Přidání webové stránky pro zobrazení seznamu záznamů

Seznam entit představuje datovou konfiguraci, pomocí které přidáte webovou stránku, jež zobrazí seznam záznamů, aniž by vývojář musel zviditelnit mřížku na portálu. Pomocí seznamu entit můžete zobrazit záznamy aplikace Dynamics 365 na portálech.

Mřížka podporuje řazení a bude stránkována, pokud bude počet záznamů větší než zadaná velikost stránky. Pokud byla zadána webová stránka pro podrobné zobrazení, každý záznam bude obsahovat odkaz na stránku a ID záznamu bude připojeno k řetězci dotazu spolu s názvem parametru řetězce dotazu na ID. Seznam entit také podporuje několik zobrazení. Pokud bylo zadáno více než jedno zobrazení, bude k dispozici rozevírací seznam, který umožňuje uživateli přepínat mezi různými zobrazeními.

Data lze rovněž filtrovat podle aktuálního uživatele portálu, nadřazeného obchodního vztahu zákazníka aktuálního uživatele portálu a aktuálního portálového webu. Pokud hodnota existuje pro obě podmínky filtru Atribut uživatele portálu a Atribut obchodního vztahu, zobrazí portál rozevírací seznam umožňující uživateli prohlížet si vlastní („Moje“) údaje nebo údaje o obchodním vztahu jejich nadřazeného zákazníka.

Přidání seznamu entit na portál

Seznam entit obsahuje vztahy k webovým stránkám a různým vlastnostem a řídí tak inicializaci seznamu záznamů na portálu. Vztah k webové stránce umožňuje dynamické načítání definice seznamu pro daný uzel stránky v rámci webu. Chcete-li si prohlížet stávající zobrazení entit nebo vytvořit nová zobrazení entit, přejděte na Portály > Seznamy entit.

Poznámka

Seznam entit musí být přidružen k webové stránce pro daný web, aby bylo možné seznam zobrazit na webu.

Webové stránky přidružené k seznamu entity lze zobrazit kliknutím na odkaz Webové stránky uvedený v navigačních odkazech Související v nabídce úplně vlevo. Při vytváření seznamu entit je prvním krokem výběr entity, pro kterou chcete zobrazit seznam na portálu. Potom zvolte jedno nebo několik zobrazení aplikace Dynamics 365, které chcete použít.

Při vytváření nebo úpravě webové stránky lze seznam entit zadat do vyhledávacího pole ve formuláři webové stránky. Šablona stránky bude obvykle šablonou Stránka, ale může být také jednou z několika jiných šablon určených pro obsah, jelikož hlavní šablony obsahují nezbytnou logiku pro určení toho, jestli má být seznam entit zobrazen.

Atributy a vztahy seznamu entit

Jméno Popis
Jméno Popisný název záznamu. Toto pole je povinné.
Název entity Název entity, z níž bude načteno zobrazení uložených dotazů. Toto pole je povinné.
Zobrazit Zobrazení uložených dotazů cílové entity, jež se má vykreslit. Toto pole je povinné. Pokud bylo zadáno více než jedno zobrazení, bude webová stránka obsahovat rozevírací seznam, který umožňuje uživateli přepínat mezi různými zobrazeními.
Velikost stránky Celočíselná hodnota, která určuje počet záznamů na stránku. Toto pole je povinné. Výchozí hodnota: 10
Webová stránka pro podrobné zobrazení Volitelná webová stránka, kterou lze propojit s jednotlivými záznamy. Název parametru řetězce dotazu ID a ID záznamu budou připojeny k řetězci dotazu adresy URL pro tuto webovou stránku.
Popisek tlačítka Podrobnosti Text zobrazený pro tlačítko zobrazení podrobností, pokud byla zadána webová stránka pro zobrazení podrobností. Výchozí: Zobrazit podrobnosti
Poznámka: Pro každou nainstalovanou jazykovou sadu povolenou pro organizaci Dynamics 365 bude k dispozici pole pro zadání zprávy v příslušném jazyce.
Webová stránka pro vytvoření Volitelná webová stránka, která bude cílem tlačítka vytvoření.
Popisek tlačítka Vytvořit Text zobrazený pro tlačítko vytvoření, pokud byla zadána webová stránka pro vytvoření. Výchozí: Vytvořit
Poznámka: Pro každou nainstalovanou jazykovou sadu povolenou pro organizaci Dynamics 365 bude k dispozici pole pro zadání zprávy v příslušném jazyce._
Název parametru řetězce dotazu na ID Název parametru poskytovaný v řetězci dotazu adresy URL pro webovou stránku pro zobrazení podrobností. Výchozí hodnota: ID
Text prázdného seznamu Zpráva zobrazená, pokud nejsou k dispozici žádné záznamy.
Poznámka: Pro každou nainstalovanou jazykovou sadu povolenou pro organizaci Dynamics 365 bude k dispozici pole pro zadání zprávy v příslušném jazyce.
Atribut uživatele portálu Volitelný vyhledávací atribut u primární entity, která představuje záznam uživatele portálu, a to buď uživatele systému nebo kontaktu, kterému lze přiřadit ID aktuálního uživatele za účelem filtrování dat uvedených v seznamu.
Atribut obchodního vztahu Volitelný vyhledávací atribut u primární entity, která představuje záznam obchodního vztahu, kterému lze přiřadit hodnotu nadřazeného obchodního vztahu zákazníka kontaktu uživatele za účelem filtrování dat uvedených v seznamu.
Atribut webu Volitelný vyhledávací atribut u primární entity, která představuje webovou stránku, které lze přiřadit ID aktuální webové stránky za účelem filtrování dat uvedených v seznamu.
Povolené hledání Volitelná logická hodnota označující, zda by mělo být vyhledávání povoleno či nikoli. Textové pole bude zobrazeno za účelem umožnění uživatelům provádět rychlé vyhledávání záznamů. K hledání neúplného textu použijte zástupný znak hvězdičky (*). Hledání připojí filtry podmínky Nebo pro každý sloupec v zobrazení ke stávajícím předdefinovaným podmínkám filtrů zobrazení za účelem dotazování a vrácení výsledných záznamů.
Zástupný text pro hledání Volitelný řetězec použitý jako popisek zobrazený v textovém poli při počátečním načtení.
Text s popisem hledání Volitelný řetězec použitý jako popis zobrazený, když uživatel najede myší na textové pole hledání.

