Příklady serializace XML

Serializace XML může trvat více než jeden formulář z snadno komplexní. Můžete například serializovat třídu, která se jednoduše skládá z veřejných polí a vlastností, jak je znázorněno v úvodu serializace XML. Následující příklady kódu adresa různých pokročilé scénáře, včetně použití serializace XML ke generování datový proud XML, který odpovídá určitého dokumentu schématu XML (XSD).

Serializace na sadu dat

Kromě serializaci instancí veřejnou třídu instance DataSet lze také serializovat, jak je znázorněno v následujícím příkladu kódu.

Private Sub SerializeDataSet(filename As String)
  Dim ser As XmlSerializer = new XmlSerializer(GetType(DataSet))
  ' Creates a DataSet; adds a table, column, and ten rows.
  Dim ds As DataSet = new DataSet("myDataSet")
  Dim t As DataTable = new DataTable("table1")
  Dim c As DataColumn = new DataColumn("thing")
  t.Columns.Add(c)
  ds.Tables.Add(t)
  Dim r As DataRow
  Dim i As Integer
  for i = 0 to 10
    r = t.NewRow()
    r(0) = "Thing " & i
    t.Rows.Add(r)
  Next
  Dim writer As TextWriter = new StreamWriter(filename)
  ser.Serialize(writer, ds)
  writer.Close()
End Sub
private void SerializeDataSet(string filename){
  XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(DataSet));

  // Creates a DataSet; adds a table, column, and ten rows.
  DataSet ds = new DataSet("myDataSet");
  DataTable t = new DataTable("table1");
  DataColumn c = new DataColumn("thing");
  t.Columns.Add(c);
  ds.Tables.Add(t);
  DataRow r;
  for(int i = 0; i<10;i++){
    r = t.NewRow();
    r[0] = "Thing " + i;
    t.Rows.Add(r);
  }
  TextWriter writer = new StreamWriter(filename);
  ser.Serialize(writer, ds);
  writer.Close();
}

Serializace XmlElement a XmlNode

Můžete také serializovat instance třídy XmlElement nebo , jak je XmlNode znázorněno v následujícím příkladu kódu.

private Sub SerializeElement(filename As String)
  Dim ser As XmlSerializer = new XmlSerializer(GetType(XmlElement))
  Dim myElement As XmlElement = _
  new XmlDocument().CreateElement("MyElement", "ns")
  myElement.InnerText = "Hello World"
  Dim writer As TextWriter = new StreamWriter(filename)
  ser.Serialize(writer, myElement)
  writer.Close()
End Sub

Private Sub SerializeNode(filename As String)
  Dim ser As XmlSerializer = _
  new XmlSerializer(GetType(XmlNode))
  Dim myNode As XmlNode = new XmlDocument(). _
  CreateNode(XmlNodeType.Element, "MyNode", "ns")
  myNode.InnerText = "Hello Node"
  Dim writer As TextWriter = new StreamWriter(filename)
  ser.Serialize(writer, myNode)
  writer.Close()
End Sub
private void SerializeElement(string filename){
  XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(XmlElement));
  XmlElement myElement=
  new XmlDocument().CreateElement("MyElement", "ns");
  myElement.InnerText = "Hello World";
  TextWriter writer = new StreamWriter(filename);
  ser.Serialize(writer, myElement);
  writer.Close();
}

private void SerializeNode(string filename){
  XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(XmlNode));
  XmlNode myNode= new XmlDocument().
  CreateNode(XmlNodeType.Element, "MyNode", "ns");
  myNode.InnerText = "Hello Node";
  TextWriter writer = new StreamWriter(filename);
  ser.Serialize(writer, myNode);
  writer.Close();
}

Serializace třídu, která obsahuje pole vrácení komplexního objektu

Pokud vlastnost nebo pole vrátí komplexního objektu (například pole nebo instanci třídy), XmlSerializer převede ho na prvek vnořené hlavní dokument XML. Můžete například první třídou v následujícím příkladu vrací instanci třídy sekundu.

Public Class PurchaseOrder
  Public MyAddress As Address
End Class

Public Class Address
  Public FirstName As String
End Class
public class PurchaseOrder
{
  public Address MyAddress;
}
public class Address
{
  public string FirstName;
}

Serializovaná výstupu XML může vypadat takto.

