Podpora pro aplikace pro web Windows Store a prostředí Windows Runtime v rozhraní .NET Framework.NET Framework Support for Windows Store Apps and Windows Runtime

Rozhraní .NET Framework 4.5 podporuje různé scénáře vývoje softwaru pomocí prostředí Windows Runtime.The .NET Framework 4.5 supports a number of software development scenarios with the Windows Runtime. Tyto scénáře spadají do tří kategorií:These scenarios fall into three categories:

Toto téma popisuje podporu, že rozhraní .NET Framework poskytuje pro všechny tři kategorie a popisuje scénáře pro komponenty Windows Runtime.This topic outlines the support that the .NET Framework provides for all three categories, and describes the scenarios for Windows Runtime Components. První část obsahuje základní informace o vztahu mezi rozhraní .NET Framework a prostředí Windows Runtime a vysvětluje některé oddities, které můžete narazit v systému nápovědy a integrovaného vývojového prostředí.The first section includes basic information about the relationship between the .NET Framework and the Windows Runtime, and explains some oddities you might encounter in the Help system and the IDE. Druhé části popisuje scénáře pro vývoj součástí prostředí Windows Runtime.The second section discusses scenarios for developing Windows Runtime Components.

Základní informaceThe Basics

Rozhraní .NET Framework podporuje tři vývojové scénáře tím, že poskytuje výše uvedených Aplikace .NET pro Windows 8.x Store.NET for Windows 8.x Store appsa díky podpoře samotný modul Runtime Windows.The .NET Framework supports the three development scenarios listed earlier by providing Aplikace .NET pro Windows 8.x Store.NET for Windows 8.x Store apps, and by supporting the Windows Runtime itself.

 • Obory názvů rozhraní .NET framework a prostředí Windows Runtime poskytuje zjednodušený pohled na knihovny tříd rozhraní .NET Framework a obsahovat pouze typy a členy, které můžete použít k vytvoření Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikací a součástí prostředí Windows Runtime..NET Framework and Windows Runtime namespaces provides a streamlined view of the .NET Framework class libraries and include only the types and members you can use to create Windows 8.x StoreWindows 8.x Store apps and Windows Runtime Components.

  • Při použití sady Visual Studio (Visual Studio 2012 nebo novější) pro vývoj Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikace nebo součásti prostředí Windows Runtime, sadu referenčních sestavení zajistí, že se zobrazí jenom odpovídající typy a členy.When you use Visual Studio (Visual Studio 2012 or later) to develop a Windows 8.x StoreWindows 8.x Store app or a Windows Runtime component, a set of reference assemblies ensures that you see only the relevant types and members.

  • Tato efektivní sada rozhraní API je zjednodušen odebráním funkcí, které jsou duplikovány v rámci rozhraní .NET Framework nebo který duplicitní modulu Windows Runtime funkce.This streamlined API set is simplified further by the removal of features that are duplicated within the .NET Framework or that duplicate Windows Runtime features. Například obsahuje pouze verze obecné typy kolekcí a modelu objektu dokumentu XML se odstraní a místo toho použití rozhraní API architektury Windows Runtime XML nastaven.For example, it contains only the generic versions of collection types, and the XML document object model is eliminated in favor of the Windows Runtime XML API set.

  • Funkce, které jednoduše zabalit operačního systému rozhraní API jsou také odebrat, protože modul Windows Runtime je snadné je zavolat ze spravovaného kódu.Features that simply wrap the operating system API are also removed, because the Windows Runtime is easy to call from managed code.

  Další informace o tom Aplikace .NET pro Windows 8.x Store.NET for Windows 8.x Store apps, najdete v článku .NET pro Windows Store apps – přehled.To read more about the Aplikace .NET pro Windows 8.x Store.NET for Windows 8.x Store apps, see the .NET for Windows Store apps overview. Přečtěte si informace o procesu výběru rozhraní API, najdete v článku Metro style aplikace .NET pro záznam v blogu .NET.To read about the API selection process, see the .NET for Metro style apps entry in the .NET blog.

