v rozhraní .NET Framework 4.7What's new in .NET Framework 4.7

Rozhraní .NET Framework 4.7 obsahuje nové funkce v následujících oblastech:.NET Framework 4.7 includes new features in the following areas:

Seznam nových rozhraní API přidaných do rozhraní .NET Framework 4.7 najdete v tématu .NET Framework 4.7 API Changes on GitHub.For a list of new APIs added to .NET Framework 4.7, see .NET Framework 4.7 API Changes on GitHub. Seznam vylepšení funkcí a oprav chyb v rozhraní .NET Framework 4.7 najdete v tématu .NET Framework 4.7 Seznam změn na GitHubu.For a list of feature improvements and bug fixes in .NET Framework 4.7, see .NET Framework 4.7 List of Changes on GitHub. Další informace naleznete v tématu Oznámení rozhraní .NET Framework 4.7 v blogu .NET.For more information, see Announcing the .NET Framework 4.7 in the .NET blog.

Základní třídyBase classes

Rozhraní .NET Framework 4.7 vylepšuje DataContractJsonSerializerserializaci pomocí rozhraní :.NET Framework 4.7 improves serialization by the DataContractJsonSerializer:

Vylepšená funkce s kryptografií eliptické křivky (ECC)*Enhanced functionality with Elliptic Curve Cryptography (ECC)*

V rozhraní .NET Framework ImportParameters(ECParameters) 4.7 ECDsa byly ECDiffieHellman do tříd a třídy přidány metody, které umožňují, aby objekt představoval již zavedený klíč.In .NET Framework 4.7, ImportParameters(ECParameters) methods were added to the ECDsa and ECDiffieHellman classes to allow for an object to represent an already-established key. Byla ExportParameters(Boolean) také přidána metoda pro export klíče pomocí explicitních parametrů křivky.An ExportParameters(Boolean) method was also added for exporting the key using explicit curve parameters.

Rozhraní .NET Framework 4.7 také přidává podporu pro další křivky (včetně sady brainpoolových křivek) Create a Create přidal předdefinované definice pro snadné vytváření prostřednictvím nových a výrobních metod..NET Framework 4.7 also adds support for additional curves (including the Brainpool curve suite), and has added predefined definitions for ease-of-creation through the new Create and Create factory methods.

Můžete vidět příklad vylepšení kryptografie rozhraní .NET Framework 4.7 na GitHubu.You can see an example of .NET Framework 4.7 cryptography improvements on GitHub.

Lepší podpora řídicích znaků pomocí datacontractjsonserializerBetter support for control characters by the DataContractJsonSerializer

V rozhraní .NET Framework DataContractJsonSerializer 4.7 třída serializuje řídicí znaky v souladu se standardem ECMAScript 6.In .NET Framework 4.7, the DataContractJsonSerializer class serializes control characters in conformity with the ECMAScript 6 standard. Toto chování je ve výchozím nastavení povoleno pro aplikace, které cílí na rozhraní .NET Framework 4.7, a je funkcí pro přihlášení pro aplikace, které jsou spuštěny v rámci rozhraní .NET Framework 4.7, ale zaměřují se na předchozí verzi rozhraní .NET Framework.This behavior is enabled by default for applications that target .NET Framework 4.7, and is an opt-in feature for applications that are running under .NET Framework 4.7 but target a previous version of .NET Framework. Další informace naleznete v části Kompatibilita aplikací.For more information, see the Application compatibility section.

SítěNetworking

Rozhraní .NET Framework 4.7 přidává následující funkci související se sítí:.NET Framework 4.7 adds the following network-related feature:

Výchozí podpora operačního systému pro protokoly TLS*Default operating system support for TLS protocols*

Zásobník TLS, který je System.Net.Security.SslStream používán a up-stack komponenty, jako je NAPŘÍKLAD HTTP, FTP a SMTP, umožňuje vývojářům používat výchozí protokoly TLS podporované operačním systémem.The TLS stack, which is used by System.Net.Security.SslStream and up-stack components such as HTTP, FTP, and SMTP, allows developers to use the default TLS protocols supported by the operating system. Vývojáři již nemusí pevně kódovat verzi TLS.Developers need no longer hard-code a TLS version.

ASP.NETASP.NET

V rozhraní .NET Framework 4.7 obsahuje ASP.NET následující nové funkce:In .NET Framework 4.7, ASP.NET includes the following new features:

Rozšiřitelnost mezipaměti objektůObject Cache Extensibility

Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7 přidá ASP.NET novou sadu rozhraní API, která vývojářům umožňují nahradit výchozí ASP.NET implementace pro ukládání objektů v paměti do mezipaměti a monitorování paměti.Starting with .NET Framework 4.7, ASP.NET adds a new set of APIs that allow developers to replace the default ASP.NET implementations for in-memory object caching and memory monitoring. Vývojáři nyní mohou nahradit některou z následujících tří součástí, pokud ASP.NET implementace není dostatečná:Developers can now replace any of the following three components if the ASP.NET implementation is not adequate:

Windows Communication Foundation (WCF)Windows Communication Foundation (WCF)

Windows Communication Foundation (WCF) přidává následující funkce a změny:Windows Communication Foundation (WCF) adds the following features and changes:

Možnost konfigurace výchozího nastavení zabezpečení zprávy na TLS 1.1 nebo TLS 1.2Ability to configure the default message security settings to TLS 1.1 or TLS 1.2

Počínaje rozhraním .NET Framework 4.7 umožňuje wcf konfigurovat tsl 1.1 nebo TLS 1.2 kromě SSL 3.0 a TSL 1.0 jako výchozí protokol zabezpečení zpráv.Starting with .NET Framework 4.7, WCF allows you to configure TSL 1.1 or TLS 1.2 in addition to SSL 3.0 and TSL 1.0 as the default message security protocol. Toto je nastavení opt-in; Chcete-li jej povolit, musíte do konfiguračního souboru aplikace přidat následující položku:This is an opt-in setting; to enable it, you must add the following entry to your application configuration file:

<runtime>
  <AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.ServiceModel.DisableUsingServicePointManagerSecurityProtocols=false;Switch.System.Net.DontEnableSchUseStrongCrypto=false" />
</runtime>

Vylepšená spolehlivost aplikací WCF a serializace WCFImproved reliability of WCF applications and WCF serialization

WCF obsahuje řadu změn kódu, které eliminují podmínky časování, čímž se zlepší výkon a spolehlivost možností serializace.WCF includes a number of code changes that eliminate race conditions, thereby improving performance and the reliability of serialization options. Mezi ně patří:These include:

Windows FormsWindows Forms

V rozhraní .NET Framework 4.7 windows forms zlepšuje podporu pro monitorování s vysokým obsahem DPI.In .NET Framework 4.7, Windows Forms improves support for high DPI monitors.

Vysoká podpora DPIHigh DPI support

Počínaje aplikacemi, které cílí na rozhraní .NET Framework 4.7, nabízí rozhraní .NET Framework vysokou podporu DPI a dynamickou podporu DPI pro aplikace Windows Forms.Starting with applications that target .NET Framework 4.7, the .NET Framework features high DPI and dynamic DPI support for Windows Forms applications. Vysoká podpora DPI zlepšuje rozložení a vzhled formulářů a ovládacích prvků na monitorech s vysokým obsahem DPI.High DPI support improves the layout and appearance of forms and controls on high DPI monitors. Dynamické DPI změní rozložení a vzhled formulářů a ovládacích prvků, když uživatel změní faktor dpi nebo měřítko zobrazení spuštěné aplikace.Dynamic DPI changes the layout and appearance of forms and controls when the user changes the DPI or display scale factor of a running application.

Vysoká podpora DPI je funkce přihlášení, kterou nakonfigurujete definováním oddílu <System.Windows.Forms.ConfigurationSection> v konfiguračním souboru aplikace.High DPI support is an opt-in feature that you configure by defining a <System.Windows.Forms.ConfigurationSection> section in your application configuration file. Další informace o přidání vysoké podpory DPI a dynamické podpory DPI do aplikace Windows Forms naleznete v tématu Vysoká podpora DPI ve Windows Forms.For more information on adding high DPI support and dynamic DPI support to your Windows Forms application, see High DPI Support in Windows Forms.

Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF)

V rozhraní .NET Framework 4.7 obsahuje wpf následující vylepšení:In .NET Framework 4.7, WPF includes the following enhancements:

Podpora balíčku dotykového stylu založeného na zprávách WM_POINTER WindowsSupport for a touch/stylus stack based on Windows WM_POINTER messages

Nyní máte možnost použít balíček dotykového pera založený na WM_POINTER zpráv namísto platformy WISP (Windows Ink Services Platform).You now have the option of using a touch/stylus stack based on WM_POINTER messages instead of the Windows Ink Services Platform (WISP). Toto je funkce opt-in v rozhraní .NET Framework.This is an opt-in feature in .NET Framework. Další informace naleznete v části Kompatibilita aplikací.For more information, see the Application compatibility section.

Nová implementace pro wpf tisková APINew implementation for WPF printing APIs

Rozhraní API pro tisk wpf ve System.Printing.PrintQueue třídě volání rozhraní API balíčku tiskových dokumentů systému Windows namísto zastaralé rozhraní XPS Print API.WPF's printing APIs in the System.Printing.PrintQueue class call the Windows Print Document Package API instead of the deprecated XPS Print API. Dopad této změny na kompatibilitu aplikací naleznete v části Kompatibilita aplikací.For the impact of this change on application compatibility, see the Application compatibility section.

Co je nového v rozhraní .NET Framework 4.6.2What's new in .NET Framework 4.6.2

Rozhraní .NET Framework 4.6.2 obsahuje nové funkce v následujících oblastech:The .NET Framework 4.6.2 includes new features in the following areas:

Seznam nových rozhraní API přidaných do rozhraní .NET Framework 4.6.2 najdete v tématu .NET Framework 4.6.2 API Changes na GitHubu.For a list of new APIs added to .NET Framework 4.6.2, see .NET Framework 4.6.2 API Changes on GitHub. Seznam vylepšení funkcí a oprav chyb v rozhraní .NET Framework 4.6.2 najdete v tématu .NET Framework 4.6.2 Seznam změn na GitHubu.For a list of feature improvements and bug fixes in .NET Framework 4.6.2, see .NET Framework 4.6.2 List of Changes on GitHub. Další informace naleznete v tématu Oznámení rozhraní .NET Framework 4.6.2 v blogu .NET.For more information, see Announcing .NET Framework 4.6.2 in the .NET blog.

ASP.NETASP.NET

V rozhraní .NET Framework 4.6.2 obsahuje ASP.NET následující vylepšení:In the .NET Framework 4.6.2, ASP.NET includes the following enhancements:

Vylepšená podpora lokalizovaných chybových zpráv v validátorech anotací datImproved support for localized error messages in data annotation validators

Validátory anotace umožňují provést ověření přidáním jednoho nebo více atributů do vlastnosti třídy.Data annotation validators enable you to perform validation by adding one or more attributes to a class property. Prvek atributu ValidationAttribute.ErrorMessage definuje text chybové zprávy, pokud se ověření nezdaří.The attribute's ValidationAttribute.ErrorMessage element defines the text of the error message if validation fails. Počínaje rozhraním .NET Framework 4.6.2 ASP.NET usnadňuje lokalizaci chybových zpráv.Starting with the .NET Framework 4.6.2, ASP.NET makes it easy to localize error messages. Chybové zprávy budou lokalizovány, pokud:Error messages will be localized if:

 1. Je ValidationAttribute.ErrorMessage k dispozici v atributu ověření.The ValidationAttribute.ErrorMessage is provided in the validation attribute.

 2. Soubor prostředků je uložen ve složce App_LocalResources.The resource file is stored in the App_LocalResources folder.

 3. Název souboru lokalizovaných prostředků má DataAnnotation.Localization.{ název}.resxformuláře , kde název je název jazykové verze ve formátu languageCode-country/regionCode nebo languageCode.The name of the localized resources file has the form DataAnnotation.Localization.{name}.resx, where name is a culture name in the format languageCode-country/regionCode or languageCode.

 4. Název klíče prostředku je řetězec přiřazený ValidationAttribute.ErrorMessage atributu a jeho hodnota je lokalizovaná chybová zpráva.The key name of the resource is the string assigned to the ValidationAttribute.ErrorMessage attribute, and its value is the localized error message.

Například následující atribut anotace dat definuje chybovou zprávu výchozí jazykové verze pro neplatné hodnocení.For example, the following data annotation attribute defines the default culture's error message for an invalid rating.

public class RatingInfo
{
  [Required(ErrorMessage = "The rating must be between 1 and 10.")]
  [Display(Name = "Your Rating")]
  public int Rating { get; set; }
}
Public Class RatingInfo
  <Required(ErrorMessage = "The rating must be between 1 and 10.")>
  <Display(Name = "Your Rating")>
  Public Property Rating As Integer = 1
End Class

Potom můžete vytvořit soubor prostředků, DataAnnotation.Localization.fr.resx, jehož klíč je řetězec chybové zprávy a jehož hodnota je lokalizovaná chybová zpráva.You can then create a resource file, DataAnnotation.Localization.fr.resx, whose key is the error message string and whose value is the localized error message. Soubor musí být nalezen App.LocalResources ve složce.The file must be found in the App.LocalResources folder. Například následující je klíč a jeho hodnota v lokalizované francouzštině (fr) chybová zpráva:For example, the following is the key and its value in a localized French (fr) language error message:

NázevName HodnotaValue
Hodnocení musí být mezi 1 a 10.The rating must be between 1 and 10. La note doit être tvoří entre 1 et 10.La note doit être comprise entre 1 et 10.

Kromě toho je lokalizace anotace dat rozšiřitelná.In addition, data annotation localization is extensible. Vývojáři mohou připojit své vlastní zprostředkovatele IStringLocalizerProvider lokalizátoru řetězce implementací rozhraní pro uložení lokalizačního řetězce někde jinde než v souboru prostředků.Developers can plug in their own string localizer provider by implementing the IStringLocalizerProvider interface to store localization string somewhere other than in a resource file.

Asynchronní podpora s poskytovateli úložiště stavu relaceAsync support with session-state store providers

ASP.NET nyní umožňuje metody vrácení úloh, které mají být použity s poskytovateli úložiště stavu relace, což umožňuje ASP.NET aplikacím získat výhody škálovatelnosti asynchronní.ASP.NET now allows task-returning methods to be used with session-state store providers, thereby allowing ASP.NET apps to get the scalability benefits of async. Chcete-li podporuje asynchronní operace s poskytovateli úložiště System.Web.SessionState.ISessionStateModulestavu relace, IHttpModule ASP.NET obsahuje nové rozhraní , které dědí z a umožňuje vývojářům implementovat vlastní modul stavu relace a zprostředkovatele úložiště asynchronních relací.To supports asynchronous operations with session state store providers, ASP.NET includes a new interface, System.Web.SessionState.ISessionStateModule, which inherits from IHttpModule and allows developers to implement their own session-state module and async session store providers. Rozhraní je definováno takto:The interface is defined as follows:

public interface ISessionStateModule : IHttpModule {
  void ReleaseSessionState(HttpContext context);
  Task ReleaseSessionStateAsync(HttpContext context);
}
Public Interface ISessionStateModule : Inherits IHttpModule
  Sub ReleaseSessionState(context As HttpContext)
  Function ReleaseSessionStateAsync(context As HttpContext) As Task
End Interface

Kromě toho SessionStateUtility třída obsahuje dvě IsSessionStateReadOnly nové IsSessionStateRequiredmetody a , které lze použít pro podporu asynchronních operací.In addition, the SessionStateUtility class includes two new methods, IsSessionStateReadOnly and IsSessionStateRequired, that can be used to support asynchronous operations.

Asynchronní podpora pro poskytovatele výstupní mezipamětiAsync support for output-cache providers

Počínaje rozhraním .NET Framework 4.6.2 lze metody vracení úloh použít s poskytovateli výstupní mezipaměti k poskytování výhod škálovatelnosti asynchronní.Starting with the .NET Framework 4.6.2, task-returning methods can be used with output-cache providers to provide the scalability benefits of async. Zprostředkovatelé, kteří implementují tyto metody snížit blokování vláken na webovém serveru a zlepšit škálovatelnost ASP.NET služby.Providers that implement these methods reduce thread-blocking on a web server and improve the scalability of an ASP.NET service.

Pro podporu asynchronních poskytovatelů výstupní mezipaměti byla přidána následující řešení API:The following APIs have been added to support asynchronous output-cache providers:

Kategorie znakůCharacter categories

Znaky v rozhraní .NET Framework 4.6.2 jsou klasifikovány na základě standardu Unicode verze 8.0.0.Characters in the .NET Framework 4.6.2 are classified based on the Unicode Standard, Version 8.0.0. V rozhraních .NET Framework 4.6 a .NET Framework 4.6.1 byly znaky klasifikovány na základě kategorií znaků Unicode 6.3.In .NET Framework 4.6 and .NET Framework 4.6.1, characters were classified based on Unicode 6.3 character categories.

Podpora unicode 8.0 je omezena na klasifikaci znaků podle CharUnicodeInfo třídy a na typy a metody, které jsou na něm závislé.Support for Unicode 8.0 is limited to the classification of characters by the CharUnicodeInfo class and to types and methods that rely on it. Patří mezi StringInfo ně třída, Char.GetUnicodeCategory přetížená metoda a třídy znaků rozpoznané modulem regulárních výrazů rozhraní .NET Framework.These include the StringInfo class, the overloaded Char.GetUnicodeCategory method, and the character classes recognized by the .NET Framework regular expression engine. Porovnání a řazení znaků a řetězců není touto změnou ovlivněno a nadále se spoléhá na základní operační systém nebo v systémech Windows 7 na znaková data poskytovaná rozhraním .NET Framework.Character and string comparison and sorting is unaffected by this change and continues to rely on the underlying operating system or, on Windows 7 systems, on character data provided by the .NET Framework.

Změny v kategoriích znaků z Unicode 6.0 na Unicode 7.0 naleznete v tématu Unicode Standard, verze 7.0.0 na webu Unicode Consortium.For changes in character categories from Unicode 6.0 to Unicode 7.0, see The Unicode Standard, Version 7.0.0 at The Unicode Consortium website. Změny z Unicode 7.0 na Unicode 8.0 naleznete v tématu Unicode Standard, verze 8.0.0 na webu Unicode Consortium.For changes from Unicode 7.0 to Unicode 8.0, see The Unicode Standard, Version 8.0.0 at The Unicode Consortium website.

