Paralelní LINQ (PLINQ)Parallel LINQ (PLINQ)

Paralelní LINQ (PLINQ) je paralelní implementace LINQ to Objects.Parallel LINQ (PLINQ) is a parallel implementation of LINQ to Objects. PLINQ implementuje úplnou sadu standardních operátorů dotazů LINQ jako metody rozšíření pro obor názvů System.Linq a má další operátory pro paralelní operace.PLINQ implements the full set of LINQ standard query operators as extension methods for the System.Linq namespace and has additional operators for parallel operations. PLINQ kombinuje jednoduchost a čitelnost syntaxe LINQ s výkonem paralelního programování.PLINQ combines the simplicity and readability of LINQ syntax with the power of parallel programming. Stejně jako kód, který cílí na Task Parallel Library, PLINQ dotazy škálují v míře souběžnosti na základě schopností hostitelského počítače.Just like code that targets the Task Parallel Library, PLINQ queries scale in the degree of concurrency based on the capabilities of the host computer.

V mnoha scénářích může PLINQ významně zvýšit rychlost LINQ to Objects dotazů pomocí všech dostupných jader na hostitelském počítači efektivněji.In many scenarios, PLINQ can significantly increase the speed of LINQ to Objects queries by using all available cores on the host computer more efficiently. Tento zvýšený výkon přináší vysoce výkonný výpočetní výkon na plochu.This increased performance brings high-performance computing power onto the desktop.

V tomto oddíluIn This Section

Úvod do PLINQIntroduction to PLINQ

Principy zrychlení v PLINQUnderstanding Speedup in PLINQ

Zachování pořadí v PLINQOrder Preservation in PLINQ

Možnosti sloučení v PLINQMerge Options in PLINQ

Postupy: Vytvoření a provedení jednoduchého dotazu PLINQHow to: Create and Execute a Simple PLINQ Query

Postupy: Řazení ovládacích prvků v dotazu PLINQHow to: Control Ordering in a PLINQ Query

Postupy: Kombinování paralelních a sekvenčních dotazů LINQHow to: Combine Parallel and Sequential LINQ Queries

Postupy: Zpracování výjimek v dotazu PLINQHow to: Handle Exceptions in a PLINQ Query

Postupy: Zrušení dotazu PLINQHow to: Cancel a PLINQ Query

Postupy: Psaní vlastní agregační funkce pro PLINQHow to: Write a Custom PLINQ Aggregate Function

Postupy: Určení režimu spouštění v PLINQHow to: Specify the Execution Mode in PLINQ

Postupy: Určení možností sloučení v PLINQHow to: Specify Merge Options in PLINQ

Postupy: Procházení adresářů se soubory pomocí jazyka PLINQHow to: Iterate File Directories with PLINQ

Postupy: Měření výkonu dotazu PLINQHow to: Measure PLINQ Query Performance

Ukázková data pro PLINQPLINQ Data Sample

Viz také:See also