Přidání vlastního JavaScriptu

Karta Možnosti ve formuláři obsahuje oblast textu, kde můžete zadat vlastní JavaScript, a pokud vaše stránka obsahuje knihovnu jQuery, pak to můžete použít také zde. Blok skriptu bude přidán na konec webové stránky těsně před uzavírací značku formuláře stránky.

Příklad vlastního JavaScriptu

Seznam získává data asynchronně a po jeho dokončení spustí událost loaded, kterou může váš vlastní JavaScript sledovat a provádět činnosti s položkami v mřížce. Níže je uveden jednoduchý příklad kódu:

$(document).ready(function (){
$(".entitylist.entity-grid").on("loaded", function () {
$(this).children(".view-grid").find("tr").each(function (){
// do something with each row
$(this).css("background-color", "yellow");
});
});
}); 

Vyhledejte konkrétní pole atributu a získejte jeho hodnotu za účelem případného upravení vykreslování hodnoty. Následující kód načte každou buňku tabulky, která obsahuje hodnotu atributu accountnumber. Nahraďte accountnumber atributem vhodným pro vaši entitu a zobrazení.

$(document).ready(function (){
  $(".entitylist.entity-grid").on("loaded", function () {
   $(this).children(".view-grid").find("td[data-attribute='accountnumber']").each(function (i, e){
     var value = $(this).data("value");
     // now that you have the value you can do something to the value
   });
  });
});

Konfigurace seznamu entit

Můžete snadno povolit a nakonfigurovat akce pro záznamy v seznamu entit (vytvořit, upravit, odstranit a tak dále). Je také možné přepsat výchozí popisky, velikosti a další atributy tak, aby se seznam entit zobrazil přesně požadovaným způsobem.

Tato nastavení naleznete v sekci Konfigurace ve formuláři Seznam entit. Standardně jsou zobrazena pouze Základní nastavení. Chcete-li zobrazit další nastavení, vyberte Upřesňující nastavení.

Konfigurace seznamu entit

Atributy

Jméno Popis
Základní nastavení
Akce zobrazení Umožňuje přidat tlačítka akcí pro akce, které jsou použitelné pro sadu entit a zobrazí se nad mřížkou. Následující akce jsou k dispozici:
 • Vytvořit
 • Stáhnout
Výběrem jedné z těchto možností se zobrazí oblast pro konfiguraci dané akce.
Akce položek Umožňuje přidat tlačítka akcí pro akce, které jsou použitelné pro jednotlivý záznam a zobrazí se pro jednotlivé řádky v mřížce, pokud bylo uděleno příslušné oprávnění v rámci oprávnění k entitě. Obecně jsou k dispozici následující akce:
 • Podrobnosti
 • Úpravy
 • Odstranit
 • Pracovní postup
 • Aktivovat
 • Deaktivovat
Výběrem jedné z těchto možností se zobrazí oblast pro konfiguraci dané akce. Podrobnosti o jednotlivých akcích naleznete níže. Některé entity mají navíc speciální akce, které jsou k dispozici podle jednotlivých entit:
 • Vypočítat hodnotu příležitosti (příležitost)
 • Akce Zrušit případ (incident)
 • Akce Zavřít (vyřešit) případ (incident)
 • Převést nabídku na objednávku (nabídka)
 • Převést objednávku na fakturu (prodejní objednávka)
 • Generovat nabídku z příležitosti (příležitost)
 • Akce Ztratit příležitost (příležitost)
 • Akce Získat příležitost (příležitost)
 • Akce Znovu otevřít případ (incident)
 • Zablokovat příležitost (příležitost)
Přepsat atributy sloupce Umožňuje přepsat nastavení zobrazení pro jednotlivé sloupce v mřížce.
 • Atribut: logický název sloupce, který chcete přepsat.
 • Zobrazovaný název: nový název sloupce, který přepíše výchozí nastavení.
 • Šířka: šířka (v procentech nebo pixelech) sloupce, která přepíše výchozí nastavení. Viz rovněž Styl šířky sloupce mřížky
Chcete-li přepsat nastavení sloupce, klikněte na + Sloupec a zadejte podrobnosti.
Upřesnit nastavení
Načítání zprávy Přepíše výchozí zprávu ve formátu HTML, která se zobrazí během načítání mřížky.
Chybová zpráva Přepíše výchozí zprávu ve formátu HTML, která se zobrazí při výskytu chyby během načítání mřížky.
Zpráva pro odepření přístupu Přepíše výchozí zprávu ve formátu HTML, která se zobrazí, pokud uživatel nemá dostatečná oprávnění k entitě pro zobrazení seznamu entit.
Prázdná zpráva Přepíše zprávu ve formátu HTML, která se zobrazí, pokud mřížka neobsahuje žádná data.
Dialog Podrobný formulář Ovládá nastavení dialogového okna, které se zobrazí, když uživatel aktivuje akci Podrobnosti.
Dialog Upravit formulář Ovládá nastavení dialogového okna, které se zobrazí, když uživatel aktivuje akci Upravit.
Dialog Vytvořit formulář Ovládá nastavení dialogového okna, které se zobrazí, když uživatel aktivuje akci Vytvořit.
Dialog Odstranit Ovládá nastavení dialogového okna, které se zobrazí, když uživatel aktivuje akci Odstranit.
Dialog Chyba Ovládá nastavení dialogového okna, které se zobrazí při výskytu chyby během jakékoli akce.
Třída CSS Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na HTML prvek, jenž obsahuje celou oblast mřížky, včetně tlačítek akcí a mřížky.
Třída CSS mřížky Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na HTML prvek <table> seznamu entit.
Styl šířky sloupce mřížky Konfiguruje, zda jsou hodnoty Šířka v parametru Přepsat atributy sloupce uvedeny v pixelech nebo v procentech.

