Ochrana dat a nařízení GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je směrnicí Evropské unie (EU), která zavádí nová pravidla pro společnosti, úřady státní správy, neziskové a další organizace, jež nabízejí zboží a služby lidem v EU nebo shromažďují a analyzují data vázaná na obyvatele EU. Nařízení GDPR platí bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Aplikace Dynamics 365 for Marketing je připravena usnadnit organizacím dosažení souladu s nařízením GDPR při používání systému, nicméně je stále nezbytné provést určitou vývojářskou práci, poskytnout poradenství nebo obojí. Jako součást komplexního celofiremního úsilí musí většina organizací k dosažení úplného souladu přezkoumat a aktualizovat všechny své informační systémy.

Další informace o nařízení GDPR

Zde jsou uvedeny některé materiály, ve kterých se můžete dozvědět více o tom, jak uvést systémy Dynamics 365 do souladu s nařízením GDPR:

Příprava řešení Dynamics 365 pro dosažení souladu s nařízením GDPR

Instalace řešení Dynamics 365 jsou většinou přizpůsobené tak, aby splňovaly specifické potřeby jednotlivých organizací, které toto řešení používají. Některé organizace mají interní vývojáře, zatímco jiné spolupracují při implementaci přizpůsobení s externími partnery nebo konzultanty. V každém případě musíte přizpůsobit systém Dynamics 365 tak, aby umožňoval řádnou funkci integrovaných nástrojů pro zajištění souladu s nařízením GDPR.

Mimo jiné musíte být schopni identifikovat veškeré datové struktury (včetně tabulek, entit a polí), které obsahují osobní údaje. Měli byste zavést mechanismus, který vám umožní snadno mapovat, poskytnout, aktualizovat nebo odstranit tato data na základě požadavku zákazníka.

Zbývající část tohoto tématu poskytuje pokyny pro práci s nástroji určenými k zajištění souladu s nařízením GDPR, které jsou součástí aplikace Dynamics 365 for Marketing. V těchto pokynech se předpokládá, že systém již byl podle potřeby přizpůsoben.

Přehled funkcí aplikace Dynamics 365 for Marketing podporujících nařízení GDPR

Podle nařízení GDPR se téma souhlasu stalo základním principem a je obsaženo v zákonech o ochraně dat. Souhlasem se rozumí „jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů“.

Aplikace Dynamics 365 for Marketing vám umožňuje požádat o souhlas, zaznamenat ho a uložit. Dovoluje navrhnout marketingové aktivity tak, aby respektovaly souhlas poskytnutý cílovou skupinou. Je důležité, abyste do svých marketingových objektů (jako jsou cílové stránky a marketingové e-mailové zprávy) zahrnuli odpovídající informace, které jednoznačně informují cílovou skupinu o datech, která shromažďujete, a účelu jejich zpracování. Cílová skupina musí mít možnost poskytnout souhlas svobodným způsobem, učinit informované rozhodnutí a kdykoli požádat o kontrolu, aktualizaci nebo odvolání souhlasu.

Aplikace Dynamics 365 for Marketing disponuje následujícími funkcemi, které vám usnadní správu souhlasů a další pracovní postupy související s nařízením GDPR:

 • Ve výchozí instalaci řešení je k dispozici výchozí kolekce hierarchických úrovní souhlasu, ve které vyšší úrovně souhlasu zahrnují nižší úrovně.
 • Záznamy kontaktů obsahují pole, ve kterém je uložena úroveň souhlasu udělená vaší organizaci příslušným kontaktem.
 • Každou cestu zákazníka můžete nakonfigurovat tak, aby zpracovávala pouze kontakty, které poskytly minimální požadovanou úroveň souhlasu.
 • Každý model určování skóre zájemců můžete nakonfigurovat tak, aby počítal skóre pouze pro zájemce přidružené ke kontaktům, které poskytly minimální požadovanou úroveň souhlasu.
 • Můžete vytvářet marketingové stránky s marketingovými formuláři, které vybízejí kontakty k udělení určité úrovně souhlasu a současně poskytují dostatečné jednoznačné informace. Souhlas je uložen v záznamu každého kontaktu.
 • Budete moci používat různé mechanismy obsažené v řešení Dynamics 365, které vám umožní extrahovat veškeré informace týkající se konkrétního kontaktu a v případě potřeby sdílet odpovídající informace s tímto kontaktem.
 • Budete moci používat mechanismy, díky kterým řešení Dynamics 365 dokáže „zapomenout“ (odstranit) veškeré informace o určitém kontaktu, když to bude daný kontakt požadovat.
 • Budete moci vyhledat a aktualizovat informace o konkrétním kontaktu, když to bude požadovat.
 • Budete moci poskytovat kontaktům prostředky, aby mohly požadovat zobrazení, načtení, aktualizaci nebo odstranění svého souhlasu a dat, a také budete moci používat řešení Dynamics 365 k modelování plnění z vaší strany.