<PurchaseOrder>
  <MyAddress>
    <FirstName>George</FirstName>
  </MyAddress>
</PurchaseOrder>

Serializace pole objektů

Můžete také serializovat pole, které vrací pole objektů, jak je znázorněno v následujícím příkladu kódu.

Public Class PurchaseOrder
  public ItemsOrders () As Item
End Class

Public Class Item
  Public ItemID As String
  Public ItemPrice As decimal
End Class
public class PurchaseOrder
{
  public Item [] ItemsOrders;
}

public class Item
{
  public string ItemID;
  public decimal ItemPrice;
}

Instance třídy serializovaná může vypadat podobně, pokud jsou řazeny dvě položky.

<PurchaseOrder xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ItemsOrders>
    <Item>
      <ItemID>aaa111</ItemID>
      <ItemPrice>34.22</ItemPrice>
    </Item>
    <Item>
      <ItemID>bbb222</ItemID>
      <ItemPrice>2.89</ItemPrice>
    </Item>
  </ItemsOrders>
</PurchaseOrder>

Serializace třídu tohoto implementuje rozhraní ICollection

Můžete vytvořit vlastní třídy kolekce implementující ICollection rozhraní a používat XmlSerializer k serializaci instance těchto tříd. Všimněte si, že při implementuje třídu ICollection rozhraní, pouze kolekce obsažené třídou je serializována. Všechny veřejné vlastnosti nebo pole přidán do třídy nesmí být serializován. Třída musí obsahovat metodu Add a vlastnost Item (indexer C#), které se mají serializovat.

Imports System.Collections
Imports System.IO
Imports System.Xml.Serialization

Public Class Test
  Shared Sub Main()
    Dim t As Test= new Test()
    t.SerializeCollection("coll.xml")
  End Sub

  Private Sub SerializeCollection(filename As String)
    Dim Emps As Employees = new Employees()
    ' Note that only the collection is serialized -- not the
    ' CollectionName or any other public property of the class.
    Emps.CollectionName = "Employees"
    Dim John100 As Employee = new Employee("John", "100xxx")
    Emps.Add(John100)
    Dim x As XmlSerializer = new XmlSerializer(GetType(Employees))
    Dim writer As TextWriter = new StreamWriter(filename)
    x.Serialize(writer, Emps)
    writer.Close()
  End Sub
End Class

Public Class Employees
  Implements ICollection
  Public CollectionName As String
  Private empArray As ArrayList = new ArrayList()

  Public ReadOnly Default Overloads _
  Property Item(index As Integer) As Employee
    get
    return CType (empArray(index), Employee)
    End Get
  End Property

  Public Sub CopyTo(a As Array, index As Integer) _
  Implements ICollection.CopyTo
    empArray.CopyTo(a, index)
  End Sub

  Public ReadOnly Property Count () As integer Implements _
  ICollection.Count
    get
      Count = empArray.Count
    End Get

  End Property

  Public ReadOnly Property SyncRoot ()As Object _
  Implements ICollection.SyncRoot
    get
    return me
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property IsSynchronized () As Boolean _
  Implements ICollection.IsSynchronized
    get
    return false
    End Get
  End Property

  Public Function GetEnumerator() As IEnumerator _
  Implements IEnumerable.GetEnumerator

    return empArray.GetEnumerator()
  End Function

  Public Function Add(newEmployee As Employee) As Integer
    empArray.Add(newEmployee)
    return empArray.Count
  End Function
End Class

Public Class Employee
  Public EmpName As String
  Public EmpID As String

  Public Sub New ()
  End Sub

  Public Sub New (newName As String , newID As String )
    EmpName = newName
    EmpID = newID
  End Sub
End Class
using System;
using System.Collections;
using System.IO;
using System.Xml.Serialization;

public class Test {
  static void Main(){
    Test t = new Test();
    t.SerializeCollection("coll.xml");
  }

  private void SerializeCollection(string filename){
    Employees Emps = new Employees();
    // Note that only the collection is serialized -- not the
    // CollectionName or any other public property of the class.
    Emps.CollectionName = "Employees";
    Employee John100 = new Employee("John", "100xxx");
    Emps.Add(John100);
    XmlSerializer x = new XmlSerializer(typeof(Employees));
    TextWriter writer = new StreamWriter(filename);
    x.Serialize(writer, Emps);
  }
}
public class Employees:ICollection {
  public string CollectionName;
  private ArrayList empArray = new ArrayList();