Obecné nastavení akcí

Akce Entita mají obecně nastavení, které lze konfigurovat. V každém případě vám následující informace přináší další možnosti přizpůsobení, přičemž pole nejsou vyžadována. Pouhým přidáním akce lze akci uplatnit na portálu za předpokladu, že bylo v rámci oprávnění k entitě uděleno příslušné oprávnění.

Obecně lze nakonfigurovat odpovídající dialogové okno pro každou akci, která se zobrazí, pouze pokud vyberete Vyžaduje se potvrzení.

Jméno Popis
Základní nastavení
Vyžaduje se potvrzení? Určuje, zda potvrzení vyzve uživatele k potvrzení při kliknutí na akci.
Upřesnit nastavení
Potvrzení Přepíše potvrzovací zprávu ve formátu HTML, která se zobrazí, když uživatel aktivuje akci.
Popisek tlačítka Přepíše jmenovku HTML pro tuto akci zobrazenou na řádku seznamu entit.
Popis tlačítka Přepíše text popisku, který se zobrazí, když uživatel přesune ukazatel myši na tlačítko pro tuto akci zobrazené na řádku seznamu entit.
Třída CSS tlačítka Přidá třídu CSS k tlačítku.
Přesměrování na webovou stránku Některé akce (ne všechny) umožňují přesměrování po dokončení akce. Velmi vhodné pro akci Odstranit, volitelné ve většině ostatních případů – můžete určit, na jakou webovou stránku se má po dokončení akce přesěmrovat.
Přesměrovací adresa URL Alternativa k možnosti Přesměrování na webovou stránku — umožňuje přesměrování na konkrétní adresu URL.

(Upřesňující) nastavení dialogového okna Obecné

Název Popis
Funkce Přepíše HTML text, který se zobrazí v záhlaví dialogového okna.
Text primárního tlačítka Přepíše HTML text, který se zobrazí u primárního tlačítka („Odstranit“) v dialogovém okně.
Text tlačítka Zavřít Přepíše HTML text, který se zobrazí u tlačítka Zavřít („Zrušit“) v dialogovém okně.
Text tlačítka Zavřít pro čtečku obrazovky Přepíše text pro čtečky obrazovky přidružený tlačítku Zrušit dialogového okna.
Velikost Určuje velikost dialogového okna Odstranit. Možnosti jsou Výchozí, Velké a Malé. Výchozí velikost stránky je hodnota Výchozí.
Třída CSS Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na výsledné dialogové okno.
Třída CSS názvu Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na záhlaví výsledného dialogového okna.
Třída CSS primárního tlačítka Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na primární tlačítko („Odstranit“) dialogového okna.
Třída CSS tlačítka Zavřít Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na tlačítko Zavřít („Zrušit“) dialogového okna.

Nastavení akce Vytvořit

Při povolení akce Vytvořit se zobrazí tlačítko nad seznamem entit, které po kliknutí vyvolá dialog s formulářem entity, jenž umožňuje uživateli vytvořit nový záznam za předpokladu, že bylo v rámci oprávnění k entitě uděleno oprávnění 'Vytvořit'.

Jméno Popis
Základní nastavení
Formulář entity Určuje formulář entity, který bude použit k vytvoření nového záznamu. Rozevírací seznam zobrazí všechny formuláře entit, které jsou nakonfigurovány pro typ entity v seznamu entit.
Poznámka: Pokud typ entity v seznamu entit nemá žádné formuláře entit, bude rozevírací seznam prázdný. Jestliže není zadán žádný formulář entity pro akci Vytvořit, bude ignorována a tlačítko se v seznamu entit nezobrazí.
Upřesnit nastavení
Popisek tlačítka Přepíše jmenovku HTML zobrazenou u tlačítka akce Vytvořit nad seznamem.
Popis tlačítka Přepíše text popisku, který se zobrazí, když uživatel přesune kurzor na tlačítko akce Vytvořit.

Pokročilá nastavení dialogového okna Vytvořit formulář

Název Popis
Načítání zprávy Přepíše zprávu, která se zobrazí během načítání dialogového okna.
Funkce Přepíše HTML text, který se zobrazí v záhlaví dialogového okna.
Text tlačítka Zavřít pro čtečku obrazovky Přepíše text pro čtečky obrazovky přidružený tlačítku Zrušit dialogového okna.
Velikost Určuje velikost dialogového okna Vytvořit formulář. Možnosti jsou Výchozí, Velké a Malé. Výchozí velikost stránky je hodnota Velká.
Třída CSS Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na výsledné dialogové okno.
Třída CSS názvu Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na záhlaví výsledného dialogového okna.

Nastavení akce Stáhnout

Při povolení akce Stáhnout se zobrazí tlačítko nad seznamem entit, které po kliknutí stáhne data ze seznamu do souboru aplikace Excel (.xlsx).

Jméno Popis
Základní nastavení
Nezaokrouhlovat
Upřesňující nastavení
Popisek tlačítka Přepíše jmenovku HTML zobrazenou u tlačítka akce Stáhnout nad seznamem entit.
Popis tlačítka Přepíše text popisku, který se zobrazí, když uživatel přesune kurzor na tlačítko akce Stáhnout.