 • Modulu Windows Runtime uživateli poskytuje prvky rozhraní pro vytváření Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikace a poskytuje přístup k funkcím operačního systému.The Windows Runtime provides the user interface elements for building Windows 8.x StoreWindows 8.x Store apps, and provides access to operating system features. Například rozhraní .NET Framework má modul Windows Runtime metadata, která umožňuje C# a knihovny tříd kompilátory jazyka Visual Basic na využití modulu Windows Runtime způsob použití rozhraní .NET Framework.Like the .NET Framework, the Windows Runtime has metadata that enables the C# and Visual Basic compilers to use the Windows Runtime the way they use the .NET Framework class libraries. Rozhraní .NET Framework usnadňuje použití prostředí Windows Runtime tím, že skryjete některé rozdíly:The .NET Framework makes it easier to use the Windows Runtime by hiding some differences:

  • Určité rozdíly v programování vzory mezi rozhraní .NET Framework a modulu Windows Runtime, jako je například vzor pro přidávání a odebírání obslužných rutin událostí, jsou skryté.Some differences in programming patterns between the .NET Framework and the Windows Runtime, such as the pattern for adding and removing event handlers, are hidden. Stačí použít model rozhraní .NET Framework.You simply use the .NET Framework pattern.

  • Určité rozdíly v běžně používané typy (například primitivní typy a kolekce) jsou skryté.Some differences in commonly used types (for example, primitive types and collections) are hidden. Jednoduše použijte typ rozhraní .NET Framework, jak je popsáno v rozdíly, že jsou viditelné v integrovaném vývojovém prostředídále v tomto článku.You simply use the .NET Framework type, as discussed in Differences That Are Visible in the IDE, later in this article.

Ve většině případů, podporu rozhraní .NET Framework pro prostředí Windows Runtime je transparentní.Most of the time, .NET Framework support for the Windows Runtime is transparent. Další část popisuje některé zřejmé rozdíly mezi spravovaným kódem a prostředí Windows Runtime.The next section discusses some of the apparent differences between managed code and the Windows Runtime.

Rozhraní .NET Framework a Windows Runtime referenční dokumentaciThe .NET Framework and the Windows Runtime Reference Documentation

Modul Windows Runtime a sady dokumentace rozhraní .NET Framework jsou oddělené.The Windows Runtime and the .NET Framework documentation sets are separate. Pokud stisknete klávesu F1 pro zobrazení nápovědy na typ nebo člen, referenční dokumentaci k příslušné sady se zobrazí.If you press F1 to display Help on a type or member, reference documentation from the appropriate set is displayed. Nicméně pokud při procházení referenční příručka prostředí Windows Runtime můžete narazit na příklady, které jsou zdánlivě nejasné:However, if you browse through the Windows Runtime reference you might encounter examples that seem puzzling:

 • Témata, jako IIterable<T> rozhraní nemají syntaxi deklarace pro Visual Basic nebo C#.Topics such as the IIterable<T> interface don't have declaration syntax for Visual Basic or C#. Místo toho se nad oddílem syntaxe zobrazí poznámka (v tomto případě ".NET: Toto rozhraní se zobrazí jako System.Collections.Generic.IEnumerable<T > ").Instead, a note appears above the syntax section (in this case, ".NET: This interface appears as System.Collections.Generic.IEnumerable<T>"). Je to proto, že rozhraní .NET Framework a prostředí Windows Runtime poskytuje podobné funkce s různými rozhraními.This is because the .NET Framework and the Windows Runtime provide similar functionality with different interfaces. Kromě toho existují rozdíly v chování: IIterableFirst metoda místo GetEnumerator metoda vrátí enumerátor.In addition, there are behavioral differences: IIterable has a First method instead of a GetEnumerator method to return the enumerator. Místo vynucení a seznamte se jiný způsob provádění běžných úkolů, rozhraní .NET Framework podporuje modul Runtime Windows tak, že váš spravovaný kód zdá se, použijte typ, který už znáte.Instead of forcing you to learn a different way of performing a common task, the .NET Framework supports the Windows Runtime by making your managed code appear to use the type you're familiar with. Neuvidíte IIterable rozhraní v rozhraní IDE, a proto je jediný způsob, jak se můžete setkat v referenční dokumentaci modulu Windows Runtime tak, že přejdete přímo do této dokumentace.You won't see the IIterable interface in the IDE, and therefore the only way you'll encounter it in the Windows Runtime reference documentation is by browsing through that documentation directly.

