Nastavování a pořádání her v Gamification

Komisaři a správci her vytvářejí a pořádají v Dynamics 365 – Gamification hry, aby formou hry zviditelnili klíčové ukazatele výkonu pro Microsoft Dynamics 365 (online) a motivovali zaměstnance k co nejlepším výsledkům. Hry můžete vytvářet, kdykoli chcete, a naplánovat jejich zahájení na libovolný čas.

Než v Gamification začnete nastavovat hru, ověřte splnění následujících předpokladů:

Nastavení hry

Nastavením hry v Gamification vytváří komisař nebo správce hry základ pro nadcházející soutěž.

Základní možnosti hry

Prvním krokem procesu nastavení hry je zadání základních informací o hře, kterou vytváříte. V Gamification přejděte na Hry > Nastavení hry, pokud chcete vytvořit novou hru, nebo na Hry > Hry, pokud chcete upravit existující hry.

Vytvoření nové hry

 1. Vyberte organizační jednotku, pro kterou chcete hru vytvořit. Organizační jednotka představuje organizaci Dynamics 365 (online). Další informace: Instalace a konfigurace řešení Gamification v Dynamics 365 (online)

 2. Zadejte název hry.

 3. Vyberte herní model.
  Další informace: Principy, které byste měli znát, než začnete Gamification používat
  Další informace o nastavení streamování na TV: Správa her se streamováním na TV v Gamification

 4. Vyberte sportovní motiv, který chcete pro hru použít.

 5. Nastavte Frekvenci sestavení týmu, která určuje, jak často mohou hráči provádět změny v týmech. Ideální je nastavit týdenní frekvenci sestavování, protože hráči pak můžou v soupisce nahrazovat členy svého týmu, kteří ze hry vypadli nebo budou určitou dobu na dovolené.

 6. Nastavte pro hru datum zahájení a datum ukončení. Hry běží podle týdenního plánu, od pondělka do neděle. V souladu s tím nastavte datum zahájení a ukončení tak, aby období her nebyla kratší než týden.

  Tip

  Aby se mohli hráči do hry dostatečně zapojit, doporučuje se nastavit dobu trvání hry v rozmezí od dvou do šesti měsíců. U kratších her je pro hráče obtížnější se do hry ponořit a u delších her je zase těžší udržet si přehled.

 7. Kliknutím na 1 v záhlaví nastavení hry pokračujte na další krok.

Typy klíčových ukazatelů výkonu a role uživatelů

Klíčové ukazatele výkonu jsou pro hry zásadní. Jedná se o metriky založené na datech z Dynamics 365 (online), které se s Gamification automaticky synchronizují a které tvoří základ pro udělování bodů hráčům. Klíčové ukazatele výkonu je potřeba nastavit pro týdenní cíle.

Tip

 • Pro klíčové ukazatele výkonu používejte popisné názvy, aby hráči rozuměli tomu, jak můžou získávat body.
 • Ideální počet klíčových ukazatelů výkonu na hru je mezi třemi a pěti. Když je klíčových ukazatelů výkonu příliš mnoho, hráči se zaměřují na pár metrik a na ostatní zapomínají. Je ale vhodné mít dostatek klíčových ukazatelů výkonu, aby hráči na všech úrovních měli pocit, že můžou přispívat a uspět. Osvědčuje se mít klíčové ukazatele výkonu založené na výsledcích i chování. Mezi příklady klíčových ukazatelů výkonu založených na výsledcích patří objem výnosů, procento kvóty nebo uzavřené obchody. Metriky založené na chování zahrnují věci, jako je počet uskutečněných hovorů, počet naplánovaných schůzek nebo počet předvedených ukázek. Pro svoji hru si můžete samozřejmě definovat tolik klíčových ukazatelů výkonu, kolik budete chtít.
 • Pro klíčové ukazatele výkonu používejte nižší hodnoty. Udělujte například 1 bod za každého nového zájemce namísto 100 bodů za každých pět zájemců, aby mezi prvním a druhým místem nebyl příliš velký rozestup. Pokud hráči musí získat velký počet bodů, aby se posunuli na vyšší místo, můžou mít pocit, že už prohráli.
 • Pro klíčové ukazatele výkonu používejte spodní a horní meze, aby úspěchy jednoho obchodního zástupce nemohly převálcovat celé pole hráčů. Spodní meze určují, jakého minimálního počtu je pro klíčové ukazatele výkonu potřeba dosáhnout, aby hráč získal body. Horní meze definují omezení maximálního počtu bodů, které na příslušného klíčového ukazatele výkonu můžou hráči získat. Když například pro klíčový ukazatel výkonu, který sleduje počet telefonních hovorů, nastavíte spodní mez na hodnotu 5 a horní mez na hodnotu 50, musí hráči provést alespoň 5 telefonních hovorů, aby získali bod. Horní mez způsobuje, že za 80 hovorů získají stejný počet bodů, jako když jich realizují 50. Hodnoty pro spodní a horní meze se resetují každý týden hry. Další informace o klíčových ukazatelích výkonu: Principy, které byste měli znát, než začnete Gamification používat

