Nastavení dvojitého ověřování pro nové odběry a změny souhlasu

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Proces dvojitého ověřování (který je také označován jako potvrzované ověřování) požaduje po kontaktech, které se registrují do nového seznamu odběrů nebo které chtějí zvýšit úroveň souhlasu pro potřeby ochrany dat, aby svou žádost potvrdily kliknutím na odkaz zaslaný na jimi zaregistrovanou e-mailovou adresu. Tento systém ověřuje, že kontakt svou žádost myslí vážně a že poskytl skutečnou a funkční e-mailovou adresu.

Proces dvojitého ověřování funguje následovně:

 1. Nový nebo existující kontakt použije formulář odběru nebo cílovou stránku k přihlášení k odběru zpravodaje nebo k úpravě úrovně svého souhlasu.
 2. Po odeslání formuláře se kontaktu zobrazí stránka s pokynem, aby ve své složce doručené pošty vyhledal potvrzovací zprávu. Ta obsahuje odkaz, na který musí kontakt kliknout, aby potvrdil svou žádost.
 3. Aplikace Dynamics 365 for Marketing odešle potvrzovací e-mail příslušného typu (pro odběr nebo souhlas) na adresu zaregistrovanou u daného kontaktu.
 4. Kontakt otevře potvrzovací e-mail, přečte si text a klikne na odkaz. Tím otevře webový prohlížeč, který odešle zakódovanou adresu URL identifikující kontakt a zprávu žádosti do řešení Dynamics 365.
 5. Řešení Dynamics 365 zaregistruje kliknutí, nastaví požadovaný odběr nebo změní úroveň souhlasu, zaprotokoluje změnu a zajistí okamžité přesměrování na děkovnou stránku, která se zobrazí kontaktu.

Dvojité ověřování je vhodné pro všechny země a oblasti a v mnoha zemích a oblastech (zejména v Evropě) je vyžadováno zákonem.

V tomto tématu se dozvíte, jak nastavit jednotlivé prvky vyžadované pro systém dvojitého ověřování a jak povolit dvojité ověřování pro vaši instanci.

Vytvoření zprávy s žádostí o potvrzení přihlášení k odběru

Zpráva s žádostí o potvrzení přihlášení k odběru je odeslána kontaktům pokaždé, když se zaregistrují k odběru nového zpravodaje a pro vaši instanci je povoleno dvojité ověřování. To platí pro již známé kontakty používající centrum odběrů i pro nové kontakty, které se registrují poprvé.

Poznámka

Řešení Dynamics 365 odešle samostatnou zprávu s žádostí o potvrzení pro každý seznam odběrů, ke kterému se kontakt rozhodne připojit, i když ten tak učiní pro několik seznamů najednou.

Při vytváření zprávy s žádostí o potvrzení přihlášení k odběru postupujte následovně:

 1. Přejděte na Realizace marketingu > Marketingové e-maily. Tím otevřete zobrazení seznamu marketingových e-mailů.

 2. Výběrem možnosti Nová vytvořte novou zprávu.

 3. V okně Výběr šablony e-mailu přejděte na kartu Účel a zde zvolte z rozevíracího seznamu Dvojité ověření, potvrzení e-mailem.

 4. Zvolte šablonu diamante (nebo jinou šablonu vytvořenou vaší organizací pro tento účel), která je již připravena a má:

  • Výchozí obsah, který zahrnuje výrazy Handlebars pro umístění doporučeného dynamického obsahu.

  • Potvrzovací tlačítko, které je předem nakonfigurováno s požadovanou cílovou adresou URL (jako výraz Handlebars).

  • Typ obsahu nastavený na Žádost o potvrzení.

  • Možnost Právní určení nastavenou na Transakční.

   Podívejte se také na příklad uvedený za tímto postupem.

   Poznámka

   Funkce zobrazení jako webové stránky nepodporuje zprávy pro potvrzení souhlasu, takže není v šabloně obsažena a neměli byste se pokoušet ji přidat.