Úrovně souhlasu poskytované ve výchozí instalaci jsou pouze doporučeními. Je na vás, abyste rozhodli o relevanci jednotlivých úrovní a jak je chcete používat ve svých marketingových aktivitách. Následující tabulka shrnuje jednotlivé výchozí úrovně souhlasu a jejich typické použití. Úrovně souhlasu jsou hierarchické, takže vyšší úrovně zahrnují všechny nižší úrovně.

Úroveň Název úrovně souhlasu Popis
0 (žádný) Kontakt neposkytl žádný souhlas. Organizace by neměla kontaktovat příslušného jednotlivce ani zpracovávat jeho údaje či provádět automatizované rozhodování, dokud neobdrží souhlas. Bez ohledu na udělený souhlas mohou jednotlivci odeslat informace prostřednictvím online formuláře (cílové stránky) poskytnutého organizací.
1 Souhlas Jednotlivec povoluje organizaci, aby ho oslovila pouze v souvislosti s potvrzením souhlasu nebo získáním vyšší úrovně souhlasu. Typickým příkladem je opětovné poskytnutí souhlasu pro cestu zákazníka, která zašle e-mail s odkazem na stránku centra odběrů, kde může daný jednotlivec poskytnout souhlas.
2 Transakční Jednotlivec souhlasí se zasíláním transakčních zpráv, které se týkají určitých stávajících interakcí mezi oběma stranami. Tyto zprávy nesmí obsahovat marketingový ani propagační obsah. Mezi příklady patří výpisy z bankovního účtu, potvrzení objednávek a zprávy o stavu členství.
3 Odběry Jednotlivec souhlasí se zasíláním zpráv, které obsahují nabídky k registraci do distribučních seznamů pošty nebo pro další obsah vyžadující přihlášení k odběru.
4 Marketing Jednotlivec souhlasí se zasíláním marketingových zpráv a propagačního obsahu.
5 Profilace Jednotlivec povoluje organizaci používat své demografické údaje a informace o chování (jako jsou návštěvy webů, otevření e-mailů a kliknutí na e-maily) pro automatizované rozhodování. Je odpovědností organizace určit, které z jejích aktivit zpracování spadají do kategorie automatizovaného rozhodování. Mezi příklady patří automatický výpočet úvěrových limitů nebo úvěrových příslibů na základě dostupných údajů a výpočetní mechanismy využívající výpočty založené na pravidlech nebo prediktivní výpočty. Na děti se takové profilování a automatizované rozhodování nikdy nevztahuje.

Kromě toho je pro mladistvé (děti) vyžadována zvláštní ochrana osobních údajů, která požaduje další souhlas rodiče nebo opatrovníka.

Důležité

Entita obchodního vztahu neukládá žádné informace o souhlasu GDPR. Zahrnují je pouze entity kontaktu. Modely určování skóre zájemců, které pracují na úrovni obchodního vztahu, nejsou schopné respektovat souhlas kontaktů, které patří k tomuto obchodnímu vztahu, ale mohou stále hodnotit skóre zájemce založené na obchodním vztahu pole interakcí generovaných všemi těmito kontakty. To znamená, že musíte být opatrní, abyste nepoužívali automatické určování skóre zájemců pro automatizované rozhodování (profilování) týkající se zájemců založených na obchodním vztahu, pokud tato rozhodnutí ovlivňují jednotlivce. Funkci můžete stále využít k určení skóre zájemců založených na obchodním vztahu, ale nesmíte ji použít pro nepřímé hodnocení skóre kontaktů, pokud se skóre používá pro automatizované rozhodování. Další informace: Marketing založený na obchodních vztazích

Povolení funkcí aplikace Dynamics 365 for Marketing podporujících nařízení GDPR

Ve výchozím nastavení jsou funkce související s nařízením GDPR, jako je správa souhlasů, v nových instalacích aplikace Dynamics 365 for Marketing zakázány. Chcete-li tyto funkce povolit nebo zakázat:

 1. Přejděte na Nastavení > Upřesnit nastavení > Nastavení aplikace Marketing > Nástroje ochrany dat.

 2. Otevře se seznam Aktivní konfigurace GDPR. Pokud už existuje nějaká konfigurace, pak ji vyberte a otevřete. V opačném případě na panelu příkazů vyberte + Nová. Můžete mít nanejvýš jednu konfiguraci GDPR.

