Důležité změny v Dynamics 365 Customer Engagement

Oznámení a zastarání popsaná v tomto tématu se vztahují na Dynamics 365 Customer Engagement verze 9. Správci a IT specialisté by měli tyto informace použít k přípravě na budoucí verze Dynamics 365. Customer Engagement označuje aplikace, které tvoří část Dynamics 365 věnovanou CRM, kam patří Sales, Customer Service, Field Service a Project Service Automation.

„Zastarání“ znamená, že příslušnou funkci nebo možnost hodláme z některé budoucí hlavní verze Dynamics 365 odebrat. Tato funkce nebo možnost bude nadále fungovat a je plně podporovaná, dokud nebude oficiálně odebrána. Toto oznámení o zastarání může platit po několik let. Po odebrání už funkce nebo možnost nebude fungovat. Informujeme vás už teď, abyste měli dostatek času k naplánování a aktualizaci svého kódu před odebráním příslušné funkce nebo možnosti.

Dřívější informace o zastarání najdete zde:

Dynamics 365 pro Outlook (doplněk Outlook) je zastaralý

Důležité

Ke dni 29. ledna 2018 jsme se na základě ohromné zpětné vazby od zákazníků a naší snahy o jejich trvalou podporu rozhodli neoznačovatDynamics 365 pro Outlook jako zastaralý (doplněk Outlook). Další podrobnosti najdete v tomto příspěvku blogu.

Aplikace Dynamics 365 pro Outlook představená v Dynamics CRM 2016 (verze 8.0) je naše nejnovější nabídka, která umožňuje Dynamics 365 spárovat s aplikací Microsoft Outlook. Aplikace Dynamics 365 pro Outlook umožňuje zobrazit kontextové informace z Dynamics 365 přímo v doručené poště v aplikaci Outlook. Jedním kliknutím můžete e-mailovou zprávu nebo schůzku aplikace Outlook propojit s konkrétním záznamem Dynamics 365. Aplikace Dynamics 365 pro Outlook spolupracuje se synchronizací na straně serveru.

Starší doplněk pro Outlook – Dynamics 365 pro Outlook – je tedy v Dynamics 365 (online) verze 9.0 zastaralý a v některé budoucí hlavní verzi bude odebrán. Zastarání se týká offline režimu a synchronizace v aplikaci Dynamics 365 pro Outlook.

Další informace:

Plánování služeb v Dynamics 365 for Customer Service je zastaralé

Součástí Dynamics 365 for Field Service je řešení Unified Resource Scheduling. Pomocí tohoto řešení můžete automaticky nastavit systém pro plánování několika opakovaných požadavků na rezervace. To minimalizuje celkovou dobu cesty a maximalizuje efektivitu využití všech zdrojů. Toto řešení zohledňuje při optimalizaci plánu celou řadu omezení, jako je dostupnost zdrojů, vyžadované dovednosti, pracovní doba, doba trvání a časová okna.

Existující funkce plánování služeb využívající aktivitu služby jsou zastaralé a budou v některé budoucí hlavní verzi odebrány. Funkce plánování služeb budou zahrnuty do řešení Unified Resource Scheduling. Toto řešení se hladce integruje s Dynamics 365 a bude fungovat s Dynamics 365 for Customer Service. Řešení Unified Resource Scheduling bude poskytovat rovnocenné funkce jako existující funkce plánování služeb.

Uživatelé existujícího plánování služeb budou dopředu informováni o časově závazné migraci na funkce nového plánování služeb.

Další informace: Nápověda a školení: Použití optimalizace plánování zdrojů k plánování více požadavků rezervací na základě opakování

Dialogy jsou zastaralé

Proces Dialog slouží k vytvoření interaktivního formuláře s podrobným postupem zadání dat, který od spuštění až do dokončení vyžaduje vstup od uživatele. Při spuštění procesu dialogu se zobrazí rozhraní průvodce a uživatelé při procházení jednotlivých stránek tohoto průvodce vybírají možnosti nebo zadávají data.

Dialogy jsou zastaralé a nahrazují je mobilní toky úloh (dostupné od aktualizace z prosince 2016) a toky obchodních procesů. Jak toky úloh, tak toky obchodních procesů se kvůli snazšímu přechodu budou dále vyvíjet.

Používání znalostní báze Parature jako řešení správy znalostí Dynamics 365 je zastaralé

Používání znalostní báze Parature od Microsoftu jako řešení správy znalostí Dynamics 365 je zastaralé. Tato funkce je v Dynamics 365 nahrazena funkcemi Správy znalostí.

Nastavení Řešení správy znalostí v dialogovém okně Nastavení správy znalostní báze, které poskytuje propojení mezi Dynamics 365 a Parature od Microsoftu, bude v některé budoucí hlavní verzi Dynamics 365 odebráno.

