Postupy: Implementace rozhraní ITypedListHow to: Implement the ITypedList Interface

Implementace ITypedList rozhraní pro povolení zjišťování schématu pro seznam s možností vazby.Implement the ITypedList interface to enable discovery of the schema for a bindable list.

PříkladExample

Následující příklad kódu ukazuje, jak implementovat ITypedList rozhraní.The following code example demonstrates how to implement the ITypedList interface. Obecný typ s názvem SortableBindingList je odvozen od BindingList<T> třídy a implementuje ITypedList rozhraní.A generic type named SortableBindingList derives from the BindingList<T> class and implements the ITypedList interface. Jednoduchá třída s názvem Customer poskytuje data, která je vázána na záhlaví DataGridView ovládacího prvku.A simple class named Customer provides data, which is bound to the header of a DataGridView control.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
using System.Reflection;

namespace ITypedListCS
{
  [Serializable()]
  public class SortableBindingList<T> : BindingList<T>, ITypedList
  {
    [NonSerialized()]
    private PropertyDescriptorCollection properties;

    public SortableBindingList() : base()
    {
      // Get the 'shape' of the list.
      // Only get the public properties marked with Browsable = true.
      PropertyDescriptorCollection pdc = TypeDescriptor.GetProperties(
        typeof(T),
        new Attribute[] { new BrowsableAttribute(true) });

      // Sort the properties.
      properties = pdc.Sort();
    }

    #region ITypedList Implementation

    public PropertyDescriptorCollection GetItemProperties(PropertyDescriptor[] listAccessors)
    {
      PropertyDescriptorCollection pdc;

      if (listAccessors!=null && listAccessors.Length>0)
      {
        // Return child list shape.
        pdc = ListBindingHelper.GetListItemProperties(listAccessors[0].PropertyType);
      }
      else
      {
        // Return properties in sort order.
        pdc = properties;
      }

      return pdc;
    }

    // This method is only used in the design-time framework
    // and by the obsolete DataGrid control.
    public string GetListName(PropertyDescriptor[] listAccessors)
    {
      return typeof(T).Name;
    }

    #endregion
  }
}
Imports System.ComponentModel
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Windows.Forms

<Serializable()> _
Public Class SortableBindingList(Of Tkey)
  Inherits BindingList(Of Tkey)
  Implements ITypedList

  <NonSerialized()> _
  Private properties As PropertyDescriptorCollection

  Public Sub New()
    MyBase.New()

    ' Get the 'shape' of the list. 
    ' Only get the public properties marked with Browsable = true.
    Dim pdc As PropertyDescriptorCollection = TypeDescriptor.GetProperties(GetType(Tkey), New Attribute() {New BrowsableAttribute(True)})

    ' Sort the properties.
    properties = pdc.Sort()

  End Sub

#Region "ITypedList Implementation"

  Public Function GetItemProperties(ByVal listAccessors() As System.ComponentModel.PropertyDescriptor) As System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection Implements System.ComponentModel.ITypedList.GetItemProperties

    Dim pdc As PropertyDescriptorCollection

    If (Not (listAccessors Is Nothing)) And (listAccessors.Length > 0) Then
      ' Return child list shape
      pdc = ListBindingHelper.GetListItemProperties(listAccessors(0).PropertyType)
    Else
      ' Return properties in sort order
      pdc = properties
    End If

    Return pdc

  End Function

  ' This method is only used in the design-time framework 
  ' and by the obsolete DataGrid control.
  Public Function GetListName( _
  ByVal listAccessors() As PropertyDescriptor) As String _
  Implements System.ComponentModel.ITypedList.GetListName

    Return GetType(Tkey).Name

  End Function

#End Region

End Class
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.ComponentModel;

namespace ITypedListCS
{
  class Customer : INotifyPropertyChanged
  {
    public Customer() {}

    public Customer(int id, string name, string company, string address, string city, string state, string zip)
    {
      this._id = id;
      this._name = name;
      this._company = company;
      this._address = address;
      this._city = city;
      this._state = state;
      this._zip = zip;
    }

