Odkaz (Visual Basic)Reference (Visual Basic)

Tato část obsahuje odkazy na referenční informace o různých aspektech Visual Basic programování.This section provides links to reference information about various aspects of Visual Basic programming.

V tomto oddíluIn This Section

Referenční příručka jazyka Visual BasicVisual Basic Language Reference
Poskytuje referenční informace pro různé aspekty Visual Basicho jazyka.Provides reference information for various aspects of the Visual Basic language.

Visual Basic Kompilátor příkazového řádkuVisual Basic Command-Line Compiler
Obsahuje odkazy na informace o kompilátoru příkazového řádku, který poskytuje alternativu k kompilování programů z integrovaného vývojového prostředí (IDE) sady Visual Studio.Provides links to information about the command-line compiler, which provides an alternative to compiling programs from the Visual Studio IDE.

Referenční informace k rozhraní .NET Framework.NET Framework Reference Information
Obsahuje odkazy na informace o práci s knihovnou tříd .NET Framework.Provides links to information on working with the .NET Framework class library.

Specifikace jazyka Visual BasicVisual Basic Language Specification
Obsahuje odkazy na kompletní specifikaci jazyka Visual Basic, která obsahuje podrobné informace o všech aspektech jazyka.Provides links to the complete Visual Basic language specification, which contains detailed information on all aspects of the language.

Obecné elementy uživatelského rozhraní (Visual Studio)General User Interface Elements (Visual Studio)
Obsahuje témata pro dialogová okna a okna použitá v aplikaci Visual Studio.Contains topics for dialog boxes and windows used in Visual Studio.

Nástroje XML v sadě Visual StudioXML Tools in Visual Studio
Obsahuje odkazy na témata o různých nástrojích XML dostupných v aplikaci Visual Studio.Provides links to topics on various XML tools available in Visual Studio.

Reference pro automatizaci a rozšiřitelnostAutomation and Extensibility Reference
Obsahuje odkazy na témata týkající se automatizace a rozšiřitelnosti v aplikaci Visual Studio pro sdílené součásti i součásti pro konkrétní jazyk.Provides links to topics covering automation and extensibility in Visual Studio, for both shared and language-specific components.