 5. Přizpůsobte zprávu podle potřeby.

 6. Proveďte kontrolu chyb a přejděte na ostrý provoz.

  Poznámka

  Když navrhujete zprávu s žádostí o potvrzení, nemůžete použít tlačítko Testovací odeslání, abyste poslali testovací zprávu sami sobě. Chcete-li otestovat návrh zprávy, nastavte testovací stránku odběru a zkuste se sami registrovat do seznamu adresátů.

Dynamické prvky ve zprávě s žádostí o potvrzení přihlášení k odběru

Na předchozím obrázku jsou zvýrazněny důležité prvky poskytované šablonou diamante. Obrázek také obsahuje podokno Vlastnosti s nastaveními pro potvrzovací tlačítko. Všimněte si především výrazů Handlebars, což jsou zástupné symboly pro dynamické hodnoty, které budou doplněny nezávisle při každém odeslání této zprávy. K dispozici jsou následující výrazy Handlebars:

 • {{Message.ConfirmationRequestType}} Rozhoduje o zobrazení typu rozhodovací zprávy (jak je stanoveno ve výchozím nastavení marketingu při odeslání zprávy). Pro potvrzení odběru je to ve výchozím nastavení „Odběr marketingového seznamu“.
 • {{Message.ConfirmationObjectName}}: Rozhoduje o poli Název seznamu odběrů, pro který kontakt požádal o připojení.
 • {{Message.ConfirmationObjectDescription}}: Rozhoduje o obsahu pole Popis seznamu odběrů, pro který kontakt požádal o připojení.
 • {{Message.ConfirmationRedirectURL}}: Rozhoduje o adrese URL, která cílí na server Dynamics 365 a obsahuje kód, jenž jedinečně identifikuje kontakt, kterému byla odeslána zpráva, a samotnou zprávu. Veškeré zprávy s žádostí o potvrzení musí obsahovat tlačítko (nebo odkaz), které cílí na tento výraz Handlebars (jinak kontakt nebude moci potvrdit přihlášení k odběru).

Následující snímek obrazovky zobrazuje záznam seznamu odběrů Dynamics 365 se zvýrazněnými poli JménoPopis. Jedná se o hodnoty, které můžete zahrnout do zprávy s žádostí o potvrzení přihlášení k odběru.

Nastavení seznamu odběrů dostupná pro zprávy s žádostí o potvrzení

Další informace: Příprava marketingových e-mailových zpráv, Vytvoření seznamů odběrů a center odběrů

Zpráva s žádostí o potvrzení zvýšení úrovně souhlasu je odeslána kontaktům pokaždé, když chtějí zvýšit úroveň souhlasu pomocí centra odběrů nebo cílové stránky. Když se kontakt rozhodne snížit úroveň souhlasu, potvrzovací zpráva není vyžadována.

Důležité: Ověřte, že zpráva s žádostí o potvrzení souhlasu srozumitelně vysvětluje, proč je souhlas důležitý a co znamená. Je důležité, abyste si vytvořili důvěryhodný vztah s kontakty a aby jejich potvrzení souhlasu byla výsledkem rozhodovacího procesu, který uskuteční na základě dostatečných informací.

Při vytváření zprávy s žádostí o potvrzení zvýšení úrovně souhlasu postupujte následovně:

 1. Přejděte na Realizace marketingu > Marketingové e-maily. Tím otevřete zobrazení seznamu marketingových e-mailů.

 2. Výběrem možnosti Nová vytvořte novou zprávu.

 3. V okně Výběr šablony e-mailu přejděte na kartu Účel a zde zvolte z rozevíracího seznamu Dvojité ověření, potvrzení e-mailem.

 4. Zvolte šablonu custonaci (nebo jinou šablonu vytvořenou vaší organizací pro tento účel), která je již připravena a má:

  • Výchozí obsah, který zahrnuje výrazy Handlebars pro umístění doporučeného dynamického obsahu.

  • Potvrzovací tlačítko, které je předem nakonfigurováno s požadovanou cílovou adresou URL (jako výraz Handlebars).