  public Employee this[int index]{
    get{return (Employee) empArray[index];}
  }

  public void CopyTo(Array a, int index){
    empArray.CopyTo(a, index);
  }
  public int Count{
    get{return empArray.Count;}
  }
  public object SyncRoot{
    get{return this;}
  }
  public bool IsSynchronized{
    get{return false;}
  }
  public IEnumerator GetEnumerator(){
    return empArray.GetEnumerator();
  }

  public void Add(Employee newEmployee){
    empArray.Add(newEmployee);
  }
}

public class Employee {
  public string EmpName;
  public string EmpID;
  public Employee(){}
  public Employee(string empName, string empID){
    EmpName = empName;
    EmpID = empID;
  }
}

Příklad pořadí nákupu

Následující příklad kódu můžete vyjmout a vložit do textového souboru s příponou názvu souboru .cs nebo .vb. Použijte kompilátor jazyka C# nebo Visual Basic pro kompilaci souboru. Spusťte ji pomocí názvu spustitelného souboru.

V tomto příkladu je jednoduché scénáře k předvedení jak instance objektu je vytvořena a serializován do souboru pomocí datového proudu Serialize metody. Datový proud XML je uložen na soubor a stejný soubor je poté číst zpět a znovu vytvořena do kopii původní objekt pomocí Deserialize metody.

V tomto příkladu třída s názvem PurchaseOrder je serializaci a potom deserializaci. Druhé třídu s názvem Address je rovněž obsažena, protože veřejné pole s názvem ShipTo musí být nastavena na Address. Podobně OrderedItem třída je zahrnuta, protože pole OrderedItem objekty musí být nastaven na OrderedItems pole. Na závěr třída s názvem Test obsahuje kód, který serializuje a deserializuje třídy.

CreatePO Metoda vytvoří PurchaseOrder, Address, a OrderedItem objekty třídy a nastaví hodnoty veřejného polí. Metoda také vytvoří instanci objektu XmlSerializer třídu, která se používá k serializaci a deserializaci PurchaseOrder. Všimněte si, že kód předá konstruktoru typu třídy, která bude serializována. Kód také vytvoří , FileStream který se používá k zápisu datového proudu XML do dokumentu XML.

ReadPo Metoda je o něco jednodušší. Stačí vytvoří objekty k deserializaci a přečte jejich hodnoty. Stejně jako v případě metody musíte nejprve vytvořit objekt , který předá typ třídy, která CreatePo XmlSerializer má být deserializována do konstruktoru. Také FileStream je vyžadována pro čtení dokumentu XML. K deserializaci objektů, zavolejte Deserialize metodu se FileStream jako argument. Deserializovaný objekt musí být přetypovat na proměnné objektu typu PurchaseOrder. Kód poté načte hodnoty deserializovat PurchaseOrder. Všimněte si, můžete si také přečíst soubor PO.xml, který je vytvořen zobrazíte skutečný XML výstupu.

Imports System.IO
Imports System.Xml
Imports System.Xml.Serialization
Imports Microsoft.VisualBasic

' The XmlRoot attribute allows you to set an alternate name
' (PurchaseOrder) for the XML element and its namespace. By
' default, the XmlSerializer uses the class name. The attribute
' also allows you to set the XML namespace for the element. Lastly,
' the attribute sets the IsNullable property, which specifies whether
' the xsi:null attribute appears if the class instance is set to
' a null reference.
<XmlRoot("PurchaseOrder", _
 Namespace := "http://www.cpandl.com", IsNullable := False)> _
Public Class PurchaseOrder
  Public ShipTo As Address
  Public OrderDate As String
  ' The XmlArrayAttribute changes the XML element name
  ' from the default of "OrderedItems" to "Items".
  <XmlArray("Items")> _
  Public OrderedItems() As OrderedItem
  Public SubTotal As Decimal
  Public ShipCost As Decimal
  Public TotalCost As Decimal
End Class

Public Class Address
  ' The XmlAttribute attribute instructs the XmlSerializer to serialize the
  ' Name field as an XML attribute instead of an XML element (XML element is
  ' the default behavior).
  <XmlAttribute()> _
  Public Name As String
  Public Line1 As String