KryptografieCryptography

Podpora certifikátů X509 obsahujících FIPS 186-3 DSASupport for X509 certificates containing FIPS 186-3 DSA

Rozhraní .NET Framework 4.6.2 přidává podporu pro certifikáty DSA (Digital Signature Algorithm) X509, jejichž klíče překračují limit 186-2 1024 bit.The .NET Framework 4.6.2 adds support for DSA (Digital Signature Algorithm) X509 certificates whose keys exceed the FIPS 186-2 1024-bit limit.

Kromě podpory větší velikosti klíčů FIPS 186-3 umožňuje rozhraní .NET Framework 4.6.2 výpočetní podpisy s rodinou algoritmů hash SHA-2 (SHA256, SHA384 a SHA512).In addition to supporting the larger key sizes of FIPS 186-3, the .NET Framework 4.6.2 allows computing signatures with the SHA-2 family of hash algorithms (SHA256, SHA384, and SHA512). Fips 186-3 podpora je poskytována novou System.Security.Cryptography.DSACng třídou.FIPS 186-3 support is provided by the new System.Security.Cryptography.DSACng class.

V souladu s nedávnými změnami RSA třídy v ECDsa rozhraní .NET Framework 4.6 a DSA třídy v rozhraní .NET Framework 4.6.1 má abstraktní základní třída v rozhraní .NET Framework 4.6.2 další metody, které volajícím umožňují používat tuto funkci bez přetypování.In keeping with recent changes to the RSA class in .NET Framework 4.6 and the ECDsa class in .NET Framework 4.6.1, the DSA abstract base class in .NET Framework 4.6.2 has additional methods to allow callers to use this functionality without casting. Můžete volat DSACertificateExtensions.GetDSAPrivateKey metodu rozšíření k podepsání dat, jak ukazuje následující příklad.You can call the DSACertificateExtensions.GetDSAPrivateKey extension method to sign data, as the following example shows.

public static byte[] SignDataDsaSha384(byte[] data, X509Certificate2 cert)
{
  using (DSA dsa = cert.GetDSAPrivateKey())
  {
    return dsa.SignData(data, HashAlgorithmName.SHA384);
  }
}
Public Shared Function SignDataDsaSha384(data As Byte(), cert As X509Certificate2) As Byte()
  Using DSA As DSA = cert.GetDSAPrivateKey()
    Return DSA.SignData(data, HashAlgorithmName.SHA384)
  End Using
End Function

A můžete volat DSACertificateExtensions.GetDSAPublicKey metodu rozšíření k ověření podepsaných dat, jak ukazuje následující příklad.And you can call the DSACertificateExtensions.GetDSAPublicKey extension method to verify signed data, as the following example shows.

public static bool VerifyDataDsaSha384(byte[] data, byte[] signature, X509Certificate2 cert)
{
  using (DSA dsa = cert.GetDSAPublicKey())
  {
    return dsa.VerifyData(data, signature, HashAlgorithmName.SHA384);
  }
}
 Public Shared Function VerifyDataDsaSha384(data As Byte(), signature As Byte(), cert As X509Certificate2) As Boolean
  Using dsa As DSA = cert.GetDSAPublicKey()
    Return dsa.VerifyData(data, signature, HashAlgorithmName.SHA384)
  End Using
End Function

Zvýšená srozumitelnost pro vstupy do rutin odvození klíčů ECDiffieHellmanIncreased clarity for inputs to ECDiffieHellman key derivation routines

.NET Framework 3.5 přidal podporu pro dohodu elliptic Curve Diffie-Hellman Key Agreement se třemi různými rutinami funkce Odvození klíče (KDF)..NET Framework 3.5 added support for Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Agreement with three different Key Derivation Function (KDF) routines. Vstupy do rutiny a rutiny samotné, byly konfigurovány ECDiffieHellmanCng prostřednictvím vlastností na objektu.The inputs to the routines, and the routines themselves, were configured via properties on the ECDiffieHellmanCng object. Ale protože ne každý rutinní číst každý vstup vlastnosti, tam byl dostatečný prostor pro zmatek v minulosti developera.But since not every routine read every input property, there was ample room for confusion on the past of the developer.

Chcete-li tento problém vyřešit v rozhraní .NET Framework 4.6.2, byly přidány následující tři metody do ECDiffieHellman základní třídy jasněji reprezentovat tyto Rutiny KDF a jejich vstupy:To address this in the .NET Framework 4.6.2, the following three methods have been added to the ECDiffieHellman base class to more clearly represent these KDF routines and their inputs:

Metoda ECDiffieHellmanECDiffieHellman method PopisDescription
DeriveKeyFromHash(ECDiffieHellmanPublicKey, HashAlgorithmName, Byte[], Byte[]) Odvozuje klíčový materiál pomocí vzorceDerives key material using the formula

HASH (secretPrepend || x || secretAppend)HASH(secretPrepend || x || secretAppend)

HASH(secretPrepend OrElse x OrElse secretAppend)HASH(secretPrepend OrElse x OrElse secretAppend)

kde x je vypočítaný výsledek algoritmu EC Diffie-Hellman.where x is the computed result of the EC Diffie-Hellman algorithm.
DeriveKeyFromHmac(ECDiffieHellmanPublicKey, HashAlgorithmName, Byte[], Byte[], Byte[]) Odvozuje klíčový materiál pomocí vzorceDerives key material using the formula

HMAC(hmacKey, secretPrepend || x || secretAppend)HMAC(hmacKey, secretPrepend || x || secretAppend)

HMAC(hmacKey, secretPrepend OrElse x OrElse secretAppend)HMAC(hmacKey, secretPrepend OrElse x OrElse secretAppend)

kde x je vypočítaný výsledek algoritmu EC Diffie-Hellman.where x is the computed result of the EC Diffie-Hellman algorithm.
DeriveKeyTls(ECDiffieHellmanPublicKey, Byte[], Byte[]) Odvozuje klíčový materiál pomocí algoritmu odvození pseudonáhodné funkce TLS (PRF).Derives key material using the TLS pseudo-random function (PRF) derivation algorithm.

Podpora symetrického šifrování trvalého klíčeSupport for persisted-key symmetric encryption

Knihovna kryptografie systému Windows (CNG) přidala podporu pro ukládání trvalých symetrických klíčů a použití hardwarově uložených symetrických klíčů a rozhraní .NET Framework 4.6.2 umožnilo vývojářům tuto funkci využívat.The Windows cryptography library (CNG) added support for storing persisted symmetric keys and using hardware-stored symmetric keys, and the .NET Framework 4.6.2 made it possible for developers to make use of this feature. Vzhledem k tomu, že pojem názvy klíčů a zprostředkovatelé klíčů je specifické pro implementaci, použití této Aes.Createfunkce vyžaduje využití konstruktoru konkrétní typy implementace namísto upřednostňované tovární přístup (například volání ).Since the notion of key names and key providers is implementation-specific, using this feature requires utilizing the constructor of the concrete implementation types instead of the preferred factory approach (such as calling Aes.Create).

Pro algoritmy AES (AesCng) a 3DES (TripleDESCng) existuje podpora symetrického šifrování s trvalým klíčem.Persisted-key symmetric encryption support exists for the AES (AesCng) and 3DES (TripleDESCng) algorithms. Příklad:For example:

public static byte[] EncryptDataWithPersistedKey(byte[] data, byte[] iv)
{
  using (Aes aes = new AesCng("AesDemoKey", CngProvider.MicrosoftSoftwareKeyStorageProvider))
  {
    aes.IV = iv;

    // Using the zero-argument overload is required to make use of the persisted key
    using (ICryptoTransform encryptor = aes.CreateEncryptor())
    {
      if (!encryptor.CanTransformMultipleBlocks)
      {
        throw new InvalidOperationException("This is a sample, this case wasn’t handled...");
      }

      return encryptor.TransformFinalBlock(data, 0, data.Length);
    }
  }
}
Public Shared Function EncryptDataWithPersistedKey(data As Byte(), iv As Byte()) As Byte()
  Using Aes As Aes = New AesCng("AesDemoKey", CngProvider.MicrosoftSoftwareKeyStorageProvider)
    Aes.IV = iv

    ' Using the zero-argument overload Is required to make use of the persisted key
    Using encryptor As ICryptoTransform = Aes.CreateEncryptor()
      If Not encryptor.CanTransformMultipleBlocks Then
        Throw New InvalidOperationException("This is a sample, this case wasn’t handled...")
      End If
      Return encryptor.TransformFinalBlock(data, 0, data.Length)
    End Using
  End Using
End Function

Podpora SignedXml pro sha-2 hashingSignedXml support for SHA-2 hashing

Rozhraní .NET Framework 4.6.2 SignedXml přidává podporu do třídy pro rsa-SHA256, RSA-SHA384 a RSA-SHA512 PKCS#1 podpisové metody a SHA256, SHA384 a SHA512 referenční algoritmy digest.The .NET Framework 4.6.2 adds support to the SignedXml class for RSA-SHA256, RSA-SHA384, and RSA-SHA512 PKCS#1 signature methods, and SHA256, SHA384, and SHA512 reference digest algorithms.

Všechny konstanty URI jsou SignedXmlvystaveny na :The URI constants are all exposed on SignedXml:

Pole SignedXmlSignedXml field TrvaléConstant
XmlDsigSHA256Url "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256""http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"
XmlDsigRSASHA256Url "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256""http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"
XmlDsigSHA384Url "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384""http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384"
XmlDsigRSASHA384Url "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384""http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384"
XmlDsigSHA512Url "http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512""http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"
XmlDsigRSASHA512Url "http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512""http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512"

Všechny programy, které SignatureDescription zaregistrovaly CryptoConfig vlastní obslužnou rutinu CryptoConfig do přidat podporu pro tyto algoritmy bude i nadále fungovat jako tomu bylo v minulosti, ale protože existují nyní výchozí platformy, registrace již není nutné.Any programs that have registered a custom SignatureDescription handler into CryptoConfig to add support for these algorithms will continue to function as they did in the past, but since there are now platform defaults, the CryptoConfig registration is no longer necessary.

SqlclientSqlClient

Zprostředkovatel dat rozhraní .NETSystem.Data.SqlClientFramework pro SQL Server ( ) obsahuje následující nové funkce v rozhraní .NET Framework 4.6.2:.NET Framework Data Provider for SQL Server (System.Data.SqlClient) includes the following new features in the .NET Framework 4.6.2:

Sdružování připojení a časové limity s databázemi Azure SQLConnection pooling and timeouts with Azure SQL databases

Je-li povoleno sdružování připojení a dojde k vypršení časového limitu nebo jiné chybě přihlášení, je výjimka uložena do mezipaměti a výjimka uložená v mezipaměti je vyvolána při každém následném pokusu o připojení pro dalších 5 sekund až 1 minutu.When connection pooling is enabled and a timeout or other login error occurs, an exception is cached, and the cached exception is thrown on any subsequent connection attempt for the next 5 seconds to 1 minute. Další informace naleznete v tématu SQL Server Connection Pooling (ADO.NET).For more information, see SQL Server Connection Pooling (ADO.NET).

Toto chování není žádoucí při připojování k Azure SQL Databases, protože pokusy o připojení může selhat s přechodnými chybami, které se obvykle rychle obnovují.This behavior is not desirable when connecting to Azure SQL Databases, since connection attempts can fail with transient errors that are typically recovered quickly. Chcete-li lépe optimalizovat prostředí opakování připojení, chování období blokování fondu připojení se odebere, když se nezdaří připojení k databázím Azure SQL Databases.To better optimize the connection retry experience, the connection pool blocking period behavior is removed when connections to Azure SQL Databases fail.

Přidání nového PoolBlockingPeriod klíčového slova umožňuje vybrat období blokování, které je pro vaši aplikaci nejvhodnější.The addition of the new PoolBlockingPeriod keyword lets you select the blocking period best suited for your app. Mezi tyto hodnoty patří:Values include:

Auto

Doba blokování fondu připojení pro aplikaci, která se připojuje k databázi Azure SQL, je zakázána a je povolena doba blokování fondu připojení pro aplikaci, která se připojuje k jakékoli jiné instanci serveru SQL Server.The connection pool blocking period for an application that connects to an Azure SQL Database is disabled, and the connection pool blocking period for an application that connects to any other SQL Server instance is enabled. Toto je výchozí hodnota.This is the default value. Pokud název koncového bodu serveru končí některou z následujících, jsou považovány za Azure SQL Databases:If the Server endpoint name ends with any of the following, they are considered Azure SQL Databases:

 • .database.windows.net.database.windows.net

 • .database.chinacloudapi.cn.database.chinacloudapi.cn

 • .database.usgovcloudapi.net.database.usgovcloudapi.net

 • .database.cloudapi.de.database.cloudapi.de

AlwaysBlock

Doba blokování fondu připojení je vždy povolena.The connection pool blocking period is always enabled.

NeverBlock

Doba blokování fondu připojení je vždy zakázána.The connection pool blocking period is always disabled.

Vylepšení pro vždy šifrovanéEnhancements for Always Encrypted

SQLClient zavádí dvě vylepšení pro vždy šifrované:SQLClient introduces two enhancements for Always Encrypted:

 • Chcete-li zlepšit výkon parametrizovaných dotazů proti šifrovaným databázovým sloupcům, jsou nyní uložena do mezipaměti metadata šifrování pro parametry dotazu.To improve performance of parameterized queries against encrypted database columns, encryption metadata for query parameters is now cached. S SqlConnection.ColumnEncryptionQueryMetadataCacheEnabled vlastností true nastavenou na (což je výchozí hodnota), pokud je stejný dotaz volán vícekrát, klient načte metadata parametru ze serveru pouze jednou.With the SqlConnection.ColumnEncryptionQueryMetadataCacheEnabled property set to true (which is the default value), if the same query is called multiple times, the client retrieves parameter metadata from the server only once.

 • Položky šifrovacího klíče sloupce v mezipaměti klíčů jsou nyní SqlConnection.ColumnEncryptionKeyCacheTtl vyřazeny po konfigurovatelném časovém intervalu nastaveném pomocí vlastnosti.Column encryption key entries in the key cache are now evicted after a configurable time interval, set using the SqlConnection.ColumnEncryptionKeyCacheTtl property.

Windows Communication FoundationWindows Communication Foundation

V rozhraní .NET Framework 4.6.2 byla nadace Windows Communication Foundation vylepšena v následujících oblastech:In the .NET Framework 4.6.2, Windows Communication Foundation has been enhanced in the following areas:

WCF podpora zabezpečení přenosu pro certifikáty uložené pomocí CNGWCF transport security support for certificates stored using CNG

WCF zabezpečení přenosu podporuje certifikáty uložené pomocí knihovny kryptografie systému Windows (CNG).WCF transport security supports certificates stored using the Windows cryptography library (CNG). V rozhraní .NET Framework 4.6.2 je tato podpora omezena na použití certifikátů s veřejným klíčem, který má exponent ne více než 32 bitů na délku.In the .NET Framework 4.6.2, this support is limited to using certificates with a public key that has an exponent no more than 32 bits in length. Pokud aplikace cílí na rozhraní .NET Framework 4.6.2, je tato funkce ve výchozím nastavení zapnutá.When an application targets the .NET Framework 4.6.2, this feature is on by default.

U aplikací, které cílí na rozhraní .NET Framework 4.6.1 a starší, ale jsou spuštěny v rozhraní .NET Framework 4.6.2, lze tuto funkci povolit přidáním následujícího řádku do sekce <runtime> souboru app.config nebo web.config.For applications that target the .NET Framework 4.6.1 and earlier but are running on the .NET Framework 4.6.2, this feature can be enabled by adding the following line to the <runtime> section of the app.config or web.config file.

<AppContextSwitchOverrides
  value="Switch.System.ServiceModel.DisableCngCertificates=false"
/>

To lze také provést programově s kódem, jako je následující:This can also be done programmatically with code like the following:

private const string DisableCngCertificates = @"Switch.System.ServiceModel.DisableCngCertificates";
AppContext.SetSwitch(disableCngCertificates, false);
Const DisableCngCertificates As String = "Switch.System.ServiceModel.DisableCngCertificates"
AppContext.SetSwitch(disableCngCertificates, False)

Lepší podpora pro více pravidel úprav letního času podle třídy DataContractJsonSerializerBetter support for multiple daylight saving time adjustment rules by the DataContractJsonSerializer class

Zákazníci mohou pomocí nastavení konfigurace DataContractJsonSerializer aplikace určit, zda třída podporuje více pravidel úprav pro jedno časové pásmo.Customers can use an application configuration setting to determine whether the DataContractJsonSerializer class supports multiple adjustment rules for a single time zone. Jedná se o funkci opt-in.This is an opt-in feature. Chcete-li jej povolit, přidejte do souboru app.config následující nastavení:To enable it, add the following setting to your app.config file:

<runtime>
   <AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.Runtime.Serialization.DoNotUseTimeZoneInfo=false" />
</runtime>

Pokud je tato funkce DataContractJsonSerializer povolena, objekt používá TimeZoneInfo typ namísto TimeZone typu k rekonstrukci dat data a času.When this feature is enabled, a DataContractJsonSerializer object uses the TimeZoneInfo type instead of the TimeZone type to deserialize date and time data. TimeZoneInfopodporuje více pravidel úprav, která umožňují pracovat s historickými daty časových pásem; TimeZone není.TimeZoneInfo supports multiple adjustment rules, which makes it possible to work with historic time zone data; TimeZone does not.

Další informace o TimeZoneInfo struktuře a úpravách časového pásma naleznete v tématu Přehled časového pásma.For more information on the TimeZoneInfo structure and time zone adjustments, see Time Zone Overview.

NetNamedPipeBinding nejlepší shodaNetNamedPipeBinding best match

WCF má nové nastavení aplikace, které lze nastavit na klientských aplikacích, aby bylo zajištěno, že se vždy připojí ke službě naslouchání na identifikátoru URI, který nejlépe odpovídá tomu, který požadují.WCF has a new app setting that can be set on client applications to ensure they always connect to the service listening on the URI that best matches the one that they request. S tímto nastavením aplikace nastaveným na false (výchozí), je možné, že se klienti, kteří se pokoušejí NetNamedPipeBinding připojit ke službě naslouchající na identifikátoru URI, který je podřetězcem požadovaného identifikátoru URI.With this app setting set to false (the default), it is possible for clients using NetNamedPipeBinding to attempt to connect to a service listening on a URI that is a substring of the requested URI.