 • SyndicationFeed(String, String, Uri) Dokumentaci ukazuje úzce související problém: Typy parametrů se zdají být pro různé jazyky.The SyndicationFeed(String, String, Uri) documentation illustrates a closely related issue: Its parameter types appear to be different for different languages. Pro C# a Visual Basic, jsou typy parametrů System.String a System.Uri.For C# and Visual Basic, the parameter types are System.String and System.Uri. Znovu, důvodem je, že rozhraní .NET Framework má svůj vlastní String a Uri typů a pro takové běžně používané typy ho nemá smysl přinutit uživatele rozhraní .NET Framework se dozvíte jiný způsob plnění úkolů.Again, this is because the .NET Framework has its own String and Uri types, and for such commonly used types it doesn't make sense to force .NET Framework users to learn a different way of doing things. V integrovaném vývojovém prostředí zobrazovat rozhraní .NET Framework odpovídající typy Windows Runtime.In the IDE, the .NET Framework hides the corresponding Windows Runtime types.

 • V několika případech, jako GridLength strukturu, rozhraní .NET Framework poskytuje typ se stejným názvem, ale rozšířenou funkčností.In a few cases, such as the GridLength structure, the .NET Framework provides a type with the same name but more functionality. Například sadu konstruktor a vlastnost témata jsou přidružené k GridLength, ale vzhledem k tomu, že členové jsou k dispozici jenom ve spravovaném kódu mají syntaxi bloky pouze pro Visual Basic a C#.For example, a set of constructor and property topics are associated with GridLength, but they have syntax blocks only for Visual Basic and C# because the members are available only in managed code. V modulu Windows Runtime struktury mají pouze pole.In the Windows Runtime, structures have only fields. Vyžaduje pomocná třída, struktura prostředí Windows Runtime GridLengthHelper, odpovídá funkci zajistí.The Windows Runtime structure requires a helper class, GridLengthHelper, to provide equivalent functionality. Neuvidíte, že pomocná třída v integrovaném vývojovém prostředí při psaní spravovaného kódu.You won't see that helper class in the IDE when you're writing managed code.

 • V integrovaném vývojovém prostředí, se zobrazí typy Windows Runtime k odvození z System.Object.In the IDE, Windows Runtime types appear to derive from System.Object. Zobrazí mít členy zděděné z Object, jako například Object.ToString.They appear to have members inherited from Object, such as Object.ToString. Tyto členy, fungovat jako typy ve skutečnosti zděděno z Object, a typy Windows Runtime lze převést na Object.These members operate as they would if the types actually inherited from Object, and Windows Runtime types can be cast to Object. Tato funkce je součástí podpoře, kterou rozhraní .NET Framework poskytuje pro prostředí Windows Runtime.This functionality is part of the support that the .NET Framework provides for the Windows Runtime. Pokud však zobrazit typy v prostředí Windows Runtime referenční dokumentaci, bez těchto členů zobrazí.However, if you view the types in the Windows Runtime reference documentation, no such members appear. Poskytuje dokumentaci pro tyto zřejmý zděděných členů System.Object referenční dokumentaci.The documentation for these apparent inherited members is provided by the System.Object reference documentation.

Rozdíly, které jsou viditelné v prostředí IDEDifferences That Are Visible in the IDE

V další pokročilé scénáře programování, například pomocí komponenty Windows Runtime v C# poskytnout aplikační logiku pro Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikace vytvořené pro Windows pomocí jazyka JavaScript, tyto rozdíly jsou zřejmé v také integrovaného vývojového prostředí ve dokumentace ke službě.In more advanced programming scenarios, such as using a Windows Runtime component written in C# to provide the application logic for a Windows 8.x StoreWindows 8.x Store app built for Windows using JavaScript, such differences are apparent in the IDE as well as in the documentation. Pokud vaše komponenta vrátí IDictionary<int, string> až po JavaScript a můžete prohlédnout v ladicím programu JavaScriptu, uvidíte metody IMap<int, string> vzhledem k tomu používá typ prostředí Windows Runtime jazyka JavaScript.When your component returns an IDictionary<int, string> to JavaScript, and you look at it in the JavaScript debugger, you'll see the methods of IMap<int, string> because JavaScript uses the Windows Runtime type. Některé běžně používá kolekce, které typy, které v těchto dvou jazyků vypadat jinak, jsou uvedeny v následující tabulce:Some commonly used collection types that appear differently in the two languages are shown in the following table:

Typ prostředí Windows RuntimeWindows Runtime type Odpovídající typ rozhraní .NET FrameworkCorresponding .NET Framework type
IIterable<T> IEnumerable<T>
IIterator<T> IEnumerator<T>
IVector<T> IList<T>
IVectorView<T> IReadOnlyList<T>
IMap<K, V> IDictionary<TKey, TValue>
IMapView<K, V> IReadOnlyDictionary<TKey, TValue>
IBindableIterable IEnumerable
IBindableVector IList
Windows.UI.Xaml.Data.INotifyPropertyChanged System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged
Windows.UI.Xaml.Data.PropertyChangedEventHandler System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler
Windows.UI.Xaml.Data.PropertyChangedEventArgs System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs

V modulu Windows Runtime IMap<K, V> a IMapView<K, V> provést iteraci pomocí IKeyValuePair.In the Windows Runtime, IMap<K, V> and IMapView<K, V> are iterated using IKeyValuePair. Při jejich předání do spravovaného kódu, zobrazí se jako IDictionary<TKey, TValue> a IReadOnlyDictionary<TKey, TValue>, takže přirozeně použijete System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey, TValue> je výčet.When you pass them to managed code, they appear as IDictionary<TKey, TValue> and IReadOnlyDictionary<TKey, TValue>, so naturally you use System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey, TValue> to enumerate them.

Rozhraní způsob, jak se zobrazí ve spravovaném kódu ovlivňuje způsob, jak typy, které implementují tato rozhraní se zobrazí.The way interfaces appear in managed code affects the way types that implement these interfaces appear. Například PropertySet implementuje třída IMap<K, V>, která se zobrazí ve spravovaném kódu jako IDictionary<TKey, TValue>.For example, the PropertySet class implements IMap<K, V>, which appears in managed code as IDictionary<TKey, TValue>. PropertySet Zobrazí se jako by se implementovat IDictionary<TKey, TValue> místo IMap<K, V>, takže ve spravovaném kódu zřejmě má Add metodu, která se chová jako Add metoda v rozhraní .NET Framework slovníky.PropertySet appears as if it implemented IDictionary<TKey, TValue> instead of IMap<K, V>, so in managed code it appears to have an Add method, which behaves like the Add method on .NET Framework dictionaries. Nezobrazí mít Insert metody.It doesn't appear to have an Insert method.

Další informace o použití rozhraní .NET Framework pro vytváření součástí prostředí Windows Runtime a návod, který ukazuje, jak použít takové komponenty v jazyce JavaScript naleznete v tématu vytváření komponent Windows Runtime v C# a Visual Basic.For more information about using the .NET Framework to create a Windows Runtime component, and a walkthrough that shows how to use such a component with JavaScript, see Creating Windows Runtime Components in C# and Visual Basic.

Primitivní typyPrimitive Types

Povolit přirozené používání prostředí Windows Runtime ve spravovaném kódu, primitivní typy rozhraní .NET Framework se zobrazí místo primitivní typy Windows Runtime ve vašem kódu.To enable the natural use of the Windows Runtime in managed code, .NET Framework primitive types appear instead of Windows Runtime primitive types in your code. V rozhraní .NET Framework, například primitivní typy Int32 struktury mají mnoho užitečným vlastnostem a metodám, například Int32.TryParse metody.In the .NET Framework, primitive types like the Int32 structure have many useful properties and methods, such as the Int32.TryParse method. Pouze pole, mají oproti tomu primitivní typy a struktury v modulu Windows Runtime.By contrast, primitive types and structures in the Windows Runtime have only fields. Při použití primitivy ve spravovaném kódu zdají být typy rozhraní .NET Framework, můžete si vlastnosti a metody typy rozhraní .NET Framework jako obvykle.When you use primitives in managed code, they appear to be .NET Framework types, and you can use the properties and methods of the .NET Framework types as you normally would. Následující seznam obsahuje souhrn:The following list provides a summary:

 • Pro prostředí Windows Runtime primitiv Int32, Int64, Single, Double, Boolean, String (neměnné kolekci znaků Unicode), Enum, UInt32, UInt64, a Guid, použijte typ se stejným názvem v System oboru názvů.For the Windows Runtime primitives Int32, Int64, Single, Double, Boolean, String (an immutable collection of Unicode characters), Enum, UInt32, UInt64, and Guid, use the type of the same name in the System namespace.