Dialogové okno Nastavení správy znalostní báze

Aplikace Project Service Finder je zastaralá

Aplikace Project Service Finder, která se používá v Dynamics 365 for Project Service Automation, je zastaralá. Tato zastaralá aplikace bude podporována v přidružených zastaralých verzích Project Service Automation ve shodě s moderními zásadami životního cyklu Microsoftu. Funkce této aplikace budou v některé budoucí verzi Dynamics 365 dostupné v aplikaci Dynamics 365 for Project Service Automation.

Entity smluv, řádkových položek smluv a šablon smluv jsou zastaralé

Entity smluv, řádkových položek smluv a šablon smluv jsou zastaralé a budou v některé budoucí hlavní verzi Dynamics 365 odebrány. Tato funkce byla v Dynamics 365 for Customer Service nahrazena nároky.

Standardní smlouvy SLA v Dynamics 365 for Customer Service jsou zastaralé

Standardní smlouvy o rozsahu služeb (pole Typ smlouvy SLA nastavené na Standardní) jsou zastaralé a v některé budoucí hlavní verzi Dynamics 365 budou odebrány. Standardní smlouvy SLA jsou nahrazené rozšířenými smlouvami SLA. Další informace: TechNet: Rozšířené smlouvy o rozsahu služeb

Role vztahů jsou zastaralé

Role vztahů (Nastavení>Správa podniku>Role vztahů) jsou zastaralé a v některé budoucí hlavní verzi Dynamics 365 budou odebrány. Tato funkce je nahrazena Propojovacími rolemi. Další informace: Nápověda a školení: Tvorba propojení k zobrazení vztahů mezi záznamy

Hromadná korespondence je zastaralá

V Dynamics CRM 2016 (verze 8.0) jsme představili generování dokumentů na straně serveru s využitím šablon aplikace Word a Excel. Pomocí těchto šablon můžete poskytnout standardizované dokumenty nebo vlastní analýzu dat pro vaši organizaci.

Hromadná korespondence z předchozích verzí je zastaralá Sem patří doplněk hromadné korespondence Wordu a šablony hromadné korespondence (Nastavení>Šablony>Šablony hromadné korespondence).

Další informace: Nápověda a školení: Vytvoření šablon aplikací Word a Excel z dat aplikace Dynamics 365

Oznámení jsou zastaralá

Oznámení (Nastavení>Správa>Oznámení) jsou zastaralá a v některé budoucí hlavní verzi Dynamics 365 budou odebrána.

Hotové obchodní procesy dostupné prostřednictvím nastavení Přidat hotové obchodní procesy jsou zastaralé

Hotové obchodní procesy dostupné prostřednictvím nastavení Přidat hotové obchodní procesy (Nastavení>Správa dat>Přidat hotové obchodní procesy) jsou zastaralé a v některé budoucí hlavní verzi Dynamics 365 budou odebrány. Hotové obchodní procesy najdete na webu Microsoft AppSource.

Některá klientská rozhraní API jsou zastaralá

Následující klientská rozhraní API jsou v aktuální verzi zastaralá, protože objektový model rozhraní API klienta XRM se reorganizuje tak, aby bylo možné použít stejné klientské skripty bez nutnosti změny na základě kontextu nebo klienta (webový klient nebo nové Sjednocené rozhraní), ve kterém jsou spuštěny. Místo zastaralých klientských rozhraní API byste měli začít používat nová klientská rozhraní API uvedená ve sloupci Náhradní klientské rozhraní API. Zastaralá klientská rozhraní API budou nadále dostupná a podporovaná, dokud nebudou oficiálně odebrána z některé budoucí hlavní verze Dynamics 365.