  • Typ obsahu nastavený na Žádost o potvrzení.

  • Možnost Právní určení nastavenou na Transakční.

   Podívejte se také na příklad uvedený za tímto postupem.

   Poznámka

   Funkce zobrazení jako webové stránky nepodporuje zprávy pro potvrzení souhlasu, takže není v šabloně obsažena a neměli byste se pokoušet ji přidat.

 5. Přizpůsobte zprávu podle potřeby.

 6. Proveďte kontrolu chyb a přejděte na ostrý provoz.

  Poznámka

  Když navrhujete zprávu s žádostí o potvrzení, nemůžete použít tlačítko Testovací odeslání, abyste poslali testovací zprávu sami sobě. Chcete-li otestovat návrh zprávy, nastavte testovací stránku odběru a použijte ji pro zvýšení úrovně souhlasu.

Dynamické prvky ve zprávě s žádostí o potvrzení zvýšení úrovně souhlasu

Na předchozím obrázku jsou zvýrazněny důležité prvky poskytované šablonou custonaci. Obrázek také obsahuje podokno Vlastnosti s nastaveními pro potvrzovací tlačítko. Všimněte si především výrazů Handlebars, což jsou zástupné symboly pro dynamické hodnoty, které budou doplněny nezávisle při každém odeslání této zprávy. K dispozici jsou následující výrazy Handlebars:

 • {{Message.ConfirmationRequestType}} Rozhoduje o zobrazení typu rozhodovací zprávy (jak je stanoveno ve výchozím nastavení marketingu při odeslání zprávy). Pro potvrzení úrovně souhlasu je to ve výchozím nastavení „Zvýšit souhlas“.
 • {{Message.ConfirmationObjectName}}: Rozhoduje o názvu pole úrovně souhlasu, jak je definováno na entitě kontaktu (ve výchozím nastavení je to „Byl dán souhlas“).
 • {{Message.ConfirmationObjectValue}}: Určuje hodnotu položky Možnosti pro novou úroveň souhlasu zvolenou kontaktem (například (2) Transakční).
 • {{Message.ConfirmationObjectDescription}}: Určuje obsah pole Popis pro novou úroveň souhlasu zvolenou kontaktem.
 • {{Message.ConfirmationRedirectURL}}: Rozhoduje o adrese URL, která cílí na server Dynamics 365 a obsahuje kód, jenž jedinečně identifikuje kontakt, kterému byla odeslána zpráva, a samotnou zprávu. Veškeré zprávy s žádostí o potvrzení musí obsahovat tlačítko (nebo odkaz), které cílí na tento výraz Handlebars (jinak kontakt nebude moci potvrdit přihlášení k odběru).

Následující snímek obrazovky zobrazuje nastavení údajů v sekci Sada možností řešení Dynamics 365 se zvýrazněnými poli MožnostiPopis. Jedná se o hodnoty, které můžete zahrnout do zprávy s žádostí o potvrzení souhlasu. Všimněte si, že každá položka v seznamu Možnosti má svůj vlastní obsah pole Popis. Pokud si chcete tyto hodnoty přečíst nebo je upravit, musíte použít aplikaci Dynamics 365 – vlastní (viz také část Vytvoření a úprava globálních sad možností).

Hodnoty sady možností pro souhlas dostupné pro zprávy s žádostí o potvrzení

Další informace: Ochrana dat a nařízení GDPR

Vytvoření záznamu nastavení obsahu pro zprávy s žádostí o potvrzení

Veškeré marketingové e-mailové zprávy obsahují dynamické hodnoty převzaté ze záznamu nastavení obsahu přidruženého ke zprávě v době odeslání. Na rozdíl od většiny marketingových e-mailových zpráv odesílaných cestou zákazníka, která rozhoduje o použitých nastaveních obsahu, jsou zprávy pro souhlas často odesílány mimo kontext cesty zákazníka, takže pro ně musí být dostupný záznam nastavení obsahu určený pro použití s tímto typem zpráv.