    #region Public Properties

    private int _id;

    public int ID
    {
      get { return _id; }
      set
      {
        if (_id != value)
        {
          _id = value;
          OnPropertyChanged(new PropertyChangedEventArgs("ID"));
        }
      }
    }

    private string _name;

    public string Name
    {
      get { return _name; }
      set
      {
        if (_name != value)
        {
          _name = value;
          OnPropertyChanged(new PropertyChangedEventArgs("Name"));
        }
      }
    }

    private string _company;

    public string Company
    {
      get { return _company; }
      set
      {
        if (_company != value)
        {
          _company = value;
          OnPropertyChanged(new PropertyChangedEventArgs("Company"));
        }
      }
    }

    private string _address;

    public string Address
    {
      get { return _address; }
      set
      {
        if (_address != value)
        {
          _address = value;
          OnPropertyChanged(new PropertyChangedEventArgs("Address"));
        }
      }
    }

    private string _city;

    public string City
    {
      get { return _city; }
      set
      {
        if (_city != value)
        {
          _city = value;
          OnPropertyChanged(new PropertyChangedEventArgs("City"));
        }
      }
    }

    private string _state;

    public string State
    {
      get { return _state; }
      set
      {
        if (_state != value)
        {
          _state = value;
          OnPropertyChanged(new PropertyChangedEventArgs("State"));
        }
      }
    }

    private string _zip;

    public string ZipCode
    {
      get { return _zip; }
      set
      {
        if (_zip != value)
        {
          _zip = value;
          OnPropertyChanged(new PropertyChangedEventArgs("ZipCode"));
        }
      }
    }

    #endregion

    #region INotifyPropertyChanged Members

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

    protected virtual void OnPropertyChanged(PropertyChangedEventArgs e)
    {
      if (null != PropertyChanged)
      {
        PropertyChanged(this, e);
      }
    }

    #endregion
  }
}
Imports System.ComponentModel

Public Class Customer
  Implements INotifyPropertyChanged

  Public Sub New()

  End Sub

  Public Sub New(ByVal id As Integer, ByVal name As String, ByVal company As String, ByVal address As String, ByVal city As String, ByVal state As String, ByVal zip As String)
    Me._id = id
    Me._name = name
    Me._company = company
    Me._address = address
    Me._city = city
    Me._state = state
    Me._zip = zip

  End Sub

#Region "Public Properties"

  Private _id As Integer
  Public Property ID() As Integer
    Get
      Return _id
    End Get
    Set(ByVal value As Integer)
      If _id <> value Then
        _id = value
        OnPropertyChanged(New PropertyChangedEventArgs("ID"))
      End If
    End Set
  End Property

  Private _name As String

  Public Property Name() As String
    Get
      Return _name
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      If _name <> value Then
        _name = value
        OnPropertyChanged(New PropertyChangedEventArgs("Name"))
      End If
    End Set
  End Property

  Private _company As String

  Public Property Company() As String
    Get
      Return _company
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      If _company <> value Then
        _company = value
        OnPropertyChanged(New PropertyChangedEventArgs("Company"))
      End If
    End Set
  End Property


  Private _address As String

  Public Property Address() As String
    Get
      Return _address
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      If _address <> value Then
        _address = value
        OnPropertyChanged(New PropertyChangedEventArgs("Address"))
      End If
    End Set
  End Property


  Private _city As String

  Public Property City() As String
    Get
      Return _city
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      If _city <> value Then
        _city = value
        OnPropertyChanged(New PropertyChangedEventArgs("City"))
      End If
    End Set
  End Property


  Private _state As String

  Public Property State() As String
    Get
      Return _state
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      If _state <> value Then
        _state = value
        OnPropertyChanged(New PropertyChangedEventArgs("State"))
      End If
    End Set
  End Property

  Private _zip As String

  Public Property ZipCode() As String
    Get
      Return _zip
    End Get
    Set(ByVal value As String)
      If _zip <> value Then
        _zip = value
        OnPropertyChanged(New PropertyChangedEventArgs("ZipCode"))
      End If
    End Set
  End Property

#End Region


#Region "INotifyPropertyChanged Members"

  Public Event PropertyChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs) Implements System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged.PropertyChanged

  Protected Overridable Sub OnPropertyChanged(ByVal e As PropertyChangedEventArgs)
    RaiseEvent PropertyChanged(Me, e)
  End Sub

#End Region

End Class
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ITypedListCS
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private SortableBindingList<Customer> sortableBindingListOfCustomers;
    private BindingList<Customer> bindingListOfCustomers;

    private System.ComponentModel.IContainer components = null;
    private System.Windows.Forms.FlowLayoutPanel flowLayoutPanel1;
    private System.Windows.Forms.Label label2;
    private DataGridView dataGridView1;
    private Button button1;
    private Button button2;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      this.sortableBindingListOfCustomers = new SortableBindingList<Customer>();
      this.bindingListOfCustomers = new BindingList<Customer>();

      this.dataGridView1.DataSource = this.bindingListOfCustomers;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.dataGridView1.DataSource = null;
      this.dataGridView1.DataSource = this.sortableBindingListOfCustomers;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.dataGridView1.DataSource = null;
      this.dataGridView1.DataSource = this.bindingListOfCustomers;
    }