Klient se například pokusí připojit ke net.pipe://localhost/Service1službě naslouchající v , ale jiná net.pipe://localhostslužba v tomto počítači spuštěná s oprávněním správce naslouchá na .For example, a client tries to connect to a service listening at net.pipe://localhost/Service1, but a different service on that machine running with administrator privilege is listening at net.pipe://localhost. S tímto nastavením aplikace nastaveným na false, by se klient pokusil připojit k nesprávné službě.With this app setting set to false, the client would attempt to connect to the wrong service. Po nastavení aplikace truena , bude klient vždy připojit k nejlepší odpovídající služby.After setting the app setting to true, the client will always connect to the best matching service.

Poznámka

Klienti NetNamedPipeBinding pomocí najít služby založené na základní adresu služby (pokud existuje) spíše než úplnou adresu koncového bodu.Clients using NetNamedPipeBinding find services based on the service's base address (if it exists) rather than the full endpoint address. Chcete-li zajistit, že toto nastavení vždy funguje, služba by měla používat jedinečnou základní adresu.To ensure this setting always works the service should use a unique base address.

Chcete-li tuto změnu povolit, přidejte do souboru App.config nebo Web.config klientské aplikace následující nastavení aplikace:To enable this change, add the following app setting to your client application's App.config or Web.config file:

<configuration>
  <appSettings>
    <add key="wcf:useBestMatchNamedPipeUri" value="true" />
  </appSettings>
</configuration>

SSL 3.0 není výchozí protokolSSL 3.0 is not a default protocol

Při použití protokolu NetTcp se zabezpečením přenosu a typem pověření certifikátu již není protokol SSL 3.0 výchozím protokolem používaným pro vyjednávání zabezpečeného připojení.When using NetTcp with transport security and a credential type of certificate, SSL 3.0 is no longer a default protocol used for negotiating a secure connection. Ve většině případů by nemělo být žádné dopad na existující aplikace, protože TLS 1.0 je zahrnuta v seznamu protokolů pro NetTcp.In most cases, there should be no impact to existing apps, because TLS 1.0 is included in the protocol list for NetTcp. Všichni stávající klienti by měli být schopni vyjednat připojení pomocí alespoň TLS 1.0.All existing clients should be able to negotiate a connection using at least TLS 1.0. Pokud je vyžadováno Ssl3, použijte jeden z následujících konfiguračních mechanismů k jeho přidání do seznamu vyjednaných protokolů.If Ssl3 is required, use one of the following configuration mechanisms to add it to the list of negotiated protocols.

Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF)

V rozhraní .NET Framework 4.6.2 byla nadace Windows Presentation Foundation vylepšena v následujících oblastech:In the .NET Framework 4.6.2, Windows Presentation Foundation has been enhanced in the following areas:

Řazení skupinGroup sorting

Aplikace, která CollectionView používá objekt k seskupení dat nyní můžete explicitně deklarovat, jak třídit skupiny.An application that uses a CollectionView object to group data can now explicitly declare how to sort the groups. Explicitní řazení řeší problém neintuitivnířazení, ke kterému dochází, když aplikace dynamicky přidává nebo odebere skupiny nebo když změní hodnotu vlastností položky, které se účastní seskupování.Explicit sorting addresses the problem of non-intuitive ordering that occurs when an app dynamically adds or removes groups, or when it changes the value of item properties involved in grouping. Může také zlepšit výkon procesu vytváření skupiny přesunutím porovnání vlastností seskupení z druhu úplné kolekce na druh skupin.It can also improve the performance of the group creation process by moving comparisons of the grouping properties from the sort of the full collection to the sort of the groups.

Pro podporu řazení skupin, GroupDescription.SortDescriptions GroupDescription.CustomSort nové a vlastnosti popisují, jak GroupDescription seřadit kolekci skupin vytvořených objektem.To support group sorting, the new GroupDescription.SortDescriptions and GroupDescription.CustomSort properties describe how to sort the collection of groups produced by the GroupDescription object. To je obdobou způsobu, jakým ListCollectionView identicky pojmenované vlastnosti popisují, jak třídit datové položky.This is analogous to the way the identically named ListCollectionView properties describe how to sort the data items.

Dvě nové statické PropertyGroupDescription vlastnosti CompareNameAscending CompareNameDescendingtřídy a , lze použít pro nejběžnější případy.Two new static properties of the PropertyGroupDescription class, CompareNameAscending and CompareNameDescending, can be used for the most common cases.

Například následující XAML seskupí data podle věku, seřadí věkové skupiny ve vzestupném pořadí a seskupí položky v rámci každé věkové skupiny podle příjmení.For example, the following XAML groups data by age, sort the age groups in ascending order, and group the items within each age group by last name.

<GroupDescriptions>
   <PropertyGroupDescription
     PropertyName="Age"
     CustomSort=
       "{x:Static PropertyGroupDescription.CompareNamesAscending}"/>
   </PropertyGroupDescription>
</GroupDescriptions>

<SortDescriptions>
   <SortDescription PropertyName="LastName"/>
</SortDescriptions>

Podpora dotykové klávesniceTouch keyboard support

Podpora dotykové klávesnice umožňuje sledování fokusu v aplikacích WPF automatickým vyvoláním a zavřením dotykové klávesnice v systému Windows 10, když je dotykový vstup přijat ovládacím prvkem, který může přijímat textový vstup.Touch keyboard support enables focus tracking in WPF applications by automatically invoking and dismissing the touch Keyboard in Windows 10 when the touch input is received by a control that can take textual input.

V předchozích verzích rozhraní .NET Framework se aplikace WPF nemohou přihlásit do sledování fokusu bez zakázání podpory gest a gest y pro pera wpf.In previous versions of .NET Framework, WPF applications can't opt into the focus tracking without disabling WPF pen/touch gesture support. V důsledku toho wpf aplikace musí vybrat mezi plnou podporou Dotykové ovládání WPF nebo spoléhat na propagaci myši systému Windows.As a result, WPF applications must choose between full WPF touch support or rely on Windows mouse promotion.

DPI pro jeden monitorPer-monitor DPI

Pro podporu nedávného rozšíření prostředí s vysokým dpi a hybridního DPI pro aplikace WPF wpf, WPF v rozhraní .NET Framework 4.6.2 umožňuje povědomí na monitoru.To support the recent proliferation of high-DPI and hybrid-DPI environments for WPF apps, WPF in the .NET Framework 4.6.2 enables per-monitor awareness. Další informace o tom, jak povolit aplikaci WPF na monitoru DPI, najdete v ukázkách a vývojářském průvodci na GitHubu.See the samples and developer guide on GitHub for more information about how to enable your WPF app to become per-monitor DPI aware.

V předchozích verzích rozhraní .NET Framework jsou aplikace WPF informovány o systému DPI.In previous versions of the .NET Framework, WPF apps are system-DPI aware. Jinými slovy, ujtoulovaná uontaje operačního programu podle potřeby pomocí operačního programu v závislosti na DPI monitoru, na kterém je aplikace vykreslena.In other words, the application's UI is scaled by the OS as appropriate, depending on the DPI of the monitor on which the app is rendered.

U aplikací spuštěných v rámci rozhraní .NET Framework 4.6.2 můžete zakázat změny DPI na monitorování v aplikacích WPF přidáním příkazu konfigurace do sekce <runtime> konfiguračního souboru aplikace, a to následovně:For apps running under the .NET Framework 4.6.2, you can disable per-monitor DPI changes in WPF apps by adding a configuration statement to the <runtime> section of your application configuration file, as follows:

<runtime>
  <AppContextSwitchOverrides value="Switch.System.Windows.DoNotScaleForDpiChanges=false"/>
</runtime>

Windows Workflow Foundation (WF)Windows Workflow Foundation (WF)

V rozhraní .NET Framework 4.6.2 byla nadace Windows Workflow Foundation vylepšena v následující oblasti:In the .NET Framework 4.6.2, Windows Workflow Foundation has been enhanced in the following area:

Podpora výrazů jazyka C# a technologie IntelliSense v návrháři služby WF s rehostedSupport for C# expressions and IntelliSense in the Rehosted WF Designer

Počínaje rozhraním .NET Framework 4.5 podporuje wf# výrazy v návrháři Visual Studio i v pracovních postupech kódu.Starting with .NET Framework 4.5, WF supports C# expressions in both the Visual Studio Designer and in code workflows. Rehosted Workflow Designer je klíčovou funkcí wf, který umožňuje Návrháře pracovních postupů být v aplikaci mimo Visual Studio (například v WPF).The Rehosted Workflow Designer is a key feature of WF that allows for the Workflow Designer to be in an application outside Visual Studio (for example, in WPF). Windows Workflow Foundation poskytuje možnost podporovat výrazy Jazyka C# a technologie IntelliSense v návrháři pracovních postupů rehosted.Windows Workflow Foundation provides the ability to support C# expressions and IntelliSense in the Rehosted Workflow Designer. Další informace naleznete v blogu Windows Workflow Foundation.For more information, see the Windows Workflow Foundation blog.

Availability of IntelliSense when a customer rebuilds a workflow project from Visual StudioVe verzích rozhraní .NET Framework před verzí 4.6.2 je návrhář WF IntelliSense přerušen, když zákazník znovu vytvoří projekt pracovního postupu z aplikace Visual Studio.Availability of IntelliSense when a customer rebuilds a workflow project from Visual Studio In versions of the .NET Framework prior to 4.6.2, WF Designer IntelliSense is broken when a customer rebuilds a workflow project from Visual Studio. Při sestavení projektu je úspěšné, typy pracovních postupů nejsou nalezeny v návrháři a upozornění z IntelliSense pro chybějící typy pracovních postupů se zobrazí v okně Seznam chyb.While the project build is successful, the workflow types are not found on the designer, and warnings from IntelliSense for the missing workflow types appear in the Error List window. Rozhraní .NET Framework 4.6.2 řeší tento problém a zpřístupňuje technologie IntelliSense..NET Framework 4.6.2 addresses this issue and makes IntelliSense available.

Aplikace Workflow V1 s funkcemi Sledování pracovního postupu jsou nyní spuštěny v režimu FIPSWorkflow V1 applications with Workflow Tracking on now run under FIPS-mode

Počítače s povoleným režimem dodržování předpisů FIPS nyní mohou úspěšně spustit pracovní postup verze 1 stylu aplikace se zapnutým sledováním pracovního postupu.Machines with FIPS Compliance Mode enabled can now successfully run a workflow Version 1-style application with Workflow tracking on. Chcete-li tento scénář povolit, je nutné provést následující změny souboru app.config:To enable this scenario, you must make the following change to your app.config file:

<add key="microsoft:WorkflowRuntime:FIPSRequired" value="true" />

Pokud tento scénář není povolena, spuštění aplikace nadále generovat výjimku se zprávou "Tato implementace není součástí platformy Windows FIPS ověřené kryptografické algoritmy."If this scenario is not enabled, running the application continues to generate an exception with the message, "This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms."

Vylepšení pracovního postupu při použití dynamické aktualizace s návrhářem pracovních postupů sady Visual StudioWorkflow Improvements when using Dynamic Update with Visual Studio Workflow Designer

Návrhář pracovních postupů, Návrhář aktivit vývojového diagramu a další návrháři aktivit pracovního DynamicUpdateServices.PrepareForUpdate postupu nyní úspěšně načítají a zobrazují pracovní postupy, které byly uloženy po volání metody.The Workflow Designer, FlowChart Activity Designer, and other Workflow Activity Designers now successfully load and display workflows that have been saved after calling the DynamicUpdateServices.PrepareForUpdate method. Ve verzích rozhraní .NET Framework před rozhraním .NET Framework 4.6.2 může načtení souboru DynamicUpdateServices.PrepareForUpdate XAML v sadě Visual Studio pro pracovní postup, který byl uložen po volání, mít za následek následující problémy:In versions of the .NET Framework before .NET Framework 4.6.2, loading a XAML file in Visual Studio for a workflow that has been saved after calling DynamicUpdateServices.PrepareForUpdate can result in the following issues:

 • Návrhář pracovního postupu nemůže správně načíst soubor ViewStateData.Id XAML (pokud je na konci řádku).The Workflow Designer can't load the XAML file correctly (when the ViewStateData.Id is at the end of the line).

 • Návrhář aktivit vývojového diagramu nebo jiné návrháři aktivit pracovního postupu mohou zobrazit všechny objekty ve výchozích umístěních na rozdíl od připojených hodnot vlastností.Flowchart Activity Designer or other Workflow Activity Designers may display all objects in their default locations as opposed to attached property values.

ClickOnceClickOnce

ClickOnce byl aktualizován na podporu TLS 1.1 a TLS 1.2 kromě protokolu 1.0, který již podporuje.ClickOnce has been updated to support TLS 1.1 and TLS 1.2 in addition to the 1.0 protocol, which it already supports. ClickOnce automaticky detekuje, který protokol je vyžadován; žádné další kroky v rámci clickonce aplikace jsou nutné pro povolení tls 1.1 a 1.2 podporu.ClickOnce automatically detects which protocol is required; no extra steps within the ClickOnce application are required to enable TLS 1.1 and 1.2 support.

Převod formulářů pro Windows a aplikací WPF na aplikace UPWConverting Windows Forms and WPF apps to UWP apps

Systém Windows nyní nabízí funkce, které přinášejí stávající desktopové aplikace pro Windows, včetně aplikací WPF a Windows Forms, na univerzální platformu Windows (UPW).Windows now offers capabilities to bring existing Windows desktop apps, including WPF and Windows Forms apps, to the Universal Windows Platform (UWP). Tato technologie funguje jako most tím, že umožňuje postupně migrovat stávající základ kódu do UPW, a tím přenést vaši aplikaci do všech zařízení s Windows 10.This technology acts as a bridge by enabling you to gradually migrate your existing code base to UWP, thereby bringing your app to all Windows 10 devices.

Převedené aplikace klasické pracovní plochy získají identitu aplikace podobnou identitě aplikace UPW, což zpřístupňuje api UPW, která umožňuje funkce, jako jsou živé dlaždice a oznámení.Converted desktop apps gain an app identity similar to the app identity of UWP apps, which makes UWP APIs accessible to enable features such as Live Tiles and notifications. Aplikace se nadále chová jako dříve a běží jako aplikace s úplným vztahem důvěryhodnosti.The app continues to behave as before and runs as a full trust app. Po převodu aplikace lze do existujícího procesu úplné důvěryhodnosti přidat adaptivní uživatelské rozhraní.Once the app is converted, an app container process can be added to the existing full trust process to add an adaptive user interface. Když se všechny funkce přesunou do procesu kontejneru aplikace, můžete odebrat proces úplné důvěryhodnosti a novou aplikaci UPW lze zpřístupnit všem zařízením s Windows 10.When all functionality is moved to the app container process, the full trust process can be removed and the new UWP app can be made available to all Windows 10 devices.

Vylepšení laděníDebugging improvements

Nespravované rozhraní API ladění bylo vylepšeno v rozhraní .NET Framework 4.6.2 NullReferenceException k provedení další analýzy při vyvolání, aby bylo nullmožné určit, která proměnná v jednom řádku zdrojového kódu je .The unmanaged debugging API has been enhanced in the .NET Framework 4.6.2 to perform additional analysis when a NullReferenceException is thrown so that it is possible to determine which variable in a single line of source code is null. Pro podporu tohoto scénáře byla do nespravovaného rozhraní API ladění přidána následující rozhraní API rozhraní API.To support this scenario, the following APIs have been added to the unmanaged debugging API.

Co je nového v rozhraní .NET Framework 4.6.1What's new in .NET Framework 4.6.1

Rozhraní .NET Framework 4.6.1 obsahuje nové funkce v následujících oblastech:The .NET Framework 4.6.1 includes new features in the following areas:

Další informace o rozhraní .NET Framework 4.6.1 naleznete v následujících tématech:For more information on the .NET Framework 4.6.1, see the following topics:

Kryptografie: Podpora certifikátů X509 obsahujících ECDSACryptography: Support for X509 certificates containing ECDSA

Rozhraní .NET Framework 4.6 přidalo podporu RSACng pro certifikáty X509..NET Framework 4.6 added RSACng support for X509 certificates. Rozhraní .NET Framework 4.6.1 přidává podporu pro certifikáty ECDSA (Eliptický oblouk digitálního podpisu) X509.The .NET Framework 4.6.1 adds support for ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) X509 certificates.

ECDSA nabízí lepší výkon a je bezpečnější kryptografický algoritmus než RSA, poskytuje vynikající volbu, kde je problém emitovat výkon a škálovatelnost transportní vrstvy (TLS).ECDSA offers better performance and is a more secure cryptography algorithm than RSA, providing an excellent choice where Transport Layer Security (TLS) performance and scalability is a concern. Implementace rozhraní .NET Framework zalomí volání do existujícífunkce systému Windows.The .NET Framework implementation wraps calls into existing Windows functionality.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak snadné je generovat podpis pro bajtový datový proud pomocí nové podpory certifikátů ECDSA X509 zahrnutých v rozhraní .NET Framework 4.6.1.The following example code shows how easy it is to generate a signature for a byte stream by using the new support for ECDSA X509 certificates included in the .NET Framework 4.6.1.

