Vytvoření a spuštění reklam na portálu

Vytvořte textové nebo obrazové reklamy a spusťte je na několika místech v rámci celého webu. Nechejte reklamy zobrazovat náhodně nebo vyberte konkrétní reklamy pro konkrétní umístění. Můžete nastavit datum zahájení a vypršení platnosti pro plánovaný obsah závislý na čase. Reklamy lze pomocí hypertextového odkazu přesměrovat do jakéhokoli cílového umístění a otevřít v aktuálním okně nebo v novém okně. Reklamy jsou zobrazovány na portálu prostřednictvím dvou entit aplikace Dynamics 365: entity pro umístění reklamy a přidružené entity reklamy. Reklamy lze zviditelnit mnoha způsoby: pomocí předem vytvořených šablon Liquid dostupných v rámci aplikace portálů Dynamics 365 prostřednictvím šablon Liquid / ukázkových webových šablon nebo v rámci stránky .aspx prostřednictvím akcí MVC.

Vytvoření nové reklamy

Reklamy představují konkrétní obrázek nebo oznámení, které se zobrazí na portálu v určitém okamžiku. Entita reklamy se zobrazí v umístění určeném prostřednictvím umístění reklamy. Aby se reklama zobrazila na portálu, musí být přidružena k umístění reklamy. V rámci této ukázky bude zviditelněn předem vytvořený příklad umístění reklamy „Zástupný symbol“ a reklamy „Dolní boční panel“ na firemním portálu za účelem znázornění základních funkcí a získání znalostí před vytvářením složitějších reklam. Namísto startovacího portálu lze použít jakýkoli ze startovacích webů. Avšak mějte na paměti, že šablony Liquid použité pro tuto ukázku požadují název umístění reklamy „Dolní boční panel“.

  1. Přejděte do části Portály > Reklamy
  2. Otevřete reklamu Zástupný symbol přidruženou k webu firemního portálu (to lze provést pomocí startovacího webu dle vašeho výběru kliknutím na tlačítko +Nový a vytvořením identické reklamy v rámci webu).
  3. Klikněte na ikonu Uložit v pravém dolním rohu (nebo Uložit a zavřít v levém horním rohu, pokud jste vytvořili novou reklamu).

Ve formuláři reklamy zadejte Název pro popis reklamy, Web, kde se reklama zobrazí, a Stav publikování. Volitelně můžete zadat webovou šablonu a datum zahájení/vypršení platnosti. K zobrazení reklamy je třeba poskytnout určitá data. Využijte tabulku atributů entit reklamy dále v tomto průvodci k vytvoření specifik vaší reklamy.

Vytvoření nových umístění reklamy

  1. Přejděte na Portály > Umístění reklamy.
  2. Klikněte na pole webové šablony a vyberte webovou šablonu. Pro účely ukázky byla zvolena webová šablona „Náhodná reklama“.
  3. V pravém rohu mřížky reklamy vyberte kliknutím na + reklamu vytvořenou v předchozím kroku.
  4. V pravém dolním rohu klikněte na ikonu Uložit

Při vytváření nového umístění reklamy zadejte Název za účelem popisu umístění reklamy a Web, na kterém bude umístění reklamy zobrazeno podle požadavků. Ukázkové webové šablony, které umožňují použití reklam jako předem připravené funkce, budou zobrazeny v rámci vyhledávání pole webové šablony ve formuláři. Tyto šablony jsou určeny také pro použití jako zdroj sloužící k vytvoření vlastních šablon.

Zobrazení záznamu vyhledávání

Nastavení dolního bočního panelu

Firemní portál pro reklamu

Poznámka

Reklama vytvořená výše se nezobrazí na domovské stránce startovacího portálu.

Použití šablon Liquid k umístění reklam

Správci obsahu mohou pomocí jazyka Liquid přidat reklamu do jakékoli upravitelné oblasti obsahu způsobem popsaným v tématu Přidání dynamického obsahu a vytvoření vlastních šablon, a konkrétněji v části Reklamy.

Tato šablona zobrazuje reklamu podle názvu nebo náhodnou reklamu z umístění reklamy. Níže uvedený kód aktuálně nezobrazí několik reklam v umístění reklamy (tj. rotující reklamu). K zobrazení několika reklam v umístění reklamy by bylo třeba vytvořit rozhraní API pro reklamy využívající jazyk Liquid. Další informace o integrovaných webových šablonách naleznete v tématu Uložení zdrojového obsahu pomocí webových šablon.