Nastavení akce Podrobnosti

Povolení akce Podrobnosti umožňuje uživateli zobrazit formulář entity jen pro čtení pro vybraný řádek v seznamu entit.

Jméno Popis
Základní nastavení
Formulář entity Určuje formulář entity, který se použije k zobrazení podrobností o vybrané entitě. Rozevírací seznam zobrazí všechny formuláře entit, které jsou nakonfigurovány pro typ entity v seznamu entit.
Poznámka: Pokud typ entity v seznamu entit nemá žádné formuláře entit, bude rozevírací seznam prázdný. Jestliže není zadán žádný formulář entity pro akci Podrobnosti, bude ignorována a tlačítko se v seznamu entit nezobrazí.
Upřesnit nastavení
Název parametru řetězce dotazu na ID záznamu Určuje název parametru řetězce dotazu, který se použije k výběru entity, jež se má zobrazit ve vybraném formuláři entity. To by mělo odpovídat hodnotě v názvu parametru řetězce dotazu na ID záznamu v daném formuláři entity. Výchozí hodnotou pro toto pole jak zde, tak i v konfiguraci formuláře entity, je id.
Popisek tlačítka Přepíše jmenovku HTML pro tuto akci zobrazenou na řádku seznamu entit.
Popis tlačítka Přepíše text popisku, který se zobrazí, když uživatel přesune ukazatel myši na tlačítko pro tuto akci zobrazené na řádku seznamu entit.

Upřesňující nastavení dialogového okna Podrobnosti

Název Popis
Načítání zprávy Přepíše HTML text, který se zobrazí při načítání dialogového okna.
Funkce Přepíše HTML text, který se zobrazí v záhlaví dialogového okna.
Text tlačítka Zavřít pro čtečku obrazovky Přepíše text pro čtečky obrazovky přidružený tlačítku Zrušit dialogového okna.
Velikost Určuje velikost dialogového okna Podrobnosti. Možnosti jsou Výchozí, Velké a Malé. Výchozí velikost stránky je hodnota Velká.
Třída CSS Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na výsledné dialogové okno.
Třída CSS názvu Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na záhlaví výsledného dialogového okna.

Nastavení akce Upravit

Povolení akce Upravit umožňuje uživateli zobrazit upravitelný formulář entity, který je datově vázán na záznam vybraného řádku ze seznamu entit, pokud bylo uděleno oprávnění Zapisovat v rámci oprávnění k entitě.

Jméno Popis
Základní nastavení
Formulář entity Určuje formulář entity, který bude použit k úpravě vybrané entity. Rozevírací seznam zobrazí všechny formuláře entit, které jsou nakonfigurovány pro typ entity v seznamu entit.
Poznámka: Pokud typ entity v seznamu entit nemá žádné formuláře entit, bude rozevírací seznam prázdný. Jestliže není zadán žádný formulář entity pro akci Upravit, bude ignorována a tlačítko se v seznamu entit nezobrazí.
Upřesnit nastavení
Název parametru řetězce dotazu na ID záznamu Určuje název parametru řetězce dotazu, který se použije k výběru entity, jež se má upravit ve vybraném formuláři entity. To by mělo odpovídat hodnotě v názvu parametru řetězce dotazu na ID záznamu v daném formuláři entity. Výchozí hodnotou pro toto pole jak zde, tak i v konfiguraci formuláře entity, je id.
Popisek tlačítka Přepíše jmenovku HTML pro tuto akci zobrazenou na řádku seznamu entit.
Popis tlačítka Přepíše text popisku, který se zobrazí, když uživatel přesune ukazatel myši na tlačítko pro tuto akci zobrazené na řádku seznamu entit.

(Upřesňující) nastavení dialogového okna Upravit formulář

Název Popis
Načítání zprávy Přepíše HTML text, který se zobrazí při načítání dialogového okna.
Funkce Přepíše HTML text, který se zobrazí v záhlaví dialogového okna.
Text tlačítka Zavřít pro čtečku obrazovky Přepíše text pro čtečky obrazovky přidružený tlačítku Zrušit dialogového okna.
Velikost Určuje velikost dialogového okna Upravit. Možnosti jsou Výchozí, Velké a Malé. Výchozí velikost stránky je hodnota Velká.
Třída CSS Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na výsledné dialogové okno.
Třída CSS názvu Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na záhlaví výsledného dialogového okna.

Nastavení akce Odstranit

Povolení akce Odstranit umožňuje uživateli trvale odstranit záznam vybraného řádku ze seznamu entit, pokud bylo uděleno oprávnění Odstranit v rámci oprávnění k entitě.

Jméno Popis
Základní nastavení
Žádné
Upřesňující nastavení
Potvrzení Přepíše potvrzovací zprávu ve formátu HTML, která se zobrazí, když uživatel aktivuje akci Odstranit.
Popisek tlačítka Přepíše jmenovku HTML pro tuto akci zobrazenou na řádku seznamu entit.
Popis tlačítka Přepíše text popisku, který se zobrazí, když uživatel přesune ukazatel myši na tlačítko pro tuto akci zobrazené na řádku seznamu entit.