 • Pro UInt8, použijte System.Byte.For UInt8, use System.Byte.

 • Pro Char16, použijte System.Char.For Char16, use System.Char.

 • Pro IInspectable rozhraní, použijte System.Object.For the IInspectable interface, use System.Object.

 • Pro HRESULT, použití struktury s jednou System.Int32 člena.For HRESULT, use a structure with one System.Int32 member.

Jak s typy rozhraní, může se zobrazit doklad o tento zápis je v případě rozhraní .NET Framework projektu se pouze komponenty prostředí Windows Runtime, která používá Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikaci sestavenou pomocí jazyka JavaScript.As with interface types, the only time you might see evidence of this representation is when your .NET Framework project is a Windows Runtime component that is used by a Windows 8.x StoreWindows 8.x Store app built using JavaScript.

Jiné typy Windows Runtime základní, běžně používaném, které se zobrazují v spravovaného kódu obsahovat ekvivalenty rozhraní .NET Framework Windows.Foundation.DateTime struktura, která se zobrazí ve spravovaném kódu jako System.DateTimeOffset strukturu a Windows.Foundation.TimeSpan struktury, která Zobrazí se jako System.TimeSpan struktury.Other basic, commonly used Windows Runtime types that appear in managed code as their .NET Framework equivalents include the Windows.Foundation.DateTime structure, which appears in managed code as the System.DateTimeOffset structure, and the Windows.Foundation.TimeSpan structure, which appears as the System.TimeSpan structure.

Další rozdílyOther Differences

V několika případech skutečnost, že ve svém kódu místo typy Windows Runtime se zobrazí typy rozhraní .NET Framework vyžaduje akci.In a few cases, the fact that .NET Framework types appear in your code instead of Windows Runtime types requires action on your part. Například Windows.Foundation.Uri třída se objeví jako System.Uri v kódu rozhraní .NET Framework.For example, the Windows.Foundation.Uri class appears as System.Uri in .NET Framework code. System.Uri Umožňuje relativní identifikátor URI, ale Windows.Foundation.Uri vyžaduje absolutní identifikátor URI.System.Uri allows a relative URI, but Windows.Foundation.Uri requires an absolute URI. Proto při předání identifikátor URI metodě modulu Windows Runtime, musíte zajistit, že je absolutní.Therefore, when you pass a URI to a Windows Runtime method, you must ensure that it's absolute. (Viz předávání identifikátorů URI pro Windows Runtime.)(See Passing a URI to the Windows Runtime.)

Scénáře pro vývoj součástí prostředí Windows RuntimeScenarios for Developing Windows Runtime Components

Scénáře, které jsou podporovány pro spravované komponenty Windows Runtime závisí na následující obecné zásady:The scenarios that are supported for managed Windows Runtime Components depend on the following general principles:

 • Windows Runtime komponenty, které se vytvářejí pomocí rozhraní .NET Framework mít žádné zjevný rozdíl oproti jiných Runtimelibraries Windows.Windows Runtime Components that are built using the .NET Framework have no apparent differences from other Windows Runtimelibraries. Například pokud se rozhodnete znovu implementovat nativní součást prostředí Windows Runtime pomocí spravovaného kódu, dvě součásti jsou vně odlišitelné.For example, if you re-implement a native Windows Runtime component by using managed code, the two components are outwardly indistinguishable. Je skutečnost, že vaše komponenta je zapsána ve spravovaném kódu pro kód, který používá je neviditelné, i v případě, že kód je samotný spravovaného kódu.The fact that your component is written in managed code is invisible to the code that uses it, even if that code is itself managed code. Interně jsou však vaše komponenta je hodnota true, spravovaný kód a běží na common language runtime (CLR).However, internally, your component is true managed code and runs on the common language runtime (CLR).

 • Součástí může obsahovat typy, které implementují logiku aplikace Windows 8.x StoreWindows 8.x Store uživatelského rozhraní ovládacích prvků, nebo obojí.Components can contain types that implement application logic, Windows 8.x StoreWindows 8.x Store UI controls, or both.

