Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online)

Skóre a úspěchy ve hrách se zakládají na klíčových ukazatelích výkonu, které v Gamification definujete. Tento proces sestává ze dvou kroků: nejdříve v Dynamics 365 (online) uživatel s rolí zabezpečení Správce hry vytvoří klíčové ukazatele výkonu. Pak tento uživatel zvolí a nakonfiguruje klíčové ukazatel výkonu v Gamification při nastavování nové hry.

Další informace o nastavení klíčových ukazatelů výkonu v Gamification: Nastavování a pořádání her v Gamification
Základní informace o klíčových ukazatelích výkonu: Principy, které byste měli znát, než začnete Gamification používat

Vytvoření klíčových ukazatelů výkonu v Gamification

Při vytváření hry je potřeba v kroku 2 nastavení hry definovat pro hru klíčové ukazatele výkonu.

Klíčové ukazatele výkonu, které definujete v Dynamics 365 (online), budou dostupné při nastavování hry, a data se budou synchronizovat z Dynamics 365 (online).

Konfigurace a úprava klíčových ukazatelů výkonu v Dynamics 365 (online)

Podrobnosti klíčového ukazatele výkonu je potřeba nakonfigurovat v Dynamics 365 (online), aby je šlo vybrat pro novou soutěž v Gamification. Systém vytvoří sadu výchozích klíčových ukazatelů výkonu při instalaci řešení Gamification. Jen vlastník klíčového ukazatele výkonu může měnit jeho hodnoty. Pokud je klíčový ukazatel výkonu vytvořený systémem, musíte ho přiřadit k nějakému vlastníkovi, aby se daly změnit jeho hodnoty.

Užitečné klíčové ukazatele výkonu vycházející z dat instance Microsoft Dynamics 365 (online) můžete vytvořit několika způsoby. Nechte se inspirovat našimi příklady a přizpůsobte je požadavkům své firmy a hry. Další informace: Osvědčené postupy pro nové a stávající klíčové ukazatele výkonu v Gamification

Konfigurace klíčového ukazatele výkonu

 1. V Dynamics 365 (online) přejděte na Gamification > Ukazatele KPI.

 2. V části Aktivní ukazatele KPI klikněte na klíčový ukazatel výkonu, který chcete nakonfigurovat.

  Stav už nakonfigurovaných klíčových ukazatelů výkonu bude Nastaveno, zatímco pro klíčové ukazatele výkonu, které na konfiguraci teprve čekají, se bude zobrazovat jako Nenastaveno.

 3. Jako Typ v části Konfigurovat parametry ukazatele KPI vyberte typ objektu, ze kterého má klíčový ukazatel výkonu vycházet.

 4. Vyberte, jestli se body mají udílet na základě hodnoty, nebo počtu záznamů.

 5. Volitelně vyberte Nastavení rozdílu a nakonfigurujte pro tento klíčový ukazatel výkonu podmínku výpočtu skóre na základě rozdílu mezi dvěma atributy.

  Pokud například chcete udílet body hráčům, kteří rychle řeší případy, můžete zadat podmínku pracující s hodnotami Datum vytvoření a Vyřešit do a body udělit, když rozdíl je menší než 300 minut (5 hodin). Když vytvoříte klíčový ukazatel výkonu založený na hodnotě, můžete hodnotu rozdílu dokonce používat jako hodnotu tohoto klíčového ukazatele výkonu a udělovat body na základě skutečné hodnoty rozdílu.

 6. Definujte, za které pole s kalendářním datem se budou body udělovat.

  Tip

  Při výběru polí s kalendářním datem buďte obezřetní. Pokud použijete pole s kalendářním datem, které se může měnit několikrát za den (například Datum úprav nebo Autor úprav), mohou se udělené body odebrat jednomu hráči a přidělit jinému, nebo se může změnit datum přidělení jejich bodů.

  Představte si, že vytvoříte klíčový ukazatel výkonu na základě entity zájemce, ve kterém se Datum úprav používá jako pole kalendářního data a Autor úprav jako pole určující uživatele, kterému se mají udělit body. Pokud uživatel vytvoří v pondělí nového zájemce, udělí systém tomuto uživateli v pondělí body. Pokud se tento zájemce v úterý aktualizuje, odebere systém body uživatele z pondělí a přesune je na úterý, takže se počet bodů, které hráč získá v určeném herním období, může změnit.