(Upřesňující) nastavení dialogového okna Odstranit

Název Popis
Funkce Přepíše HTML text, který se zobrazí v záhlaví dialogového okna.
Text primárního tlačítka Přepíše HTML text, který se zobrazí u primárního tlačítka („Odstranit“) v dialogovém okně.
Text tlačítka Zavřít Přepíše HTML text, který se zobrazí u tlačítka Zavřít („Zrušit“) v dialogovém okně.
Text tlačítka Zavřít pro čtečku obrazovky Přepíše text pro čtečky obrazovky přidružený tlačítku Zrušit dialogového okna.
Velikost Určuje velikost dialogového okna Odstranit. Možnosti jsou Výchozí, Velké a Malé. Výchozí velikost stránky je hodnota Výchozí.
Třída CSS Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na výsledné dialogové okno.
Třída CSS názvu Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na záhlaví výsledného dialogového okna.
Třída CSS primárního tlačítka Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na primární tlačítko („Odstranit“) dialogového okna.
Třída CSS tlačítka Zavřít Určete třídu nebo třídy CSS, které budou použity na tlačítko Zavřít („Zrušit“) dialogového okna.

Nastavení akce pracovního postupu

Povolení akce pracovního postupu umožňuje uživateli spustit okamžitý pracovní postup vůči záznamu vybraného řádku ze seznamu entit. Můžete přidat libovolný počet akcí pracovního postupu k seznamu entit.

Jméno Popis
Základní nastavení
Pracovní postup Určuje okamžitý pracovní postup, který bude spuštěn, když uživatel aktivuje tuto akci.
Poznámka: Pokud typ entity v seznamu entit nemá žádné pracovní postupy, bude rozevírací seznam prázdný. Jestliže není určen žádný pracovní postup pro akci pracovního postupu, bude ignorována a tlačítko se v seznamu entit nezobrazí.
Popisek tlačítka Nastaví jmenovku HTML pro tuto akci zobrazenou na řádku seznamu entit. Toto nastavení je povinné.
Upřesnit nastavení
Popis tlačítka Přepíše text popisku, který se zobrazí, když uživatel přesune ukazatel myši na tlačítko pro tuto akci zobrazené na řádku seznamu entit.

Zabezpečení seznamů entit

Chcete-li zabezpečit seznam entit, je nutné nakonfigurovat oprávnění k entitě pro entitu, pro níž jsou zobrazovány záznamy, a rovněž nastavit logickou hodnotu Povolit oprávnění k entitě na záznamu seznamu entit v aplikaci Dynamics 365 na hodnotu true.

Akt zabezpečení seznamu entit zajistí, že se všem uživatelům, kteří přistupují ke stránce, zobrazí pouze záznamy, pro něž jim byla udělena oprávnění. Toho je dosaženo přidáním dalšího filtru k zobrazením aplikace Dynamics 365, která jsou zviditelněna prostřednictvím seznamu. Tento filtr bude filtrovat pouze záznamy, které jsou uživateli přístupné, prostřednictvím oprávnění Číst.

Navíc budou všechny akce, které jsou definovány pro seznam, zohledňovat odpovídající oprávnění pro danou akci, a to podle jednotlivých záznamů. Např. pokud máte u záznamu oprávnění Upravit, akce Upravit bude povolena pro tento záznam. Totéž platí pro akce Odstranit, Vytvořit atd. Mějte na paměti, že pokud nejsou k dispozici žádné záznamy, zobrazí se při načtení seznamu zpráva oznamující tuto skutečnost.

Avšak kvalitní návrh webové stránky určuje, že pokud uživatel nemá roli s jakýmikoli oprávněními pro entitu (to znamená, že nikdy nenastane situace, kdy by měl vidět jakékoli záznamy), neměl by mít přístup ke stránce vůbec. V ideálním případě by měla být stránka chráněna oprávněními pro přístup k webové stránce.

Přidání stránky se zobrazením podrobností

Nastavením vyhledávacího atributu Webová stránka pro podrobné zobrazení pro webovou stránku lze podrobnosti o záznamu uvedeném v mřížce zobrazit jako jen pro čtení nebo jako upravené, a to v závislosti na konfiguraci přidruženého formuláře nebo stránky.

Tato stránka může být úplná šablona vlastní stránky, případně vytvořená pomocí jazyka Liquid. Nejběžnější scénář je pravděpodobně stránka podrobností, která bude webovou stránkou, jež buď obsahuje formulář entity, nebo webový formulář.

Důležité je uvědomit si, že každý záznam uvedený v mřížce bude mít hypertextový odkaz na stránku podrobností a odkaz bude obsahovat pojmenovaný parametr řetězce dotazu s ID záznamu. Název parametru řetězce dotazu závisí na názvu parametru řetězce dotazu na ID uvedeném v seznamu entit. Jako poslední věc je třeba si uvědomit, že cílená webová stránka podrobností musí také znát název tohoto parametru řetězce dotazu, aby bylo možné získat ID záznamu, které potřebuje pro dotazování a načtení svých dat.

Přidání stránky se zobrazením podrobností

Použití formuláře entity pro zobrazení podrobností

Chcete-li vytvořit formulář entity, postupujte podle pokynů uvedených na stránce formuláře entity.

Níže jsou uvedena důležitá nastavení, která je třeba znát, aby byl záznam ze seznamu entit načten ve formuláři entit.

Název parametru řetězce dotazu na ID záznamu ve formuláři entity musí odpovídat názvu parametru řetězce dotazu na ID v seznamu entit.

Režim může být podle vašich potřeb buď Upravit, nebo Jen pro čtení.

Použití webového formuláře pro zobrazení podrobností

Níže jsou uvedena důležitá nastavení, která je třeba znát, aby byl záznam ze seznamu entit načten ve webovém formuláři.

Název parametru řetězce dotazu na primární klíč v kroku webového formuláře musí odpovídat názvu parametru řetězce dotazu na ID v seznamu entit.

Režim může být podle vašich potřeb buď Upravit, nebo Jen pro čtení.

Použití stránky podrobností pro funkci Vytvořit

Můžete použít vlastní stránku, formulář entity nebo webový formulář stejným způsobem pro funkci Vytvořit. Jedná se o alternativu k definování akce Vytvořit ve formuláři. Nelze definovat akci Vytvořit i vlastní stránku pro vytvoření: definování vlastní akce má přednost.