Výběr klíčového ukazatele výkonu

 1. V kroku 2 procesu nastavení hry zvolte, jestli chcete pro klíčové ukazatele výkonu v této hře použít Skutečnost, nebo Cíle. Další informace: Principy, které byste měli znát, než začnete Gamification používat

 2. V seznamu si vyberte z dostupných klíčových ukazatelů výkonu. Klíčové ukazatele výkonu vytváří v Dynamics 365 (online) uživatel s rolí zabezpečení Správce hry přiřazenou v Dynamics 365 (online). Tito uživatelé získají uživatelskou roli správce hry také při přihlášení k portálu Gamification. Další informace: Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online)

 3. Pro klíčový ukazatel výkonu můžete volitelně zadat jiný název (používaný jenom v příslušné hře).

 4. Ze seznamu vyberte metodu měření klíčového ukazatele výkonu. Na výběr máte z možností Počet, Výnosy nebo částka, Procento a Procento kvóty.

  Když pro některý z klíčových ukazatelů výkonu vyberete možnost Procento kvóty, do procesu nastavení hry se přidá nový krok, ve kterém definujete kvóty pro jednotlivé hráče. Ze zkušeností vyplývá, že přehled o hráčích si snáz udržíte, když namísto možnosti Lineární vyberete možnost Výchozí.

 5. Definujte, kolik bodů hráči po dosažení klíčového ukazatele výkonu získají.

  Pokud chcete nastavit týdenní cíl, kterého může hráč dosáhnout, vytvořte přibližný klíčový ukazatel výkonu a v kroku 2 procesu nastavení hry pak změňte slovo každý na při.

 6. Volitelně pro klíčový ukazatel výkonu nastavte hodnoty spodní meze a horní meze.

 7. Opakujte výše uvedené kroky pro všechny klíčové ukazatele výkonu, které pro hru plánujete.

 8. Pro některé klíčové ukazatele výkonu můžete volitelně použít Bodové skóre v Excelu. Další informace: Aktualizace skóre her v Gamification pomocí Bodového skóre v Excelu

 9. Kliknutím na 2 v záhlaví nastavení hry pokračujte na další krok.

Důležité

Když odeberete klíčový ukazatel výkonu z aktivní hry, musí uživatel, který má v Dynamics 365 (online) roli zabezpečení Správce hry, aktualizovat data zobrazená v Dynamics 365 (online) kliknutím na Aktualizovat data v Dynamics 365 (online) > Gamification > Nastavení aplikace Gamification.

Herní kvóty

Pokud v kroku 2 procesu nastavení hry vytvoříte klíčový ukazatel výkonu typu Procento kvóty, musíte pro hráče definovat herní kvóty. Volitelně můžete pro všechny nebo jednotlivé klíčové ukazatele výkonu nastavit kvóty všech hráčů na stejnou hodnotu.