Zastaralé klientské rozhraní API Náhradní klientské rozhraní API Komentáře
Xrm.Page Formuláře: ExecutionContext.getFormContext
Příkazy: Odešlete ho jako parametr PrimaryControl.
Primárním kontextem formuláře je Xrm.Page. Pokud se skript spustí u sekundárního kontextu (řádku mřížky, stručného formuláře, související entity), bude Xrm.Page pro chybný kontext formuláře. Pomocí alternativních metod získání kontextu formuláře umožňujeme, aby stejný skript bylo možné použít beze změn ve všech kontextech.
Xrm.Page.context Xrm.Utility.getGlobalContext Umožňuje přístup ke globálnímu kontextu bez procházení kontextu formuláře.
Xrm.Page.context.getQueryStringParameters formContext.data.attributes Rozhraní API formContext.data.attributes načte data nevázaná k žádné entitě konzistentní mezi formuláři entit, dialogy na základě metadat a toky založenými na úlohách. Tato data budou kombinací vlastních hodnot odeslaných pomocí řetězce dotazu a hodnot zadaných v parametrech metody openForm.
Xrm.Page.context.getTimeZoneOffsetMinutes globalContext.userSettings.getTimeZoneOffsetMinutes Přesunuto do globalContext.userSettings.
Xrm.Page.context.getUserId globalContext.userSettings.userId Přesunuto do globalContext.userSettings.
Xrm.Page.context.getUserLcid globalContext.userSetings.languageId Přesunuto do globalContext.userSettings.
Xrm.Page.context.getUserName globalContext.userSettings.userName Přesunuto do globalContext.userSettings.
Xrm.Page.context.getUserRoles globalContext.userSettings.securityRoles Přesunuto do globalContext.userSettings.
Xrm.Page.context.getIsAutoSaveEnabled globalContext.organizationSettings.isAutoSaveEnabled Přesunuto do globalContext.organizationSettings.
Xrm.Page.context.getOrgLcid globalContext.organizationSettings.languageId Přesunuto do globalContext.organizationSettings.
Xrm.Page.context.getOrgUniqueName globalContext.organizationSettings.uniqueName Přesunuto do globalContext.organizationSettings.
Xrm.Page.data.entity.getDataXml Žádná změna v metodě, pro vyhledávací atributy ale použijte type namísto typename.
GridRow.getData GridRow.data GridRow je v podstatě kontext formuláře. Tato změna sjednocuje rozhraní GridRow s formContext.
GridRowData.getEntity GridRowData.entity GridRowData jsou data formuláře. Tato změna sjednocuje rozhraní GridRowData s formContextData.
Xrm.Mobile.offline Xrm.WebApi.offline Přesunuto mezi offline metody v Xrm.WebApi.offline.
parent.Xrm Dříve: Webový prostředek HTML může provádět interakce s objekty Xrm.Page nebo Xrm.Utility ve formuláři pomocí parent.Xrm.Page nebo parent.Xrm.Utility.
Nyní: parent.Xrm.* bude fungovat, pokud je webový prostředek HTML zavedený v kontejneru formuláře. Na jiných místech, například při zavedení webového prostředku HTML jako součásti mapy webu, nebude parent.Xrm* fungovat.
addOnKeyPress Použijte vlastní ovládací prvek.
removeOnKeyPress Použijte vlastní ovládací prvek.
showAutoComplete Použijte vlastní ovládací prvek a odpovídající uživatelské rozhraní.
hideAutoComplete Použijte vlastní ovládací prvek a odpovídající uživatelské rozhraní.
Xrm.Utility.alertDialog Xrm.Navigation.openAlertDialog Nová signatura je konzistentní s jinými rozhraními API (openForm) a kvůli flexibilitě přebírá novou sadu parametrů.
Xrm.Utility.confirmDialog Xrm.Navigation.openConfirmDialog Nová signatura je konzistentní s jinými rozhraními API (openForm) a kvůli flexibilitě přebírá novou sadu parametrů.
Xrm.Utility.isActivityType Xrm.Utility.getEntityMetadata Metoda isActivityType je synchronní, takže byla vhodná pro pravidla pásu karet. Náhradní metoda getEntityMetadata je ale asynchronní a tudíž nevhodná pro pravidla pásu karet.
Xrm.Utility.openEntityForm Xrm.Navigation.openForm Navigační akce se přesunují do Xrm.Navigation.
Xrm.Utility.openQuickCreate Xrm.Navigation.openForm Navigační akce se přesunují do Xrm.Navigation.
Xrm.Utility.openWebResource Xrm.Navigation.openWebResource Navigační akce se přesunují do Xrm.Navigation.
Poznámka: Toto rozhraní API vrací ve Sjednoceném rozhraní hodnotu VOID.

Informace o nových klientských rozhraních API najdete v článku Skripty klienta v Customer Engagement využívající JavaScript

Vlastnost EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled je zastaralá

V nové aplikaci Centrum služeb zákazníkům je teď u všech entit podporovaných ve Sjednoceném rozhraní povolené interaktivní prostředí. To znamená, že vlastnost EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, která označuje, jestli je u entity povolené interaktivní prostředí, už není relevantní. Odpovídající nastavení této vlastnosti v nástroji pro vlastní nastavení – Povolit pro interaktivní prostředí – je v aktuální verzi odebráno, přičemž vlastnost EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled bude z některé budoucí verze sady Dynamics 365 SDK pro Customer Engagement odebrána.

Silverlight Webový prostředek (XAP) je zastaralý

Webový prostředek Silverlight (XAP) je ve webovém klientovi zastaralý a není podporovaný v novém Sjednoceném rozhraní zavedeném v Dynamics 365 (online) verze 9.0. Místo webových prostředků Silverlight musíte k vytvoření součástí uživatelského rozhraní pro vizualizaci a interakci s daty použít vlastní ovládací prvky vytvořené pomocí webových prostředků HTML s HTML5.