Pokud webovou stránku přiřadíte k vyhledávacímu atributu Vytvořit v seznamu entit a nezadáte akci Vytvořit pomocí nástroje Konfigurace, bude v seznamu zobrazeno tlačítko Vytvořit, které propojí uživatele s vlastní stránkou, kterou jste určili pro vytvoření.

Konfigurace filtru seznamu entit

Přidání možnosti filtrování záznamů v seznamu entit je snadné – stačí povolit možnost filtrování a pak zvolit jeden nebo více typů filtrů, které se budou zobrazovat uživatelům. Lze filtrovat podle atributu, který odpovídá určitému textu zadanému uživatelem, nebo je možné vybrat z řady možností. Je dokonce možné navrhnout prakticky jakýkoliv typ filtru, který si lze představit, a to pomocí rozšířeného hledání v aplikaci Dynamics 365.

Povolení filtru seznamu entit

V sekci Filtr metadat zaškrtněte políčko Povoleno. Tím přidáte oblast filtru do seznamu entit při jeho zobrazení. Dokud nedefinujete alespoň jeden typ filtru, bude toto pole prázdné.

Pomocí nastavení Orientace můžete definovat způsob zobrazení oblasti filtru v seznamu entit. Výchozí hodnota, Vodorovně, zobrazuje oblast filtru nad seznamem entit. Vertikální orientace zobrazí oblast filtru jako pole nalevo od seznamu entit.

Nastavení filtru metadat

Typy filtrů

Typ filtru Popis
Filtr textu Filtrování seznamu entit s využitím textového pole pro vyhledání odpovídajícího textu ve vybraném atributu dané entity.
Sada filtrů atributů Filtrování seznamu entit s využitím řady zaškrtávacích políček, z nichž se každé pokusí porovnat svůj stav vůči konkrétnímu atributu dané entity.
Sada vyhledávání Filtrování seznamu entit s využitím řady zaškrtávacích políček, z nichž každé představuje vztah mezi záznamem dané entity a záznamem související entity.
Sada filtrů rozsahů Podobá se Sadě filtrů atributů, ovšem s tím rozdílem, že jednotlivá zaškrtávací políčka mohou představovat dvě podmínky a nikoli jen jednu (například „větší než nebo rovná se 0 A menší než 100“).
Dynamická sada výběrového seznamu Podobá se výběru hodnoty rozevíracího seznamu v Sadě filtrů atributů. Sada dynamického rozevíracího seznamu nevyžaduje, abyste zadali možnosti rozevíracího seznamu, podle kterých bude provedeno filtrování. Namísto toho vytvoří úplný seznam možností při načtení seznamu entit.
Dynamická sada vyhledávání Podobá se Sadě vyhledávání. Sada dynamického vyhledávání nevyžaduje, abyste zadali možnosti vyhledávání, podle kterých bude provedeno filtrování. Namísto toho vytvoří úplný seznam možností při načtení seznamu entit.
Filtr FetchXML Filtrování seznamu entit s využitím podmínky filtru FetchXML.

Filtr textu

Filtr textu přidá textové pole do oblasti filtru seznamu entit, které se váže k atributu typu entity v seznamu entit. Pokud uživatel použije filtr, seznam entit zobrazí pouze ty záznamy, jejichž vybraný atribut obsahuje hodnotu.

Chcete-li přidat filtr textu, klikněte na tlačítko +Filtr textu.

Přidání filtru textu

Filtr textu používá následující atributy:

Název Popis
Atribut Název atributu ve vybraném typu entity v seznamu entit, podle kterého bude provedeno filtrování. Pouze atributy typu „Řetězec“ jsou platné pro textový filtr.
Zobrazované jméno Přepíše popisek pro filtr při zobrazení seznamu entit. Ve výchozím nastavení se toto automaticky nastaví na název vybraného atributu.

Sada filtrů atributů

Sada filtrů atributů přidá řadu možností, podle kterých bude provedeno filtrování seznamu entit a které se váží na jeden atribut vybraného typu entity v seznamu entit. Pokud uživatel použije filtr, seznam entit zobrazí pouze ty záznamy, které přesně odpovídají alespoň jedné z vybraných možností.

Nastavení filtrů atributů

Sada filtrů atributů používá následující atributy:

Název Popis
Atribut Název atributu ve vybraném typu entity v seznamu entit, podle kterého bude provedeno filtrování. Pro filtr textu jsou platné pouze atributy s následujícími typy: řetězec, bigint, desetinné číslo, dvojitá přesnost, celé číslo, peněžní částka, rozevírací seznam, datum a čas, logická hodnota.
Zobrazované jméno Přepíše popisek pro filtr při zobrazení seznamu entit. Ve výchozím nastavení se toto automaticky nastaví na název vybraného atributu.
Možnosti Sada možných hodnot, podle kterých lze provést filtrování. Další informace naleznete níže.

Možnosti sady filtrů atributů

Sada filtrů atributů může mít obvykle libovolný počet možností, s výjimkou atributů Rozevírací seznam a Logická hodnota. Sada filtrů atributů logických hodnot může mít pouze jednu nebo dvě možnosti—jednu možnost true a jednu možnost false. Sada filtrů atributů rozevíracího seznamu může mít nanejvýš jednu možnost pro každou možnou hodnotu v rozevíracím seznamu.