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

public class Net461Code
{
  public static byte[] SignECDsaSha512(byte[] data, X509Certificate2 cert)
  {
    using (ECDsa privateKey = cert.GetECDsaPrivateKey())
    {
      return privateKey.SignData(data, HashAlgorithmName.SHA512);
    }
  }

  public static byte[] SignECDsaSha512(byte[] data, ECDsa privateKey)
  {
    return privateKey.SignData(data, HashAlgorithmName.SHA512);
  }
}
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Security.Cryptography.X509Certificates

Public Class Net461Code
  Public Shared Function SignECDsaSha512(data As Byte(), cert As X509Certificate2) As Byte()
    Using privateKey As ECDsa = cert.GetECDsaPrivateKey()
      Return privateKey.SignData(data, HashAlgorithmName.SHA512)
    End Using
  End Function

  Public Shared Function SignECDsaSha512(data As Byte, privateKey As ECDsa) As Byte()
    Return privateKey.SignData(data, HashAlgorithmName.SHA512)
  End Function
End Class

To nabízí výrazný kontrast ke kódu potřebnému ke generování podpisu v rozhraní .NET Framework 4.6.This offers a marked contrast to the code needed to generate a signature in .NET Framework 4.6.

using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;

public class Net46Code
{
  public static byte[] SignECDsaSha512(byte[] data, X509Certificate2 cert)
  {
    // This would require using cert.Handle and a series of p/invokes to get at the
    // underlying key, then passing that to a CngKey object, and passing that to
    // new ECDsa(CngKey). It's a lot of work.
    throw new Exception("That's a lot of work...");
  }

  public static byte[] SignECDsaSha512(byte[] data, ECDsa privateKey)
  {
    // This way works, but SignData probably better matches what you want.
    using (SHA512 hasher = SHA512.Create())
    {
      byte[] signature1 = privateKey.SignHash(hasher.ComputeHash(data));
    }

    // This might not be the ECDsa you got!
    ECDsaCng ecDsaCng = (ECDsaCng)privateKey;
    ecDsaCng.HashAlgorithm = CngAlgorithm.Sha512;
    return ecDsaCng.SignData(data);
  }
}
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Security.Cryptography.X509Certificates

Public Class Net46Code
  Public Shared Function SignECDsaSha512(data As Byte(), cert As X509Certificate2) As Byte()
    ' This would require using cert.Handle and a series of p/invokes to get at the
    ' underlying key, then passing that to a CngKey object, and passing that to
    ' new ECDsa(CngKey). It's a lot of work.
    Throw New Exception("That's a lot of work...")
  End Function

  Public Shared Function SignECDsaSha512(data As Byte(), privateKey As ECDsa) As Byte()
    ' This way works, but SignData probably better matches what you want.
    Using hasher As SHA512 = SHA512.Create()
      Dim signature1 As Byte() = privateKey.SignHash(hasher.ComputeHash(data))
    End Using

    ' This might not be the ECDsa you got!
    Dim ecDsaCng As ECDsaCng = CType(privateKey, ECDsaCng)
    ecDsaCng.HashAlgorithm = CngAlgorithm.Sha512
    Return ecDsaCng.SignData(data)
  End Function
End Class  

ADO.NETADO.NET

Do ADO.NET byly přidány nové:The following have been added to ADO.NET:

Vždy šifrovaná podpora hardwarově chráněných klíčůAlways Encrypted support for hardware protected keys

ADO.NET nyní podporuje ukládání vždy šifrované klíče hlavního sloupce nativně v modulech hardwarového zabezpečení (HSM).ADO.NET now supports storing Always Encrypted column master keys natively in Hardware Security Modules (HSMs). Díky této podpoře mohou zákazníci využívat asymetrické klíče uložené v objektech zabezpečení, aniž by museli psát vlastní zprostředkovatele úložiště hlavních klíčů sloupců a registrovat je v aplikacích.With this support, customers can leverage asymmetric keys stored in HSMs without having to write custom column master key store providers and registering them in applications.

Zákazníci musí nainstalovat zprostředkovatele zprostředkovatele zprostředkovatele zprostředkovatele zprostředkovatele zprostředkovatele zprostředkovatele zprostředkovatele csp poskytovaného dodavatelem nebo zprostředkovatele klíčů CNG na aplikační servery nebo klientské počítače, aby měli přístup k vždy šifrovaným datům chráněným hlavními klíči sloupců uloženými v serveru zabezpečení zabezpečení.Customers need to install the HSM vendor-provided CSP provider or CNG key store providers on the app servers or client computers in order to access Always Encrypted data protected with column master keys stored in a HSM.

Vylepšené MultiSubnetFailover chování připojení pro AlwaysOnImproved MultiSubnetFailover connection behavior for AlwaysOn

SqlClient nyní automaticky poskytuje rychlejší připojení k AlwaysOn dostupnost skupiny (AG).SqlClient now automatically provides faster connections to an AlwaysOn Availability Group (AG). Transparentně zjistí, zda se vaše aplikace připojuje ke skupině dostupnosti AlwaysOn (AG) v jiné podsíti a rychle zjišťuje aktuální aktivní server a poskytuje připojení k serveru.It transparently detects whether your application is connecting to an AlwaysOn availability group (AG) on a different subnet and quickly discovers the current active server and provides a connection to the server. Před vydáním této verze aplikace musela nastavit "MultisubnetFailover=true" připojovací řetězec tak, aby označoval, že se připojuje ke skupině dostupnosti AlwaysOn.Prior to this release, an application had to set the connection string to include "MultisubnetFailover=true" to indicate that it was connecting to an AlwaysOn Availability Group. Bez nastavení klíčového trueslova připojení na aplikace může dojít k časový limit při připojování k AlwaysOn dostupnost skupiny.Without setting the connection keyword to true, an application might experience a timeout while connecting to an AlwaysOn Availability Group. V této verzi aplikace not již není MultiSubnetFailover true nutné nastavit.With this release, an application does not need to set MultiSubnetFailover to true anymore. Další informace o podpoře sqlclientu pro skupiny dostupnosti always on naleznete v tématu Podpora sqlclientu pro vysokou dostupnost, zotavení po havárii.For more information about SqlClient support for Always On Availability Groups, see SqlClient Support for High Availability, Disaster Recovery.

Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF)

Windows Presentation Foundation obsahuje řadu vylepšení a změn.Windows Presentation Foundation includes a number of improvements and changes.

Vyšší výkonImproved performance

Zpoždění při spouštění dotykových událostí bylo opraveno v rozhraní .NET Framework 4.6.1.The delay in firing touch events has been fixed in the .NET Framework 4.6.1. Kromě toho zadáníovládacího RichTextBox prvku již nenaváže vlákno vykreslení během rychlého zadávání.In addition, typing in a RichTextBox control no longer ties up the render thread during fast input.

Vylepšení kontroly pravopisuSpell checking improvements

Kontrola pravopisu ve WPF byla aktualizována v systému Windows 8.1 a novějších verzích, aby využila podporu operačního systému pro kontrolu pravopisu dalších jazyků.The spell checker in WPF has been updated on Windows 8.1 and later versions to leverage operating system support for spell-checking additional languages. Před Windows 8.1 nedojde k žádné změně funkčnosti ve verzích systému Windows.There is no change in functionality on Windows versions prior to Windows 8.1.

Stejně jako v předchozích verzích rozhraní TextBox .NET RichTextBox Framework je jazyk pro řídicí blok ora zjištěn hledáním informací v následujícím pořadí:As in previous versions of the .NET Framework, the language for a TextBox control ora RichTextBox block is detected by looking for information in the following order:

 • xml:lang, pokud je přítomen.xml:lang, if it is present.

 • Aktuální jazyk zadávání.Current input language.

 • Aktuální jazyková verze vlákna.Current thread culture.

Další informace o jazykové podpoře ve WPF naleznete v příspěvku blogu WPF na rozhraní .NET Framework 4.6.1 .For more information on language support in WPF, see the WPF blog post on .NET Framework 4.6.1 features.

Další podpora pro vlastní slovníky pro jednotlivé uživateleAdditional support for per-user custom dictionaries

V rozhraní .NET Framework 4.6.1 WPF rozpozná vlastní slovníky, které jsou registrovány globálně.In .NET Framework 4.6.1, WPF recognizes custom dictionaries that are registered globally. Tato funkce je k dispozici kromě možnosti zaregistrovat je na ovládací prvek.This capability is available in addition to the ability to register them per-control.

V předchozích verzích WPF vlastní slovníky nerozpoznaly seznamy vyloučených slov a automatických oprav.In previous versions of WPF, custom dictionaries did not recognize Excluded Words and AutoCorrect lists. Jsou podporovány v systémech Windows 8.1 a Windows 10 pomocí %AppData%\Microsoft\Spelling\<language tag> souborů, které mohou být umístěny pod adresářem.They are supported on Windows 8.1 and Windows 10 through the use of files that can be placed under the %AppData%\Microsoft\Spelling\<language tag> directory. Pro tyto soubory platí následující pravidla:The following rules apply to these files:

 • Soubory by měly mít přípony .dic (pro přidaná slova), .exc (pro vyloučená slova) nebo .acl (pro automatické opravy).The files should have extensions of .dic (for added words), .exc (for excluded words), or .acl (for AutoCorrect).

 • Soubory by měly být UTF-16 LE ve formátu prostého textu, který začíná označením objednávky bajtů (BOM).The files should be UTF-16 LE plaintext that starts with the Byte Order Mark (BOM).

 • Každý řádek by se měl skládat ze slova (v seznamech slov s přidanými a vyloučenými slovy) nebo z dvojice automatických oprav se slovy oddělenými svislým pruhem ("|") (v seznamu slov Automatické opravy).Each line should consist of a word (in the added and excluded word lists), or an autocorrect pair with the words separated by a vertical bar ("|") (in the AutoCorrect word list).

 • Tyto soubory jsou považovány za jen pro čtení a nejsou systémem změněny.These files are considered read-only and are not modified by the system.

Poznámka

Tyto nové formáty souborů nejsou přímo podporovány WPF kontrolu pravopisu API a vlastní slovníky dodané WPF v aplikacích by měl y nadále používat soubory .lex.These new file-formats are not directly supported by the WPF spell checking APIs, and the custom dictionaries supplied to WPF in applications should continue to use .lex files.

UkázkySamples

Existuje několik wpf ukázky v úložišti GitHub Microsoft/WPF-Samples.There are a number of WPF samples on the Microsoft/WPF-Samples GitHub repository. Pomozte nám vylepšit naše ukázky tím, že nám pošlete žádost o přijetí nebo otevřete problém githubu.Help us improve our samples by sending us a pull-request or opening a GitHub issue.

Rozšíření DirectXDirectX extensions

WPF obsahuje balíček NuGet, který D3DImage poskytuje nové implementace, které usnadňují práci s obsahem DX10 a Dx11.WPF includes a NuGet package that provides new implementations of D3DImage that make it easy for you to interoperate with DX10 and Dx11 content. Kód pro tento balíček byl open sourced a je k dispozici na GitHubu.The code for this package has been open sourced and is available on GitHub.

Windows Workflow Foundation: TransakceWindows Workflow Foundation: Transactions

Metoda Transaction.EnlistPromotableSinglePhase nyní můžete použít správce distribuovaných transakcí než MSDTC k propagaci transakce.The Transaction.EnlistPromotableSinglePhase method can now use a distributed transaction manager other than MSDTC to promote the transaction. To provést zadáním identifikátoru propagátoru Transaction.EnlistPromotableSinglePhase(IPromotableSinglePhaseNotification, Guid) transakcí GUID pro nové přetížení .You do this by specifying a GUID transaction promoter identifier to the new Transaction.EnlistPromotableSinglePhase(IPromotableSinglePhaseNotification, Guid) overload . Pokud je tato operace úspěšná, existují omezení na možnosti transakce.If this operation is successful, there are limitations placed on the capabilities of the transaction. Jakmile je zapsán propagátor transakcí jiné než MSDTC, následující metody TransactionPromotionException vyvolat, protože tyto metody vyžadují povýšení na MSDTC:Once a non-MSDTC transaction promoter is enlisted, the following methods throw a TransactionPromotionException because these methods require promotion to MSDTC:

Jakmile je zapsán propagátor transakcí jiné než MSDTC, musí být použit pro budoucí trvalé zařazení pomocí protokolů, které definuje.Once a non-MSDTC transaction promoter is enlisted, it must be used for future durable enlistments by using protocols that it defines. Pořadatele Guid transakcí lze získat pomocí PromoterType nemovitosti.The Guid of the transaction promoter can be obtained by using the PromoterType property. Když transakce propaguje, promotér transakcí poskytuje Byte pole, které představuje propagovaný token.When the transaction promotes, the transaction promoter provides a Byte array that represents the promoted token. Aplikace může získat povýšený token pro transakci, která není GetPromotedToken podporována msdtc s metodou.An application can obtain the promoted token for a non-MSDTC promoted transaction with the GetPromotedToken method.

Uživatelé nové Transaction.EnlistPromotableSinglePhase(IPromotableSinglePhaseNotification, Guid) přetížení musí následovat konkrétní pořadí volání, aby operace povýšení úspěšně dokončit.Users of the new Transaction.EnlistPromotableSinglePhase(IPromotableSinglePhaseNotification, Guid) overload must follow a specific call sequence in order for the promotion operation to complete successfully. Tato pravidla jsou popsána v dokumentaci metody.These rules are documented in the method's documentation.

ProfilaceProfiling

Nespravované profilování rozhraní API byla rozšířena takto:The unmanaged profiling API has been enhanced as follows:

 • Lepší podpora pro přístup k PDBs v rozhraní ICorProfilerInfo7.Better support for accessing PDBs in the ICorProfilerInfo7 interface.

  V ASP.NET Core, je stále běžnější pro sestavení, které mají být kompilovány v paměti Roslyn.In ASP.NET Core, it is becoming much more common for assemblies to be compiled in-memory by Roslyn. Pro vývojáře, kteří provádějí nástroje pro profilování, to znamená, že objekty PDB, které byly historicky serializovány na disku, již nemusí být k dispozici.For developers making profiling tools, this means that PDBs that historically were serialized on disk may no longer be present. Nástroje profileru často používají objekty PDB k mapování kódu zpět na zdrojové řádky pro úkoly, jako je pokrytí kódu nebo analýza výkonu řádek po řádku.Profiler tools often use PDBs to map code back to source lines for tasks such as code coverage or line-by-line performance analysis. Rozhraní ICorProfilerInfo7 nyní obsahuje dvě nové metody, ICorProfilerInfo7::GetInMemorySymbolsLength a ICorProfilerInfo7::ReadInMemorySymbols, aby tyto nástroje profileru poskytovaly přístup k datům PDB v paměti, pomocí nových rozhraní API může profiler získat obsah pdb v paměti jako bajtové pole a potom jej zpracovat nebo serializovat na disk.The ICorProfilerInfo7 interface now includes two new methods, ICorProfilerInfo7::GetInMemorySymbolsLength and ICorProfilerInfo7::ReadInMemorySymbols, to provide these profiler tools with access to the in-memory PDB data, By using the new APIs, a profiler can obtain the contents of an in-memory PDB as a byte array and then process it or serialize it to disk.

 • Lepší instrumentace s rozhraním ICorProfiler.Better instrumentation with the ICorProfiler interface.

  Profilovací programy, ICorProfiler které používají funkce ReJit api pro dynamické instrumentace nyní můžete upravit některá metadata.Profilers that are using the ICorProfiler APIs ReJit functionality for dynamic instrumentation can now modify some metadata. Dříve tyto nástroje mohly kdykoli instrumentovat IL, ale metadata mohla být změněna pouze v době načítání modulu.Previously such tools could instrument IL at any time, but metadata could only be modified at module load time. Vzhledem k tomu, že IL odkazuje na metadata, to omezené druhy instrumentace, které by bylo možné provést.Because IL refers to metadata, this limited the kinds of instrumentation that could be done. Některé z těchto limitů jsme zrušili přidáním metody ICorProfilerInfo7::ApplyMetaData pro podporu podmnožiny úprav metadat AssemblyRef TypeRefpo TypeSpec MemberRefnačtení modulu, zejména přidáním nových záznamů , , MemberSpec, , a UserString záznamů.We have lifted some of those limits by adding the ICorProfilerInfo7::ApplyMetaData method to support a subset of metadata edits after the module loads, in particular by adding new AssemblyRef, TypeRef, TypeSpec, MemberRef, MemberSpec, and UserString records. Tato změna umožňuje mnohem širší škálu přístrojových nástrojů za chodu.This change makes a much broader range of on-the-fly instrumentation possible.

Nativní obrazgenerátor (NGEN) PDBsNative Image Generator (NGEN) PDBs

Trasování událostí mezi počítači umožňuje zákazníkům profilovat program v počítači A a podívat se na data profilování pomocí mapování zdrojové čáry v počítači B. Pomocí předchozích verzí rozhraní .NET Framework by uživatel zkopíroval všechny moduly a nativní bitové kopie z profilovaného počítače do analytického počítače, který obsahuje dDB IL a vytvořil mapování ze zdroje na nativní.Cross-machine event tracing allows customers to profile a program on Machine A and look at the profiling data with source line mapping on Machine B. Using previous versions of the .NET Framework, the user would copy all the modules and native images from the profiled machine to the analysis machine that contains the IL PDB to create the source-to-native mapping. Zatímco tento proces může fungovat dobře, když jsou soubory relativně malé, například pro telefonní aplikace, soubory mohou být velmi velké na stolních systémech a vyžadují značný čas ke kopírování.While this process may work well when the files are relatively small, such as for phone applications, the files can be very large on desktop systems and require significant time to copy.

S Ngen PDBs NGen můžete vytvořit PDB, který obsahuje il-to-nativní mapování bez závislosti na IL PDB.With Ngen PDBs, NGen can create a PDB that contains the IL-to-native mapping without a dependency on the IL PDB. V našem scénáři trasování událostí mezi počítači je potřeba pouze zkopírovat nativní pdb bitové kopie, která je generována počítačem A do počítače B, a použít rozhraní API pro přístup k ladění k čtení mapování zdroje-IL pdb a mapování IL-TO-NAtivního obrázku PDB.In our cross-machine event tracing scenario, all that is needed is to copy the native image PDB that is generated by Machine A to Machine B and to use Debug Interface Access APIs to read the IL PDB's source-to-IL mapping and the native image PDB's IL-to-native mapping. Kombinace obou mapování poskytuje mapování zdroj na nativní.Combining both mappings provides a source-to-native mapping. Vzhledem k tomu, že nativní obraz PDB je mnohem menší než všechny moduly a nativní obrázky, proces kopírování z počítače A do počítače B je mnohem rychlejší.Since the native image PDB is much smaller than all the modules and native images, the process of copying from Machine A to Machine B is much faster.

Co je nového v rozhraní .NET 2015What's new in .NET 2015

.NET 2015 zavádí rozhraní .NET Framework 4.6 a .NET Core..NET 2015 introduces the .NET Framework 4.6 and .NET Core. Některé nové funkce platí pro oba a další funkce jsou specifické pro rozhraní .NET Framework 4.6 nebo .NET Core.Some new features apply to both, and other features are specific to .NET Framework 4.6 or .NET Core.