  ' Setting the IsNullable property to false instructs the
  ' XmlSerializer that the XML attribute will not appear if
  ' the City field is set to a null reference.
  <XmlElement(IsNullable := False)> _
  Public City As String
  Public State As String
  Public Zip As String
End Class

Public Class OrderedItem
  Public ItemName As String
  Public Description As String
  Public UnitPrice As Decimal
  Public Quantity As Integer
  Public LineTotal As Decimal

  ' Calculate is a custom method that calculates the price per item
  ' and stores the value in a field.
  Public Sub Calculate()
  LineTotal = UnitPrice * Quantity
  End Sub
End Class

Public Class Test
    Public Shared Sub Main()
  ' Read and write purchase orders.
  Dim t As New Test()
  t.CreatePO("po.xml")
  t.ReadPO("po.xml")
  End Sub

  Private Sub CreatePO(filename As String)
    ' Creates an instance of the XmlSerializer class;
    ' specifies the type of object to serialize.
    Dim serializer As New XmlSerializer(GetType(PurchaseOrder))
    Dim writer As New StreamWriter(filename)
    Dim po As New PurchaseOrder()

    ' Creates an address to ship and bill to.
    Dim billAddress As New Address()
    billAddress.Name = "Teresa Atkinson"
    billAddress.Line1 = "1 Main St."
    billAddress.City = "AnyTown"
    billAddress.State = "WA"
    billAddress.Zip = "00000"
    ' Set ShipTo and BillTo to the same addressee.
    po.ShipTo = billAddress
    po.OrderDate = System.DateTime.Now.ToLongDateString()

    ' Creates an OrderedItem.
    Dim i1 As New OrderedItem()
    i1.ItemName = "Widget S"
    i1.Description = "Small widget"
    i1.UnitPrice = CDec(5.23)
    i1.Quantity = 3
    i1.Calculate()

    ' Inserts the item into the array.
    Dim items(0) As OrderedItem
    items(0) = i1
    po.OrderedItems = items
    ' Calculates the total cost.
    Dim subTotal As New Decimal()
    Dim oi As OrderedItem
    For Each oi In items
      subTotal += oi.LineTotal
    Next oi
    po.SubTotal = subTotal
    po.ShipCost = CDec(12.51)
    po.TotalCost = po.SubTotal + po.ShipCost
    ' Serializes the purchase order, and close the TextWriter.
    serializer.Serialize(writer, po)
    writer.Close()
  End Sub

  Protected Sub ReadPO(filename As String)
    ' Creates an instance of the XmlSerializer class;
    ' specifies the type of object to be deserialized.
    Dim serializer As New XmlSerializer(GetType(PurchaseOrder))
    ' If the XML document has been altered with unknown
    ' nodes or attributes, handles them with the
    ' UnknownNode and UnknownAttribute events.
    AddHandler serializer.UnknownNode, AddressOf serializer_UnknownNode
    AddHandler serializer.UnknownAttribute, AddressOf _
    serializer_UnknownAttribute

    ' A FileStream is needed to read the XML document.
    Dim fs As New FileStream(filename, FileMode.Open)
    ' Declare an object variable of the type to be deserialized.
    Dim po As PurchaseOrder
    ' Uses the Deserialize method to restore the object's state
    ' with data from the XML document.
    po = CType(serializer.Deserialize(fs), PurchaseOrder)
    ' Reads the order date.
    Console.WriteLine(("OrderDate: " & po.OrderDate))

    ' Reads the shipping address.
    Dim shipTo As Address = po.ShipTo
    ReadAddress(shipTo, "Ship To:")
    ' Reads the list of ordered items.
    Dim items As OrderedItem() = po.OrderedItems
    Console.WriteLine("Items to be shipped:")
    Dim oi As OrderedItem
    For Each oi In items
      Console.WriteLine((ControlChars.Tab & oi.ItemName & _
      ControlChars.Tab & _
        oi.Description & ControlChars.Tab & oi.UnitPrice & _
        ControlChars.Tab & _
        oi.Quantity & ControlChars.Tab & oi.LineTotal))
    Next oi
    ' Reads the subtotal, shipping cost, and total cost.
    Console.WriteLine((ControlChars.Cr & New String _
    (ControlChars.Tab, 5) & _
    " Subtotal" & ControlChars.Tab & po.SubTotal & ControlChars.Cr & _
    New String(ControlChars.Tab, 5) & " Shipping" & ControlChars.Tab & _
    po.ShipCost & ControlChars.Cr & New String(ControlChars.Tab, 5) & _
    " Total" & New String(ControlChars.Tab, 2) & po.TotalCost))
  End Sub