    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      if (disposing && (components != null))
      {
        components.Dispose();
      }
      base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.flowLayoutPanel1 = new System.Windows.Forms.FlowLayoutPanel();
      this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
      this.dataGridView1 = new System.Windows.Forms.DataGridView();
      this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
      this.flowLayoutPanel1.SuspendLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGridView1)).BeginInit();
      this.SuspendLayout();
      //
      // flowLayoutPanel1
      //
      this.flowLayoutPanel1.AutoSize = true;
      this.flowLayoutPanel1.Controls.Add(this.label2);
      this.flowLayoutPanel1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Top;
      this.flowLayoutPanel1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
      this.flowLayoutPanel1.Name = "flowLayoutPanel1";
      this.flowLayoutPanel1.Size = new System.Drawing.Size(566, 51);
      this.flowLayoutPanel1.TabIndex = 13;
      //
      // label2
      //
      this.label2.AutoSize = true;
      this.label2.Location = new System.Drawing.Point(3, 6);
      this.label2.Margin = new System.Windows.Forms.Padding(3, 6, 3, 6);
      this.label2.Name = "label2";
      this.label2.Size = new System.Drawing.Size(558, 39);
      this.label2.TabIndex = 0;
      this.label2.Text = "This sample demonstrates how to implement the ITypedList interface. Clicking on the 'Sort Columns' button will bind the DataGridView to a sub-classed BindingList<T> that implements ITypedList to provide a sorted list of columns. Clicking on the 'Reset' button will bind the DataGridView to a normal BindingList<T>.";
      //
      // dataGridView1
      //
      this.dataGridView1.AllowUserToAddRows = false;
      this.dataGridView1.AllowUserToDeleteRows = false;
      this.dataGridView1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom)
            | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
            | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
      this.dataGridView1.AutoSizeColumnsMode = System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
      this.dataGridView1.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
      this.dataGridView1.Location = new System.Drawing.Point(6, 57);
      this.dataGridView1.Name = "dataGridView1";
      this.dataGridView1.ReadOnly = true;
      this.dataGridView1.RowHeadersVisible = false;
      this.dataGridView1.Size = new System.Drawing.Size(465, 51);
      this.dataGridView1.TabIndex = 14;
      //
      // button1
      //
      this.button1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
      this.button1.Location = new System.Drawing.Point(477, 57);
      this.button1.Name = "button1";
      this.button1.Size = new System.Drawing.Size(82, 23);
      this.button1.TabIndex = 15;
      this.button1.Text = "Sort Columns";
      this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
      //
      // button2
      //
      this.button2.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
      this.button2.Location = new System.Drawing.Point(477, 86);
      this.button2.Name = "button2";
      this.button2.Size = new System.Drawing.Size(82, 23);
      this.button2.TabIndex = 16;
      this.button2.Text = "Reset";
      this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
      //
      // Form1
      //
      this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(566, 120);
      this.Controls.Add(this.button2);
      this.Controls.Add(this.button1);
      this.Controls.Add(this.dataGridView1);
      this.Controls.Add(this.flowLayoutPanel1);
      this.Name = "Form1";
      this.Text = "ITypedList Sample";
      this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
      this.flowLayoutPanel1.ResumeLayout(false);
      this.flowLayoutPanel1.PerformLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGridView1)).EndInit();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();
    }

    #endregion
  }

  static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      Application.Run(new Form1());
    }
  }
}
Imports System.ComponentModel
Imports System.Windows.Forms

Public Class Form1
  Inherits System.Windows.Forms.Form

  Friend WithEvents flowLayoutPanel1 As FlowLayoutPanel
  Friend WithEvents label2 As System.Windows.Forms.Label
  Friend WithEvents dataGridView1 As DataGridView
  Friend WithEvents button1 As Button
  Friend WithEvents button2 As Button

  Dim sortableBindingListOfCustomers As SortableBindingList(Of Customer)
  Dim bindingListOfCustomers As BindingList(Of Customer)

  Public Sub New()
    MyBase.New()

    Me.InitializeComponent()
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    sortableBindingListOfCustomers = New SortableBindingList(Of Customer)()
    bindingListOfCustomers = New BindingList(Of Customer)()

    Me.dataGridView1.DataSource = bindingListOfCustomers
  End Sub


  Private Sub button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button1.Click
    Me.dataGridView1.DataSource = Nothing
    Me.dataGridView1.DataSource = sortableBindingListOfCustomers
  End Sub


  Private Sub button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles button2.Click
    Me.dataGridView1.DataSource = Nothing
    Me.dataGridView1.DataSource = bindingListOfCustomers
  End Sub