{% include 'ad' ad_name:'Name' %}
{% include 'ad' ad_placement_name:'Placement Name' %}
1. {% include 'Random Ad' placement:ads.placements["Sidebar Bottom"] %}

NEBO

1. {% include 'Ad Template' ad:ads{"Retail Ad - Go Greene"] %}

Atributy

Entita reklamy má následující atributy:

Jméno Popis
Jméno Popisný název reklamy.
Web Přidružený web. Povinné:
Šablona webu Přidružené webové šablony, které budou standardně použity k zobrazení reklamy. Toto pole je volitelné. Je-li ponecháno prázdné, bude reklama zobrazena pomocí výchozí šablony.
Datum vydání Určuje datum a/nebo čas, po jehož uplynutí bude hlasování viditelné na portálu. Pokud se v rámci umístění reklamy mění několik reklam, nebude nevydaná reklama zobrazena. Pokud k umístění reklamy nejsou přidruženy žádné vydané reklamy, nic se nezobrazí. To je užitečné pro řízení vydávání obsahu závislého na času.
Datum vypršení platnosti Určuje datum nebo čas, před jehož uplynutím bude reklama viditelná na portálu.
Stav publikování Aktuální stav publikování.
Přesměrovací adresa URL Po kliknutí na reklamu bude uživatel přesměrován na tuto adresu URL. Toto pole je nepovinné. Není-li zadána žádná hodnota, nebude možné na reklamu kliknout.
Otevřít v novém okně Logická hodnota. Je-li nastavena hodnota true, reklama po kliknutí otevře nové okno prohlížeče.
Funkce Jeden řádek textu reklamy, který lze zobrazit na portálu. Zda je zobrazen, to určuje vlastnost v rámci ovládacího prvku AdPlacement. To je zejména užitečné pro textové reklamy nebo jednoduché jednořádkové odkazy, které chcete umístit na portál pomocí prvků pro umístění reklam. Pokud je uveden název, bude standardně zobrazen jako hypertextový odkaz, který odkazuje na přesměrovací adresu URL. Toto chování lze změnit použitím vlastní webové šablony.
Kopie Víceřádkové tělo textu nebo jiný webový obsah, který se zobrazí v umístění reklamy. To umožňuje používat umístění podobným způsobem jako fragmenty kódu obsahu, ale je nejlepší vyhnout se jejich použití k tomu, aby sloužily jen jako blok pro uchování obsahu (k tomuto účelu použijte fragmenty kódu). Namísto toho je nejlepší použít je k zobrazení otáčejícího se obrázku nebo textového obsahu.
Adresa URL obrázku Adresa URL obrázku, který bude zobrazen reklamou. Volitelné – toto pole použijte, pokud chcete, aby reklama zobrazovala statický prostředek nebo webový soubor. Na obrázek bude možné kliknout a odkázat uživatele na přesměrovací adresu URL, je-li zadána. Je-li k reklamě připojena poznámka s přílohou v podobě obrazového souboru, zobrazí jej reklama jako svůj obrázek. Jedná se pravděpodobně o nejpohodlnější způsob nastavení obrázků pro reklamy, který spojuje obrázek přímo s reklamou. V tomto případě není použití pole s adresou URL obrázku nutné.
Šířka obrázku Šířka obrázku. Toto pole není vyžadováno, ale doporučujeme se ujistit, že je zobrazená reklama v platném a přístupném HTML kódu.
Výška obrázku Výška obrázku. Toto pole není vyžadováno, ale doporučujeme se ujistit, že je zobrazená reklama v platném a přístupném HTML kódu.
Alternativní text obrázku Alternativní text obrázku. Toto pole není vyžadováno, ale doporučujeme se ujistit, že je zobrazená reklama v platném a přístupném HTML kódu.

Viz také

Konfigurace portálu Dynamics 365
Přidání webové stránky pro zobrazení seznamu záznamů
Vytvoření a spuštění reklam na portálu
Shromažďování názorů pomocí hlasování na portálu
Hodnocení nebo hlasování na webové stránce nebo v rámci příspěvku blogu na portálu
Přesměrování na novou adresu URL na portálu