  Protected Sub ReadAddress(a As Address, label As String)
    ' Reads the fields of the Address.
    Console.WriteLine(label)
    Console.Write((ControlChars.Tab & a.Name & ControlChars.Cr & _
    ControlChars.Tab & a.Line1 & ControlChars.Cr & ControlChars.Tab & _
    a.City & ControlChars.Tab & a.State & ControlChars.Cr & _
    ControlChars.Tab & a.Zip & ControlChars.Cr))
  End Sub

  Protected Sub serializer_UnknownNode(sender As Object, e As _
  XmlNodeEventArgs)
    Console.WriteLine(("Unknown Node:" & e.Name & _
    ControlChars.Tab & e.Text))
  End Sub

  Protected Sub serializer_UnknownAttribute(sender As Object, _
  e As XmlAttributeEventArgs)
    Dim attr As System.Xml.XmlAttribute = e.Attr
    Console.WriteLine(("Unknown attribute " & attr.Name & "='" & _
    attr.Value & "'"))
  End Sub 'serializer_UnknownAttribute
End Class 'Test
using System;
using System.IO;
using System.Xml;
using System.Xml.Serialization;

// The XmlRoot attribute allows you to set an alternate name
// (PurchaseOrder) for the XML element and its namespace. By
// default, the XmlSerializer uses the class name. The attribute
// also allows you to set the XML namespace for the element. Lastly,
// the attribute sets the IsNullable property, which specifies whether
// the xsi:null attribute appears if the class instance is set to
// a null reference.
[XmlRoot("PurchaseOrder", Namespace="http://www.cpandl.com",
IsNullable = false)]
public class PurchaseOrder
{
  public Address ShipTo;
  public string OrderDate;
  // The XmlArray attribute changes the XML element name
  // from the default of "OrderedItems" to "Items".
  [XmlArray("Items")]
  public OrderedItem[] OrderedItems;
  public decimal SubTotal;
  public decimal ShipCost;
  public decimal TotalCost;
}

public class Address
{
  // The XmlAttribute attribute instructs the XmlSerializer to serialize the
  // Name field as an XML attribute instead of an XML element (XML element is
  // the default behavior).
  [XmlAttribute]
  public string Name;
  public string Line1;

  // Setting the IsNullable property to false instructs the
  // XmlSerializer that the XML attribute will not appear if
  // the City field is set to a null reference.
  [XmlElement(IsNullable = false)]
  public string City;
  public string State;
  public string Zip;
}

public class OrderedItem
{
  public string ItemName;
  public string Description;
  public decimal UnitPrice;
  public int Quantity;
  public decimal LineTotal;

  // Calculate is a custom method that calculates the price per item
  // and stores the value in a field.
  public void Calculate()
  {
    LineTotal = UnitPrice * Quantity;
  }
}

public class Test
{
  public static void Main()
  {
    // Read and write purchase orders.
    Test t = new Test();
    t.CreatePO("po.xml");
    t.ReadPO("po.xml");
  }

  private void CreatePO(string filename)
  {
    // Creates an instance of the XmlSerializer class;
    // specifies the type of object to serialize.
    XmlSerializer serializer =
    new XmlSerializer(typeof(PurchaseOrder));
    TextWriter writer = new StreamWriter(filename);
    PurchaseOrder po=new PurchaseOrder();

    // Creates an address to ship and bill to.
    Address billAddress = new Address();
    billAddress.Name = "Teresa Atkinson";
    billAddress.Line1 = "1 Main St.";
    billAddress.City = "AnyTown";
    billAddress.State = "WA";
    billAddress.Zip = "00000";
    // Sets ShipTo and BillTo to the same addressee.
    po.ShipTo = billAddress;
    po.OrderDate = System.DateTime.Now.ToLongDateString();

