Struktura programu jazyka Visual BasicStructure of a Visual Basic Program

V aplikaci Visual Basic je vytvářeny z standardních stavebních bloků.A Visual Basic program is built up from standard building blocks. A řešení se skládá z jednoho nebo více projektů.A solution comprises one or more projects. A projektu zase může obsahovat jedno nebo více sestavení.A project in turn can contain one or more assemblies. Každý sestavení je zkompilován z jednoho nebo více zdrojových souborů.Each assembly is compiled from one or more source files. A zdrojový soubor obsahuje definice a implementaci tříd, struktur, moduly a rozhraní, takže v konečném důsledku obsahující váš kód.A source file provides the definition and implementation of classes, structures, modules, and interfaces, which ultimately contain all your code.

Další informace o těchto stavebních bloků programu v jazyce Visual Basic najdete v tématu řešení a projekty a sestavení v rozhraní .NET.For more information about these building blocks of a Visual Basic program, see Solutions and Projects and Assemblies in .NET.

Elementy programování na úrovni souboruFile-Level Programming Elements

Při spuštění projektu nebo souboru a otevřete editor kódu, se zobrazí kód již na místě a ve správném pořadí.When you start a project or file and open the code editor, you see some code already in place and in the correct order. Veškerý kód, který napíšete postupujte podle následujících pořadí:Any code that you write should follow the following sequence:

  1. Option PříkazyOption statements

  2. Imports PříkazyImports statements

  3. Namespace Příkazy a elementů na úrovni oboru názvůNamespace statements and namespace-level elements

Pokud zadáte příkazy v jiném pořadí, může dojít k chybám kompilace.If you enter statements in a different order, compilation errors can result.

Program může také obsahovat příkazy podmíněné kompilace.A program can also contain conditional compilation statements. Můžete intersperse tyto ve zdrojovém souboru mezi příkazy předchozí pořadí.You can intersperse these in the source file among the statements of the preceding sequence.

Možnost příkazyOption Statements

Option příkazy stanovit pravidla základu pro následující kód, pomáhá zabránit chyby syntaxe a logiku.Option statements establish ground rules for subsequent code, helping prevent syntax and logic errors. Option Explicit – příkaz zajistí, že všechny proměnné jsou deklarovány a neobsahuje překlepy, což zkracuje dobu ladění.The Option Explicit Statement ensures that all variables are declared and spelled correctly, which reduces debugging time. Option Strict – příkaz pomáhá minimalizovat logiky chyby a ztráty dat, ke kterému může dojít při práci mezi proměnné různé datové typy.The Option Strict Statement helps to minimize logic errors and data loss that can occur when you work between variables of different data types. Možnost porovnat příkaz určuje řetězce způsob, jak jsou porovnány k sobě navzájem, na základě jejich Binary nebo Text hodnoty.The Option Compare Statement specifies the way strings are compared to each other, based on either their Binary or Text values.

Příkazy ImportsImports Statements

Můžete zahrnout příkaz Imports (Namespace .NET a typ) k importu názvů definován vně vašeho projektu.You can include an Imports Statement (.NET Namespace and Type) to import names defined outside your project. Imports Příkaz umožňuje kódu odkazovat na třídami a ostatními typy definované v rámci importované oboru názvů, aniž byste museli kvalifikovat je.An Imports statement allows your code to refer to classes and other types defined within the imported namespace, without having to qualify them. Můžete použít tolik Imports příkazy podle potřeby.You can use as many Imports statements as appropriate. Další informace najdete v tématu odkazy a příkaz Imports.For more information, see References and the Imports Statement.

Příkazy NamespaceNamespace Statements

Obory názvů vám pomohou organizovat a klasifikovat vaše programovací prvky z důvodu snadnějšího seskupování a přístup k.Namespaces help you organize and classify your programming elements for ease of grouping and accessing. Můžete použít příkaz Namespace ke klasifikaci následující příkazy v rámci určitého oboru názvů.You use the Namespace Statement to classify the following statements within a particular namespace. Další informace najdete v tématu obory názvů v jazyce Visual Basic.For more information, see Namespaces in Visual Basic.