 3. Otevře se formulář Konfigurace GDPR.
  Formulář Konfigurace GDPR

  Proveďte následující nastavení:

  • Jméno: Zadejte libovolný název.
  • Respektovat souhlas: Vyberte Ano, jestliže chcete v aplikaci povolit funkce podporující nařízení GDPR. Pokud je chcete zakázat, nastavte Ne.
 4. Vyberte tlačítko Uložit v pravém dolním rohu okna.

Když jsou povoleny funkce podporující nařízení GDPR, můžete si prohlížet a nastavovat možnosti ochrany údajů u každého z kontaktů. Chcete-li tyto možnosti použít, otevřete záznam kontaktu, přejděte na jeho kartu Podrobnosti a poté se posuňte dolů na sekci Ochrana dat.

Nastavení ochrany údajů kontaktů

Zde jsou k dispozici následující nastavení a informace:

 • Byl dán souhlas: Přečtěte si nebo nastavte maximální úroveň souhlasu udělenou tímto kontaktem. Tento kontakt se bude moci účastnit pouze marketingových iniciativ povolených pro danou či nižší úroveň souhlasu. Toto nastavení byste měli měnit pouze v případě, že obdržíte výslovný souhlas daného kontaktu. Běžně byste měli kontaktům umožnit změnu tohoto nastavení prostřednictvím centra odběrů.
 • Je dítě: Toto políčko zaškrtněte, chcete-li označit, že daný kontakt je nezletilý (obvykle osoba mladší 18 let) a tedy že vyžaduje zvláštní ochranu.
 • Rodič nebo zákonný zástupce: Pokud je kontakt dítě, pak v tomto vyhledávacím poli vyberte jeho rodiče nebo zákonného zástupce (opatrovníka). Rodič nebo zákonný zástupce musí být ve vaší databázi také uložen jako kontakt.

Segmenty můžete filtrovat podle úrovně souhlasu stejným způsobem jako při filtrování podle jiných hodnot kontaktů. Kontakty můžete filtrovat podle úrovně souhlasu pomocí pole Byl dán souhlas pro entitu Kontakt.

Filtrování segmentu podle úrovně souhlasu

Můžete nastavit minimální úroveň souhlasu pro libovolnou cestu zákazníka. Po jejím nastavení bude cesta zpracovávat pouze kontakty této úrovně nebo vyšší. To uděláte tak, že otevřete cestu, přejdete na její kartu Obecné a v poli Minimální souhlas nastavíte odpovídající úroveň.

Nastavení minimální požadované úrovně souhlasu pro cestu zákazníka

Pokud změníte úroveň souhlasu probíhající cesty zákazníka, cesta přestane zpracovávat veškeré kontakty, které nesplňují tuto úroveň souhlasu, včetně kontaktů, které cestu již částečně absolvovaly.

Minimální požadovanou úroveň souhlasu můžete nastavit pro libovolný model určování skóre zájemců. Po nastavení úrovně bude model určovat skóre pouze pro zájemce přidružené ke kontaktům, které udělily souhlas této úrovně nebo vyšší.

Pokud chcete nastavit odpovídající úroveň, otevřete model určování skóre zájemců, přejděte na kartu Souhrn a nastavte pole Minimální souhlas.

Nastavení minimální požadované úrovně souhlasu pro modely určování skóre zájemců

Centrum odběrů je pravděpodobně nejlepším místem, na kterém mohou kontakty upravovat a potvrzovat úroveň svého souhlasu. Chcete-li tuto možnost nastavit:

 • Nastavte pole marketingového formuláře, které je mapováno na pole souhlasu s nařízením GDPR entity kontaktu.
 • Vytvořte marketingový formulář typu centra odběrů, který obsahuje pole souhlasu s nařízením GDPR.
 • Vytvořte marketingovou stránku typu centra odběrů, která obsahuje tento formulář.

Nyní můžete vytvořit marketingovou e-mailovou zprávu, která obsahuje odkaz na stránku centra odběrů. Ověřte, jestli je na stránce vysvětleno, proč je udělení souhlasu důležité a jaké výhody jednotlivci přinese.