 • ASP.NET CoreASP.NET Core

  .NET 2015 obsahuje ASP.NET Core, což je štíhlá implementace .NET pro vytváření moderních cloudových aplikací..NET 2015 includes ASP.NET Core, which is a lean .NET implementation for building modern cloud-based apps. ASP.NET Core je modulární, takže můžete zahrnout pouze ty funkce, které jsou potřebné ve vaší aplikaci.ASP.NET Core is modular so you can include only those features that are needed in your application. Může být hostován ve službě IIS nebo hostován samostatně ve vlastním procesu a můžete spouštět aplikace s různými verzemi rozhraní .NET Framework na stejném serveru.It can be hosted on IIS or self-hosted in a custom process, and you can run apps with different versions of the .NET Framework on the same server. Obsahuje nový konfigurační systém prostředí, který je určen pro nasazení v cloudu.It includes a new environment configuration system that is designed for cloud deployment.

  MVC, Web API a webové stránky jsou sjednoceny do jedné architektury s názvem MVC 6.MVC, Web API, and Web Pages are unified into a single framework called MVC 6. Aplikace ASP.NET Core se vytvářejí pomocí nástrojů ve Visual Studiu 2015 nebo novějším.You build ASP.NET Core apps through tools in Visual Studio 2015 or later. Vaše stávající aplikace budou fungovat na novém rozhraní .NET Framework. ale chcete-li vytvořit aplikaci, která používá MVC 6 nebo SignalR 3, musíte použít systém projektu v sadě Visual Studio 2015 nebo novější.Your existing applications will work on the new .NET Framework; however to build an app that uses MVC 6 or SignalR 3, you must use the project system in Visual Studio 2015 or later.

  Další informace naleznete v tématu ASP.NET Core.For information, see ASP.NET Core.

 • aktualizace ASP.NETASP.NET Updates

  • Rozhraní API založené na úlohách pro vyprázdnění asynchronní odezvyTask-based API for Asynchronous Response Flushing

   ASP.NET nyní poskytuje jednoduché rozhraní API založené na úlohách HttpResponse.FlushAsyncpro vyprázdnění asynchronní odpovědi , , který async/await umožňuje odpovědi vyprázdnění asynchronně pomocí podpory jazyka.ASP.NET now provides a simple task-based API for asynchronous response flushing, HttpResponse.FlushAsync, that allows responses to be flushed asynchronously by using your language's async/await support.

  • Vazba modelu podporuje metody vrácení úloh.Model binding supports task-returning methods

   V rozhraní .NET Framework 4.5 ASP.NET přidal funkci Vazby modelu, která umožňovala rozšiřitelný přístup zaměřený na kód k datovým operacím založeným na CRUD na stránkách webových formulářů a uživatelských ovládacích prvcích.In the .NET Framework 4.5, ASP.NET added the Model Binding feature that enabled an extensible, code-focused approach to CRUD-based data operations in Web Forms pages and user controls. Model vazby systému nyní podporuje Taskmetody vazby modelu -returning.The Model Binding system now supports Task-returning model binding methods. Tato funkce umožňuje vývojářům webových formulářů získat výhody asynchronnosti s snadnou součástí systému datových vazeb při použití novějších verzí ormů, včetně entity Framework.This feature allows Web Forms developers to get the scalability benefits of async with the ease of the data-binding system when using newer versions of ORMs, including the Entity Framework.

   Asynchronní vazba modelu aspnet:EnableAsyncModelBinding je řízena nastavením konfigurace.Async model binding is controlled by the aspnet:EnableAsyncModelBinding configuration setting.

   <appSettings>
     <add key=" aspnet:EnableAsyncModelBinding" value="true|false" />
   </appSettings>
   

   V aplikacích, které cílí na rozhraní .NET Framework 4.6, je výchozí . trueOn apps the target the .NET Framework 4.6, it defaults to true. V aplikacích spuštěných v rozhraní .NET Framework 4.6, které false cílí na starší verzi rozhraní .NET Framework, je ve výchozím nastavení.On apps running on the .NET Framework 4.6 that target an earlier version of the .NET Framework, it is false by default. To může být povoleno nastavením truenastavení konfigurace na .It can be enabled by setting the configuration setting to true.

  • Podpora HTTP/2 (Windows 10)HTTP/2 Support (Windows 10)

   HTTP/2 je nová verze protokolu HTTP, která poskytuje mnohem lepší využití připojení (méně zpátečních cest mezi klientem a serverem), což má za následek nižší latenci načítání webových stránek pro uživatele.HTTP/2 is a new version of the HTTP protocol that provides much better connection utilization (fewer round-trips between client and server), resulting in lower latency web page loading for users. Webové stránky (na rozdíl od služeb) mají největší prospěch z protokolu HTTP/2, protože protokol optimalizuje pro více artefaktů požadovaných jako součást jednoho prostředí.Web pages (as opposed to services) benefit the most from HTTP/2, since the protocol optimizes for multiple artifacts being requested as part of a single experience. Podpora HTTP/2 byla přidána do ASP.NET v rozhraní .NET Framework 4.6.HTTP/2 support has been added to ASP.NET in .NET Framework 4.6. Vzhledem k tomu, že síťové funkce existují ve více vrstvách, byly vyžadovány nové funkce v systému Windows, ve službě IIS a v ASP.NET povolit protokol HTTP/2.Because networking functionality exists at multiple layers, new features were required in Windows, in IIS, and in ASP.NET to enable HTTP/2. Chcete-li používat protokol HTTP/2 s ASP.NET, musíte být spuštěni ve Windows 10.You must be running on Windows 10 to use HTTP/2 with ASP.NET.

   HTTP/2 je také podporována a zapnuta ve výchozím nastavení pro Windows System.Net.Http.HttpClient 10 Univerzální platforma Windows (UPW) aplikace, které používají rozhraní API.HTTP/2 is also supported and on by default for Windows 10 Universal Windows Platform (UWP) apps that use the System.Net.Http.HttpClient API.

   Aby bylo možné poskytnout způsob, jak používat PUSH_PROMISE funkce v ASP.NET PushPromise(String) aplikace, byla do PushPromise(String, String, NameValueCollection) HttpResponse třídy přidána nová metoda se dvěma přetíženími a , .In order to provide a way to use the PUSH_PROMISE feature in ASP.NET applications, a new method with two overloads, PushPromise(String) and PushPromise(String, String, NameValueCollection), has been added to the HttpResponse class.

   Poznámka

   Zatímco ASP.NET Core podporuje HTTP/2, podpora funkce PUSH PROMISE ještě nebyla přidána.While ASP.NET Core supports HTTP/2, support for the PUSH PROMISE feature has not yet been added.

   Prohlížeč a webový server (IIS v systému Windows) provést veškerou práci.The browser and the web server (IIS on Windows) do all the work. Nemusíte dělat žádné těžké zvedání pro vaše uživatele.You don't have to do any heavy-lifting for your users.

   Většina hlavních prohlížečů podporuje protokol HTTP/2, takže je pravděpodobné, že uživatelé budou mít prospěch z podpory HTTP/2, pokud ji váš server podporuje.Most of the major browsers support HTTP/2, so it's likely that your users will benefit from HTTP/2 support if your server supports it.

  • Podpora protokolu tokenové vazbySupport for the Token Binding Protocol

   Společnosti Microsoft a Google spolupracují na novém přístupu k ověřování, který se nazývá Token Binding Protocol.Microsoft and Google have been collaborating on a new approach to authentication, called the Token Binding Protocol. Předpokladem je, že ověřovací tokeny (v mezipaměti prohlížeče) mohou být ukradeny a používány zločinci pro přístup k jinak zabezpečeným prostředkům (například k vašemu bankovnímu účtu) bez nutnosti hesla nebo jiných privilegovaných znalostí.The premise is that authentication tokens (in your browser cache) can be stolen and used by criminals to access otherwise secure resources (for example, your bank account) without requiring your password or any other privileged knowledge. Nový protokol má za cíl zmírnit tento problém.The new protocol aims to mitigate this problem.

   Token Binding Protocol bude implementován ve Windows 10 jako funkce prohlížeče.The Token Binding Protocol will be implemented in Windows 10 as a browser feature. ASP.NET aplikace se budou účastnit protokolu, takže ověřovací tokeny jsou ověřeny jako legitimní.ASP.NET apps will participate in the protocol, so that authentication tokens are validated to be legitimate. Implementace klienta a serveru vytvářejí ochranu mezi koncovými částmi určenou protokolem.The client and the server implementations establish the end-to-end protection specified by the protocol.

  • Randomizované algoritmy hash řetězceRandomized string hash algorithms

   Rozhraní .NET Framework 4.5 zavedlo algoritmus hash randomizovaného řetězce..NET Framework 4.5 introduced a randomized string hash algorithm. Však to nebylo podporováno ASP.NET z důvodu některých ASP.NET funkce závisí na stabilní hash kód.However, it was not supported by ASP.NET because of some ASP.NET features depended on a stable hash code. V rozhraní .NET Framework 4.6 jsou nyní podporovány algoritmy hash randomizovaných řetězců.In .NET Framework 4.6, randomized string hash algorithms are now supported. Chcete-li tuto funkci aspnet:UseRandomizedStringHashAlgorithm povolit, použijte nastavení konfigurace.To enable this feature, use the aspnet:UseRandomizedStringHashAlgorithm config setting.

   <appSettings>
     <add key="aspnet:UseRandomizedStringHashAlgorithm" value="true|false" />
   </appSettings>
   
 • ADO.NETADO.NET

  Rozhraní ADO .NET nyní podporuje funkci Vždy šifrované dostupné v SQL Serveru 2016 Community Technology Preview 2 (CTP2).ADO .NET now supports the Always Encrypted feature available in SQL Server 2016 Community Technology Preview 2 (CTP2). S vždy šifrované, SQL Server může provádět operace na šifrovaná data a nejlepší ze všech šifrovací klíč se nachází s aplikací uvnitř důvěryhodného prostředí zákazníka a nikoli na serveru.With Always Encrypted, SQL Server can perform operations on encrypted data, and best of all the encryption key resides with the application inside the customer’s trusted environment and not on the server. Vždy šifrované zabezpečuje zákaznická data, takže dba nemají přístup k datům ve formátu prostého textu.Always Encrypted secures customer data so DBAs do not have access to plain text data. Šifrování a dešifrování dat probíhá transparentně na úrovni ovladače, což minimalizuje změny, které je třeba provést u stávajících aplikací.Encryption and decryption of data happens transparently at the driver level, minimizing changes that have to be made to existing applications. Podrobnosti naleznete v tématech Vždy šifrované (Database Engine) a vždy šifrované (vývoj klienta).For details, see Always Encrypted (Database Engine) and Always Encrypted (client development).

 • 64bitový kompilátor JIT pro spravovaný kód64-bit JIT Compiler for managed code

  Rozhraní .NET Framework 4.6 obsahuje novou verzi 64bitového kompilátoru JIT (původně s kódovým názvem RyuJIT)..NET Framework 4.6 features a new version of the 64-bit JIT compiler (originally code-named RyuJIT). Nový 64bitový kompilátor poskytuje významné zlepšení výkonu oproti staršímu 64bitovému kompilátoru JIT.The new 64-bit compiler provides significant performance improvements over the older 64-bit JIT compiler. Nový 64bitový kompilátor je povolen pro 64bitové procesy spuštěné nad rozhraním .NET Framework 4.6.The new 64-bit compiler is enabled for 64-bit processes running on top of .NET Framework 4.6. Vaše aplikace poběží v 64bitovém procesu, pokud je zkompilován jako 64bitový nebo AnyCPU a běží na 64bitovém operačním systému.Your app will run in a 64-bit process if it is compiled as 64-bit or AnyCPU and is running on a 64-bit operating system. Zatímco byla věnována pozornost tomu, aby přechod na nový kompilátor byl co nejtransparentnější, změny v chování jsou možné.While care has been taken to make the transition to the new compiler as transparent as possible, changes in behavior are possible.

  Nový 64bitový kompilátor JIT také obsahuje funkce akcelerace hardwarových SIMD ve spojení s typy s podporou SIMD v System.Numerics oboru názvů, což může přinést dobré zlepšení výkonu.The new 64-bit JIT compiler also includes hardware SIMD acceleration features when coupled with SIMD-enabled types in the System.Numerics namespace, which can yield good performance improvements.

 • Vylepšení montážního nakladačeAssembly loader improvements

  Nakladač sestavy nyní používá paměť efektivněji uvolněním sestavení IL po načtení odpovídajícího obrazu NGEN.The assembly loader now uses memory more efficiently by unloading IL assemblies after a corresponding NGEN image is loaded. Tato změna snižuje virtuální paměť, což je výhodné zejména pro velké 32bitové aplikace (například Visual Studio) a také šetří fyzickou paměť.This change decreases virtual memory, which is particularly beneficial for large 32-bit apps (such as Visual Studio), and also saves physical memory.

 • Změny knihovny základních třídBase class library changes

  Mnoho nových rozhraní API byly přidány kolem rozhraní .NET Framework 4.6 povolit klíčové scénáře.Many new APIs have been added around to .NET Framework 4.6 to enable key scenarios. Patří mezi ně následující změny a dodatky:These include the following changes and additions:

  • Implementace><IReadOnlyCollectionIReadOnlyCollection<T> implementations

   Další kolekce IReadOnlyCollection<T> implementovat, jako Queue<T> je například a Stack<T>.Additional collections implement IReadOnlyCollection<T> such as Queue<T> and Stack<T>.

  • CultureInfo.CurrentCulture a CultureInfo.CurrentUICultureCultureInfo.CurrentCulture and CultureInfo.CurrentUICulture

   CultureInfo.CurrentCulture Vlastnosti CultureInfo.CurrentUICulture a jsou nyní spíše pro čtení a zápis než jen pro čtení.The CultureInfo.CurrentCulture and CultureInfo.CurrentUICulture properties are now read-write rather than read-only. Pokud těmto vlastnostem přiřadíte nový CultureInfo objekt, změní Thread.CurrentThread.CurrentCulture se také aktuální jazyková verze Thread.CurrentThread.CurrentUICulture vlákna definovaná vlastností a aktuální jazykovou verzí vlákna uživatelského rozhraní definovanou vlastnostmi.If you assign a new CultureInfo object to these properties, the current thread culture defined by the Thread.CurrentThread.CurrentCulture property and the current UI thread culture defined by the Thread.CurrentThread.CurrentUICulture properties also change.

  • Vylepšení uvolňování paměti (GC)Enhancements to garbage collection (GC)

   Třída GC nyní TryStartNoGCRegion obsahuje EndNoGCRegion a metody, které umožňují zakázat uvolňování paměti během provádění kritické cesty.The GC class now includes TryStartNoGCRegion and EndNoGCRegion methods that allow you to disallow garbage collection during the execution of a critical path.

   Nové přetížení GC.Collect(Int32, GCCollectionMode, Boolean, Boolean) metody umožňuje určit, zda haldy malý objekt a haldy velkých objektů jsou zametány a komprimovány nebo pouze zatažené.A new overload of the GC.Collect(Int32, GCCollectionMode, Boolean, Boolean) method allows you to control whether both the small object heap and the large object heap are swept and compacted or swept only.

  • Typy s podporou SIMDSIMD-enabled types

   Obor System.Numerics názvů nyní obsahuje několik typů s podporou Matrix3x2SIMD, například Matrix4x4, Plane, Quaternion, Vector2, Vector3, a Vector4.The System.Numerics namespace now includes a number of SIMD-enabled types, such as Matrix3x2, Matrix4x4, Plane, Quaternion, Vector2, Vector3, and Vector4.

   Vzhledem k tomu, že nový 64bitový kompilátor JIT obsahuje také funkce akcelerace hardwarových SIMD, existují obzvláště významná vylepšení výkonu při použití typů s podporou SIMD s novým 64bitovým kompilátorem JIT.Because the new 64-bit JIT compiler also includes hardware SIMD acceleration features, there are especially significant performance improvements when using the SIMD-enabled types with the new 64-bit JIT compiler.

  • Aktualizace kryptografieCryptography updates

   Rozhraní System.Security.Cryptography API je aktualizováno tak, aby podporovalo rozhraní API kryptografie Windows CNG.The System.Security.Cryptography API is being updated to support the Windows CNG cryptography APIs. Předchozí verze rozhraní .NET Framework se spoléhaly výhradně na starší verzi rozhraní API kryptografie systému Windows jako základ pro System.Security.Cryptography implementaci.Previous versions of the .NET Framework have relied entirely on an earlier version of the Windows Cryptography APIs as the basis for the System.Security.Cryptography implementation. Měli jsme požadavky na podporu Rozhraní API Na CNG, protože podporuje moderní kryptografické algoritmy, které jsou důležité pro určité kategorie aplikací.We have had requests to support the CNG API, since it supports modern cryptography algorithms, which are important for certain categories of apps.

   Rozhraní .NET Framework 4.6 obsahuje následující nová vylepšení pro podporu rozhraní API kryptografie systému Windows CNG:.NET Framework 4.6 includes the following new enhancements to support the Windows CNG cryptography APIs:

   • Sada rozšiřujících metod pro certifikáty X509 a System.Security.Cryptography.X509Certificates.RSACertificateExtensions.GetRSAPublicKey(System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2) System.Security.Cryptography.X509Certificates.RSACertificateExtensions.GetRSAPrivateKey(System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2), které vracejí implementaci založenou na CNG, nikoli implementaci založenou na CAPI, pokud je to možné.A set of extension methods for X509 Certificates, System.Security.Cryptography.X509Certificates.RSACertificateExtensions.GetRSAPublicKey(System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2) and System.Security.Cryptography.X509Certificates.RSACertificateExtensions.GetRSAPrivateKey(System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2), that return a CNG-based implementation rather than a CAPI-based implementation when possible. (Některé čipové karty atd., stále vyžadují CAPI a api zpracovat záložní).(Some smartcards, etc., still require CAPI, and the APIs handle the fallback).

   • Třída, System.Security.Cryptography.RSACng která poskytuje cng implementaci algoritmu RSA.The System.Security.Cryptography.RSACng class, which provides a CNG implementation of the RSA algorithm.

   • Vylepšení rsa rozhraní API tak, aby běžné akce již nevyžadují přetypování.Enhancements to the RSA API so that common actions no longer require casting. Například šifrování dat pomocí X509Certificate2 objektu vyžaduje kód, jako je následující v předchozích verzích rozhraní .NET Framework.For example, encrypting data using an X509Certificate2 object requires code like the following in previous versions of the .NET Framework.