  'Form overrides dispose to clean up the component list.
  <System.Diagnostics.DebuggerNonUserCode()> _
  Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
    If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
      components.Dispose()
    End If
    MyBase.Dispose(disposing)
  End Sub

  'Required by the Windows Form Designer
  Private components As System.ComponentModel.IContainer

  'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
  'It can be modified using the Windows Form Designer. 
  'Do not modify it using the code editor.
  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> _
  Private Sub InitializeComponent()
    Dim resources As System.ComponentModel.ComponentResourceManager = New System.ComponentModel.ComponentResourceManager(GetType(Form1))
    Me.flowLayoutPanel1 = New System.Windows.Forms.FlowLayoutPanel
    Me.label2 = New System.Windows.Forms.Label
    Me.dataGridView1 = New System.Windows.Forms.DataGridView
    Me.button1 = New System.Windows.Forms.Button
    Me.button2 = New System.Windows.Forms.Button
    Me.flowLayoutPanel1.SuspendLayout()
    CType(Me.dataGridView1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()
    Me.SuspendLayout()
    '
    'flowLayoutPanel1
    '
    Me.flowLayoutPanel1.AutoSize = True
    Me.flowLayoutPanel1.Controls.Add(Me.label2)
    Me.flowLayoutPanel1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Top
    Me.flowLayoutPanel1.Location = New System.Drawing.Point(0, 0)
    Me.flowLayoutPanel1.Name = "flowLayoutPanel1"
    Me.flowLayoutPanel1.Size = New System.Drawing.Size(566, 51)
    Me.flowLayoutPanel1.TabIndex = 13
    '
    'label2
    '
    Me.label2.AutoSize = True
    Me.label2.Location = New System.Drawing.Point(3, 6)
    Me.label2.Margin = New System.Windows.Forms.Padding(3, 6, 3, 6)
    Me.label2.Name = "label2"
    Me.label2.Size = New System.Drawing.Size(558, 39)
    Me.label2.TabIndex = 0
    Me.label2.Text = "This sample demonstrates how to implement the ITypedList interface. Clicking on the 'Sort Columns' button will bind the DataGridView to a sub-classed BindingList<T> that implements ITypedList to provide a sorted list of columns. Clicking on the 'Reset' button will bind the DataGridView to a normal BindingList<T>."
    '
    'dataGridView1
    '
    Me.dataGridView1.AllowUserToAddRows = False
    Me.dataGridView1.AllowUserToDeleteRows = False
    Me.dataGridView1.Anchor = CType((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) _
          Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _
          Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles)
    Me.dataGridView1.AutoSizeColumnsMode = System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
    Me.dataGridView1.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize
    Me.dataGridView1.Location = New System.Drawing.Point(6, 57)
    Me.dataGridView1.Name = "dataGridView1"
    Me.dataGridView1.ReadOnly = True
    Me.dataGridView1.RowHeadersVisible = False
    Me.dataGridView1.Size = New System.Drawing.Size(465, 51)
    Me.dataGridView1.TabIndex = 14
    '
    'button1
    '
    Me.button1.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles)
    Me.button1.Location = New System.Drawing.Point(477, 57)
    Me.button1.Name = "button1"
    Me.button1.Size = New System.Drawing.Size(82, 23)
    Me.button1.TabIndex = 15
    Me.button1.Text = "Sort Columns"
    Me.button1.UseVisualStyleBackColor = True
    '
    'button2
    '
    Me.button2.Location = New System.Drawing.Point(477, 86)
    Me.button2.Name = "button2"
    Me.button2.Size = New System.Drawing.Size(82, 23)
    Me.button2.TabIndex = 16
    Me.button2.Text = "Reset"
    Me.button2.UseVisualStyleBackColor = True
    '
    'Form1
    '
    Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
    Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(566, 120)
    Me.Controls.Add(Me.button2)
    Me.Controls.Add(Me.button1)
    Me.Controls.Add(Me.dataGridView1)
    Me.Controls.Add(Me.flowLayoutPanel1)
    Me.Name = "Form1"
    Me.Text = "ITypedList Sample"
    Me.flowLayoutPanel1.ResumeLayout(False)
    Me.flowLayoutPanel1.PerformLayout()
    CType(Me.dataGridView1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()
    Me.ResumeLayout(False)
    Me.PerformLayout()
  End Sub

  Shared Sub Main()
    Application.Run(New Form1())
  End Sub

End Class


Probíhá kompilace kóduCompiling the Code

Tento příklad vyžaduje:This example requires:

 • Odkazy na sestavení System.Drawing a System.Windows.Forms.References to the System.Drawing and System.Windows.Forms assemblies.

Viz také:See also