Možná jste pro váš systém vytvořili pouze jeden záznam nastavení obsahu, který již používáte pro všechny cesty zákazníka, nebo možná máte několik různých záznamů nastavení obsahu, které používáte v různých souvislostech. Pokud chcete, můžete libovolný z těchto záznamů znovu použít pro zprávy s žádostí o potvrzení, nebo můžete vytvořit nový záznam vyhrazený pouze pro tento typ zpráv.

Projděte si záznamy nastavení obsahu a rozhodněte, který použijete (nebo v případě potřeby vytvořte nový).

Při nastavování dvojitého ověřování pro vaši instanci zvolíte záznam nastavení obsahu, který bude používán pro všechny zprávy s žádostí o potvrzení, jak je popsáno později v tomto tématu.

Další informace: Vytvoření úložišť standardních a povinných hodnot e-mailových zpráv pomocí nastavení obsahu

Vytvoření děkovné stránky pro každý typ potvrzení

Když kontakt klikne na potvrzovací odkaz v potvrzovacím e-mailu, řešení Dynamics 365 zaregistruje toto potvrzení, provede požadovanou akci a zajistí přesměrování prohlížeče kontaktu na děkovnou stránku. Děkovnou stránky musíte vytvořit jako marketingové stránky v aplikaci Dynamics 365. Šablony děkovných stránek jsou součástí aplikace, aby pro vás bylo snadnější začít.

Nastavení a povolení dvojitého ověřování na vaší instanci

Funkce dvojitého ověřování je globální pro vaši instanci Dynamics 365. Když je povolená, budou veškeré žádosti o nový odběr a zvýšení úrovně souhlasu vyžadovat dvojité ověření a všude budou platit stejná nastavení.

Než začnete nastavovat dvojité ověřování a než ho povolíte, ujistěte se, že máte pro svůj systém k dispozici všechny ostatní prvky, které jsou popsány dříve v tomto tématu. Patří mezi ně:

 • E-mailová zpráva s žádostí o potvrzení přihlášení k odběru.
 • E-mailová zpráva s žádostí o potvrzení zvýšení úrovně souhlasu.
 • Záznam nastavení obsahu určený k použití se všemi zprávami s žádostí o potvrzení.
 • Děkovná stránka pro přesměrování poté, co kontakt potvrdí každý typ žádosti.

Při nastavování a povolování systému dvojitého ověřování postupujte následovně:

 1. Přejděte na Nastavení > Upřesnit nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Výchozí nastavení marketingu.

 2. Otevře se seznam záznamů výchozích nastavení. Obvykle bude obsahovat pouze jeden záznam. Otevřete dostupný záznam nebo záznam, který je momentálně aktivní (v poli Výchozí má nastaveno Ano).

 3. Otevřete kartu Dvojité ověřování na stránce Výchozí nastavení marketingu.
  Karta Dvojité ověřování pro nastavení aplikace Marketing

 4. Proveďte následující nastavení:

  • Povolit dvojité ověřování: Pokud chcete pro svou instanci povolit dvojité ověřování, nastavte Ano. Pokud ho chcete zakázat, nastavte Ne.
  • Odběry: Určete, která vámi vytvořená marketingová e-mailová zpráva bude zasílána kontaktům, když se sami přidají do seznamu odběrů.
  • Souhlas: Určete, která vámi vytvořená marketingová e-mailová zpráva bude zasílána kontaktům, když odešlou žádost o zvýšení úrovně souhlasu.
  • Děkovná stránka za zpravodaje: Zvolte marketingovou stránku, kterou budete zobrazovat kontaktům poté, co potvrdí nový odběr.
  • Děkovná stránka: Zvolte marketingovou stránku, kterou budete zobrazovat kontaktům poté, co potvrdí zvýšení své úrovně souhlasu.
  • Nastavení obsahu: Určete, který záznam nastavení obsahu bude používán pro všechny zprávy týkající se dvojitého ověřování.
 5. Výběrem tlačítka Uložit v pravém dolním rohu uložte nastavení.