    RSACryptoServiceProvider rsa = (RSACryptoServiceProvider)cert.PrivateKey;
    byte[] oaepEncrypted = rsa.Encrypt(data, true);
    byte[] pkcs1Encrypted = rsa.Encrypt(data, false);
    
    Dim rsa As RSACryptoServiceProvider = CType(cert.PrivateKey, RSACryptoServiceProvider)
    Dim oaepEncrypted() As Byte = rsa.Encrypt(data, True)
    Dim pkcs1Encrypted() As Byte = rsa.Encrypt(data, False)
    

    Kód, který používá nová rozhraní API kryptografie v rozhraní .NET Framework 4.6 lze přepsat následujícím způsobem, aby se zabránilo přetypování.Code that uses the new cryptography APIs in .NET Framework 4.6 can be rewritten as follows to avoid the cast.

    RSA rsa = cert.GetRSAPrivateKey();
    if (rsa == null)
      throw new InvalidOperationException("An RSA certificate was expected");
    
    byte[] oaepEncrypted = rsa.Encrypt(data, RSAEncryptionPadding.OaepSHA1);
    byte[] pkcs1Encrypted = rsa.Encrypt(data, RSAEncryptionPadding.Pkcs1);
    
    Dim rsa As RSA = cert.GetRSAPrivateKey()
    If rsa Is Nothing Then
      Throw New InvalidOperationException("An RSA certificate was expected")
     End If
    
    Dim oaepEncrypted() As Byte = rsa.Encrypt(data, RSAEncryptionPadding.OaepSHA1)
    Dim pkcs1Encrypted() As Byte = rsa.Encrypt(data, RSAEncryptionPadding.Pkcs1)
    
  • Podpora pro převod dat a časů do nebo z UnixuSupport for converting dates and times to or from Unix time

   Do DateTimeOffset struktury byly přidány následující nové metody, které podporují převod hodnot data a času na čas unixu nebo z něj:The following new methods have been added to the DateTimeOffset structure to support converting date and time values to or from Unix time:

  • Přepínače kompatibilityCompatibility switches

   Třída AppContext přidává novou funkci kompatibility, která umožňuje autorům knihovny poskytnout jednotný mechanismus odhlášení pro nové funkce pro své uživatele.The AppContext class adds a new compatibility feature that enables library writers to provide a uniform opt-out mechanism for new functionality for their users. Stanoví volně vázanou smlouvu mezi součástmi za účelem sdělení žádosti o výjimku.It establishes a loosely coupled contract between components in order to communicate an opt-out request. Tato funkce je obvykle důležité při změně existující funkce.This capability is typically important when a change is made to existing functionality. Naopak již existuje implicitní přihlášení pro nové funkce.Conversely, there is already an implicit opt-in for new functionality.

   S AppContext, knihovny definovat a vystavit přepínače kompatibility, zatímco kód, který závisí na nich můžete nastavit tyto přepínače ovlivnit chování knihovny.With AppContext, libraries define and expose compatibility switches, while code that depends on them can set those switches to affect the library behavior. Ve výchozím nastavení knihovny poskytují nové funkce a mění je pouze (to znamená, že poskytují předchozí funkce) pokud je přepínač nastaven.By default, libraries provide the new functionality, and they only alter it (that is, they provide the previous functionality) if the switch is set.

   Aplikace (nebo knihovna) může deklarovat hodnotu Boolean přepínače (což je vždy hodnota), kterou definuje závislá knihovna.An application (or a library) can declare the value of a switch (which is always a Boolean value) that a dependent library defines. Přepínač je vždy falseimplicitně .The switch is always implicitly false. Nastavení přepínače true na umožňuje.Setting the switch to true enables it. Explicitně nastavení false přepínače poskytuje nové chování.Explicitly setting the switch to false provides the new behavior.

   AppContext.SetSwitch("Switch.AmazingLib.ThrowOnException", true);
   
   AppContext.SetSwitch("Switch.AmazingLib.ThrowOnException", True)
   

   Knihovna musí zkontrolovat, zda spotřebitel deklaroval hodnotu přepínače, a poté na něj vhodně jednat.The library must check if a consumer has declared the value of the switch and then appropriately act on it.

   if (!AppContext.TryGetSwitch("Switch.AmazingLib.ThrowOnException", out shouldThrow))
   {
     // This is the case where the switch value was not set by the application.
     // The library can choose to get the value of shouldThrow by other means.
     // If no overrides nor default values are specified, the value should be 'false'.
     // A false value implies the latest behavior.
   }
   
   // The library can use the value of shouldThrow to throw exceptions or not.
   if (shouldThrow)
   {
     // old code
   }
   else
   {
     // new code
   }
   
   If Not AppContext.TryGetSwitch("Switch.AmazingLib.ThrowOnException", shouldThrow) Then
     ' This is the case where the switch value was not set by the application.
     ' The library can choose to get the value of shouldThrow by other means.
     ' If no overrides nor default values are specified, the value should be 'false'.
     ' A false value implies the latest behavior.
   End If
   
   ' The library can use the value of shouldThrow to throw exceptions or not.
   If shouldThrow Then
     ' old code
   Else
     ' new code
   End If
   

   Je výhodné používat konzistentní formát pro přepínače, protože se jedná o formální smlouvu vystavenou knihovnou.It's beneficial to use a consistent format for switches, since they are a formal contract exposed by a library. Následují dva zřejmé formáty.The following are two obvious formats.

   • Přepněte. oboru názvů. název přepínačeSwitch.namespace.switchname

   • Přepněte. knihovny. název přepínačeSwitch.library.switchname

  • Změny asynchronního vzoru založeného na úlohách (TAP)Changes to the task-based asynchronous pattern (TAP)

   Pro aplikace, které cílí na Task rozhraní Task<TResult> .NET Framework 4.6 a objekty dědí jazykovou verzi a jazykovou verzi uživatelského rozhraní volajícího vlákna.For apps that target the .NET Framework 4.6, Task and Task<TResult> objects inherit the culture and UI culture of the calling thread. Chování aplikací, které cílí na předchozí verze rozhraní .NET Framework nebo které necílí na konkrétní verzi rozhraní .NET Framework, není ovlivněno.The behavior of apps that target previous versions of the .NET Framework, or that do not target a specific version of the .NET Framework, is unaffected. Další informace naleznete v části "Jazykové verze a úlohy asynchronní operace" v tématu CultureInfo třídy.For more information, see the "Culture and task-based asynchronous operations" section of the CultureInfo class topic.

   Třída System.Threading.AsyncLocal<T> umožňuje reprezentovat okolní data, která je místní pro daný tok async asynchronního řízení, jako je například metoda.The System.Threading.AsyncLocal<T> class allows you to represent ambient data that is local to a given asynchronous control flow, such as an async method. Lze použít k uchování dat ve vláknech.It can be used to persist data across threads. Můžete také definovat metodu zpětného volání, která je upozorňována vždy, když se změní okolní data, protože AsyncLocal<T>.Value vlastnost byla explicitně změněna, nebo proto, že vlákno narazilo na přechod kontextu.You can also define a callback method that is notified whenever the ambient data changes either because the AsyncLocal<T>.Value property was explicitly changed, or because the thread encountered a context transition.

   Do asynchronního vzoru založeného na úlohách (TAP) byly přidány tři metody pohodlí Task.CompletedTask, Task.FromCanceled, a Task.FromException, které mají vrátit dokončené úkoly v určitém stavu.Three convenience methods, Task.CompletedTask, Task.FromCanceled, and Task.FromException, have been added to the task-based asynchronous pattern (TAP) to return completed tasks in a particular state.

   Třída NamedPipeClientStream nyní podporuje asynchronní komunikaci ConnectAsyncs novým .The NamedPipeClientStream class now supports asynchronous communication with its new ConnectAsync. Metoda.method.

  • EventSource nyní podporuje zápis do protokolu událostíEventSource now supports writing to the Event log

   Nyní můžete použít EventSource třídu k protokolování administrativních nebo provozních zpráv do protokolu událostí, kromě všech existujících relací ETW vytvořených v počítači.You now can use the EventSource class to log administrative or operational messages to the event log, in addition to any existing ETW sessions created on the machine. V minulosti jste museli použít Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource NuGet balíček pro tuto funkci.In the past, you had to use the Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource NuGet package for this functionality. Tato funkce je nyní integrována do rozhraní .NET Framework 4.6.This functionality is now built-into .NET Framework 4.6.

   Balíček NuGet i rozhraní .NET Framework 4.6 byly aktualizovány následujícími funkcemi:Both the NuGet package and .NET Framework 4.6 have been updated with the following features:

   • Dynamické událostiDynamic events

    Umožňuje události definované "průběžně" bez vytváření metod událostí.Allows events defined "on the fly" without creating event methods.

   • Bohatá návratnostRich payloads

    Umožňuje předat speciálně přiřazené třídy a pole a primitivní typy jako datovou část.Allows specially attributed classes and arrays as well as primitive types to be passed as a payload

   • Sledování aktivityActivity tracking

    Způsobí, že události Start a Stop označí události mezi nimi id, které představuje všechny aktuálně aktivní aktivity.Causes Start and Stop events to tag events between them with an ID that represents all currently active activities.

   Pro podporu těchto funkcí Write byla přetížená metoda EventSource přidána do třídy.To support these features, the overloaded Write method has been added to the EventSource class.

 • Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF)

  • Vylepšení HDPIHDPI improvements

   Podpora HDPI v WPF je nyní lepší v rozhraní .NET Framework 4.6.HDPI support in WPF is now better in the .NET Framework 4.6. Byly provedeny změny zaokrouhlení rozložení, aby se snížilpočet výskytů oříznutí v ovládacích prvcích s ohraničením.Changes have been made to layout rounding to reduce instances of clipping in controls with borders. Ve výchozím nastavení je tato TargetFrameworkAttribute funkce povolena pouze v případě, že je nastavena na hodnotu .NET 4.6.By default, this feature is enabled only if your TargetFrameworkAttribute is set to .NET 4.6. Aplikace, které cílí na starší verze rozhraní, ale jsou spuštěny v rozhraní .NET Framework 4.6, se mohou přihlásit k novému chování přidáním následujícího řádku do sekce <runtime> souboru app.config:Applications that target earlier versions of the framework but are running on the .NET Framework 4.6 can opt in to the new behavior by adding the following line to the <runtime> section of the app.config file:

   <AppContextSwitchOverrides
   value="Switch.MS.Internal.DoNotApplyLayoutRoundingToMarginsAndBorderThickness=false"
   />
   

   WPF okna tažné více monitorů s různými nastaveními DPI (Nastavení Více DPI) jsou nyní zcela vykresleny bez zatemnění oblastí.WPF windows straddling multiple monitors with different DPI settings (Multi-DPI setup) are now completely rendered without blacked-out regions. Toto chování můžete odhlásit tak, že <appSettings> do části souboru app.config zakážete následující řádek:You can opt out of this behavior by adding the following line to the <appSettings> section of the app.config file to disable this new behavior:

   <add key="EnableMultiMonitorDisplayClipping" value="true"/>
   

   Do aplikace byla přidána podpora automatického načítání System.Windows.Input.Cursorpravého kurzoru na základě nastavení DPI.Support for automatically loading the right cursor based on DPI setting has been added to System.Windows.Input.Cursor.

  • Dotek je lepšíTouch is better

   V rozhraní .NET Framework 4.6 byly vyřešeny zákaznické zprávy o připojení, které dotykem vytváří nepředvídatelné chování.Customer reports on Connect that touch produces unpredictable behavior have been addressed in the .NET Framework 4.6. Prahová hodnota dvojitého klepnutí pro aplikace pro Windows Store a WPF je teď stejná ve Windows 8.1 a vyšší.The double tap threshold for Windows Store applications and WPF applications is now the same in Windows 8.1 and above.

  • Průhledná podřízená podpora oknaTransparent child window support

   WPF v rozhraní .NET Framework 4.6 podporuje transparentní podřízená okna ve Windows 8.1 a vyšší.WPF in the .NET Framework 4.6 supports transparent child windows in Windows 8.1 and above. To umožňuje vytvářet neobdélníková a průhledná podřízená okna v oknech nejvyšší úrovně.This allows you to create non-rectangular and transparent child windows in your top-level windows. Tuto funkci můžete povolit HwndSourceParameters.UsesPerPixelTransparency nastavením vlastnosti na . trueYou can enable this feature by setting the HwndSourceParameters.UsesPerPixelTransparency property to true.

 • Windows Communication Foundation (WCF)Windows Communication Foundation (WCF)

  • Podpora pro SSLSSL support

   WCF nyní podporuje SSL verze TLS 1.1 a TLS 1.2, kromě SSL 3.0 a TLS 1.0, při použití NetTcp s zabezpečením přenosu a ověřování klienta.WCF now supports SSL version TLS 1.1 and TLS 1.2, in addition to SSL 3.0 and TLS 1.0, when using NetTcp with transport security and client authentication. Nyní je možné vybrat, který protokol použít, nebo zakázat staré méně zabezpečené protokoly.It is now possible to select which protocol to use, or to disable old lesser secure protocols. To lze provést nastavením SslProtocols vlastnosti nebo přidáním následujícího do konfiguračního souboru.This can be done either by setting the SslProtocols property or by adding the following to a configuration file.

   <netTcpBinding>
     <binding>
      <security mode= "None|Transport|Message|TransportWithMessageCredential" >
        <transport clientCredentialType="None|Windows|Certificate"
             protectionLevel="None|Sign|EncryptAndSign"
             sslProtocols="Ssl3|Tls1|Tls11|Tls12">
         </transport>
      </security>
     </binding>
   </netTcpBinding>
   
  • Odesílání zpráv pomocí různých připojení HTTPSending messages using different HTTP connections

   WCF nyní umožňuje uživatelům zajistit, že některé zprávy jsou odesílány pomocí různých základních připojení HTTP.WCF now allows users to ensure certain messages are sent using different underlying HTTP connections. Toto lze provést dvěma způsoby:There are two ways to do this:

   • Použití předpony názvu skupiny připojeníUsing a connection group name prefix

    Uživatelé mohou zadat řetězec, který wcf použije jako předponu pro název skupiny připojení.Users can specify a string that WCF will use as a prefix for the connection group name. Dvě zprávy s různými předponami jsou odesílány pomocí různých základních připojení HTTP.Two messages with different prefixes are sent using different underlying HTTP connections. Předponu nastavíte přidáním páru klíč/hodnota Message.Properties do vlastnosti zprávy.You set the prefix by adding a key/value pair to the message's Message.Properties property. Klíč je "HttpTransportConnectionGroupNamePrefix"; hodnota je požadovaná předpona.The key is "HttpTransportConnectionGroupNamePrefix"; the value is the desired prefix.

   • Použití různých továren kanálůUsing different channel factories

    Uživatelé mohou také povolit funkci, která zajišťuje, že zprávy odeslané pomocí kanálů vytvořených různými továrnami kanálů budou používat různá základní připojení HTTP.Users can also enable a feature that ensures that messages sent using channels created by different channel factories will use different underlying HTTP connections. Chcete-li tuto funkci povolit, truemusí uživatelé nastavit následující: appSettingTo enable this feature, users must set the following appSetting to true:

    <appSettings>
      <add key="wcf:httpTransportBinding:useUniqueConnectionPoolPerFactory" value="true" />
    </appSettings>
    
 • Nadace pracovního postupu systému Windows (WWF)Windows Workflow Foundation (WWF)

  Nyní můžete určit počet sekund, po které bude služba pracovního postupu držet požadavek na operaci mimo pořadí, pokud je před vypršením požadavku nevyřešená záložka "bez protokolu".You can now specify the number of seconds a workflow service will hold on to an out-of-order operation request when there is an outstanding "non-protocol" bookmark before timing out the request. Záložka "non-protokol" je záložka, která nesouvisí s nevyřízenými aktivitami příjmu.A "non-protocol" bookmark is a bookmark that is not related to outstanding Receive activities. Některé aktivity vytvářejí záložky bez protokolu v rámci jejich implementace, takže nemusí být zřejmé, že existuje záložka bez protokolu.Some activities create non-protocol bookmarks within their implementation, so it may not be obvious that a non-protocol bookmark exists. Patří mezi ně stát a pick.These include State and Pick. Pokud tedy máte službu pracovního postupu implementovanou se stavovým počítačem nebo obsahující aktivitu vyskladnění, budete mít s největší pravděpodobností záložky bez protokolu.So if you have a workflow service implemented with a state machine or containing a Pick activity, you will most likely have non-protocol bookmarks. Interval určíte přidáním řádku, jako appSettings je následující, do oddílu souboru app.config:You specify the interval by adding a line like the following to the appSettings section of your app.config file:

  <add key="microsoft:WorkflowServices:FilterResumeTimeoutInSeconds" value="60"/>
  

  Výchozí hodnota je 60 sekund.The default value is 60 seconds. Pokud value je nastavena na 0, požadavky mimo pořadí jsou okamžitě odmítnuty s chybou s textem, který vypadá takto:If value is set to 0, out-of-order requests are immediately rejected with a fault with text that looks like this:

  Operation 'Request3|{http://tempuri.org/}IService' on service instance with identifier '2b0667b6-09c8-4093-9d02-f6c67d534292' cannot be performed at this time. Please ensure that the operations are performed in the correct order and that the binding in use provides ordered delivery guarantees.
  

  Jedná se o stejnou zprávu, kterou obdržíte, pokud je přijata zpráva operace mimo pořadí a neexistují žádné záložky bez protokolu.This is the same message that you receive if an out-of-order operation message is received and there are no non-protocol bookmarks.

  Pokud je hodnota FilterResumeTimeoutInSeconds prvku nenulová, existují záložky bez protokolu a vyprší časový limit, operace se nezdaří se zprávou časového limitu.If the value of the FilterResumeTimeoutInSeconds element is non-zero, there are non-protocol bookmarks, and the timeout interval expires, the operation fails with a timeout message.

 • TransakceTransactions

  Nyní můžete zahrnout identifikátor distribuované transakce pro transakci, TransactionException která způsobila výjimku odvozenou z vyvolat.You can now include the distributed transaction identifier for the transaction that has caused an exception derived from TransactionException to be thrown. To provést přidáním následujícího appSettings klíče do části souboru app.config:You do this by adding the following key to the appSettings section of your app.config file:

  <add key="Transactions:IncludeDistributedTransactionIdInExceptionMessage" value="true"/>
  

  Výchozí hodnota je false.The default value is false.