Možností mají následující atributy:

Název Popis
Operátor Operátor porovnání použitý pro filtrování výsledků, například rovná se, menší než atd. Seznam operátorů pro danou možnost bude záviset na typu atributu vybraného pro filtr. Například číselné typy (desetinné číslo) budou mít operátory jako Menší než nebo Větší než, zatímco atributy Řetězec budou používat operátory jako Začíná na nebo Obsahuje. Operátory rozevíracího seznamu a logických hodnot jsou vždy Rovná se.
Hodnota Skutečná hodnota použitá pro tuto podmínku filtru.
Zobrazované jméno Přepíše zobrazovaný název této možnosti v poli filtru. Ve výchozím nastavení se toto nastaví na stejnou hodnotu jako atribut Hodnota.

Sada vyhledávání

Sada vyhledávání přidá řadu možností, podle kterých bude provedeno filtrování seznamu entit a které se váží na entitu související s vybraným typem entity v seznamu entit. Pokud uživatel použije filtr, seznam entit zobrazí pouze ty záznamy, které přesně odpovídají alespoň jednomu z vybraných souvisejících záznamů.

Sada vyhledávání

Sada vyhledávání používá následující atributy:

Název Popis
Vztah Název entity související s vybraným typem entity v seznamu entit, podle kterého bude provedeno filtrování. Pouze entity se vztahem 1:N nebo N:N s vybraným typem entity v seznamu entit se zobrazí jako možnosti pro tento typ filtru.
Zobrazované jméno Přepíše popisek pro filtr při zobrazení seznamu entit. Ve výchozím nastavení se toto automaticky nastaví na název vybraného vztahu.
Možnosti Sada možných hodnot, podle kterých lze provést filtrování. Další informace naleznete níže.

Možnosti sady vyhledávání

Sada vyhledávání může mít obvykle libovolný počet možností, přičemž jediným limitem je počet souvisejících záznamů vybraného souvisejícího typu.

Možností mají následující atributy:

Název Popis
Hodnota Záznam vybraného souvisejícího typu, podle kterého má být provedeno filtrování.
Zobrazované jméno Přepíše zobrazovaný název této možnosti v poli filtru. Ve výchozím nastavení se toto nastaví na stejnou hodnotu jako atribut Hodnota.

Sada filtrů rozsahů

Sada filtrů rozsahů přidá řadu možností, každou s jednou nebo dvěma podmínkami, do oblasti filtru. Pokud uživatel použije filtr, seznam entit zobrazí pouze ty záznamy, které přesně odpovídají všem podmínkám alespoň jedné z vybraných možností.

Nastavení filtrů rozsahů

Sada filtrů rozsahů používá následující atributy:

Název Popis
Atribut Název atributu ve vybraném typu entity v seznamu entit, podle kterého bude provedeno filtrování. Pro filtr textu jsou platné pouze atributy s následujícími typy: řetězec, bigint, desetinné číslo, dvojitá přesnost, celé číslo, peněžní částka, datum a čas.
Zobrazované jméno Přepíše popisek pro filtr při zobrazení seznamu entit. Ve výchozím nastavení se toto automaticky nastaví na název vybraného atributu.
Možnosti Sada možných hodnot, podle kterých lze provést filtrování. Další informace naleznete níže.

Možnosti sady filtrů rozsahů

Sada filtrů rozsahů může mít libovolný počet možností. Každá možnost vytvoří podmínku filtru s jednou nebo dvěma vedlejšími podmínkami, přičemž obě musí být splněny, aby byla podmínka pravdivá.

Možností mají následující atributy:

Název Popis
Operátor 1 První operátor porovnání použitý pro filtrování výsledků, například Rovná se a Menší než. Seznam operátorů pro danou možnost bude záviset na typu atributu vybraného pro filtr. Například číselné typy (desetinné číslo) budou mít operátory jako Menší než nebo Větší než, zatímco atributy Řetězec budou používat operátory jako Začíná na nebo Obsahuje. Operátory rozevíracího seznamu a logických hodnot jsou vždy Rovná se.
Hodnota 1 První hodnota použitá pro tuto podmínku filtru.
Operátor 2 (volitelný) Druhý operátor porovnání použitý pro filtrování výsledků, například Rovná se a Menší než. Seznam operátorů pro danou možnost bude záviset na typu atributu vybraného pro filtr. Například číselné typy (desetinné číslo) budou mít operátory jako Menší než nebo Větší než, zatímco atributy Řetězec budou používat operátory jako Začíná na nebo Obsahuje. Operátory rozevíracího seznamu a logických hodnot jsou vždy Rovná se.
Hodnota 2 (volitelná) Druhá hodnota použitá pro tuto podmínku filtru.
Zobrazované jméno Přepíše zobrazovaný název této možnosti v poli filtru. Ve výchozím nastavení bude toto nastaveno dynamicky na základě vybraných operátorů a hodnot.

Dynamická sada výběrového seznamu

Sada dynamického rozevíracího seznamu přidá řadu možností, podle kterých bude provedeno filtrování a které představují všechny hodnoty zadaného pole rozevíracího seznamu. Toto je odlišné od výběru rozevíracího seznamu v Sadě filtrů atributů. V Sadě filtrů atributů je třeba zadat sadu možností, které budou k dispozici uživatelům pro filtrování. Sada dynamického rozevíracího seznamu vyžaduje pouze zadat pole rozevíracího seznamu a celá sada možností bude poskytnuta automaticky. Pokud potřebujete větší kontrolu, doporučujeme použít Sadu filtrů atributů.

Nastavení dynamického rozevíracího seznamu

Sada dynamického rozevíracího seznamu používá následující možnosti:

Název Popis
Atribut Název atributu rozevíracího seznamu ve vybraném typu entity v seznamu entit, podle kterého bude provedeno filtrování.
Zobrazované jméno Přepíše popisek pro filtr při zobrazení seznamu entit. Ve výchozím nastavení se toto automaticky nastaví na název vybraného atributu.