Příkazy podmíněné kompilaceConditional Compilation Statements

Příkazy podmíněné kompilace může vyskytovat téměř kdekoli ve zdrojovém souboru.Conditional compilation statements can appear almost anywhere in your source file. Způsobí částí kódu zahrnuty nebo vyloučeny v době kompilace v závislosti na určitých podmínek.They cause parts of your code to be included or excluded at compile time depending on certain conditions. Můžete také je pro ladění vaší aplikace, protože podmíněné kód se spustí pouze v režimu ladění.You can also use them for debugging your application, because conditional code runs in debugging mode only. Další informace najdete v tématu podmíněné kompilace.For more information, see Conditional Compilation.

Namespace – úroveň programovací elementyNamespace-Level Programming Elements

Třídy, struktury a moduly obsahovat veškerý kód ve zdrojovém souboru.Classes, structures, and modules contain all the code in your source file. Jsou úrovni oboru názvů prvky, které se mohou objevit v oboru názvů nebo na úrovni zdroje souboru.They are namespace-level elements, which can appear within a namespace or at the source file level. Drží deklarace dalších programovacích prvků.They hold the declarations of all other programming elements. Rozhraní, které definují element podpisy, ale poskytnout implementaci, zobrazit i na úrovni modulu.Interfaces, which define element signatures but provide no implementation, also appear at module level. Další informace na úrovni modulu prvky naleznete v následujících tématech:For more information on the module-level elements, see the following:

Výčty a Delegáti jsou prvky dat na úrovni oboru názvů.Data elements at namespace level are enumerations and delegates.

Úroveň modulu programovací elementyModule-Level Programming Elements

Postupy, operátory, vlastnosti a události jsou jediným programovací prvky, které mohou obsahovat spustitelného kódu (příkazy, které provádějí akce za běhu).Procedures, operators, properties, and events are the only programming elements that can hold executable code (statements that perform actions at run time). Jsou úrovni modulu prvky programu.They are the module-level elements of your program. Další informace o postupu úrovně prvky naleznete v následujících tématech:For more information on the procedure-level elements, see the following:

Údaje na úrovni modulu jsou proměnné, konstanty, výčty a delegáti.Data elements at module level are variables, constants, enumerations, and delegates.

Úroveň procedury programovací elementyProcedure-Level Programming Elements

Většina obsahu úroveň procedury prvky jsou spustitelné příkazy, které tvoří kód za běhu programu.Most of the contents of procedure-level elements are executable statements, which constitute the run-time code of your program. Všechny spustitelný kód musí být v některých postupu (Function, Sub, Operator, Get, Set, AddHandler, RemoveHandler, RaiseEvent).All executable code must be in some procedure (Function, Sub, Operator, Get, Set, AddHandler, RemoveHandler, RaiseEvent). Další informace najdete v tématu příkazy.For more information, see Statements.

Prvky dat na úrovni řízení jsou omezené na místní proměnné a konstanty.Data elements at procedure level are limited to local variables and constants.

Hlavní proceduraThe Main Procedure

Main Postup je první kód spustit, když vaše aplikace se načetl.The Main procedure is the first code to run when your application has been loaded. Main slouží jako počáteční bod a celkové ovládání aplikace.Main serves as the starting point and overall control for your application. Existují čtyři typy prvků Main:There are four varieties of Main:

  • Sub Main()

  • Sub Main(ByVal cmdArgs() As String)

  • Function Main() As Integer

  • Function Main(ByVal cmdArgs() As String) As Integer

Nejběžnější řadu tento postup je Sub Main().The most common variety of this procedure is Sub Main(). Další informace najdete v tématu hlavní procedura v jazyce Visual Basic.For more information, see Main Procedure in Visual Basic.

Viz také:See also