  Poznámka

  Je vhodné oddělení prvky uživatelského rozhraní od logiky aplikace.It's good practice to separate UI elements from application logic. Kromě toho nemůžete použít Windows 8.x StoreWindows 8.x Store ovládacích prvků uživatelského rozhraní v Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikace vytvořené pro Windows pomocí jazyků JavaScript a HTML.Also, you can't use Windows 8.x StoreWindows 8.x Store UI controls in a Windows 8.x StoreWindows 8.x Store app built for Windows using JavaScript and HTML.

 • Komponenta může být v rámci řešení sady Visual Studio pro projekt Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikace nebo opětovně použitelnou komponentu, můžete přidat do více řešení.A component can be a project within a Visual Studio solution for a Windows 8.x StoreWindows 8.x Store app, or a reusable component that you can add to multiple solutions.

  Poznámka

  Pokud vaše komponenta se dá použít jenom s C# nebo Visual Basic neexistuje žádný důvod k němu komponenty prostředí Windows Runtime.If your component will be used only with C# or Visual Basic, there's no reason to make it a Windows Runtime component. Pokud ji nastavíte běžné knihovny tříd .NET Framework místo toho, není nutné omezit jeho veřejné ploše rozhraní API pro typy Windows Runtime.If you make it an ordinary .NET Framework class library instead, you don't have to restrict its public API surface to Windows Runtime types.

 • Pomocí prostředí Windows Runtime lze uvolnit verze opakovaně použitelné komponenty VersionAttribute atribut k identifikaci typy, které (a členy v rámci typu) byly přidány v různých verzích.You can release versions of reusable components by using the Windows Runtime VersionAttribute attribute to identify which types (and which members within a type) were added in different versions.

 • Typy v komponentě lze odvodit z typů modulu Windows Runtime.The types in your component can derive from Windows Runtime types. Ovládací prvky lze odvodit z primitivních typů ovládacích prvků v Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives oboru názvů nebo z úplnějších ovládacích prvků Button.Controls can derive from the primitive control types in the Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives namespace or from more finished controls such as Button.

  Důležité

  Počínaje Windows 8Windows 8 a rozhraní .NET Framework 4.5, všechny veřejné typy ve spravované součásti prostředí Windows Runtime musí být zapečetěný.Starting with Windows 8Windows 8 and the .NET Framework 4.5, all public types in a managed Windows Runtime component must be sealed. Typ v jiné součásti prostředí Windows Runtime nelze odvodit z nich.A type in another Windows Runtime component can't derive from them. Pokud chcete poskytnout tak polymorfní chování v komponentě, můžete vytvořit rozhraní a implementaci v polymorfních typů.If you want to provide polymorphic behavior in your component, you can create an interface and implement it in the polymorphic types.

 • Všechny parametry a návratovým typem ve veřejných typů v komponentě musí být typy Windows Runtime (včetně typy Windows Runtime, které definuje vaše komponenta).All parameter and return types on the public types in your component must be Windows Runtime types (including the Windows Runtime types that your component defines).

Následující části obsahují příklady běžným scénářům.The following sections provide examples of common scenarios.

Aplikace logiky pro Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikace s použitím jazyka JavaScriptApplication Logic for a Windows 8.x StoreWindows 8.x Store App with JavaScript

Při vývoji Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikace pro Windows pomocí jazyka JavaScript, může pro vás, že některé části aplikační logiky líp fungovat ve spravovaném kódu nebo usnadňuje vývoj.When you develop a Windows 8.x StoreWindows 8.x Store app for Windows using JavaScript, you might find that some parts of the application logic perform better in managed code, or are easier to develop. JavaScript nemůže používat knihovny tříd rozhraní .NET Framework přímo, ale může být knihovna tříd. Soubor WinMD.JavaScript can't use .NET Framework class libraries directly, but you can make the class library a .WinMD file. V tomto scénáři součást prostředí Windows Runtime je nedílnou součástí aplikace, takže nemá smysl poskytuje atributy verze.In this scenario, the Windows Runtime component is an integral part of the app, so it doesn't make sense to provide version attributes.