Abyste plně dodrželi GDPR (a další společné předpisy), musíte nastavit systém dvojitého ověřování.double opt-in Dvojité ověřování využívá e-mailové zprávy, aby se zajistilo, že všechny požadavky na změnu úrovně souhlasu kontaktu nebo přidání odběru byly provedeny záměrně osobou, která může přečíst e-mail tohoto kontaktu.

Další informace: Nastavení dvojitého ověřování pro nové odběry a změny souhlasu

Příklad, jak podpořit žádosti týkající se údajů od cílové skupiny marketingu

Podle nařízení GDPR mají jednotlivci právo předložit vaší organizaci několik typů požadavků ohledně svých údajů. Jedná se o požadavky, které se týkají přístupu k jejich osobním údajům a opravy, vymazání a přenosu (v čitelném formátu) těchto údajů. Dynamics 365 je velmi flexibilní a všestranný systém nabízející mnoho způsobů, jak do něj integrovat funkce pro dosažení souladu s nařízením GDPR. Tato část poskytuje několik příkladů, jak postupovat, nicméně výběr konkrétní metody bude záviset na struktuře vaší organizace, způsobu, jakým používá řešení Dynamics 365, a použitých typech přizpůsobení.

Vytvoření cesty zákazníka pro přijetí žádostí souvisejících s nařízením GDPR

Jednou z možností, jak můžete jednotlivcům usnadnit odesílání žádostí souvisejících s nařízením GDPR do vaší organizace, je publikování stránky na vašem webu, která zákazníkovi poskytne odpovídající podrobné informace a odkazy na jednotlivé typy žádostí (zašlete mi moje údaje, aktualizujte moje údaje nebo odstraňte moje údaje). Každý z těchto odkazů přesměruje zákazníka na jinou marketingovou stránku řešení Dynamics 365, která poskytuje:

 • Další informace o konkrétním typu žádosti a o tom, co může zákazník očekávat po odeslání formuláře
 • Všechna vstupní pole vyžadovaná pro jednoznačnou identifikaci kontaktu v databázi, zpravidla e-mailovou adresu a příjmení, nicméně skutečné požadavky budou záviset na nastaveních odstranění duplicit
 • Veškerá další pole, která mohou pracovníkovi zodpovědnému za ochranu osobních údajů usnadnit vyhovění žádosti (například pole pro obecné poznámky a komentáře nebo zaškrtávací políčka se zvláštními možnostmi)

Poté připravte jednu cestu zákazníka se třemi paralelními posloupnostmi, jednou pro každý typ žádosti. Jednotlivé posloupnosti můžete nastavit následovně:

 1. Začněte marketingovým formulářem navrženým pro shromažďování informací, které jsou relevantní pro daný typ žádosti. Když kontakt odešle tento formulář, začne absolvovat příslušnou posloupnost cesty zákazníka.
 2. Pokračujte dlaždicí aktivity nakonfigurovanou pomocí šablony aktivity úkolu, která identifikuje typ žádosti (aktualizace, zaslání nebo odstranění) a přiřadí úkol bezpečnostnímu pracovníkovi odpovědnému za reakci na žádost. Úkol bude obsahovat odkaz na záznam kontaktu, takže pracovník na něj může snadno přejít, aby si přečetl celý obsah odeslané stránky.
 3. Nakonec použijte e-mailovou zprávu, která zákazníka informuje o přijetí jeho žádosti a poskytuje další odkazy a pokyny (například odkaz na centrum odběrů) v závislosti na typu žádosti.

Příklad cesty zákazníka pro zpracování žádostí souvisejících s nařízením GDPR

Zbývající dílčí části nabízejí další podrobné informace o tom, jak je možné dokončit toto ukázkové řešení, aby podporovalo jednotlivé typy žádostí.

Reakce na žádosti typu „získat mé údaje“

Následující seznam poskytuje několik možností, jak by vaše organizace mohla nastavit systém v souvislosti s reakcí na žádosti typu „získat mé údaje“. Výběr řešení bude záviset na nastavení vašeho systému a typu provedených přizpůsobení.