 • SítěNetworking

  • Opětovné použití soketuSocket reuse

   Systém Windows 10 obsahuje nový síťový algoritmus s vysokou škálovatelností, který lépe využívá prostředky počítače opětovným použitím místních portů pro odchozí připojení TCP.Windows 10 includes a new high-scalability networking algorithm that makes better use of machine resources by reusing local ports for outbound TCP connections. Rozhraní .NET Framework 4.6 podporuje nový algoritmus, který umožňuje aplikacím .NET využít výhod nového chování..NET Framework 4.6 supports the new algorithm, enabling .NET apps to take advantage of the new behavior. V předchozích verzích systému Windows byl umělý limit souběžného připojení (obvykle 16 384, výchozí velikost dynamického rozsahu portů), což může omezit škálovatelnost služby tím, že způsobí vyčerpání portu při zatížení.In previous versions of Windows, there was an artificial concurrent connection limit (typically 16,384, the default size of the dynamic port range), which could limit the scalability of a service by causing port exhaustion when under load.

   V rozhraní .NET Framework 4.6 byla přidána dvě rozhraní API, která umožňují opakované použití portu, což účinně odebere limit 64 kB pro souběžná připojení:In .NET Framework 4.6, two APIs have been added to enable port reuse, which effectively removes the 64 KB limit on concurrent connections:

   Ve výchozím ServicePointManager.ReusePort nastavení false je HWRPortReuseOnSocketBind vlastnost, HKLM\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319 pokud je hodnota klíče registru nastavena na 0x1.By default, the ServicePointManager.ReusePort property is false unless the HWRPortReuseOnSocketBind value of the HKLM\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319 registry key is set to 0x1. Chcete-li povolit opakované použití místního ServicePointManager.ReusePort trueportu v připojeních HTTP, nastavte vlastnost na .To enable local port reuse on HTTP connections, set the ServicePointManager.ReusePort property to true. To způsobí, že všechna odchozí HttpClient HttpWebRequest připojení soketu TCP z a použít novou možnost soketu systému Windows 10, SO_REUSE_UNICASTPORT, který umožňuje opětovné použití místního portu.This causes all outgoing TCP socket connections from HttpClient and HttpWebRequest to use a new Windows 10 socket option, SO_REUSE_UNICASTPORT, that enables local port reuse.

   Vývojáři, kteří píší pouze sokety aplikace můžete určit System.Net.Sockets.SocketOptionName možnost při volání metody, například Socket.SetSocketOption tak, aby odchozí sokety znovu použít místní porty během vazby.Developers writing a sockets-only application can specify the System.Net.Sockets.SocketOptionName option when calling a method such as Socket.SetSocketOption so that outbound sockets reuse local ports during binding.

  • Podpora mezinárodních doménových jmen a PunyCodeSupport for international domain names and PunyCode

   Do Uri třídy IdnHostbyla přidána nová vlastnost , která má lépe podporovat mezinárodní názvy domén a PunyCode.A new property, IdnHost, has been added to the Uri class to better support international domain names and PunyCode.

 • Změna velikosti ovládacích prvků v systému Windows Forms.Resizing in Windows Forms controls.

  Tato funkce byla rozšířena v rozhraní .NET DomainUpDown NumericUpDownFramework DataGridViewComboBoxColumn DataGridViewColumn 4.6 tak, aby zahrnovala typy , , a a ToolStripSplitButton obdélník určený Bounds vlastností použitou při kreslení . UITypeEditorThis feature has been expanded in .NET Framework 4.6 to include the DomainUpDown, NumericUpDown, DataGridViewComboBoxColumn, DataGridViewColumn and ToolStripSplitButton types and the rectangle specified by the Bounds property used when drawing a UITypeEditor.

  Jedná se o funkci opt-in.This is an opt-in feature. Chcete-li jej EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing povolit, nastavte prvek v true souboru konfigurace aplikace (app.config):To enable it, set the EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing element to true in the application configuration (app.config) file:

  <appSettings>
    <add key="EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing" value="true" />
  </appSettings>
  
 • Podpora kódování znakových stránekSupport for code page encodings

  .NET Core primárně podporuje kódování Unicode a ve výchozím nastavení poskytuje omezenou podporu kódování znakových stránek..NET Core primarily supports the Unicode encodings and by default provides limited support for code page encodings. Můžete přidat podporu pro kódování znakových stránek, které jsou k dispozici v rozhraní .NET Framework, ale nejsou podporovány v rozhraní .NET Core registrací kódování znakové stránky pomocí Encoding.RegisterProvider metody.You can add support for code page encodings available in .NET Framework but unsupported in .NET Core by registering code page encodings with the Encoding.RegisterProvider method. Další informace naleznete v tématu System.Text.CodePagesEncodingProvider.For more information, see System.Text.CodePagesEncodingProvider.

 • .NET Native.NET Native

  Aplikace pro Windows pro Windows 10, které cílí na .NET Core a jsou zapsány v Jazyce C# nebo Visual Basicu, můžou využít novou technologii, která kompiluje aplikace do nativního kódu, nikoli do IL.Windows apps for Windows 10 that target .NET Core and are written in C# or Visual Basic can take advantage of a new technology that compiles apps to native code rather than IL. Vyrábějí aplikace charakterizované rychlejším spouštěním a spouštěním.They produce apps characterized by faster startup and execution times. Další informace naleznete v tématu Kompilace aplikací s nativním rozhraním .NET.For more information, see Compiling Apps with .NET Native. Přehled nativní .NET, který zkoumá, jak se liší od kompilace JIT a NGEN a co to znamená pro váš kód, naleznete v tématu .NET Native a Kompilace.For an overview of .NET Native that examines how it differs from both JIT compilation and NGEN and what that means for your code, see .NET Native and Compilation.

  Vaše aplikace se ve výchozím nastavení kompitují do nativního kódu, když je zkompilujete pomocí Visual Studia 2015 nebo novějšího.Your apps are compiled to native code by default when you compile them with Visual Studio 2015 or later. Další informace naleznete v tématu Začínáme s nativním programem .NET.For more information, see Getting Started with .NET Native.

  Pro podporu ladění nativních aplikací .NET byla do nespravovaného rozhraní API ladění přidána řada nových rozhraní a výčtů.To support debugging .NET Native apps, a number of new interfaces and enumerations have been added to the unmanaged debugging API. Další informace naleznete v tématu Ladění (Unmanaged API Reference).For more information, see the Debugging (Unmanaged API Reference) topic.

 • Balíčky rozhraní Open source .NET FrameworkOpen-source .NET Framework packages

  Balíčky .NET Core, jako jsou neměnné kolekce, rozhraní API SIMDa System.Net.Http síťová rozhraní API, jako jsou například ty, které se nacházejí v oboru názvů, jsou nyní k dispozici jako balíčky s otevřeným zdrojovým kódem na GitHubu..NET Core packages such as the immutable collections, SIMD APIs, and networking APIs such as those found in the System.Net.Http namespace are now available as open-source packages on GitHub. Chcete-li získat přístup ke kódu, přečtěte si stránku .NET na GitHubu.To access the code, see .NET on GitHub. Další informace a způsob, jak přispět k těmto balíčkům, najdete v tématu .NET Core a Open-Source, .NET Home Page na GitHubu.For more information and how to contribute to these packages, see .NET Core and Open-Source, .NET Home Page on GitHub.

Co je nového v rozhraní .NET Framework 4.5.2What's new in .NET Framework 4.5.2

Co je nového v rozhraní .NET Framework 4.5.1What's new in .NET Framework 4.5.1

Aktualizace z dubna 2014:April 2014 updates:

 • Visual Studio 2013 Update 2 obsahuje aktualizace šablon knihovny přenosných tříd pro podporu těchto scénářů:Visual Studio 2013 Update 2 includes updates to the Portable Class Library templates to support these scenarios:

  • V přenosných knihovnách, které cílí na Windows 8.1, Windows Phone 8.1 a Windows Phone Silverlight 8.1, můžete použít soubory WINDOWS Runtime.You can use Windows Runtime APIs in portable libraries that target Windows 8.1, Windows Phone 8.1, and Windows Phone Silverlight 8.1.

  • XAML (typy Windows.UI.XAML) můžete zahrnout do přenosných knihoven, když cílíte na Windows 8.1 nebo Windows Phone 8.1.You can include XAML (Windows.UI.XAML types) in portable libraries when you target Windows 8.1 or Windows Phone 8.1. Podporovány jsou následující šablony XAML: Prázdná stránka, Slovník prostředků, Ovládací prvek šablony a Uživatelské řízení.The following XAML templates are supported: Blank Page, Resource Dictionary, Templated Control, and User Control.

  • Můžete vytvořit přenosnou komponentu Prostředí Windows Runtime (.soubor winmd) pro použití v aplikacích pro Store, které cílí na Windows 8.1 a Windows Phone 8.1.You can create a portable Windows Runtime component (.winmd file) for use in Store apps that target Windows 8.1 and Windows Phone 8.1.

  • Můžete znovu zacílit na knihovnu tříd pro Windows Store nebo Windows Phone Store, jako je knihovna přenosných tříd.You can retarget a Windows Store or Windows Phone Store class library like a Portable Class Library.

  Další informace o těchto změnách naleznete v tématu Portable Class Library.For more information about these changes, see Portable Class Library.

 • Sada obsahu rozhraní .NET Framework nyní obsahuje dokumentaci pro nativní rozhraní .NET, což je technologie předkompilace pro vytváření a nasazování aplikací pro Windows.The .NET Framework content set now includes documentation for .NET Native, which is a precompilation technology for building and deploying Windows apps. .NET Native zkompiluje vaše aplikace přímo do nativního kódu, nikoli do zprostředkujícího jazyka (IL), pro lepší výkon..NET Native compiles your apps directly to native code, rather than to intermediate language (IL), for better performance. Podrobnosti naleznete v tématu Kompilace aplikací s nativním rozhraním .NET.For details, see Compiling Apps with .NET Native.

 • Referenční zdroj rozhraní .NET Framework poskytuje nové možnosti procházení a rozšířené funkce.The .NET Framework Reference Source provides a new browsing experience and enhanced functionality. Nyní můžete procházet zdrojový kód rozhraní .NET Framework online, stáhnout odkaz pro prohlížení offline a krokovat zdroje (včetně oprav a aktualizací) během ladění.You can now browse through the .NET Framework source code online, download the reference for offline viewing, and step through the sources (including patches and updates) during debugging. Další informace naleznete v položce blogu Nový vzhled pro referenční zdroj .NET.For more information, see the blog entry A new look for .NET Reference Source.

Mezi nové funkce a vylepšení základních tříd v rozhraní .NET Framework 4.5.1 patří:New features and enhancements in the base classes in .NET Framework 4.5.1 include:

 • Automatické přesměrování vazeb pro sestavy.Automatic binding redirection for assemblies. Počínaje Visual Studio 2013, když zkompilujete aplikaci, která se zaměřuje na rozhraní .NET Framework 4.5.1, přesměrování vazby může být přidána do konfiguračního souboru aplikace, pokud vaše aplikace nebo její součásti odkazují na více verzí stejného sestavení.Starting with Visual Studio 2013, when you compile an app that targets the .NET Framework 4.5.1, binding redirects may be added to the app configuration file if your app or its components reference multiple versions of the same assembly. Tuto funkci můžete povolit také pro projekty, které cílí na starší verze rozhraní .NET Framework.You can also enable this feature for projects that target older versions of the .NET Framework. Další informace naleznete v tématu How to: Enable and Disable Automatic Binding Redirection.For more information, see How to: Enable and Disable Automatic Binding Redirection.

 • Schopnost shromažďovat diagnostické informace, které vývojářům pomáhají zlepšit výkon serverových a cloudových aplikací.Ability to collect diagnostics information to help developers improve the performance of server and cloud applications. Další informace naleznete WriteEventWithRelatedActivityId v WriteEventWithRelatedActivityIdCore tématu EventSource a metody ve třídě.For more information, see the WriteEventWithRelatedActivityId and WriteEventWithRelatedActivityIdCore methods in the EventSource class.

 • Možnost explicitně komprimovat haldy velkých objektů (LOH) během uvolňování paměti.Ability to explicitly compact the large object heap (LOH) during garbage collection. Další informace naleznete GCSettings.LargeObjectHeapCompactionMode v ubytovacím zařízení.For more information, see the GCSettings.LargeObjectHeapCompactionMode property.

 • Další vylepšení výkonu, jako je ASP.NET pozastavení aplikace, vylepšení JIT s více jádry a rychlejší spuštění aplikace po aktualizaci rozhraní .NET Framework.Additional performance improvements such as ASP.NET app suspension, multi-core JIT improvements, and faster app startup after a .NET Framework update. Podrobnosti najdete v oznámení .NET Framework 4.5.1 a ASP.NET aplikace pozastavit příspěvek blogu.For details, see the .NET Framework 4.5.1 announcement and the ASP.NET app suspend blog post.

Mezi vylepšení formulářů Windows patří:Improvements to Windows Forms include:

 • Změna velikosti ovládacích prvků v systému Windows Forms.Resizing in Windows Forms controls. Nastavení systémového DPI můžete použít ke změně velikosti součástí ovládacích prvků (například ikon, které se zobrazují v mřížce vlastností) tak, že se přihlásíte pomocí položky v konfiguračním souboru aplikace (app.config) pro vaši aplikaci.You can use the system DPI setting to resize components of controls (for example, the icons that appear in a property grid) by opting in with an entry in the application configuration file (app.config) for your app. Tato funkce je aktuálně podporována v následujících ovládacích prvcích systému Windows:This feature is currently supported in the following Windows Forms controls:

  Chcete-li tuto funkci <povolit, přidejte do konfiguračního souboru EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing (app.config) nový prvek nastavení aplikaceNastavení> a nastavte prvek na true:To enable this feature, add a new <appSettings> element to the configuration file (app.config) and set the EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing element to true:

  <appSettings>
    <add key="EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing" value="true" />
  </appSettings>
  

Mezi vylepšení při ladění aplikací rozhraní .NET Framework ve Visual Studiu 2013 patří:Improvements when debugging your .NET Framework apps in Visual Studio 2013 include:

 • Vrátí hodnoty v ladicím programu sady Visual Studio.Return values in the Visual Studio debugger. Při ladění spravované aplikace ve Visual Studiu 2013 se v okně Autos zobrazí návratové typy a hodnoty pro metody.When you debug a managed app in Visual Studio 2013, the Autos window displays return types and values for methods. Tyto informace jsou dostupné pro desktopové aplikace, aplikace pro Windows Store a Windows Phone.This information is available for desktop, Windows Store, and Windows Phone apps. Další informace naleznete v tématu Prozkoumání vrácených hodnot volání metody.For more information, see Examine return values of method calls.

 • Upravujte a pokračujte u 64bitových aplikací.Edit and Continue for 64-bit apps. Visual Studio 2013 podporuje funkci Úpravy a pokračovat pro 64bitové spravované aplikace pro stolní počítače, Windows Store a Windows Phone.Visual Studio 2013 supports the Edit and Continue feature for 64-bit managed apps for desktop, Windows Store, and Windows Phone. Existující omezení zůstávají v platnosti pro 32bitové i 64bitové aplikace (viz poslední část článku Podporované změny kódu (C#).The existing limitations remain in effect for both 32-bit and 64-bit apps (see the last section of the Supported Code Changes (C#) article).

 • Ladění podporující asynchronní.Async-aware debugging. Chcete-li usnadnit ladění asynchronních aplikací v sadě Visual Studio 2013, zásobník volání skryje kód infrastruktury poskytovaný kompilátory pro podporu asynchronního programování a také řetězy v logických nadřazených rámcích, takže můžete sledovat provádění logického programu jasněji.To make it easier to debug asynchronous apps in Visual Studio 2013, the call stack hides the infrastructure code provided by compilers to support asynchronous programming, and also chains in logical parent frames so you can follow logical program execution more clearly. Okno Úkoly nahrazuje okno Paralelní úkoly a zobrazuje úkoly, které se vztahují k určité zarážky, a také zobrazuje všechny další úkoly, které jsou aktuálně aktivní nebo naplánované v aplikaci.A Tasks window replaces the Parallel Tasks window and displays tasks that relate to a particular breakpoint, and also displays any other tasks that are currently active or scheduled in the app. O této funkci si můžete přečíst v části Ladění podporující asynchronní informace v oznámení rozhraní .NET Framework 4.5.1.You can read about this feature in the "Async-aware debugging" section of the .NET Framework 4.5.1 announcement.

 • Lepší podpora výjimek pro součásti prostředí Windows Runtime.Better exception support for Windows Runtime components. Výjimky, které vyvstávají z aplikací pro Windows Store, ve Windows 8.1 zachovávají informace o chybě, která výjimku způsobila, a to i přes hranice jazyka.In Windows 8.1, exceptions that arise from Windows Store apps preserve information about the error that caused the exception, even across language boundaries. O této funkci si můžete přečíst v části Vývoj aplikací pro Windows Store v oznámení .NET Framework 4.5.1.You can read about this feature in the "Windows Store app development" section of the .NET Framework 4.5.1 announcement.

Počínaje Visual Studio 2013, můžete použít nástroj pro optimalizaci spravovaného profilu s asistencí (Mpgo.exe) k optimalizaci aplikací pro Windows 8.x Store i aplikací klasické pracovní plochy.Starting with Visual Studio 2013, you can use the Managed Profile Guided Optimization Tool (Mpgo.exe) to optimize Windows 8.x Store apps as well as desktop apps.

Nové funkce v ASP.NET 4.5.1 najdete v tématu ASP.NET a webových nástrojů pro poznámky k verzi sady Visual Studio 2013.For new features in ASP.NET 4.5.1, see ASP.NET and Web Tools for Visual Studio 2013 Release Notes.

Co je nového v rozhraní .NET Framework 4.5What's new in .NET Framework 4.5

Základní třídyBase classes

Managed Extensibility Framework (MEF)Managed Extensibility Framework (MEF)

V rozhraní .NET Framework 4.5 poskytuje rozhraní MEF spravované rozšiřitelnosti následující nové funkce:In the .NET Framework 4.5, the Managed Extensibility Framework (MEF) provides the following new features:

 • Podpora pro obecné typy.Support for generic types.