Opakovaně použitelného Windows 8.x StoreWindows 8.x Store ovládacích prvků uživatelského rozhraníReusable Windows 8.x StoreWindows 8.x Store UI Controls

Můžete zabalit sadu souvisejících ovládacích prvků uživatelského rozhraní v opakovaně použitelné součásti prostředí Windows Runtime.You can package a set of related UI controls in a reusable Windows Runtime component. Součást můžete uvádět na trh sama o sobě nebo použít jako prvek v aplikace, které vytvoříte.The component can be marketed on its own or used as an element in the apps you create. V tomto scénáři je vhodné použít modul Windows Runtime VersionAttribute atributů pro zlepšení kompatibility.In this scenario, it makes sense to use the Windows Runtime VersionAttribute attribute to improve compatibility.

Opakovaně použitelné aplikace logiky z existujících aplikací .NET FrameworkReusable Application Logic from Existing .NET Framework Apps

Spravovaný kód ze své stávající aplikace klasické pracovní plochy můžete zabalit jako samostatné komponenty prostředí Windows Runtime.You can package managed code from your existing desktop apps as a standalone Windows Runtime component. To umožňuje používat komponenty v Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikací vytvořených pomocí jazyka C++ nebo JavaScript, stejně jako v Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikací vytvořených pomocí jazyka C# nebo Visual Basic.This enables you to use the component in Windows 8.x StoreWindows 8.x Store apps built using C++ or JavaScript, as well as in Windows 8.x StoreWindows 8.x Store apps built using C# or Visual Basic. Správa verzí je možnost, pokud existuje více scénářů opakované použití kódu.Versioning is an option if there are multiple reuse scenarios for the code.

NázevTitle PopisDescription
.NET pro Windows Store apps – přehled.NET for Windows Store apps overview Popisuje typy rozhraní .NET Framework a členy, které můžete použít k vytvoření Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikace a Windows RuntimeComponents.Describes the .NET Framework types and members that you can use to create Windows 8.x StoreWindows 8.x Store apps and Windows RuntimeComponents. (Ve službě Windows Dev Center.)(In the Windows Dev Center.)
Plán pro aplikace pro Windows Store pomocí jazyka C# nebo Visual BasicRoadmap for Windows Store apps using C# or Visual Basic Poskytuje klíčové prostředky, které vám pomůžou začít vyvíjet Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikací pomocí C# nebo Visual Basic, včetně mnoha témat rychlý start, pokyny a osvědčené postupy.Provides key resources to help you get started developing Windows 8.x StoreWindows 8.x Store apps by using C# or Visual Basic, including many Quickstart topics, guidelines, and best practices. (Ve službě Windows Dev Center.)(In the Windows Dev Center.)
Jak tos (XAML)How tos (XAML) Poskytuje klíčové prostředky, které vám pomůžou začít vyvíjet Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikací pomocí C# nebo Visual Basic, včetně mnoha témat rychlý start, pokyny a osvědčené postupy.Provides key resources to help you get started developing Windows 8.x StoreWindows 8.x Store apps by using C# or Visual Basic, including many Quickstart topics, guidelines, and best practices. (Ve službě Windows Dev Center.)(In the Windows Dev Center.)
Vytváření komponent Windows Runtime v jazyce C# a Visual BasicCreating Windows Runtime Components in C# and Visual Basic Popisuje způsob vytváření komponent Windows Runtime s použitím rozhraní .NET Framework, vysvětluje, jak ho použít jako součást Windows 8.x StoreWindows 8.x Store aplikace vytvořené pro Windows pomocí JavaScriptu a popisuje, jak ladit kombinaci pomocí sady Visual Studio.Describes how to create a Windows Runtime component using the .NET Framework, explains how to use it as part of a Windows 8.x StoreWindows 8.x Store app built for Windows using JavaScript, and describes how to debug the combination with Visual Studio. (Ve službě Windows Dev Center.)(In the Windows Dev Center.)
Referenční příručka prostředí Windows RuntimeWindows Runtime reference Referenční dokumentace pro Windows Runtime.The reference documentation for the Windows Runtime. (Ve službě Windows Dev Center.)(In the Windows Dev Center.)
Předávání identifikátorů URI do prostředí Windows RuntimePassing a URI to the Windows Runtime Popisuje problém, který může nastat při předání identifikátor URI ze spravovaného kódu do prostředí Windows Runtime a jak tomu zamezit.Describes an issue that can arise when you pass a URI from managed code to the Windows Runtime, and how to avoid it.