Instalace řešení Hlas zákazníka

Hlas zákazníka pro Dynamics 365 je preferované řešení, které instalujete ze sady Microsoft Office 365. Informace o instalaci preferovaných řešení naleznete v části TechNet: Instalace preferovaného řešení.

Důležité

Preferované řešení Hlas zákazníka pro Dynamics 365 se připojuje k externí službě, která není zcela ve shodě s aplikací Dynamics 365.

Poznámka

Hlas zákazníka pro Dynamics 365 má následující omezení, která jsou navržena pro optimalizaci výkonu:

 • Maximální počet průzkumů, které lze publikovat: 200
 • Maximální počet dotazů týkajících se průzkumu: 250. Pokud pro průzkum povolíte názory, může obsahovat maximálně 40 otázek.
 • Maximální počet stránek v průzkumu: 25
 • Maximální počet e-mailových pozvánek, které obsahují předaná data a které lze během 24 hodin odeslat: 10 000. Všechny e-maily, které přesahují toto množství, zůstanou během tohoto času nevyřízené a jejich odesílání se automaticky zahájí po skončení tohoto časového limitu.
 • Maximální počet odpovědí na průzkum, které Hlas zákazníka za den přijme: 2400
 • Maximální počet odpovědí na průzkum, které Hlas zákazníka uloží: 1 000 000
 • Průzkumy nejsou podporovány ve starších formulářích.

Pokud používáte starší verzi než 9.0.781.3, platí rovněž následující omezení. Pokud si nejste jisti, kterou verzi používáte, obraťte se na svého správce. Pokud jste správce, můžete najít informace o verzi v sekci Nastavení > Řešení.

 • Maximální počet e-mailových pozvánek, které obsahují předaná data a které lze odeslat během 24 hodin: 10 000. Všechny e-maily, které přesahují toto množství, zůstanou během tohoto času nevyřízené a jejich odesílání se automaticky zahájí po skončení tohoto časového limitu.
 • Maximální počet odpovědí na průzkum, které můžete za den přijmout: 2400.

Po instalaci preferovaného řešení Hlas zákazníka pro Dynamics 365 musíte souhlasit s podmínkami, aby bylo možné provést konfiguraci v aplikaci Dynamics 365.

Poznámka

Tento postup platí, pouze pokud používáte verzi aplikace Hlas zákazníka starší než 9.0.781.3. Pokud si nejste jisti, kterou verzi používáte, obraťte se na svého správce. Pokud jste správce, můžete najít informace o verzi v sekci Nastavení > Řešení.

 1. Přejděte do části Nastavení > Vlastní nastavení.

 2. Klikněte na položku Řešení.

 3. V seznamu dostupných řešení vyberte Hlas zákazníka pro Dynamics 365.

 4. Na obrazovce Konfigurace Hlas zákazníka pro Dynamics 365 vyberte položku Souhlasím s podmínkami a klikněte na tlačítko Povolit Hlas zákazníka pro Dynamics 365.

  Po dokončení konfigurace můžete začít používat průzkumy Hlas zákazníka pro Dynamics 365.