    // Creates an OrderedItem.
    OrderedItem i1 = new OrderedItem();
    i1.ItemName = "Widget S";
    i1.Description = "Small widget";
    i1.UnitPrice = (decimal) 5.23;
    i1.Quantity = 3;
    i1.Calculate();

    // Inserts the item into the array.
    OrderedItem [] items = {i1};
    po.OrderedItems = items;
    // Calculate the total cost.
    decimal subTotal = new decimal();
    foreach(OrderedItem oi in items)
    {
      subTotal += oi.LineTotal;
    }
    po.SubTotal = subTotal;
    po.ShipCost = (decimal) 12.51;
    po.TotalCost = po.SubTotal + po.ShipCost;
    // Serializes the purchase order, and closes the TextWriter.
    serializer.Serialize(writer, po);
    writer.Close();
  }

  protected void ReadPO(string filename)
  {
    // Creates an instance of the XmlSerializer class;
    // specifies the type of object to be deserialized.
    XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(PurchaseOrder));
    // If the XML document has been altered with unknown
    // nodes or attributes, handles them with the
    // UnknownNode and UnknownAttribute events.
    serializer.UnknownNode+= new
    XmlNodeEventHandler(serializer_UnknownNode);
    serializer.UnknownAttribute+= new
    XmlAttributeEventHandler(serializer_UnknownAttribute);

    // A FileStream is needed to read the XML document.
    FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Open);
    // Declares an object variable of the type to be deserialized.
    PurchaseOrder po;
    // Uses the Deserialize method to restore the object's state
    // with data from the XML document. */
    po = (PurchaseOrder) serializer.Deserialize(fs);
    // Reads the order date.
    Console.WriteLine ("OrderDate: " + po.OrderDate);

    // Reads the shipping address.
    Address shipTo = po.ShipTo;
    ReadAddress(shipTo, "Ship To:");
    // Reads the list of ordered items.
    OrderedItem [] items = po.OrderedItems;
    Console.WriteLine("Items to be shipped:");
    foreach(OrderedItem oi in items)
    {
      Console.WriteLine("\t"+
      oi.ItemName + "\t" +
      oi.Description + "\t" +
      oi.UnitPrice + "\t" +
      oi.Quantity + "\t" +
      oi.LineTotal);
    }
    // Reads the subtotal, shipping cost, and total cost.
    Console.WriteLine(
    "\n\t\t\t\t\t Subtotal\t" + po.SubTotal +
    "\n\t\t\t\t\t Shipping\t" + po.ShipCost +
    "\n\t\t\t\t\t Total\t\t" + po.TotalCost
    );
  }

  protected void ReadAddress(Address a, string label)
  {
    // Reads the fields of the Address.
    Console.WriteLine(label);
    Console.Write("\t"+
    a.Name +"\n\t" +
    a.Line1 +"\n\t" +
    a.City +"\t" +
    a.State +"\n\t" +
    a.Zip +"\n");
  }

  protected void serializer_UnknownNode
  (object sender, XmlNodeEventArgs e)
  {
    Console.WriteLine("Unknown Node:" +  e.Name + "\t" + e.Text);
  }

  protected void serializer_UnknownAttribute
  (object sender, XmlAttributeEventArgs e)
  {
    System.Xml.XmlAttribute attr = e.Attr;
    Console.WriteLine("Unknown attribute " +
    attr.Name + "='" + attr.Value + "'");
  }
}

Výstup XML může vypadat takto.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PurchaseOrder xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.cpandl.com">
  <ShipTo Name="Teresa Atkinson">
    <Line1>1 Main St.</Line1>
    <City>AnyTown</City>
    <State>WA</State>
    <Zip>00000</Zip>
  </ShipTo>
  <OrderDate>Wednesday, June 27, 2001</OrderDate>
  <Items>
    <OrderedItem>
      <ItemName>Widget S</ItemName>
      <Description>Small widget</Description>
      <UnitPrice>5.23</UnitPrice>
      <Quantity>3</Quantity>
      <LineTotal>15.69</LineTotal>
    </OrderedItem>
  </Items>
  <SubTotal>15.69</SubTotal>
  <ShipCost>12.51</ShipCost>
  <TotalCost>28.2</TotalCost>
</PurchaseOrder>

Viz také