Atributy (Visual Basic)Attributes (Visual Basic)

Visual Basic poskytuje několik atributů, které umožňují objektům spolupracovat s nespravovaným kódem, a jeden atribut, který umožňuje, aby byly členy modulu dostupné bez názvu modulu.Visual Basic provides several attributes that allow objects to interoperate with unmanaged code and one attribute that enables module members to be accessed without the module name. V následující tabulce jsou uvedeny atributy, které používá Visual Basic.The following table lists the attributes used by Visual Basic.

ComClassAttribute Instruuje kompilátor, aby přidal metadata, která umožňují vystavení třídy jako objekt modelu COM.Instructs the compiler to add metadata that allows a class to be exposed as a COM object.
HideModuleNameAttribute Umožňuje, aby ke členům modulu bylo možné přistupovat pouze pomocí kvalifikace potřebné pro modul.Allows the module members to be accessed using only the qualification needed for the module.
VBFixedArrayAttribute Označuje, že pole ve struktuře nebo nemístní proměnné by mělo být považováno za pole s pevnou délkou.Indicates that an array in a structure or non-local variable should be treated as a fixed-length array.
VBFixedStringAttribute Označuje, že řetězec by měl být zpracován, jako by byl pevným délkou.Indicates that a string should be treated as if it were fixed length.

Viz takéSee also