 • Požádejte pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů, aby pomocí standardních vyhledávacích funkcí identifikoval odpovídající údaje a poté použil integrované funkce pro export k vytvoření dokumentu Office. K tomu není vyžadován žádný vlastní vývoj, ale v případě výrazně přizpůsobeného systému by se mohl tento přístup ukázat jako nepraktický.
 • Vytvořte vlastní řešení založené na dedikovaném rozhraní API v systému Dynamics 365, které načte všechny náležité informace z back-end systému a uspořádá je do jediného přenositelného dokumentu. To bude vyžadovat určitý vlastní vývoj, jehož výsledkem může být rychlejší a snáze použitelné řešení pro pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů. Další informace: Zjišťování interakcí kontaktu pomocí kódu
 • Vytvořte vlastní řešení pro reporting v systému Dynamics 365.
 • Vytvořte novou sestavu Power BI, která načte odpovídající údaje z databáze organizace Dynamics 365.

Reakce na žádosti typu „zapomenout na mne“

V ideálním případě byste měli připravit svůj systém tak, aby pracovníkovi odpovědnému za ochranu osobních údajů usnadnil úplné odstranění kontaktu a veškerých souvisejících údajů na vyžádání.

 • U nepřizpůsobeného systému postačí pracovníkovi odpovědnému za ochranu osobních údajů k nalezení kontaktu a jeho následnému trvalému odstranění standardní vyhledávací funkce. Systém automaticky zruší propojení a odebere veškerá související data interakcí uložená v back-end systémech Dynamics 365 (jako jsou všechny služby Marketing).
 • Pokud používáte vlastní pole nebo entity, musíte systém dále přizpůsobit, aby odstranil všechny související osobní údaje z příslušných záznamů a zrušil jejich propojení se záznamem kontaktu, a tím zajistil odebrání veškerých osobních informací. Další informace: Příručka pro vývojáře (Marketing)

Poznámka

Veškerá data zadaná do formuláře přeposlání příteli jsou po uplynutí 30 dnů automaticky odstraněna, takže se nevytvoří žádné nové záznamy kontaktů nebo zájemců, pokud se příjemce přeposlané zprávy nerozhodne zaregistrovat u vaší organizace pomocí cílové stránky.

Reakce na žádosti typu „aktualizovat mé údaje“

Jednou z možností, jak můžete připravit systém pro zpracování žádostí typu „aktualizovat mé údaje“, je nastavení následujících položek:

 1. Nezapomeňte zahrnout do cílové stránky pro aktualizaci dat povinná pole kontaktu a pole pro obecný komentář, ve kterém může zákazník v případě potřeby popsat svoji žádost.
 2. Připravte stránku centra odběrů, která obsahuje tolik upravitelných polí kontaktu, aby byla zachována bezpečnost. Tím každému zákazníkovi umožníte co nejvíce aktualizovat své vlastní údaje.
 3. Do marketingové e-mailové zprávy, která bude zaslána kontaktu poté, co odešle formulář, zahrňte odkaz na toto centrum odběrů a informace o tom, jak postupovat, pokud zákazník bude chtít aktualizovat informace, které nejsou obsažené v tomto formuláři.

Jak bylo uvedeno dříve, když pracovník odpovědný za ochranu osobních údajů obdrží úkol generovaný cestou zákazníka, může kliknout na obsažený odkaz, kterým otevře příslušný záznam kontaktu, otevřít přehled pro tento záznam a poté přejít na kartu Interakce marketingového formuláře, kde si může přečíst celý obsah odeslaného formuláře (například jako popisek pro příslušnou hodnotu Odeslání formuláře v sekci Seznam navštívených formulářů). V případě potřeby může pracovník odpovědný za ochranu osobních údajů přímo kontaktovat zákazníka, aby s ním vyřešil kteroukoli ze zvláštních žádostí (jako je aktualizace údajů, které nejsou dostupné ve formuláři centra odběrů).

Kontrola hodnot ve formuláři odeslaném kontaktem

Zabezpečení a řízení přístupu k osobním údajům

Součástí nařízení GDPR je požadavek, aby vaše organizace podnikla kroky k zabezpečení a řízení přístupu k osobním údajům, které jsou uložené ve vaší databázi. Můžete použít standardní kontrolní mechanismy zabezpečení na úrovni pole, formuláře nebo entity, které nabízí řešení Dynamics 365, abyste zajistili, že k těmto údajům budou moci přistupovat pouze oprávnění uživatelé, kteří vědí, jak s nimi pracovat v souladu se zákony. Zde jsou uvedeny některé příklady dat, která budete možná muset chránit:

 • Záznamy kontaktů: Záznamy kontaktů obsahují mnoho typů základních osobních údajů, jako jsou jména, poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a další. Přístup k těmto záznamům můžete řídit přiřazením oprávnění k entitě jako součásti definicí jednotlivých rolí zabezpečení.
 • Marketingové přehledy: Marketingové přehledy mohou obsahovat podrobné informace, jako jsou záznamy procházení webů, odeslané formuláře, účast na akcích a další. Někteří, ale nikoli nutně všichni uživatelé, kteří mají přístup k záznamům kontaktů, mohou mít udělen přístup k zobrazení těchto informací. Tento přístup můžete řídit přiřazením skupin zabezpečení na úrovni formuláře.
 • Pole s obzvláště citlivými informacemi: Záznamy kontaktů mohou obsahovat datová pole s obzvláště citlivými informacemi, jako jsou podrobné finanční informace, informace o zdravotním stavu nebo politické příslušnosti. Někteří, ale nikoli nutně všichni uživatelé, kteří mají přístup k záznamům kontaktů, mohou mít udělen přístup k zobrazení těchto informací. Tento přístup můžete řídit přiřazením skupin zabezpečení na úrovni pole.

Další informace o tom, jak pracovat se skupinami zabezpečení a dalšími funkcemi zabezpečení v řešení Dynamics 365, najdete v části Správa zabezpečení, uživatelů a týmů.

Prokázání souladu s nařízením GDPR

Čas od času můžete být požádáni, abyste prokázali, že vaše organizace splňuje požadavky nařízení GDPR. Řešení Dynamics 365 poskytuje několik nástrojů, které vám to usnadní.

Pokaždé, když kontakt použije centrum odběrů ke změně úrovně souhlasu, řešení Dynamics 365 danou událost zaprotokoluje. Historii změn úrovně souhlasu můžete zobrazit následovně:

 1. Otevřete záznam cílového kontaktu.
 2. Výběrem karty Související otevřete rozevírací seznam souvisejících typů záznamů.
 3. V rozevíracím seznamu vyberte Záznamy změn souhlasu s nařízením GDPR. Seznam Záznamy změn souhlasu s nařízením GDPR se zobrazí jako nová karta pro záznam kontaktu.

V seznamu se zobrazují pouze změny provedené kontaktem prostřednictvím centra odběrů. Pokud uživatel z vaší organizace změní úroveň přímo pomocí záznamu kontaktu (například jako reakci na žádost vznesenou během telefonního hovoru), pak tato událost do protokolu zaznamenána nebude. Pokud chce takovou změnu zaznamenat, musí také otevřít kartu Záznamy změn souhlasu s nařízením GDPR a vybrat tlačítko Přidat nový záznam souhlasu s nařízením GDPR. Otevře se formulář, který může tento uživatel použít k zadání podrobných informací o změně úrovně souhlasu.

Kontrola a zaznamenání změn úrovně souhlasu pro kontakt

Tento seznam můžete odsud v případě potřeby exportovat výběrem tlačítka Export na panelu příkazů seznamu.

Povolení auditování za účelem protokolování všech změn záznamu

Řešení Dynamics 365 může uchovávat záznam o všech změnách v databázi, jejich autorovi a datu a čase provedení. To můžete využít k zobrazení informací o tom, kdy a kým byl změněn souhlas s nařízením GDPR pro jednotlivé kontakty. Systém auditování je obvykle ve výchozím nastavení zakázán, takže jej budete muset nastavit, pokud ho chcete použít k protokolování změn souhlasu s nařízením GDPR (a dalších informací). Při nastavování systému budete moci zvolit, které typy událostí chcete auditovat pro jednotlivé typy záznamů.

Přístup k funkcím auditu:

 1. Otevřete nabídku Nastavení Ikona nabídky Nastavení v horní části stránky a vyberte možnost Pokročilé nastavení. Oblast upřesňujících nastavení Dynamics 365 for Customer Engagement se otevře na nové záložce prohlížeče. Všimněte si, že tato oblast používá horizontální navigátor v horní části stránky namísto bočního navigátoru.
 2. Přejděte na Nastavení > Systém > Auditování a otevřete stránku Audit. Na ní můžete otevřít nastavení auditování a zkontrolovat záznam auditu.

Tato funkce je součástí standardní sady funkcí řešení Dynamics 365. Informace o tom, jak funguje auditování, a pokyny pro jeho nastavení a kontrolu protokolu najdete v části Auditování dat a aktivity uživatelů pro zabezpečení a dodržování předpisů.

Viz také

Vytváření automatizovaných kampaní s cestami zákazníka
Správa informací o zákaznících
Vytváření a nasazování marketingových stránek
Vytvoření centra odběrů