Poznámka

V každé hře můžou být až čtyři klíčové ukazatele výkonu, které používají kvóty.

Hráči a fanoušci

V závislosti na vybraném sportovním motivu teď můžete přiřadit hráče k pozicím a pak vybrat fanoušky, kteří se do hry zapojí.

Pokud chcete hráče přiřadit k nějaké pozici, klikněte na ni a zaškrtněte políčko u uživatelů, které chcete k této pozici přiřadit.

Tip

Přiřazujte hráče k pozicím rovnoměrně, aby se nemohlo stát, že si někdo do svého týmu zařadí všechny skvělé pracanty.

Pokud chcete do hry přidat fanoušky, vyberte je v seznamu v kroku 3.

Kliknutím na 4 pokračujte na další krok.

Ocenění a odměny

V tomto kroku můžete definovat různá ocenění a odměny za celou hru. Další informace: Principy, které byste měli znát, než začnete Gamification používat

Kromě ocenění za celou hru můžete nastavit také týdenní ocenění. Další informace: Vytváření týdenních ocenění, která pomáhají udržet angažovanost hráčů a fanoušků

Nastavení hry dokončete kliknutím na Zahájit hru, aby hra začala ve vámi definovaných datech. Můžete taky hru uložit a nastavení upřesnit, než hru zahájíte.

Po aktivaci hry jde před datem zahájení hry změnit jenom klíčové ukazatele výkonu, herní ocenění a kvóty hráčů ve hře a nejde přidávat nové klíčové ukazatele výkonu typu Procento kvóty. V den zahájení hry nebo po něm můžete stále měnit herní ocenění a kvóty hráčů ve hře.

Poznámka

Po aktivaci hry můžete kdykoli přidat nebo odebrat hráče a fanoušky tak, že vyberete možnost Přidat nebo odebrat hráče či fanoušky, která se po aktivaci hry zobrazuje na stránce Hry. Pokud hráč organizaci opustil, můžete ho deaktivovat na stránce Hráči. Pokud pořádáte hru, které se účastní fantasy týmy, je potřeba deaktivací hráče v Gamification nejdřív zmrazit body za tohoto hráče, aby týmy nepřišly o body z aktuálního a předchozích herních období.

Až nastane datum ukončení hry, nezapomeňte hru dokončit. Tento krok je zásadní pro udělení odměn hráčům.

Pořádání hry a aktualizace skóre

Během aktivní hry udržujte angažovanost hráčů a fanoušků. Pokud některé klíčové ukazatele výkonu aktualizujete ručně, použijte funkci Bodové skóre v Excelu. Další informace: Aktualizace skóre her v Gamification pomocí Bodového skóre v Excelu

Důležité

Když upravíte aktivní hru a odeberete klíčový ukazatel výkonu nebo změníte aktivní hráče, musí uživatel, který má v Dynamics 365 (online) roli zabezpečení Správce hry, aktualizovat data zobrazená v Dynamics 365 (online) kliknutím na Aktualizovat data.

Tip

Dokončení hry

Po uplynutí data ukončení hry musí správce hry nebo komisař uzavřít bodové skóre za poslední herní období. Pokud jste nastavili integraci mezi Dynamics 365 – Gamification a Dynamics 365 (online), musí správce hry nebo komisař také zkontrolovat, jestli jsou všechna data správná, aby klíčové ukazatele výkonu odrážely správné hodnoty a hráči měli přiřazené správné konečné skóre a odměny. Hru můžete dokončit ručně, nebo můžete počkat na automatické dokončení hry 31 dní po koncovém datu hry.

Ruční dokončení hry

 1. V Gamification přejděte na Hry.

 2. Pro hru, kterou chcete dokončit, klikněte v seznamu Aktivní hry na Ukončit hru.

Viz také

Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Instalace a konfigurace řešení Gamification v Dynamics 365 (online)
Import hráčů a fanoušků z Dynamics 365 (online) a správa jejich rolí zabezpečení