Oznámení o ochraně soukromí

Pokud povolíte funkci Hlas zákazníka pro Microsoft Dynamics 365 a publikujete průzkum přes Microsoft Dynamics 365, bude definice průzkumu odeslána do Azure a uložena ve službě Azure Storage. Když respondent průzkum odešle (otevřením odkazu na pozvánku k průzkumu odeslaného respondentovi e-mailem), uloží se odpovědi respondenta na průzkum dočasně ve službě Azure Service Bus a následně se načtou a uloží v Microsoft Dynamics 365. Po uložení do Microsoft Dynamics 365 se odpovědi respondenta z Azure odstraní.
Při zobrazení průzkumu respondentovi je možné do prvků průzkumu, jako jsou otázky a odpovědi, zahrnout data Dynamics 365 (například jméno zákazníka, název produktu, číslo případu atd.). Při generování odkazu na pozvánku k průzkumu se tato data Dynamics 365 odešlou mimo Dynamics 365 a uloží se v databázi Azure SQL Database výměnou za identifikátor, který se používá v odkazu na pozvánku k průzkumu. Tento identifikátor slouží k zobrazení dat Dynamics 365 v průzkumu potom, co se průzkum otevře přes odkaz na pozvánku k průzkumu. Identifikátor v odkazu na průzkumu, který se odešle e-mailem respondentovi, se uloží v e-mailovém systému respondenta.
Správce může funkci Hlas zákazníka pro Microsoft Dynamics 365 povolit tak, že ji nainstaluje ve formě řešení do organizace Microsoft Dynamics 365. Odinstalací tohoto řešení z organizace Microsoft Dynamics 365 může správce tuto funkci následně zakázat.
Součásti a služby Azure, které se týkají funkce Hlas zákazníka pro Microsoft Dynamics 365, jsou podrobně popsané v následujících odstavcích.
Poznámka: Informace o dalších nabízených službách Azure získáte v Centru zabezpečení Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/cs-cz/support/trust-center/).
Cloudové služby (https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/cloud-services/)
Služba návrhu (webová role)
Zajišťuje několik webových služeb pro komunikaci mezi organizací Dynamics 365 a víceklientskými součástmi Azure funkce Hlas zákazníka pro Microsoft Dynamics 365. Průzkumy se například publikují a ukládají ve službě Azure Blob Storage. Odpovědi na průzkum se načítají z fronty Azure Service Bus a vracejí se do organizace Dynamics 365, kde se zapisují. Všechny žádosti se ověřují vůči službě Azure Active Directory.
Běhové prostředí průzkumu (webová role)
Jedná se o webovou aplikaci, která předkládá průzkumy respondentům. Odeslané odpovědi na průzkum se dočasně ukládají ve frontě Azure Service Bus, než si je pro zpracování načte asynchronní služba Dynamics 365.
Zpracovatel odpovědí (role pracovního procesu)
Tato role pracovního procesu zodpovídá za zpracování vyplněných průzkumů a převedení nezpracovaných dat na platné odpovědi na průzkum, které je možné vytvořit v Dynamics 365.
Zpracovatel doručení bez vyžádání (role pracovního procesu)
Tato role pracovního procesu zodpovídá za zpracování platných odpovědí na průzkum a aktualizaci záznamů entit Dynamics 365. Azure Key Vault (https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/key-vault/)
Všechny cloudové služby ukládají konfigurační data ve službě Azure Key Vault. Data organizace a klienta se ukládají ve službě SQL Azure.
Azure SQL Database (https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/sql-database/)
Funkce Hlas zákazníka pro Microsoft Dynamics 365 do služby SQL Azure ukládá:
- Předávaná data
- Metadata průzkumu
- Data organizace (klienta)
Azure Blob Storage (https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/storage/)
Ve službě Azure Blob Storage se ukládají definice průzkumů a částečně vyplněné (uložené) odpovědi.
Azure Content Delivery Network (CDN) (https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/cdn/)
Řešení Hlas zákazníka pro Microsoft Dynamics 365 pomocí služby Azure Content Delivery Network poskytuje statický obsah pro běhové prostředí průzkumu, například obrázky (včetně nahraných obrázků, jako jsou loga zákazníků) nebo kódy JavaScript a CSS.
Azure Active Directory (https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/active-directory/)
Řešení Hlas zákazníka pro Microsoft Dynamics 365 používá službu Azure Active Directory Service pro ověřování webových služeb.
Azure Service Bus (https://azure.microsoft.com/cs-cz/services/service-bus/)
Zprávy vytvořené při zobrazení nebo odeslání průzkumu se dočasně ukládají do fronty organizace (klienta) ve frontě službě Azure Service Bus, dokud role pracovního procesu Azure nedoručí odpovědi na průzkum do instance Dynamics 365 organizace a nezapíše je jako záznamy entit Dynamics 365.