 • Programovací model založený na konvencích, který umožňuje vytvářet součásti založené na konvencích pojmenování, nikoli na atributech.Convention-based programming model that enables you to create parts based on naming conventions rather than attributes.

 • Více oborů.Multiple scopes.

 • Podmnožina MEF, kterou můžete použít při vytváření aplikací pro Windows 8.x Store.A subset of MEF that you can use when you create Windows 8.x Store apps. Tato podmnožina je k dispozici jako balíček ke stažení z Galerie NuGet.This subset is available as a downloadable package from the NuGet Gallery. Chcete-li nainstalovat balíček, otevřete projekt v sadě Visual Studio, zvolte Microsoft.Composition Spravovat balíčky NuGet z nabídky Project a vyhledejte balíček online.To install the package, open your project in Visual Studio, choose Manage NuGet Packages from the Project menu, and search online for the Microsoft.Composition package.

Další informace naleznete v tématu Managed Extensibility Framework (MEF).For more information, see Managed Extensibility Framework (MEF).

Asynchronní operace se souboryAsynchronous file operations

V rozhraní .NET Framework 4.5 byly do jazyků Jazyka C# a Visual Basic přidány nové asynchronní funkce.In the .NET Framework 4.5, new asynchronous features were added to the C# and Visual Basic languages. Tyto funkce přidat model založený na úlohách pro provádění asynchronních operací.These features add a task-based model for performing asynchronous operations. Chcete-li použít tento nový model, použijte asynchronní metody ve třídách V/V.To use this new model, use the asynchronous methods in the I/O classes. Viz Vodaná vstupně-videa a synchronního souboru.See Asynchronous File I/O.

nástrojeTools

V rozhraní .NET Framework 4.5 umožňuje generátor souborů prostředků (Resgen.exe) vytvořit soubor Resw pro použití v aplikacích pro Windows 8.x Store ze souboru .resources vloženého do sestavení rozhraní .NET Framework.In the .NET Framework 4.5, Resource File Generator (Resgen.exe) enables you to create a .resw file for use in Windows 8.x Store apps from a .resources file embedded in a .NET Framework assembly. Další informace naleznete v tématu Resgen.exe (Resource File Generator).For more information, see Resgen.exe (Resource File Generator).

Optimalizace s asistencí spravovaného profilu (Mpgo.exe) umožňuje zlepšit dobu spuštění aplikace, využití paměti (velikost pracovní sady) a propustnost optimalizací nativních sestav bitových obrázků.Managed Profile Guided Optimization (Mpgo.exe) enables you to improve application startup time, memory utilization (working set size), and throughput by optimizing native image assemblies. Nástroj příkazového řádku generuje data profilu pro nativní sestavení aplikací obrazu.The command-line tool generates profile data for native image application assemblies. Viz Mpgo.exe (Nástroj pro řízenou optimalizaci profilu).See Mpgo.exe (Managed Profile Guided Optimization Tool). Počínaje Visual Studio 2013, můžete použít Mpgo.exe k optimalizaci aplikací pro Windows 8.x Store, stejně jako desktopové aplikace.Starting with Visual Studio 2013, you can use Mpgo.exe to optimize Windows 8.x Store apps as well as desktop apps.

Paralelní výpočetní technikaParallel computing

Rozhraní .NET Framework 4.5 poskytuje několik nových funkcí a vylepšení pro paralelní výpočty.The .NET Framework 4.5 provides several new features and improvements for parallel computing. Patří mezi ně lepší výkon, lepší řízení, vylepšená podpora asynchronního programování, nová knihovna toku dat a vylepšená podpora paralelního ladění a analýzy výkonu.These include improved performance, increased control, improved support for asynchronous programming, a new dataflow library, and improved support for parallel debugging and performance analysis. Podívejte se na položku Co je nového pro paralelismus v rozhraní .NET 4.5 v paralelním programování s .NET blog.See the entry What’s New for Parallelism in .NET 4.5 in the Parallel Programming with .NET blog.

WebWeb

ASP.NET 4.5 a 4.5.1 přidat vazbu modelu pro webové formuláře, podporu WebSocket, asynchronní obslužné rutiny, vylepšení výkonu a mnoho dalších funkcí.ASP.NET 4.5 and 4.5.1 add model binding for Web Forms, WebSocket support, asynchronous handlers, performance enhancements, and many other features. Další informace najdete v následujících materiálech:For more information, see the following resources:

SítíNetworking

Rozhraní .NET Framework 4.5 poskytuje nové programovací rozhraní pro aplikace HTTP.The .NET Framework 4.5 provides a new programming interface for HTTP applications. Další informace naleznete v System.Net.Http System.Net.Http.Headers nových oborech názvů a oborech názvů.For more information, see the new System.Net.Http and System.Net.Http.Headers namespaces.

Podpora je také součástí pro nové programovací rozhraní pro přijetí a HttpListener interakci s připojením WebSocket pomocí existující a související třídy.Support is also included for a new programming interface for accepting and interacting with a WebSocket connection by using the existing HttpListener and related classes. Další informace naleznete v System.Net.WebSockets novém oboru HttpListener názvů a třídě.For more information, see the new System.Net.WebSockets namespace and the HttpListener class.

Rozhraní .NET Framework 4.5 navíc obsahuje následující vylepšení sítě:In addition, the .NET Framework 4.5 includes the following networking improvements:

 • Podpora identifikátoru URI kompatibilního s rfc.RFC-compliant URI support. Další informace naleznete Uri v tématu a související třídy.For more information, see Uri and related classes.

 • Podpora pro internacionalizovanou analýzu názvu domény (IDN).Support for Internationalized Domain Name (IDN) parsing. Další informace naleznete Uri v tématu a související třídy.For more information, see Uri and related classes.

 • Podpora internacionalizace e-mailových adres (EAI).Support for Email Address Internationalization (EAI). Další informace naleznete System.Net.Mail v oboru názvů.For more information, see the System.Net.Mail namespace.

 • Vylepšená podpora IPv6.Improved IPv6 support. Další informace naleznete System.Net.NetworkInformation v oboru názvů.For more information, see the System.Net.NetworkInformation namespace.

 • Podpora dvourežimových soketů.Dual-mode socket support. Další informace naleznete Socket v TcpListener tématu a třídy.For more information, see the Socket and TcpListener classes.

Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF)

V rozhraní .NET Framework 4.5 obsahuje Nadace WPF (Windows Presentation Foundation) změny a vylepšení v následujících oblastech:In the .NET Framework 4.5, Windows Presentation Foundation (WPF) contains changes and improvements in the following areas:

 • Nový Ribbon ovládací prvek, který umožňuje implementovat uživatelské rozhraní pásu karet, které je hostitelem panelu nástrojů rychlý přístup, nabídky aplikací a karet.The new Ribbon control, which enables you to implement a ribbon user interface that hosts a Quick Access Toolbar, Application Menu, and tabs.

 • Nové INotifyDataErrorInfo rozhraní, které podporuje synchronní a asynchronní ověřování dat.The new INotifyDataErrorInfo interface, which supports synchronous and asynchronous data validation.

 • Nové funkce VirtualizingPanel pro Dispatcher třídy a.New features for the VirtualizingPanel and Dispatcher classes.

 • Vyšší výkon při zobrazení velkých sad seskupených dat a přístup u kolekcí v podprocesech mimo uživatelské rozhraní.Improved performance when displaying large sets of grouped data, and by accessing collections on non-UI threads.

 • Datová vazba na statické vlastnosti, ICustomTypeProvider datová vazba na vlastní typy, které implementují rozhraní, a načítání informací o datové vazbě z výrazu vazby.Data binding to static properties, data binding to custom types that implement the ICustomTypeProvider interface, and retrieval of data binding information from a binding expression.

 • Změna umístění dat při změně hodnot (živé tvarování).Repositioning of data as the values change (live shaping).

 • Možnost zkontrolovat, zda je odpojen kontext dat pro kontejner položek.Ability to check whether the data context for an item container is disconnected.

 • Možnost nastavit dobu, která by měla uplynout mezi změnami vlastností a aktualizacemi zdroje dat.Ability to set the amount of time that should elapse between property changes and data source updates.

 • Vylepšená podpora pro implementaci vzorů slabých událostí.Improved support for implementing weak event patterns. Události mohou nyní přijímat rozšíření značek.Also, events can now accept markup extensions.

Windows Communication Foundation (WCF)Windows Communication Foundation (WCF)

V rozhraní .NET Framework 4.5 byly přidány následující funkce, které usnadňují psaní a údržbu aplikací WCF (Windows Communication Foundation):In the .NET Framework 4.5, the following features have been added to make it simpler to write and maintain Windows Communication Foundation (WCF) applications:

 • Zjednodušení generovaných konfiguračních souborů.Simplification of generated configuration files.

 • Podpora pro vývoj na prvním místě smlouvy.Support for contract-first development.

 • Možnost snadněji konfigurovat režim kompatibility ASP.NET.Ability to configure ASP.NET compatibility mode more easily.

 • Změny výchozíhodnoty vlastnosti přenosu snížit pravděpodobnost, že budete muset nastavit.Changes in default transport property values to reduce the likelihood that you will have to set them.

 • Aktualizace XmlDictionaryReaderQuotas třídy snížit pravděpodobnost, že budete muset ručně nakonfigurovat kvóty pro čtečky slovníku XML.Updates to the XmlDictionaryReaderQuotas class to reduce the likelihood that you will have to manually configure quotas for XML dictionary readers.

 • Ověření konfiguračních souborů WCF pomocí sady Visual Studio jako součást procesu sestavení, takže můžete zjistit chyby konfigurace před spuštěním aplikace.Validation of WCF configuration files by Visual Studio as part of the build process, so you can detect configuration errors before you run your application.

 • Nová podpora asynchronního streamování.New asynchronous streaming support.

 • Nové mapování protokolu HTTPS, které usnadňuje vystavení koncového bodu prostřednictvím protokolu HTTPS pomocí Internetové informační služby (IIS).New HTTPS protocol mapping to make it easier to expose an endpoint over HTTPS with Internet Information Services (IIS).

 • Možnost generovat metadata v jednom dokumentu WSDL připojením ?singleWSDL k adrese URL služby.Ability to generate metadata in a single WSDL document by appending ?singleWSDL to the service URL.

 • Websockets podpora povolit skutečnou obousměrnou komunikaci přes porty 80 a 443 s charakteristikami výkonu podobné přenosu TCP.Websockets support to enable true bidirectional communication over ports 80 and 443 with performance characteristics similar to the TCP transport.

 • Podpora konfigurace služeb v kódu.Support for configuring services in code.

 • Popisky editoru XML.XML Editor tooltips.

 • ChannelFactorypodpora ukládání do mezipaměti.ChannelFactory caching support.

 • Podpora komprese binárního kodéru.Binary encoder compression support.

 • Podpora přenosu UDP, který umožňuje vývojářům psát služby, které používají zprávy "fire and forget".Support for a UDP transport that enables developers to write services that use "fire and forget" messaging. Klient odešle zprávu službě a očekává žádnou odpověď ze služby.A client sends a message to a service and expects no response from the service.

 • Možnost podporovat více režimů ověřování na jednom koncovém bodu WCF při použití zabezpečení přenosu http a přenosu.Ability to support multiple authentication modes on a single WCF endpoint when using the HTTP transport and transport security.

 • Podpora služeb WCF, které používají mezinárodní názvy domén (IDNs).Support for WCF services that use internationalized domain names (IDNs).

Další informace naleznete v tématu What's New in Windows Communication Foundation.For more information, see What's New in Windows Communication Foundation.

Windows Workflow Foundation (WF)Windows Workflow Foundation (WF)

V rozhraní .NET Framework 4.5 bylo do nadace Windows Workflow Foundation (WF) přidáno několik nových funkcí, včetně:In the .NET Framework 4.5, several new features were added to Windows Workflow Foundation (WF), including:

 • Pracovní postupy stavového počítače, které byly poprvé zavedeny jako součást rozhraní .NET Framework 4.0.1 (.NET Framework 4 Platform Update 1).State machine workflows, which were first introduced as part of .NET Framework 4.0.1 (.NET Framework 4 Platform Update 1). Tato aktualizace zahrnovala několik nových tříd a aktivit, které vývojářům umožnily vytvářet pracovní postupy stavového počítače.This update included several new classes and activities that enabled developers to create state machine workflows. Tyto třídy a aktivity byly aktualizovány pro rozhraní .NET Framework 4.5 tak, aby zahrnovaly:These classes and activities were updated for the .NET Framework 4.5 to include:

  • Schopnost nastavit zarážky na stavy.The ability to set breakpoints on states.

  • Možnost kopírovat a vkládat přechody v návrháři pracovního postupu.The ability to copy and paste transitions in the workflow designer.

  • Podpora návrháře pro vytvoření přechodu sdílené aktivační události.Designer support for shared trigger transition creation.

  • Aktivity pro vytváření pracovních StateMachinepostupů Statestavového počítače, včetně: , a Transition.Activities for creating state machine workflows, including: StateMachine, State, and Transition.

 • Vylepšené funkce návrháře pracovních postupů, jako jsou následující:Enhanced Workflow Designer features such as the following:

  • Vylepšené možnosti hledání pracovních postupů v sadě Visual Studio, včetně rychlého hledání a hledání v souborech.Enhanced workflow search capabilities in Visual Studio, including Quick Find and Find in Files.

  • Možnost automaticky vytvořit sequence aktivitu při přidání druhé podřízené aktivity do aktivity kontejneru a zahrnout obě aktivity do aktivity Sekvence.Ability to automatically create a Sequence activity when a second child activity is added to a container activity, and to include both activities in the Sequence activity.

  • Podpora posouvání, která umožňuje změnu viditelné části pracovního postupu bez použití posuvníků.Panning support, which enables the visible portion of a workflow to be changed without using the scroll bars.

  • Nové zobrazení osnovy dokumentu, které zobrazuje součásti pracovního postupu v zobrazení osnovy ve stromovém stylu a umožňuje vybrat komponentu v zobrazení Osnova dokumentu.A new Document Outline view that shows the components of a workflow in a tree-style outline view and lets you select a component in the Document Outline view.

  • Možnost přidávat poznámky k aktivitám.Ability to add annotations to activities.

  • Možnost definovat a využívat delegáty aktivit pomocí návrháře pracovního postupu.Ability to define and consume activity delegates by using the workflow designer.

  • Automatické připojení a automatické vkládání pro aktivity a přechody v pracovních postupech stavového počítače a vývojového diagramu.Auto-connect and auto-insert for activities and transitions in state machine and flowchart workflows.

 • Uložení informací o stavu zobrazení pracovního postupu v jediném prvku v souboru XAML, takže můžete snadno vyhledat a upravit informace o stavu zobrazení.Storage of the view state information for a workflow in a single element in the XAML file, so you can easily locate and edit the view state information.

 • A NoPersistScope kontejneru aktivity zabránit podřízené aktivity z trvalé.A NoPersistScope container activity to prevent child activities from persisting.

 • Podpora výrazů jazyka C#:Support for C# expressions:

  • Projekty pracovního postupu, které používají visual basic, budou používat výrazy jazyka Visual Basic a projekty pracovního postupu jazyka C# budou používat výrazy jazyka C#.Workflow projects that use Visual Basic will use Visual Basic expressions, and C# workflow projects will use C# expressions.

  • C# projekty pracovního postupu, které byly vytvořeny v sadě Visual Studio 2010 a které mají výrazy jazyka Visual Basic jsou kompatibilní s c# workflow projekty, které používají výrazy Jazyka C#.C# workflow projects that were created in Visual Studio 2010 and that have Visual Basic expressions are compatible with C# workflow projects that use C# expressions.

 • Vylepšení správy verzí:Versioning enhancements:

  • Nová WorkflowIdentity třída, která poskytuje mapování mezi trvalou instanci pracovního postupu a její definicí pracovního postupu.The new WorkflowIdentity class, which provides a mapping between a persisted workflow instance and its workflow definition.

  • Souběžné provádění více verzí pracovního postupu ve stejném WorkflowServiceHosthostiteli, včetně .Side-by-side execution of multiple workflow versions in the same host, including WorkflowServiceHost.

  • V dynamické aktualizaci možnost upravit definici instance trvalého pracovního postupu.In Dynamic Update, the ability to modify the definition of a persisted workflow instance.

 • Vývoj služby pracovního postupu na prvním místě smlouvy, který poskytuje podporu pro automatické generování aktivit tak, aby odpovídaly existující servisní smlouvě.Contract-first workflow service development, which provides support for automatically generating activities to match an existing service contract.

Další informace naleznete v tématu What's New in Windows Workflow Foundation.For more information, see What's New in Windows Workflow Foundation.

Aplikace .NET pro Windows 8.x Store.NET for Windows 8.x Store apps

Aplikace pro Windows 8.x Store jsou navržené pro konkrétní tvarové faktory a využívají výkon operačního systému Windows.Windows 8.x Store apps are designed for specific form factors and leverage the power of the Windows operating system. Podmnožina rozhraní .NET Framework 4.5 nebo 4.5.1 je k dispozici pro vytváření aplikací pro Windows 8.x Store pro Windows pomocí C# nebo Visual Basic.A subset of the .NET Framework 4.5 or 4.5.1 is available for building Windows 8.x Store apps for Windows by using C# or Visual Basic. Tato podmnožina se nazývá .NET pro aplikace pro Windows 8.x Store a je popsána v přehledu.This subset is called .NET for Windows 8.x Store apps and is discussed in an overview.

Knihovny přenosných třídPortable Class Libraries

Projekt knihovny přenosných tříd v sadě Visual Studio 2012 (a novějších verzích) umožňuje psát a vytvářet spravovaná sestavení, která fungují na více platformách rozhraní .NET Framework.The Portable Class Library project in Visual Studio 2012 (and later versions) enables you to write and build managed assemblies that work on multiple .NET Framework platforms. Pomocí projektu knihovny přenosných tříd zvolíte platformy (například Windows Phone a .NET pro aplikace pro Windows 8.x Store), na které chcete cílit.Using a Portable Class Library project, you choose the platforms (such as Windows Phone and .NET for Windows 8.x Store apps) to target. Dostupné typy a členy v projektu jsou automaticky omezeny na běžné typy a členy napříč těmito platformami.The available types and members in your project are automatically restricted to the common types and members across these platforms. Další informace naleznete v tématu Portable Class Library.For more information, see Portable Class Library.

Viz takéSee also