Dynamická sada vyhledávání

Sada dynamického vyhledávání přidá dynamickou řadu možností, podle kterých bude provedeno filtrování seznamu entit a které se váží na entitu související s vybraným typem entity v seznamu entit. Pokud uživatel použije filtr, seznam entit zobrazí pouze ty záznamy, které přesně odpovídají alespoň jednomu z vybraných souvisejících záznamů.

Toto se liší od sady vyhledávání. V Sadě vyhledávání musíte ručně určit související entity, které chcete vyfiltrovat. Sada vyhledávání vyžaduje ručně určit související entity, podle kterých bude provedeno filtrování. Sada dynamického vyhledávání vyžaduje pouze určit vztah, podle kterého má být provedeno filtrování, a seznam možností bude vygenerován na základě zadaného zobrazení souvisejících entit.

Nastavení dynamického vyhledávání

Sada dynamického vyhledávání používá následující možnosti:

Název Popis
Vztah Název entity související s vybraným typem entity v seznamu entit, podle kterého bude provedeno filtrování. Pouze entity se vztahem 1:N nebo N:N s vybraným typem entity v seznamu entit se zobrazí jako možnosti pro tento typ filtru.
Zobrazit Zobrazení (uložený dotaz), jež bude použito jako zdroj pro dynamický seznam entit, podle kterého bude provedeno filtrování.
Sloupec s popiskem Pole vycházející z pole Zobrazit, které poskytuje hodnotu Název každé entity.
Filtrovat vyhledávání podle vztahu Určuje vztah mezi entitou určenou polem Vztah a přihlášeným uživatelem. Pokud má entita zadaná polem Vztah také vztah s kontaktem, můžete zúžit seznam možností filtru na možnosti vztahující se k přihlášenému uživateli.
Zobrazované jméno Přepíše popisek pro filtr při zobrazení seznamu entit. Ve výchozím nastavení se toto automaticky nastaví na název vybraného vztahu.

Filtr FetchXML

Rozsah filtru může vytvořit buď jednoduchý filtr textového pole jako filtr textu, nebo sadu možností jako ostatní typy filtrů. Umožňuje ručně vytvořit prakticky jakýkoli typ filtru pro seznam entit s využitím FetchXML, což je dotazovací jazyk používaný aplikací Dynamics 365.

Nastavení filtru FetchXML

Filtr FetchXML používá pouze jeden atribut:

Název Popis
FetchXML Příkaz XML představující filtr.

Zobrazení mapy seznamu entit

Se seznamy entit je možné povolit a nakonfigurovat zobrazení mapy dat, s využitím map Bing nabízejících funkci hledání za účelem nalezení určitých míst v blízkosti adresy. Při naplnění záznamů souřadnicemi zeměpisné šířky a délky a zadání nezbytných možností konfigurace uvedených v této sekci lze vaše záznamy zobrazit s ikonou připínáčku na mapě. Všechny záznamy, které nemají hodnotu šířky nebo délky, budou z vyhledávání vyloučeny. Počáteční načtení stránky zobrazí všechny záznamy v rámci počáteční hodnoty pole Hodnoty vzdálenosti (v mílích nebo km v závislosti na nastavených jednotkách vzdálenosti) ze souřadnic Výchozí zeměpisná šířka středu a Výchozí zeměpisná délka středu. Zadané zobrazení je ignorováno, pokud se používá zobrazení mapy, a dotaz na vzdálenost se použije na množinu dat za účelem vrácení výsledků zobrazitelných na mapě.

Poznámka

Tato možnost není podporována v prostředí German Sovereign Cloud. Část Zobrazení mapy se v tomto prostředí nezobrazí.

Zobrazení kalendáře seznamu entit

Zobrazení kalendáře seznamu entit umožňuje zobrazení seznamu entit jako kalendáře, s jednotlivými záznamy nakonfigurovanými tak, aby se chovaly jako jedna událost.

Aby byly záznamy zobrazeny pomocí kalendáře, musí tyto záznamy obsahovat minimálně pole data. Aby měly události přesný čas zahájení a ukončení, musí být použita příslušná pole atd. Za předpokladu, že jsou tato pole nakonfigurována, objeví se na portálu zobrazení kalendáře seznamu entit.

Rozšířený filtr zobrazení aplikace Dynamics 365 pro seznamy entit

Je-li to povoleno, může být entita publikována do informačního kanálu OData. Protokol OData je protokol na úrovni aplikace pro interakci s daty přes webové služby RESTful. Data z tohoto informačního kanálu mohou být zobrazena ve webovém prohlížeči, využita webovou aplikací na straně klienta nebo importována do aplikace Excel.

Informační kanály OData seznamu entit

Záznamy můžete zabezpečit pomocí Oprávnění k entitě, ale pokud chcete jednoduše zadat filtr jako součást sady možností filtru vztahující se k aktuálnímu uživateli portálu, můžete použít funkci Seznam entit. Tato funkce podporuje filtrování aktuálního uživatele, nadřazený obchodní vztah uživatele nebo web v jakékoli hloubce vnoření. Stačí jen sestavit filtr zobrazení Dynamics 365 tak, aby odpovídal jakémukoli jednomu záznamu kontaktu a kód nahradí svoji hodnotu skutečnou hodnotou v době spuštění—není třeba zadávat hodnoty do polí v sekci Podmínky filtru.

Poznámka

Informační kanál OData, který je publikován, je anonymní a nemá žádné kontroly autorizace. Proto je důležité nepovolit informační kanály oData pro data aplikace Dynamics 365, která jsou nevhodná pro anonymní přístup k portálu.

Viz také

Konfigurace portálu Dynamics 365
Vytvoření a spuštění reklam na portálu
Shromažďování názorů pomocí hlasování na portálu
Hodnocení nebo hlasování na webové stránce nebo v rámci příspěvku blogu na portálu
Přesměrování na novou adresu URL na portálu