  Pokud používáte systémovou úlohu, která pomocí systémového účtu denně aktualizuje záznamy zájemců, po jejím spuštění se všem hráčům odeberou získané body, protože zájemce upravil systém. Stejná logika platí, když záznam tohoto uživatele aktualizuje jiný uživatel.

  Zabráníte tomu tak, že použijete Chování skóre v části Další nastavení skóre.

 7. Vyberte, kterým uživatelům se budou z příslušného klíčového ukazatele výkonu udělovat body.

  Několik uživatelů najednou vyberete tak, že stisknete klávesu CTRL.

 8. Pro klíčový ukazatel výkonu můžete volitelně nastavit další parametr dotazu tak, že vytvoříte uložené zobrazení.

  Přejděte na Rozšířené hledání, vyberte pole, podle kterých se má filtrovat, a klikněte na Uložit jako nové zobrazení. Teď můžete klíčový ukazatel výkonu upravit, vybrat uložené zobrazení a pak použít změny kliknutím na Uložit.

  Pokud například chcete udělovat body jenom za schůzky v souvislosti s konkrétním produktem, můžete do popisu schůzky přidat název produktu a pak přidat parametr dotazu, aby se schůzka započítávala do skóre, jenom pokud pole Popis obsahuje název produktu.

  Poznámka

  Gamification nepodporuje uložená zobrazení s filtrovaným polem kalendářního data nebo obsahující propojené entity ve filtrech nebo sloupcích.

 9. Volitelně zvolte Chování skóre v části Další nastavení skóre. Standardně (pokud není zaškrtnuté žádné políčko) se body vždy přiřazují na základě aktuálního stavu záznamu. Toto chování můžete přizpůsobit výběrem některých z následujících možností:

  • Při odstranění záznamu zachovat skóre: Když dojde k odstranění záznamu, který je používán nějakým klíčovým ukazatelem výkonu, nebudou získané body odebrány ze skóre hráče.

  • Při ukončení platnosti záznamu zachovat skóre: Klíčový ukazatel výkonu je například nakonfigurovaný na základě uloženého zobrazení, které přiřadilo skóre jen záznamům ve stavu Dokončeno. Po určité době nějaký pracovní postup automaticky převede dokončené záznamy do stavu Archivováno. Pokud je tato možnost zaškrtnutá, ponechá systém skóre za tyto záznamy.

  • Při přeřazení záznamu zachovat skóre: Pokud se záznam přiřadí v Dynamics 365 (online) jinému uživateli, ponechá se skóre uživateli, který získané body původně dostal.

  • Zachovat počáteční skóre: Skóre se přiřazují na základě hodnot, které byly původně zadány u záznamu, který klíčový ukazatel výkonu používá. Když například udělíte body za potenciální výnosy a za prognózu výnosů, při aktualizaci prognózy výnosů u záznamu se skóre nezmění.

  Upozornění

  Při úpravě klíčového ukazatele výkonu s vlastním chováním skóre, který se už používá v aktivní hře, se odeberou všechny body přidružené k vybraným možnostem chování.

 10. Volitelně nastavte Čas udělování skóre v části Další nastavení skóre. Ve výchozím nastavení se skóre uděluje klíčovým ukazatelům výkonu nepřetržitě. Můžete určit hodiny a dny, kdy se bude skóre klíčovému ukazateli výkonu udělovat.

 11. Kliknutím na Uložit použijte svou konfiguraci.

Další kroky

Až nastavíte všechny požadované klíčové ukazatele výkonu, bude Dynamics 365 (online) po zahájení hry přenášet data prostřednictvím synchronizace do Gamification.

Pokud chcete skóre pro klíčový ukazatel výkonu určit ručně, můžete použít Bodové skóre v Excelu. Další informace: Aktualizace skóre her v Gamification pomocí Bodového skóre v Excelu

Úprava klíčového ukazatele výkonu

 1. V Dynamics 365 (online) přejděte na Gamification > Ukazatele KPI.

 2. Klikněte na klíčový ukazatel výkonu, který chcete upravit.

 3. V části Parametry ukazatele KPI klikněte na Upravit.

 4. Změňte parametry klíčového ukazatele výkonu tak, jak potřebujete.

 5. Kliknutím na Uložit aplikujte změny.

Poznámka

Abyste mohli upravit klíčový ukazatel výkonu, který byl automaticky vytvořen při instalaci řešení Gamification, musíte mu přiřadit vlastníka. Hodnoty klíčového ukazatele výkonu může upravovat jen jeho vlastník.

Viz také

Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Nastavování a pořádání her v Gamification